Bryssel den 7.6.2018

COM(2018) 445 final

2018/0235(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag

{SWD(2018) 325 final}
{SWD(2018) 326 final}


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

I detta förslag föreskrivs den 1 januari 2021 som första tillämpningsdag, och förslaget läggs fram för en union bestående av 27 medlemsstater, vilket beaktar Förenade kungarikets anmälan om landets avsikt att utträda ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), på grundval av artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, som mottogs av Europeiska rådet den 29 mars 2017.

Fusion förväntas spela en viktig roll i EU:s framtida energilandskap, som en praktiskt taget outsinlig, klimatvänlig energikälla. Detta förslag till rådets beslut har som mål att säkra finansiering för fortsatt europeiskt deltagande i Iterprojektet, som syftar till åstadkomma avgörande vetenskapliga genombrott i utvecklingen av fusion. Detta är särskilt viktigt efter Parisavtalet om klimatförändringar från 2015 och EU:s åtagande att gå i bräschen för en utfasning av fossila bränslen i ekonomin och ta itu med klimatförändringarna på ett kostnadseffektivt sätt.

Det europeiska deltagandet i Iter bygger på Iteravtalet, som undertecknades i november 2006, mellan sju globala partners – Euratom, Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina, Sydkorea och Indien. Iter är ett unikt projekt – det första i sitt slag – som utvecklats genom internationellt vetenskapligt samarbete och som möjliggör synergier och mobilisering av ekonomiska resurser på ett sätt som inte skulle vara möjligt för en enda stat.

I egenskap av värdland för projektet enligt Iteravtalet har Europa ett starkare rättsligt åtagande enligt Iteravtalet och har tagit en ledande roll i detta projekt med en andel på 45 % av uppförandekostnaderna 1 (de övriga Itermedlemmarnas andelar är ca 9 % vardera) för att säkerställa ett rättidigt färdigställande av anläggningen. Detta förslag till rådsbeslut ändrar rådets beslut (2007/198/Euratom) av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, i syfte att skapa en grund för finansiering av verksamhet inom detta gemensamma företag (nedan kallat Fusion for Energy eller F4E) för perioden 2021–2027 inom ramen för Euratomfördraget.

Rådets beslut från 2007 har redan ändrats genom rådets beslut 2013/791/Euratom av den 13 december 2013 för att möjliggöra finansiering av den verksamhet som ska bedrivas av Fusion for Energy. Detta förslag, som följer samma logik, bygger på artikel 47 i Euratomfördraget och behandlar Euratoms medverkan i finansieringen av det gemensamma företaget inom den fleråriga budgetramen för 2021–2027.

Den ändring som nu föreslås gör det möjligt att säkra finansieringen av projektet för nästa fleråriga budgetram, samtidigt som den inte förhindrar frivilliga bidrag från andra medlemmar i det gemensamma företaget än Euratom enligt artikel 12.1 c i det företagets stadgar.

2016 godkände Iterrådet en uppdaterad tidsplan och tillhörande kostnadsberäkningar för färdigställandet av Iteranläggningen. Den nya tidsplanen tar sikte på att uppnå First Plasma-fasen i december 2025, som det tidigaste tekniskt möjliga datumet för färdigställande av Iteranläggningen, och full drift med deuterium-tritium-bränsle (den s.k. deuterium-tritium-fasen) ska uppnås 2035. Denna tidsplan, tillsammans med tillhörande reviderade kostnader 2 , utgör basen för det nya grundscenariot för Iterprojektet; den inbegriper inte oförutsedda händelser och förutsätter därför att alla större risker kan mildras.

I sitt meddelande till Europaparlamentet och rådet – EU:s bidrag till ett reformerat Iterprojekt 3 av den 14 juni 2017 – och det åtföljande arbetsdokumentet presenterade kommissionen uppskattningar av kostnaderna för uppförandefasen (endast för Europa). För perioden 2021–2027 beräknades 4 beloppet från EU:s budget 5 – inklusive kommissionens administrativa utgifter för verksamhet som ska bedrivas av Fusion for Energy och annan relevant verksamhet – uppgå till cirka 6,1 miljarder EUR (i löpande priser) 6 .

Den 12 april 2018 drog Europeiska unionens råd slutsatser på grundval av kommissionens meddelande och bekräftade Euratoms fortsatta engagemang för ett framgångsrikt fullbordande av Iterprojektet. Rådet förklarade att det kommer att sträva efter att tillgängliggöra resurserna för de verksamheter som ska bedrivas av Fusion for Energy inom ramen för den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027. På denna grundval gav rådet kommissionen i uppdrag att godkänna det nya grundscenariot för Iterprojektet (räckvidd, tidsplan och kostnader) på Euratoms vägnar vid ett möte med Iterrådet på ministernivå.

Överföringen av medel kommer att anpassas till den period som den fleråriga budgetramen omfattar och pågå i sju år. Enligt Iteravtalet ska Iterprojektet inledningsvis ha en löptid på 35 år (dvs. fram till 2042); därmed kommer det att behövas ytterligare rådsbeslut för den fortsatta finanseringen av Euratoms bidrag till detta projekt.

Ett framgångsrikt färdigställande och framgångsrik drift av Iter är en förutsättning för genomförandet av den europeiska fusionsfärdplanen, som ska leda till produktion av fusionselektricitet och som stöds av alla aktörer inom fusionsforskning i Europa 7 . Detta beslut kommer således att främja synergier och komplementaritet med fusionsforskning som finansieras via Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021–2025 8 . Detta beslut kommer också att göra det möjligt att fullborda den verksamhet som bedrivs inom ramen för avtalet om strategin med bredare inriktning som ingåtts mellan Euratom och Japan, och att komplettera det internationella samarbetet inom ramen för Iteravtalet.

