Bryssel den 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Kommissionen har i dag antagit ett åtgärdspaket för att fördjupa kapitalmarknadsunionen, tillsammans med meddelandet ”Fullbordande av kapitalmarknadsunionen 2019 – dags att påskynda arbetet”. I paketet ingår detta förslag och ett förslag till ett direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG 1 och direktiv 2011/61/EU 2 vad gäller gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder, samt ett förslag om ett EU-regelverk för säkerställda obligationer, ett förslag om ett regelverk för europeiska tillhandahållare av gräsrotsfinansiering till företag, ett förslag om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelse av fordringar och ett meddelande om tillämplig lag för egendomsrättslig verkan av värdepapperstransaktioner.

Detta förslag beräknas minska kostnaderna för investerare som vill investera över gränserna och främja en mer integrerad inre marknad för investeringsfonder. Ökad konkurrens inom EU kommer att bidra till att ge investerare bättre valmöjligheter och skapa mervärde för dem.

Detta förslag var planerat i kommissionens arbetsprogram 2018 3 och ska ses i ett bredare sammanhang, i ljuset av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen 4 och halvtidsöversynen över kapitalmarknadsunionen 5 . Syftet är att få till stånd en genuin inre kapitalmarknad genom att komma till rätta med fragmenteringen av kapitalmarknaderna, undanröja rättsliga hinder för finansiering av ekonomin och öka utbudet av kapital för företag. Rättsliga hinder, såsom medlemsstaternas marknadsföringskrav, föreskrivna avgifter och administrativa krav och krav på underrättelse avskräcker i betydande grad distribution av gränsöverskridande fonder. Dessa hinder identifierades som svar på grönboken om kapitalmarknadsunionen 6 , synpunkter från berörda parter på EU:s regelverk för finansiella tjänster 7 och det offentliga samrådet om hinder för gränsöverskridande distributionen av investeringsfonder 8

Investeringsfonder är investeringsprodukter framtagna med det enda syftet att slå ihop investerares kapital och investera kapitalet kollektivt genom en portfölj av finansiella instrument såsom aktier, obligationer och andra värdepapper. Inom EU kan investeringsfonderna kategoriseras som företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (nedan kallade fondföretag) och alternativa investeringsfonder (nedan kallade AIF-fonder) som förvaltas av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Fondföretag omfattas av direktiv 2009/65/EG och AIF-fonder av direktiv 2011/61/EU. Direktiv 2011/61/EU kompletteras av fyra fondregelverk, nämligen

·förordning (EU) nr 345/2013 9 om europeiska riskkapitalfonder,

·förordning (EU) nr 346/2013 10 om europeiska fonder för socialt företagande,

·förordning 2015/760 11 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, och

·förordning 2017/1131 12 om penningmarknadsfonder.

Dessa regelverk har som gemensamt syfte att göra gränsöverskridande distribution enklare samtidigt som ett starkt investerarskydd säkerställs.

Regler för EU-investeringsfonder gör det möjligt för förvaltare av investeringsfonder att distribuera, och med vissa undantag, även förvalta sina fonder över hela EU. Även om förekomsten av EU-investeringsfonder har ökat kraftigt, med totalt 14 310 miljarder EUR i förvaltade tillgångar i juni 2017 13 , är EU:s marknad för investeringsfonder fortfarande till övervägande del organiserad som en nationell marknad: 70 % av alla tillgångar under förvaltning innehas av investeringsfonder som är auktoriserade eller registrerade för distribution endast inom sin nationella marknad. Endast 37 % av fondföretagen och cirka 3 % av AIF-fonderna är registrerade för distribution i mer än tre medlemsstater. Jämfört med Förenta staterna är EU-marknaden mindre i termer av förvaltade tillgångar. Ändå finns det betydligt fler fonder i EU (58 125 i EU jämfört med 15 415 i Förenta staterna) 14 . Detta betyder att EU-fonder i genomsnitt är betydligt mindre, vilket i sin tur betyder mindre stordriftsfördelar, negativa effekter i form av avgifter som måste betalas av investerare och negativa effekter för den inre marknaden för investeringsfonder som helhet.