Detta förslag har utarbetats i syfte att säkerställa nära interaktion med andra program, nämligen förslagen till EU:s nionde ramprogram och Euratoms nionde ramprogram. Detta behövs eftersom Iter är ett innovativt projekt – det första i sitt slag – på energiområdet som behöver nära stöd från forsknings- och innovationssidan, i synnerhet genom Euratoms forskningsprogram, men också genom EU:s forskningsprogram. I detta avseende har texterna i båda programmen (Euratoms och EU:s nionde ramprogram) under nästa fleråriga budgetram skärpts för att säkerställa att de nödvändiga Iterrelaterade interaktionerna är tydligt angivna.

2.RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Detta förslag tar full hänsyn till de synpunkter som inkom i samband med det öppna offentliga samråd om den fleråriga budgetramen som samordnades av Europeiska kommissionens generalsekretariat och som inleddes den 10 januari och pågick fram till den 8 mars 2018. Dessutom tar förslaget full hänsyn till samråd med berörda parter som inleddes i samband med de förberedande verksamheter som inbegrep en förhandsbedömning samt evenemang för och undersökningar bland berörda parter. Det öppna offentliga samrådet gav inte upphov till några särskilda frågor angående den fortsatta finansieringen av Iter, men riktade samråd med berörda parter bekräftade att EU-investeringarna i uppförandet av Iter medför stora fördelar för europeisk industri och forskarsamhället. Detta bekräftades vid ett industrievenemang som organiserades i december 2017 och som visade att fusion redan ger konkreta möjligheter för industrin och har en positiv effekt på sysselsättning, ekonomisk tillväxt och innovation, med positiva återverkningar utanför fusionsområdet och energiområdena. Oberoende studier som beställts för utarbetandet av förhandsbedömningen innehöll kvantifieringar avseende antalet skapade arbetstillfällen och det nettoförädlingsvärde som genereras till följd av det europeiska deltagandet i Iterprojektet.

Sist men inte minst, med beaktande av rådets slutsatser från april 2018, kommer detta förslag att medföra kontinuitet för projektet, särskilt i förhållande till internationella partner, och säkra Iters finansiering under hela nästkommande fleråriga budgetram.

Man har identifierat ett begränsat antal förslag som, på grund av deras kontinuitet i fråga om innehåll och struktur och/eller budgetens storlek, bör åtföljas av en förhandsbedömning i form av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar i stället för en konsekvensbedömning. Iter angavs – tillsammans med andra program såsom Fiscalis, humanitärt bistånd och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – som ett program som inte kräver någon konsekvensbedömning utan i stället en förhandsbedömning i form av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar, i linje med kraven i EU:s budgetförordning.

I detta förslag anges den 1 januari 2021 som första tillämpningsdag, och förslaget läggs fram för en union bestående av 27 medlemsstater, vilket beaktar Förenade kungarikets anmälan om landets avsikt att utträda ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), på grundval av artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, som mottogs av Europeiska rådet den 29 mars 2017.

3.FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Den rättsliga grunden för detta rådsbeslut är artikel 47 i Euratomfördraget. Detta beslut ska utgöra den grundläggande rättsakten under den period som omfattas av nästkommande fleråriga budgetram och ska utgöra grunden för antagandet av kommissionens årliga finansieringsbeslut. Dessa beslut kommer att göra det möjligt för kommissionen att överföra medlen till Fusion for Energy under perioden 2021–2027.

Detta beslut ska även täcka kommissionens administrativa utgifter för Fusion for Energy, Iterorganisationen, strategin med bredare inriktning och annan relevant verksamhet för perioden 2021–2027.

4.BUDGETKONSEKVENSER

I den ”finansieringsöversikt för rättsakt” som bifogas detta förslag till rådets beslut beskrivs budgetkonsekvenserna samt de resurser som krävs i form av personal och administration för dess genomförande.

5.GENOMFÖRANDEPLANER SAMT ÅTGÄRDER FÖR ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING OCH RAPPORTERING

Avsikten är att fortsätta att genomföra budgeten för europeiskt deltagande i Iterprojektet genom användning av ett gemensamt företag. Inrättandet av ett gemensamt företag enligt kapitel 5 i Euratomfördraget ansågs 2007 som den lämpligaste lösningen för att fullgöra Euratoms skyldigheter gentemot Iterorganisationen till följd av ingåendet av Iteravtalet. Denna lämplighet har bekräftats i flera oberoende granskningar och bedömningar sedan dess.

Enligt artikel 32 i budgetförordningen för det gemensamma företaget (F4E) ska företaget utarbeta ett programdokument som innehåller flerårig och årlig programplanering. Utkastet till programdokument ska skickas till F4E:s styrelse, kommissionen, Europaparlamentet och rådet senast den 31 januari varje år. Kommissionen ska skicka yttrandet från sina berörda avdelningar om detta dokument till F4E.

I det gemensamma företagets (F4E) övergripande planering och årliga arbetsprogram specificeras tidtabellen för uppnående av de delmål som omfattar upphandlingsverksamhet under uppförandet av Iter. F4E rapporterar regelbundet till sitt styrorgan (styrelsen, där Euratom företräds av kommissionen) och till Europeiska unionens råd om hur projektet fortskrider.

En fullständig uppsättning nyckelprestationsindikatorer som är särskild avsedda för den specifika övervakningen av tidsplanen och lönsamheten har införts 2017 för att få till stånd en bättre övervakning av F4E:s framsteg och effektivitet när det gäller att tillhandahålla Euratoms bidrag till Iterprojektet. En rapport i form av en resultattavla, baserad på dessa indikatorer, lämnas regelbundet till styrelsen. De inbegriper värden som baseras på ett EVM-system (Earned Value Management).