Förslaget tar också hänsyn till att det finns andra faktorer, utanför dess tillämpningsområde, som håller tillbaka den gränsöverskridande distributionen av investeringsfonder i EU. Till dessa faktorer hör nationella skatteregler för investeringsfonder och investerare, vertikala distributionskanaler och kulturella preferenser för inhemska produkter.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Detta förslag läggs fram tillsammans med ett direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder. Det fokuserar uteslutande på gränsöverskridande distribution av investeringsfonder. Genom förslaget införs nya eller ändras befintliga element i relevant lagstiftning. Dessa nya element eller ändringar är förenliga med målen i befintliga bestämmelser på politikområdet, som syftar till att inrätta en inre marknad för investeringsfonder och främja gränsöverskridande distribution av investeringsfonder. Förslaget anpassar också reglerna för olika typer av investeringsfonder. Därmed behålls förenligheten med befintliga bestämmelser.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Kommissionens främsta prioritering är att stärka Europas ekonomi och stimulera investeringar för att skapa arbetstillfällen. En mycket viktig del av investeringsplanen för Europa 15 , som syftar till att stärka Europas ekonomi och främja investeringar i alla 28 medlemsstaterna, är att skapa en fördjupad inre marknad för kapital – en kapitalmarknadsunion. Djupare och integrerade kapitalmarknader kommer att förbättra tillgången på kapital för företag samtidigt som de bidrar till framväxten av nya investeringsmöjligheter för småsparare.

Förslaget är ett komplement till detta mål och en prioriterad åtgärd enligt halvtidsöversynen av kapitalmarknadsunionen 16 , eftersom det innehåller åtgärder för att undanröja kapitalmarknadshinder. Det bidrar till framväxten av mer integrerade kapitalmarknader genom att det blir lättare för investerare, fondförvaltare och företag som det investerats i att dra nytta av den inre marknaden.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Detta förslag faller inom området för delad befogenhet i enlighet med artikel 4.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget).

Den rättsliga grunden för åtgärder är artikel 114 i EUF-fördraget. Valet av denna rättsliga grund återspeglar den centrala roll som ett harmoniserat passystem har för driften av en inre marknad för investeringsfonder.

Det är mycket viktigt att göra det enklare för investeringsfonder att tillhandahålla tjänster och därmed att åstadkomma en mer konkurrensutsatt och integrerad inre marknad i unionen. Rättsliga hinder för gränsöverskridande distribution hindrar i dagsläget den inre marknaden för investeringsfonder från att fungera effektivt. De rättsliga hindren fragmenterar den inre marknaden och gör det svårare för investeringsfonder att utnyttja den inre marknaden fullt ut. För att säkerställa att den inre marknaden för investeringsfonder fungerar effektivt och för att förbättra förutsättningarna för den, behövs därför en rättslig ram för att minska antalet hinder för gränsöverskridande distribution av investeringsfonder på unionsnivå. Förslaget syftar därför till att harmonisera kraven när det gäller investeringsfondernas beteende, t.ex. marknadsföringskommunikation till potentiella investerare och transparens i bestämmelser som faller utanför de områden som regleras av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU och på så sätt främja en gränsöverskridande passmekanism.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget).

Att harmonisera EU-reglerna för marknadsföringskommunikation till potentiella investerare och öka transparensen i bestämmelser som faller utanför områdena kan bidra till utvecklingen av mer integrerade kapitalmarknader för investeringsfonder runt om i EU. Syftet med förslaget är således att säkerställa att den inre marknaden för investeringsfondstjänster fungerar smidigt. Detta begränsas inte till en enskild medlemsstats territorium och kan inte uppnås av medlemsstaterna på nationell nivå. Förslaget skapar också ytterligare uppgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), som inrättades enligt förordning (EU) nr 1095/2010 17 , vilka inte kan fullgöras av medlemsstaterna på nationell basis.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget.

Konsekvensbedömningen innehåller preliminära beräkningar av kostnadsbesparingar baserade på sakliga och realistiska antaganden. Förslaget kommer att leda till minskade efterlevnadsbördor- och kostnader för investeringsfonder till följd av ökad transparens. Även om utvecklandet och underhållet av Esma-databaser kräver att behöriga myndigheter i medlemsstaterna lämnar in uppgifter (framför allt underrättelser till Esma) kommer de ekonomiska insatserna från medlemsstaterna att vara begränsade. De insamlade uppgifterna kommer också att göra det lättare för Esma att utöva sin konvergerande roll. Ökad konkurrens inom investeringsfondssektorn kommer att öka investerarnas valmöjligheter och ha en positiv effekt på medlemsstaternas ekonomier.