På övergripande projektnivå rapporterar Iterorganisationen till Iterrådet på en liknande resultattavla med prestationsindikatorer, inbegripet procenttalet som anger graden av det fysiska färdigställandet av anläggningen fram till First Plasma-fasen. I december 2017 nådde denna indikator 50 %, och den borde nå 100 % när First Plasma-fasen uppnås i december 2025 enligt plan.

För kommissionens interna förvaltningsplanering och övervakning föreslås användning av två indikatorer som bör rapportera om projektets framsteg i arbetet för att uppfylla dess allmänna och särskilda mål. Den första indikatorn skulle vara ”procenttal för färdigställande av Iteranläggningen” och den andra ”procenttal för Euratoms in natura-skyldigheter som fullgörs av F4E”. Båda indikatorer kommer att bygga på data som rapporterats av Iterorganisationen.

I kommissionens förslag till flerårig budgetram för perioden 2021–2027 fastställs ett ambitiösare mål för integrering av klimatfrågor i alla EU:s program, med det övergripande målet att 25 % av EU:s anslag ska bidra till klimatmålen. Detta programs bidrag till uppnåendet av detta övergripande mål kommer att övervakas med hjälp av EU:s system för klimatmarkörer på en lämplig uppdelningsnivå, med användning av mer precisa metoder om sådana finns tillgängliga. Kommissionen kommer att fortsätta att lägga fram informationen årligen i form av åtagandebemyndiganden inom ramen för det årliga budgetförslaget.

För att stödja ett fullt utnyttjande av Iters potential att bidra till klimatmålen kommer kommissionen att sträva efter att identifiera relevanta åtgärder i samband med förfarandena för utarbetande, genomförande, översyn och utvärdering av programmet.

Kommissionen kommer att genomföra halvtids- och efterhandsutvärderingar och överlämna slutsatserna till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Utvärderingen kommer att genomföras i enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 9 , där de tre institutionerna bekräftade att utvärderingar av befintlig lagstiftning och politik bör ligga till grund för konsekvensbedömningar av olika alternativ för vidare åtgärder. I utvärderingen kommer man att bedöma effekterna av Iter på grundval av de fastställda indikatorerna/målen och göra en detaljerad analys av i vilken utsträckning projektet har visat sig vara relevant, effektivt och ändamålsenligt, ge tillräckligt mervärde för EU och stämma överens med EU:s övriga politik. Utvärderingen kommer att inbegripa tillvaratagna erfarenheter för att identifiera eventuella brister/problem och eventuella möjligheter att ytterligare förbättra åtgärderna eller deras resultat och att bidra till att maximera deras utnyttjande/effekter. Om efterhandsutvärderingen och interimsutvärderingen för nästa period ligger nära varandra i tiden, kan båda utvärderingar kombineras till en enda utvärdering som täcker en längre period.

Vidare ska F4E, i enlighet med artikel 14 i dess stadgar, upprätta ett utkast till en årlig rapport. Denna rapport ska omfatta genomförandet av F4E:s arbetsprogram. Den ska utarbetas av F4E:s direktör, bedömas av styrelsen och av styrelsen distribueras till medlemmarna, Europaparlamentet, rådet och kommissionen tillsammans med styrelsens bedömning.

2018/0235 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 47 och 48,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Iteravtalet 10 undertecknades i november 2006 av Euratom, Förenta staterna, Ryska federationen, Japan, Kina, Sydkorea och Indien. Euratom, som enligt Iteravtalet är värdpart för Iter, har tagit en ledande roll i detta projekt.

(2)Genom beslut 2007/198/Euratom 11 inrättades Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (nedan kallat det gemensamma företaget) för att tillhandahålla Euratoms bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av Iterprojektet och till verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning samt för att förbereda och samordna ett handlingsprogram för uppförandet av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål och relaterade anläggningar.

(3)Enligt artikel 5 i beslut 2007/198/Euratom ska det gemensamma företaget ha en egen budgetförordning som bygger på principerna i rambudgetförordningen 12 och som får avvika från den sistnämnda om det gemensamma företagets specifika verksamhetsbehov så kräver, efter samråd med kommissionen. I avdelning IV i det gemensamma företagets budgetförordning regleras genomförandet av budgeten.

(4)Genom beslut 2007/198/Euratom fastställs ett finansiellt referensbelopp som bedöms vara nödvändigt för det gemensamma företaget tillsammans med Euratoms vägledande sammanlagda andel av detta belopp, som bör ställas till förfogande genom gemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som antagits i enlighet med artikel 7 i fördraget eller genom något annat beslut som antas av rådet.

(5)Beslut 2007/198/Euratom ändrades genom beslut 2013/791/Euratom 13 för att möjliggöra finansiering av den verksamhet som ska bedrivas av Fusion for Energy under löptiden för den fleråriga budgetramen 2014–2020.

(6)Ett nytt grundscenario för Iterprojektet, utarbetat som en del av förbättringarna av projektförvaltningen, fick stöd av Iterrådet 2016 och 2017 och användes därefter för beräkning av finansieringsbehoven för det gemensamma företaget. Enligt den uppdaterade tidsplanen för det nya grundscenariot ska First Plasma-fasen uppnås i december 2025, och full drift med deuterium-tritium-bränsle ska uppnås 2035. Denna tidsplan omfattar inte oförutsedda händelser och förutsätter därför att alla större risker kan mildras.

(7)Den 12 april 2018 bekräftade rådet Euratoms fortsatta engagemang för ett framgångsrikt slutförande av Iterprojektet och gav kommissionen i uppdrag att godkänna det nya grundscenariot för Iterprojektet på Euratoms vägnar vid ett möte med Iterrådet på ministernivå.

(8)Detta beslut kommer att möjliggöra synergier och komplementaritet med fusionsforskning som finansieras via Euratoms forsknings- och utbildningsprogram. Ett framgångsrikt färdigställande och framgångsrik drift av Iter är en förutsättning för genomförandet av den europeiska fusionsfärdplan som stöds av alla aktörer inom fusionsforskning i Europa.