Val av instrument

Detta instrument innehåller bestämmelser som ger investeringsfonderna större rättslig förutsebarhet när de tillhandahåller tjänster. Den brist på transparens i de rättsliga hindren som konstateras i medlemsstaterna kommer inte att avhjälpas endast genom en ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU eftersom detta skulle kunna leda till ett ojämnt genomförande.

Dessutom är de regler som föreslagits i denna förordning och som riktar sig till Esma och nationella myndigheter tekniska till sin art och självständiga. Förslaget syftar till att öka transparensen i de regler och förfaranden som är tillämpliga (gränsöverskridande) på marknadsföring av investeringsfonder och föreskrivna avgifter som tas ut av nationella behöriga myndigheter. En direkt tillämplig förordning som ger full harmonisering är nödvändig för att uppnå dessa politiska mål. En förordning är också ett lämpligt rättsligt sätt att ge Esma i uppgift att utveckla och underhålla databaser över nationella regler för marknadsföringskommunikation, tillämpliga avgifter samt för dokumentation av underrättelser. En förordning bör således ge maximal harmonisering utan splittring och därmed säkerställa större rättslig konvergens.

Förslaget innebär också att begränsade ändringar görs av förordning (EU) nr 345/2013 och förordning nr 346/2013 för att återspegla införandet av företeelsen sonderande marknadsföring och villkoren för denna i ett separat direktiv med förslag till ändring av direktiv 2011/61/EU. Ändringar av de förordningarna måste därför införas genom en förordning.

Dessutom innebär förslaget begränsade ändringar av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder. Av denna anledning presenteras detta förslag tillsammans med ett direktiv som ändrar dessa direktiv (som bygger på ett separat förslag).

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

I samband med utarbetandet av detta förslag har kommissionen genomfört en djupanalys av relevanta bestämmelser i direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU och ytterligare krav som medlemsstaterna infört.

Utvärderingen visar att samtidigt som den inre marknaden blivit relativt framgångsrik har den fulla potentialen när det gäller gränsöverskridande distributionen av investeringsfonders inte utnyttjats eftersom fonderna fortfarande ställs inför många hinder. Dessutom saknas transparens i de rättsliga krav och den administrativa praxis som faller utanför den harmonisering som infördes genom direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU. Kommissionens utvärdering visade att medlemsstaterna har väldigt olika sätt att gripa sig an kraven på verifieringen av marknadsföringskommunikation. Storleken på de avgifter som tas ut för tillsynsarbete i enlighet med direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU skiljer sig dessutom mycket åt mellan de nationella behöriga myndigheterna. Allt detta utgör hinder för en bredare gränsöverskridande distribution av investeringsfonder.

Samråd med berörda parter

Svar från två samråd gav vid handen att rättsliga hinder för gränsöverskridande distribution av investeringsfonder står i vägen för att alla den inre marknadens fördelar realiseras. Det första samrådet, grönboken om kapitalmarknadsunionen, inleddes den 18 februari 2015. Det andra samrådet, synpunkter från berörda parter på EU:s regelverk för finansiella tjänster, inleddes den 30 september 2015.

Ytterligare information om nationell praxis inhämtades från behöriga myndigheter och Esma. På kommissionens begäran genomförde Esma under 2016 en undersökning bland behöriga myndigheter och frågade efter närmare upplysningar om rådande nationell praxis på områden såsom föreskrivna avgifter och marknadsföringskrav.

Baserat på de uppgifter som inkom i samband med grönboken om kapitalmarknadsunionen och synpunkterna från berörda parter på EU:s regelverk höll kommissionen ett offentligt samråd den 2 juni 2016 om gränsöverskridande distribution av investeringsfonder 18 . Baserat på den återkoppling som redan inkommit syftade samrådet till att samla in praktiska exempel på de problem man stött på och belägg för förekomsten av sådana problem. För att få in så många svar som möjligt organiserade kommissionen kampanjturnéer tillsammans med kapitalförvaltningsorganisationer och deras medlemmar i EU:s viktigaste nav för kapitalförvaltning, dvs. Luxemburg, Frankrike, Irland, Förenade kungariket, Tyskland och Belgien. Ett antal möten och konferenssamtal hölls tillsammans med europeiska och nationella investerarorganisationer och samrådet presenterades för användargruppen för finansiella tjänster den 15 september 2016. Totalt inkom 64 svar. 52 från organisationer eller företag, 8 från offentliga myndigheter eller internationella organisationer och fyra från enskilda. De flesta svar indikerade att rättsliga hinder i hög grad avskräckte gränsöverskridande finansiering.

På kommissionens begäran och på grundval av det underlag som inkommit genomförde Esma en uppföljningsundersökning 2017 för att skaffa sig ytterligare information om särskild marknadspraxis och krav på upplysning i medlemsstaterna.

Kommissionen organiserade också möten med investeringsfondbranschen och europeiska investeringsorganisationer för mer information. Ett frågeformulär skickades ut den 30 maj 2017 till åtta handelsorgan om de olika områden som omfattas av gränsöverskridande distribution av investeringsfonder. Särskilt fokus låg på att kvantifiera kostnaderna som orsakats av rättsliga hinder för gränsöverskridande distribution och att fastställa den potentiella nyttan av att undanröja dessa hinder för kapitalförvaltare och investerare. Återkopplingen gav vid handen att kostnaderna till följd av rättsliga hinder är betydande: de uppgår till 1–4 % av de övergripande kostnaderna för investeringsfonder. En riktad underökning av 60 jämt fördelade små, medelstora och stora investeringsfonder baserat på ett stratifierat slumpmässigt urval genomfördes i oktober 2017. Undersökningen bekräftade betydelsen av rättsliga hinder och behovet av åtgärder på EU-nivå.

Kommissionen samrådde också med berörda parter i juni och juli 2017 genom en inledande konsekvensbedömning 19 De fem svar som inkom från kapitalförvaltare, deras organisationer och organisationer för finansiella rådgivare stödde kommissionens initiativ att minska hindren för gränsöverskridande distribution av investeringsfonder.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Kommissionen förlitade sig på information och data från Morningstar 20 , European Fund and Asset Management Association (EFAMA) och marknadsrapporter och studier av privata företag. Vidare gicks akademisk litteratur igenom, i synnerhet litteratur om konsekvenserna av gränsöverskridande distribution på konkurrenskraft och förväntat konsumentbeteende.

Konsekvensbedömning

En konsekvensbedömning genomfördes inför utarbetandet av detta initiativ.

Den 1 december 2017 avgav konsekvensbedömningsnämnden ett positivt yttrande med rekommendationer att ytterligare förbättra utkastet till konsekvensbedömningsrapport. Utkastet till rapport ändrades följaktligen i enlighet med nämndens kommentarer 21 . De huvudsakliga ändringar som nämnden rekommenderar avser

·faktorer som påverkar sådan gränsöverskridande distribution som inte omfattas av detta initiativ,

·en beskrivning i referensscenariot av nyligen lanserade initiativ som har en (indirekt) påverkan på gränsöverskridande distribution av fonder,

·struktur för och presentation, bedömning och jämförelse av alternativen, och

·presentation, dokumentation och godkännandet av de kvalitativa metoderna och deras resultat.

Den reviderade konsekvensbedömningsrapporten och en sammanfattning av den offentliggörs med detta förslag 22 .

Konsekvensbedömningsrapporten tar upp en rad policyalternativ. På grundval av bedömningen av dem föll valet på följande:

(a)Nationella marknadsföringskrav bör vara mer transparenta på nationell nivå och EU-nivå. Dessutom bör definitionen av sonderande marknadsföring i direktiv 2011/61/EU harmoniseras och förfarandet för att kontrollera marknadsföringsmaterial bör fastställas tydligare.

(b)Föreskrivna avgifter bör bli mer transparenta på EU-nivå och övergripande principer bör införas för att säkerställa enhetlighet i fråga om hur föreskrivna avgifter fastställs.

(c)Val av sätt att stödja lokala investerare bör lämnas till förvaltare av investeringsfonder med skyddsmekanismer för investerare.

(d)Förfarandena och kraven för att uppdatera anmälningar och avanmälningar av ansökningar om marknadsföringspass bör harmoniseras mer.

Tillsammans minskar policyalternativen de rättsliga hindren i betydlig grad. De ökar potentialen för att fler fonder ska kunna marknadsföras över gränserna, ökar konkurrensen, minskar marknadsfragmenteringen och ger investerare inom EU fler valmöjligheter. Policyvalen har också indirekta fördelar till följd av deras sociala påverkan och miljöpåverkan. Mer gränsöverskridande distribution bör leda till fler möjligheter att investera i investeringsfonder med sociala mål och miljömål. Detta kan i sin tur snabba på tillväxten inom dessa områden.