(9)I den fleråriga budgetramen för 2021–2027 fastställde Europaparlamentet och rådet den maximala nivån för Euratoms åtaganden för Iter till 6 070 000 000 EUR (i löpande priser).

(10)För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i linje med EU:s åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta beslut att integrera klimatåtgärder och leda till att man uppnår det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till att klimatmålen uppfylls. Åtgärder inom ramen för detta beslut väntas bidra med 100 % av den totala finansieringsramen för detta beslut för klimatmål. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under genomförandet av detta beslut och omprövas i samband med översynen och interimsutvärderingen.

(11)I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 finns det ett behov av att utvärdera Iter på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks. Dessa krav kan i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer, som en grund utvärdering av konsekvenserna av Iter. Slutsatserna från de utvärderingar som genomförts av kommissionen kommer att överlämnas till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Om efterhands- respektive interimsutvärderingen skulle ligga nära varandra i tiden, kan de kombineras till en enda utvärdering som omfattar den kombinerade perioden.

(12)I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013[1], rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/95[2], rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96[3] och rådets förordning (EU) 2017/1939[4] ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371[5]. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(13)Detta beslut bör säkerställa synlighet för gemenskapsfinansieringen genom enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

(14)Det är nödvändigt att ändra beslut 2007/198/Euratom för att via Europeiska unionens allmänna budget möjliggöra finansiering av det gemensamma företagets verksamheter samt de besläktade verksamheter som bedrivs av kommissionen för perioden 2021–2027.

(15)Beslut 2007/198/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/198/Euratom ska ändras på följande sätt:

(1)Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

3.    Euratoms preliminära bidrag till det gemensamma företaget för perioden 2021–2027, inklusive tillhörande stödutgifter för samma period enligt punkt 4, fastställs till 6 070 000 000 EUR (i löpande priser)  14 .

(2)Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

4.    Det belopp som avses i punkt 3 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra verksamheter och utgifter som krävs för förvaltning och genomförande av detta beslut, inbegripet administrativa kostnader, samt bedömning av om beslutet uppfyller sina mål. Det får också täcka utgifter för studier och expertmöten samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt stöd som behövs i samband med förvaltningen av detta beslut.

(3)Artikel 5b ska utgå.

(4)Följande artikel ska införas som artikel 5c:

Artikel 5c

Utvärdering

1.Utvärderingar ska utföras i rätt tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

2.En interimsutvärdering ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av beslutet under perioden 2021–2027, men inte senare än 2024.

3.Vid slutet av beslutets genomförande, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 4, ska en slututvärdering av beslutet genomföras av kommissionen.

4.Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

(5)Följande artikel ska införas som artikel 5d:

Artikel 5d

Kommunikation, synlighet och publicitet

1.Mottagarna av gemenskapsfinansiering ska framhålla gemenskapsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

2.Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende detta beslut och dess åtgärder och resultat. Medel som anslagits för genomförandet av detta beslut ska också bidra till den strategiska kommunikationen om unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 1.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande


FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets titel

1.2.Berörda politikområden (programkluster)

1.3.Typ av förslag eller initiativ

1.4.Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.Varaktighet och budgetkonsekvenser

1.6.Planerad metod för genomförandet

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

3.2.2.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.Bidrag från tredje part

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets titel

Rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag.

1.2.Berörda politikområden (programkluster)

1 – Forskning och innovation

1.3.Förslaget eller initiativet avser

 en ny åtgärd 

 en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 15  

 en förlängning av en befintlig åtgärd 

 en sammanslagning eller omdirigering av en eller flera åtgärder mot en annan/en ny åtgärd

1.4.Motivering till förslaget eller initiativet

1.4.1.Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet

Detta rådsbeslut kommer att möjliggöra överföring av medel till det gemensamma företaget (Fusion for Energy) så att det kan genomföra sina uppgifter. Detta beslut kommer att resultera i att Europa ger sina bidrag till uppförandet av Iter under perioden 2021–2027 då Iter kommer att uppnå First Plasma-fasen 2025. Europa står för det största bidraget till projektet (cirka 45 % av uppförandekostnaderna) och effekterna av detta beslut kommer att vara störst i Europa, både på kort sikt (förmåner för europeiskt näringsliv) och på lång sikt (en ledande roll i det kommersiella utnyttjandet av fusionsenergi).

1.4.2.Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet av en åtgärd på unionsnivå” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.

Initiativet avser ett område där EU har exklusiv befogenhet enligt artikel 101 i Euratomfördraget. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.

Iter är ett unikt, banbrytande, långsiktigt projekt som i hög grad bidrar till EU:s långsiktiga strategi för ren energi, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Som sådant kan det inte genomföras som ett branschinitiativ i detta skede av den tekniska utvecklingen, och offentlig intervention är motiverad. Denna investering ger europeiska högteknologiska industrigrenar och små och medelstora företag en värdefull möjlighet till innovation och utveckling av ”spin-off”-produkter för användning utanför fusionsområdet (exempelvis inom energisektorn mer allmänt och inom luftfart, medicin och högteknologiska instrument).

Eftersom Iters rättsliga grund är ett internationellt avtal i vilket Euratom är en part, är åtgärder på EU-nivå mer ändamålsenliga (mindre fragmentering) och effektiva (bättre valuta för pengarna/stordriftsfördelar), samtidigt som de innebär samordning av åtgärder (exempelvis för åtgärdande av externa effekter) för fullgörande av EU:s skyldigheter. Sammanslagning av resurser och sakkunskap är av största vikt för uppförandet av Iter, och EU-åtgärder behövs i synnerhet för att uppnå den kritiska massa av resurser och kunskap inom olika områden, tekniker och forskningsinfrastrukturer och industrigrenar som krävs för genomförandet av detta banbrytande projekt. Detta har också uttryckligen erkänts i Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser från juni 2017, där det framhålls att det finns ett tydligt mervärde när EU-åtgärder går längre än nationella insatser skulle kunna göra – detta inbegriper ”omfattande projekt och viktig möjliggörande teknik, som [...] Iter [som ...] kräver så stora resurser att de endast kan finansieras genom att man slår ihop medel på EU-nivå”.