För alla investeringsfonder som för närvarande marknadsförs på gränsöverskridande basis inom EU beräknas de policyval som gjorts årligen spara 306–440 miljoner EUR i kostnader (löpande kostnader). Besparingarna i engångskostnader förväntas bli ännu högre: 378–467 miljoner EUR. Dessa kostnadsminskningar bör fungera som incitament för mer gränsöverskridande verksamhet och främja en mer integrerad inre marknad för investeringsfonder.

Denna förordning omfattar policyvalen a och b. Direktivet som ändrar direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU och som läggs fram separat, omfattar policyvalen c och d.

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Detta förslag bör leda till betydande kostnadsminskningar för förvaltare av investeringsfonder som distribuerar eller har för avsikt att distribuera sin fonder gränsöverskridande inom EU. Dessa kostnadsminskningar kommer särskilt att vara positiva för förvaltare av fonder som antingen förvaltar ett mindre antal investeringsfonder eller investeringsfonder med mindre betydande förvaltade tillgångar, eftersom de har en liten bas som de kan sprida kostnaderna på.

Även om detta förslag inte direkt riktar sig till små och medelstora företag kommer dessa företag indirekt att tjäna på förslaget. Ökad gränsöverskridande distribution av investeringsfonder kommer att leda till ökad tillväxt av EU-investeringsfonder och deras investeringar i små och medelstora företag, särskilt från riskkapitalfonder.

Grundläggande rättigheter

EU är fast beslutet att ha höga standarder för skydd av investerares grundläggande rättigheter. I detta sammanhang kommer detta förslag sannolikt att ha en direkt påverkan på dessa rättigheter, som finns förtecknade i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Detta förslag kommer att ha två budgetkonsekvenser för Esma. Esma kommer att behöva

·utarbeta tekniska tillsyns- och genomförandestandarder, och

·ta fram och hålla uppdaterade databaser som allmänheten kan använda kostnadsfritt.

De särskilda budgetkonsekvenserna för kommissionen bedöms också i den finansieringsöversikt som åtföljer förslaget.

I väntan på resultatet av den övesyn som nyligen genomförts av de europeiska tillsynsmyndigheterna har förslaget konsekvenser för unionsbudgeten så till vida att kommissionen finansierar 40 % av Esma.

5.ÖVRIGA INSLAG

·Utvärdering

En utvärdering av denna förordning och förslaget till ett direktiv om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder kommer att genomföras fem år efter denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen kommer att utgå från offentliga samråd och diskussioner med Esma och behöriga myndigheter.    

·Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Artikel 1 fastställer definitionerna.

Artikel 2, om krav på marknadsföringskommunikation, innehåller principer som marknadsföringskommunikation måste följa, nämligen i) kommunikationen måste vara identifierbar som marknadsföringskommunikation, ii) den aktuella risk- och avkastningsprofilen måste framgå vid köp av andelar eller aktier i en AIF-fond eller ett fondföretag på ett lika klart och tydligt sätt och iii) all information som ingår i marknadsföringskommunikationen måste vara rättvisande, tydlig och ej vilseledande. Den baseras i stort sett på artikel 77 i direktiv 2009/65/EG och utökar tillämpningsområdet för direktiv 2011/61/EU.

Genom artiklarna 3 och 4 införs en transparensram för nationella bestämmelser om marknadsföringskrav. De behöriga myndigheterna kommer att offentliggöra (online) alla tillämpliga nationella lagar, författningar och administrativa bestämmelser som reglerar marknadsföringsregler för AIF-fonder och fondföretag, och sammanfattningar därav, på minst ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar och begära offentliggörande på detta språk jämte de officiella språken eller ett av de officiella språk som används i en viss medlemsstat. Esma kommer att bli underrättad om denna information och på sin webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad en särskild central databas. För att effektivisera informationsflödet mellan behöriga myndigheter och Esma föreskriver artikel 3 en befogenhet att anta genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för underrättelser.