Således ger åtgärder på EU-nivå resultat som okoordinerade utgifter på nationell nivå inte kan uppnå när det gäller ett antal strategiska prioriteringar: i) försörjningstrygghet, ii) möjligheter till långsiktig tillväxt och utveckling av europeisk vetenskap, teknik och industri, och strukturering av EÚ:s FoU-system, iii) förbättringar i fråga om kvalitet och innovation genom exponering för EU-omfattande och global konkurrens, och iv) mobilisering av EU:s potential/förhandlingsstyrka på global nivå. 

1.4.3.Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder

JET-projektet (Joint European Torus) visade att det är en effektiv lösning att bygga och driva en stor infrastruktur för fusionsforskning med samordning från Euratom och att denna lösning maximerar de vetenskapliga och industriella fördelarna. Storleken på den insats som krävs för att bygga Iter är dock unik och kräver ett samarbete på global nivå av en hittills oprövad omfattning.

1.4.4.Förenlighet med andra lämpliga instrument och eventuella synergieffekter

Detta beslut kommer att möjliggöra synergier och komplementaritet med fusionsforskning inom Euratoms forsknings- och utbildningsprogram. Fusionsverksamheterna inom denna ram kommer att ge viktiga vetenskapliga bidrag till uppförandet och driften av Iter.

1.5.Varaktighet och budgetkonsekvenser

 begränsad varaktighet

   verkan från och med den 1.1.2021 till och med den 31.12.2027

   Det påverkar resursanvändningen från 2021 till 2027

 obegränsad varaktighet

Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.6.Planerad metod för genomförandet 16  

 Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

av dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer;

   av genomförandeorgan

 Delad förvaltning med medlemsstaterna

 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet anförtros

tredjeländer eller organ som de har utsett

internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

EIB och Europeiska investeringsfonden

organ som avses i artiklarna 70 och 71 i budgetförordningen

offentligrättsliga organ

privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den relevanta grundläggande rättsakten

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

Förvaltningen kommer att skötas av F4E under överinseende av kommissionen. Kommissionen företräder Euratom i både Iterorganisationens och F4E:s styrande organ. Euratom står för cirka 80 % av F4E:s budget, men har enligt företagets nuvarande stadgar 5 röster av 72. F4E är ett gemensamt företag som har inrättas i enlighet med kapitel 5 i Euratomfördraget. Enligt stadgarna har F4E ett eget förfarande för beviljande av ansvarsfrihet av Europaparlamentet, efter en rekommendation från rådet.

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

Detta beslut kommer att genomföras av kommissionen och F4E, som kanaliserar Euratoms bidrag till Iterprojektet och till annan Iterrelaterad verksamhet, t.ex. verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning.

I detta beslut föreskrivs en halvtidsutvärdering och en slututvärdering av dess genomförande. Slutsatserna från dessa utvärderingar, samt kommissionens anmärkningar, kommer att överlämnas till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Kommissionen deltar, för Euratoms räkning, i Iterorganisationens och F4E:s beslutsfattande organ: 1) Kommissionen deltar i Iterrådet och i de kommittéer som inrättats av rådet. 2) Som medlem av F4E deltar kommissionen i styrelsen och i kommittéer som inrättats av styrelsen. Dessa styrningsstrukturer används för att övervaka hur projektet fortskrider och för att övervaka resultatet av dess genomförande, på grundval av rapportering och offentliggörande från Iterorganisationens respektive F4E:s sida.

I synnerhet gäller följande:

a) Enligt artikel 6 d i F4E:s stadgar ska det gemensamma företagets styrelse anta projektplanen, arbetsprogrammet, resursbehovsplanen, tjänsteförteckningen och den personalpolitiska planen. Enligt artikel 6 e ska styrelsen också anta den årliga budgeten. Det bör också noteras att dessa handlingar utgör en del av det programdokument som F4E, i enlighet med artikel 32 i dess budgetförordning, ska utarbeta varje år; F4E ska översända ett utkast till styrelsen, kommissionen, Europaparlamentet och rådet senast den 31 januari. Kommissionen uppmanas att avge ett yttrande om detta utkast, och detta yttrande bör beaktas av F4E när det utarbetar den slutliga versionen av programdokumentet.

b) Enligt artikel 14 i dess stadgar ska F4E:s direktör utarbeta en årlig rapport om genomförandet av F4E:s arbetsprogram. Denna rapport ska bedömas av styrelsen och av styrelsen distribueras till F4E:s medlemmar, Europaparlamentet, rådet och kommissionen tillsammans med styrelsens bedömning. F4E rapporterar också till rådet varje år om framstegen i genomförandet av kostnadsbegränsnings- och besparingsplanerna samt om F4E:s resultat och förvaltning och om Iterprojektet. F4E rapporterar också en gång per år till rådet om fullgörandet av planlagd verksamhet inom ramen för företagets årliga budget.

c) Mellan de formella rapporterna lämnar F4E månatligen information om genomförandet av sin budget och om framstegen avseende viktiga delmål som fastställts för att övervaka uppförande- och upphandlingsverksamheter under F4E:s ansvar.

d) Som ett led i den övergripande övervakningen av projektet lämnar Iterorganisationens generaldirektör två gånger per år en rapport till Iterrådet och dess rådgivande förvaltningskommitté om hur projektet fortskrider, om dess genomförande och om verkställandet av generaldirektörens handlingsplan för risk- och kostnadshantering. Mellan dessa rapporter lämnar Iterorganisationen rapporter varannan månad via ett antal resultattavlor för övervakning av budgetgenomförande, riskhantering, upphandlingsverksamhet och framsteg avseende delmål för viktiga projekthändelser på projektets kritiska linje.