Enligt artikel 5 måste de behöriga myndigheterna inom 10 arbetsdagar bestämma om de kräver systematiska underrättelser om marknadskommunikation för att verifiera att denna kommunikation efterlever relevanta nationella bestämmelser om marknadsföringskrav. Verifikationen får inte utgöra ett förhandsvillkor för marknadsföring. Artikel 5 föreskriver också att behöriga myndigheter måste tillämpa och offentliggöra tillämpliga förfaranden för att säkerställa transparent och icke-diskriminerande behandling oavsett de verifierade investeringsfondernas ursprung. De behöriga myndigheterna måste varje år informera Esma om beslut om att avvisa eller begära anpassningar av marknadsföringskommunikationen. För att säkerställa en enhetlig behandling av icke-professionella investerare bör dessa krav också tillämpas av AIF-förvaltare om medlemsstaterna tillåter dessa att marknadsföra fondandelar eller aktier i AIF-fonder till icke-professionella investerare inom sina territorier.

Artikel 6 föreskriver att om behöriga myndigheter tar ut avgifter måste sådana avgifter stå i proportion till det tillsynsarbete som utförts och de relevanta fakturorna ska sändas till AIF-förvaltarens eller fondföretagets förvaltares säte.

Artikel 7 föreskriver att de behöriga myndigheterna på sina webbplatser måste offentliggöra och hålla uppdaterade centrala databaser över avgifter eller relevanta beräkningsmetoder. Informationen måste finnas tillgänglig på minst ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar. Systemet innehåller underrättelser om relevant information från behöriga myndigheter. För att effektivisera informationsflödet mellan behöriga myndigheter och Esma måste Esma anta genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för underrättelserna.

Artikel 8 ger Esma i uppgift att offentliggöra och hålla uppdaterad (online) en interaktiv central databas över de avgifter som tas ut av de behöriga myndigheterna, eller i tillämpliga fall, över de beräkningsmetoder som används.

Artikel 9 föreskriver som en del av den interaktiva centrala databas som införs genom artikel 8 ett interaktivt verktyg för avgifter som gör det möjligt för användaren att göra beräkningar online.

Artikel 10 föreskriver att Esma på sin webbplats måste offentliggöra och hålla uppdaterad en central databas över alla AIF-förvaltare, förvaltningsbolag för fondföretag, AIF-fonder och fondföretag. Denna databas bygger på information som Esma erhållit enligt artikel 6.1 i direktiv 2009/65/EG och artikel 7.5 i direktiv 2011/61/EU och underrättelser och skriftliga anmälningar som mottagits av de behöriga myndigheterna enligt dessa direktiv, enligt vad som meddelats Esma i enlighet med artikel 11.1 i denna förordning.

Enligt artikel 11 är behöriga myndigheter skyldiga att överföra underrättelser och skriftliga anmälningar som avses i artikel 10 till Esma. För att standardisera och rationalisera informationsflödena mellan investeringsfonder/AIF-förvaltare eller förvaltningsbolag för fondföretag och de behöriga myndigheterna och de behöriga myndigheterna och Esma föreskriver denna artikel även en behörighet att anta tekniska tillsyns- och genomförandestandarder.

Genom artiklarna 12 och 13 införs konceptet sonderande marknadsföring i förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013. Ändringen innebär att förvaltare som registrerats i enlighet med dessa förordningar kan rikta in sig på investerare genom att testa deras aptit inför kommande investeringsmöjligheter eller strategier genom sonderande marknadsföring. Ändringarna skapar lika spelregler för förvaltare som auktoriserats enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU vilka kan dra nytta av detta koncept, som införs genom [hänvisning till ett direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder].

Artikel 14 föreskriver att kommissionen ska genomföra en utvärdering av denna förordning 60 månader efter dagen för förordningens ikraftträdande.

2018/0045 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, 23

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)Olika reglerings- och tillsynssystem för gränsöverskridande distribution av alternativa investeringsfonder (nedan kallade AIF-fonder), som definieras i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU 24 , och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (nedan kallade fondföretag) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG 25 , leder till fragmentering och hinder för den gränsöverskridande marknadsföringen av och tillgången till AIF-fonder och fondföretag, vilket i sin tur kan leda till att dessa inte marknadsförs i andra medlemsstater.

(2)För att förbättra regelverket för investeringsfonder och för att bättre skydda investerare bör marknadsföringskommunikation som riktar sig till AIF-fondinvesterare och fondföretagsinvesterare vara identifierbar som marknadsföringskommunikation, och den bör innehålla information om de risker och den avkastning som kan förväntas vid köp av fondandelar eller aktier i AIF-fonder eller fondföretag på ett lika klart och tydligt sätt. Vidare bör all information som ingår i marknadsföringskommunikationen presenteras på ett sätt som är rättvisande, tydligt och ej vilseledande. För att värna skyddet av investerare och säkerställa lika spelregler för AIF-fonder och fondföretag bör standarderna för marknadskommunikation därför gälla på samma sätt för AIF-fonder och fondföretag.