2.2.Förvaltnings- och kontrollsystem

2.2.1.Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås

Den övergripande arkitekturen i Iterprojektet förutsätter att avtalsparterna bedriver verksamhet via ”interna Iterorgan” (Domestic Agency).

Inrättandet av ett gemensamt företag enligt kapitel 5 i Euratomfördraget ansågs 2007 som den lämpligaste lösningen för att uppfylla denna roll som internt Iterorgan och för att fullgöra Euratoms skyldigheter gentemot Iterorganisationen till följd av ingåendet av Iteravtalet. Denna lämplighet har bekräftats i flera oberoende granskningar och bedömningar sedan dess.

På grundval av detta rådsbeslut ska kommissionen varje år anta ett finansieringsbeslut för att överföra medlen från år n+1 från EU:s budget till F4E. F4E skickar betalningsbegäran avseende medel till sina administrations- och driftsbudgetar. Kommissionen kräver motiveringar för varje betalningsbegäran som avser driftsbudgeten, i synnerhet en likviditetsbudget för löpande kostnader och driftskostnader för den period som betalningsbegäran avser och kassasituationen för Fusion for Energy, en hänvisning till de budgetåtaganden som betalningen avser, en omfattande planering för varje projekt för vilket en betalning ska göras samt en relevant motivering.

Det gemensamma företaget har den sakkunskap, de resurser och de erfarenheter som krävs för att genomföra erforderliga förhandskontroller och efterhandskontroller vid upphandling. Risker bedöms regelbundet och framstegen avseende arbetets utförande och resursförbrukningen övervakas regelbundet, baserat på definierade mål och indikatorer.

Kommissionen har tagit fram en tillsynsstrategi för F4E:s verksamhet. Som en del av denna strategi pågår förhandlingar om en ny administrativ överenskommelse som ska beakta ändringarna i regelverket (F4E:s stadgar ändrades 2015, en ny budgetförordning för F4E antogs; ansvaret för tillsyn över Iter, och därigenom F4E, överfördes från GD RTD till GD ENER. Dessa ändringar i regelverket för F4E och i ansvarsfördelningen inom kommissionen medför förändringar i metoderna för F4E:s interaktion med kommissionen enligt den administrativa överenskommelsen med F4E.

2.2.2.Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna

Det finns naturliga risker med avseende på F4E:s ekonomiska och operativa resultat på grund av arten av dess verksamhet (stora och komplexa in natura-upphandlingar med stora tekniska risker) och arten av och arkitekturen hos det underliggande projektet (deltagande av 7 avtalsparter, utveckling av det hittills största enskilda energiexperimentet). Åtgärder för att övervaka samt förbättra styrningen av F4E:s funktion har införts för att avhjälpa denna situation. Tillsammans med F4E kommer kommissionen även i fortsättningen att identifiera risker i samband med genomförandet av projektet, bland annat när det gäller kostnader, och kommer att vidta de åtgärder som är lämpligast för att hantera och minska dessa risker.

GD ENER (D4) har tagit fram en omfattande metod för riskbedömning, med ett riskregister som uppdateras var tredje månad och en riskhanteringsplan för att övervaka de viktigare risker som kan utgöra hinder för uppnåendet av First Plasma-fasen till 2025. Sådan riskövervakning bör leda till att kommissionen agerar proaktivt vid förseningar, kostnadsöverskridanden eller andra negativa händelser som kan försena Euratoms bidrag.

Under 2018 kommer F4E att se över sin ram för intern kontroll för att beakta de ändringar som genomförts på kommissionsnivå.

2.2.3.Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande)

På kommissionsnivå är kostnaden för kontroller avseende tillsyn över Iterprojektet och F4E:s verksamhet fortsatt låg i förhållande till värdet av de tillgångar som förvaltas. Denna kostnad beräknades uppgå till 0,31 % under 2016 och 0,28 % under 2017, inklusive kostnaderna för bibehållandet av en särskild enhet i GD ENER, ledningstillsyn och stödet från övergripande funktioner. Denna kostnad kan öka något under de kommande åren för att återspegla ökad tillsyn, bättre riskhantering och utvecklingen av uppgifterna i takt med att projektet fortskrider. Risken för fel i samband med förvaltningen av EU:s bidrag till det gemensamma företaget är minimal.

På nivån för delegerade enheter har F4E ännu inte utvecklat någon metod för genomförande av bedömningen av kostnaderna och fördelarna med kontroller eller den förväntade felnivån. Det är dock värt att nämna att Europeiska revisionsrätten alltid utan reservation har avgett uttalanden med avseende på en sann och rättvisande bild av F4E:s räkenskaper och med avseende på de underliggande transaktionernas korrekthet. När GD BUDG presenterar den nya metoden i slutet av 2018 kommer GD ENER att säkerställa att F4E genomför de nödvändiga bedömningarna.

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade), t.ex. från strategi för bedrägeribekämpning.

Kommissionens generaldirektorat med ansvar för genomförandet av Iterprojektet och Iters budget har åtagit sig att bekämpa bedrägerier i linje med kommissionens strategi mot bedrägerier (KOM(2011)376 av den 24 juni 2011) och med den kommande översynen av denna strategi.

På kommissionsnivå utvecklar och upprätthåller GD ENER sin egen bedrägeribekämpningsstrategi, baserad på en process för bedömning av specifika risker. Erforderliga åtgärder vidtas när det gäller medvetenhet, riskbedömning, information till personal, samarbete med enheter som anförtrotts förvaltningsuppgifter och samarbete med Olaf. Denna strategi ses över i intervall på 2–3 år, senast i december 2017.

Den administrativa övervakningen av kontrakt, bidrag och tillhörande betalningar sker under F4E:s ansvar.

Kommissionen och F4E tar hänsyn till Europeiska unionens ekonomiska intressen, särskilt i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och artikel 53 a i budgetförordningen.

F4E utvecklar strategier för efterhandsrevision för bedömning av de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har samma befogenheter gentemot F4E och dess personal som gentemot kommissionens förvaltning. Bland åtgärderna för att förebygga bedrägeri och oriktigheter är följande värda att nämnas:

– F4E har en internrevisor som på permanent basis granskar olika aspekter av systemet för intern kontroll.

– F4E:s system för intern kontroll ses över regelbundet av kommissionens tjänst för internrevision.

– F4E genomgår varje år Europeiska revisionsrättens granskning med avseende på en sann och rättvisande bild av räkenskaperna och med avseende på de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (inkomster och utgifter).

– F4E genomgår varje år de förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet som används av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

F4E har utvecklat en bedrägeribekämpningsstrategi som godkändes av dess styrelse i juni 2015. Det övergripande målet är att förbättra möjligheterna till förebyggande och upptäckt av bedrägerier och förbättra villkoren för utredningar av bedrägerier, och att eftersträva ändamålsenlig avskräckande effekt och gottgörelse, med proportionella och avskräckande påföljder. F4E:s bedrägeribekämpningsstrategi förstärker de åtgärder som vidtagits för att förebygga och hantera intressekonflikter inom F4E, och den integreras i F4E:s bredare rättsliga ram för att skydda EU:s ekonomiska intressen och bekämpa bedrägerier, i enlighet med artiklarna 5a och 5aa i rådets beslut 2007/198/Euratom om inrättande av F4E.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Rubrik i den fleråriga budgetramen och föreslagna nya budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av
utgifter

Bidrag

Nummer
1 Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin 

Diff./Icke-diff. 17

från Efta-länder 18

från kandidatländer 19

från tredjeländer

i den mening som avses i artikel [21.2 b] i budgetförordningen

01 01 04

01 01 04 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför Iterprogrammet

01 01 04 02 Extern personal som genomför Iterprogrammet

01 01 04 03 Andra administrativa utgifter för Iterprogrammet

01 04

01 04 01 Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusion for Energy (F4E) – administrativa utgifter

01 04 02 Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusion for Energy (F4E) – driftsutgifter

Icke-diff.

Icke-diff.

Icke-diff.

Diff.

Diff.

NEJ

NEJ

JA

JA

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna 20  

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga
budgetramen 21

1

Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

TOTALT

01 01 04 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför Iterprogrammet

Åtaganden = Betalningar

(1)

9,257

9,442

9,631

9,824

10,020

10,220

10,425

68,819

01 01 04 02 Extern personal som genomför Iterprogrammet

Åtaganden = Betalningar

(1)

0,314

0,320

0,327

0,333

0,340

0,347

0,354

2,335

01 01 04 03 Andra administrativa utgifter för Iterprogrammet

Åtaganden = Betalningar

(1)

1,500

1,530

1,560

1,592

1,624

1,656

1,689

11,151

01 04 01 Europeiska gemensamma företaget för Iter – administrativa utgifter

Åtaganden = Betalningar

(1)

65,000

66,000

67,000

69,000

70,000

71,000

73,000

481,000

01 04 02 Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusion for Energy (F4E) – driftsutgifter

Åtaganden

(2)

858,081

690,463

1,024,144

791,024

664,205

842,685

636,093

5,506,695

Betalningar

(3)

209,304

520,061

538,856

647,466

697,841

800,512

811,667

1,280,987

5,506,695

TOTALA anslag för programmets finansieringsram

Åtaganden

=1+2

934,152

767,755

1 102,662

871,773

746,189

925,908

721,561

6,070,000

Betalningar

=1+3

285,375

597,353

617,374

728,215

779,825

883,735

897,135

1,280,987

6,070,000

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

7

Europeisk offentlig förvaltning

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

TOTALT

Driftsanslag (uppdelade enligt de budgetrubriker som förtecknas under 3.1)

Åtaganden

(1)

Betalningar

(2)

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för programmet 22  

Åtaganden = Betalningar

(3)

TOTALA anslag för programmets finansieringsram

Åtaganden

=1+3

Betalningar

=2+3

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

7

Europeisk offentlig förvaltning

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

TOTALT

Personalresurser

Övriga administrativa utgifter

TOTALA anslag för RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen

(summa åtaganden = summa betalningar)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

TOTALT

TOTALA anslag
samtliga RUBRIKER
i den fleråriga budgetramen 

Åtaganden

934,152

767,755

1 102,662

871,773

746,189

925,908

721,561

6,070,000

Betalningar

285,375

597,353

617,374

728,215

779,825

883,735

897,135

1,280,988

6,070,000

3.2.2.Sammanfattning av den beräknade inverkan på anslag av administrativ natur

   Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

RUBRIK 7
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Övriga administrativa utgifter

Delsumma RUBRIK 7
i den fleråriga budgetramen

Utanför RUBRIK 7 23
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

9,571

9,762

9,958

10,157

10,360

10,567

10,779

71,154

Övriga utgifter
av administrativ natur

1,500

1,530

1,560

1,592

1,624

1,656

1,689

11,151

Delsumma
utanför RUBRIK 7
i den fleråriga budgetramen

11,071

11,292

11,518

11,749

11,984

12,223

12,468

82,305

TOTALT

11,071

11,292

11,518

11,749

11,984

12,223

12,468

82,305

3.2.2.1.Beräknat personalbehov

   Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

Vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna

Vid delegationer

För forskning

61

61

61

61

61

61

61

Extern personal (i heltidsekvivalenter: kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, personal från bemanningsföretag och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)  24

Rubrik 7

Som finansieras genom RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen 

- vid huvudkontoret

- vid delegationer

Som finansieras genom ramanslagen för programmet  25

- vid huvudkontoret

- vid delegationer

För forskning

4

4

4

4

4

4

4

Annan (ange)

TOTALT

Personalbehoven ska täckas med personal inom det generaldirektorat som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel. Personal som krävs för det gemensamma företaget Fusion for Energy, inklusive tjänstemän, anges under punkt 3.2.2.2.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Personal som arbetar vid huvudkontoret ansvarar för fastställande och efterföljande uppföljning av verksamheter både för det interna Iterorganet i Barcelona (F4E) och Iterprojektet, där kommissionen är en företrädare för det europeiska partnerskapet.

Extern personal

Personal som arbetar vid huvudkontoret ansvarar för fastställande och efterföljande uppföljning av verksamheter både för det interna Iterorganet i Barcelona (F4E) och Iterprojektet, där kommissionen är en företrädare för det europeiska partnerskapet.

3.2.2.2.Beräknat personalbehov för F4E

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fast anställda

51

51

51

51

51

51

51

Varav AD-tjänster

40

40

40

40

40

40

40

Varav AST-tjänster

11

11

11

11

11

11

11

Varav AST-SC

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälligt anställda

229

229

229

221

213

211

211

Varav AD-tjänster

202

202

202

194

186

184

184

Varav AST-tjänster

27

27

27

27

27

27

27

Varav AST-SC

 

 

 

 

 

 

 

Kontraktsanställda

172

172

172

165

159

157

157

Totalt

452

452

452

437

423

419

419

3.2.2.3 – Det gemensamma företaget Fusion for Energy – uppdelning av kontraktsanställda efter tjänstegrupp 2021–2027

Kontraktsanställda

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tjänstegrupp IV

98

98

98

91

85

83

83

Tjänstegrupp III

55

55

55

55

55

55

55

Tjänstegrupp II

19

19

19

19

19

19

19

Tjänstegrupp I

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

172

172

172

165

159

157

157

3.2.3.Bidrag från tredje part

Förslaget/initiativet:

   innehåller inga bestämmelser om samfinansiering från tredje parter

   innehåller bestämmelser om samfinansiering från tredje parter enligt följande uppskattning:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

Ange vilket organ som deltar i samfinansieringen 26  

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

   Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

   Påverkan på egna medel

   Påverkan på andra inkomster

ange om inkomsterna har avsatts för utgiftsposter    

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Förslagets/initiativets inverkan på inkomsterna 27

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Artikel 6XXX 28

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

För inkomster avsatta för särskilda ändamål, ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs.

Budgetrubrikerna 01 01 04, 01 04 01 och 01 04 02

Övriga anmärkningar (t.ex. vilken metod/formel som har använts för att beräkna inverkan på inkomsterna eller andra relevanta uppgifter).

Ännu ej fastställt. Det beror på ett nytt avtal som ska upprättas med Schweiz för perioden 2021–2027. Om brexit bekräftas och Förenade kungariket kommer att stanna kvar som en partner i Iterprogrammet bör landets eventuella bidrag också bokföras som inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål (från tredjeländer).

(1)    Enligt den kostnadsdelning för alla faser av Iterprojektet som Iterparterna enades om 2006. Denna kostnadsfördelning kommer att förändras under driftsfasen, där Europa kommer att bidra med 34 %.
(2)    De reviderade kostnadsberäkningarna godkändes av Iterrådet ad referendum, i avvaktan på beslut av Iterparternas budgetmyndigheter.
(3)    COM(2017) 319 av den 14.6.2017 och följedokumentet SWD(2017)232.
(4)    SWD(2017)232, tabell 4, s. 24.
(5)    Utöver finansieringen från EU:s budget bidrar Frankrike, som värdland för projektet, för närvarande direkt till F4E:s budget med cirka 20 % av Euratoms bidrag. Dessutom betalar F4E:s medlemmar varje år en medlemsavgift till det gemensamma företaget.
(6)    Denna uppskattning inbegriper inte oförutsedda händelser avseende tidsplan eller kostnader.
(7)    https://www.euro-fusion.org/eurofusion/roadmap/
(8)    Se kommissionens förslag COM(2018)437.
(9)    Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).
(10)    EUT L 358, 16.12.2006, s. 62.
(11)    Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58).
(12)    Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).
(13)    Rådets beslut 2013/791/Euratom av den 13 december 2013 om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 349, 31.12.2013, s. 100).
(14)    Med tanke på den specifika karaktären hos den verksamhet som bedrivs av Fusion for Energy gäller inte artikel 86.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget.
(15)    I den mening som avses i artikel 58.2 a eller b i budgetförordningen.
(16)    Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(17)    Diff. = differentierade anslag / Icke-diff. = icke-differentierade anslag.
(18)    Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(19)    Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan.
(20)    På grund av avrundning kan det hända att totalsumman inte stämmer exakt.
(21)    Artikel 01 01 04 inbegriper tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(22)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(23)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(24)    [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
(25)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(26)    Utöver finansieringen från EU:s budget bidrar Frankrike, som värdland för projektet, för närvarande direkt till F4E:s budget med cirka 20 % av Euratoms bidrag. Dessutom betalar F4E:s medlemmar varje år en medlemsavgift till det gemensamma företaget. Dessa samfinansieringsintäkter bokförs direkt i F4E:s räkenskaper och ingår inte i inkomsterna och utgifterna i EU:s budget.
(27)    Vad gäller traditionella egna medel (tullar, sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 20 % avdrag för uppbördskostnader.
(28)    Schweiz och eventuellt Förenade kungariket.