(3)Behöriga myndigheter som beslutar att kräva systematiska underrättelser om marknadsföringskommunikation bör verifiera att kommunikationen efterlever denna förordning och andra tillämpliga krav, nämligen huruvida marknadsföringskommunikationen är identifierbar som marknadsföringskommunikation, huruvida riskerna och avkastningen redogörs för vid köp av fondandelar eller aktier i ett fondföretag eller – om en medlemsstat tillåter marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare – i en AIF-fond på ett lika klart och tydligt sätt, och huruvida all information i all marknadskommunikation presenteras på ett sätt som är rättvisande, tydligt och ej vilseledande.

(4)För att öka transparensen och investerarskyddet bör tillgången till sådan information om marknadsföringskrav för fondandelar eller aktier i AIF-fonder eller fondföretag som stadfästs i nationell lagstiftning, nationella författningar och administrativa bestämmelser, förbättras genom att behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) åläggs att på sina webbplatser tillhandahålla centrala databaser på minst ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.

(5)För att säkerställa lika behandling och underlätta beslutsfattandet för AIF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag i fråga om huruvida de ska bedriva gränsöverskridande distribution av investeringsfonder, är det viktigt att de avgifter som tas ut av behöriga myndigheter för auktorisation, registrering och tillsyn, som avses i direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU, står i proportion till det tillsynsarbete som görs och offentliggörs, och att dessa avgifter offentliggörs på deras webbplatser. Av samma anledning bör Esmas webbplats innehålla ett interaktivt verktyg som gör det möjligt att beräkna de avgifter som de behöriga myndigheterna tar ut.

(6)Eftersom Esma i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 26 har till uppgift att övervaka och bedöma marknadsutvecklingen på de områden där det har behörighet, är det lämpligt och nödvändigt att öka kunskapen om Esma genom att utöka Esmas befintliga databaser till att innefatta alla AIF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag samt alla AIF-fonder och fondföretag som dessa förvaltningsbolag för fondföretag förvaltar och marknadsför, och alla medlemsstater där dessa investeringsfonder marknadsförs. Därför bör de behöriga myndigheterna till Esma översända underrättelser, skriftliga anmälningar och skriftliga underrättelser, som de fått enligt direktiv 2009/65/EG och 2011/61/EU.

(7)För att säkerställa lika spelregler mellan å ena sidan godkända riskkapitalfonder, som definieras i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 27 , och godkända fonder för socialt företagande, som definieras i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 28 , och å andra sidan andra AIF-fonder, är det nödvändigt att införa bestämmelser om sonderande marknadsföring i dessa förordningar som är identiska med de bestämmelser om sonderande marknadsföring som föreskrivs i direktiv 2011/61/EU. Dessa bestämmelser bör göra det möjligt för förvaltare som registrerats i enlighet med dessa förordningar att rikta in sig på investerare genom att testa deras aptit inför kommande investeringsmöjligheter eller strategier genom godkända riskkapitalfonder och godkända fonder för socialt företagande.

(8)Kommissionen bör ges befogenhet att anta förslag till tekniska standarder, som utarbetas av Esma, avseende specificering av information om avgifter och i tillämpliga fall relevanta beräkningsmetoder för dessa avgifter, som behöriga myndigheter tar ut. Vidare bör kommissionen ges befogenhet att anta förslag till tekniska standarder, utarbetade av Esma, avseende specificering av information som ska ingå i sådana underrättelser, skriftliga anmälningar och skriftliga underrättelser om gränsöverskridande verksamhet som krävs enligt direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU. Kommissionen bör anta förslagen till tekniska tillsynsstandarder genom delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(9)Kommissionen bör ges befogenhet att anta tekniska genomförandestandarder, utarbetade av Esma, med avseende på standardformulär, mallar och förfaranden för behöriga myndigheters underrättelser om lagstiftning, författningar och administrativa bestämmelser och sammanfattningar därav gällande tillämpliga marknadsföringskrav inom deras territorier, storleken på de avgifter de tar ut och i tillämpliga fall relevanta beräkningsmetoder. Vidare bör de tekniska standarderna, för att förbättra överföringen av information till behöriga myndigheter och bland behöriga myndigheter och Esma, omfatta sådana underrättelser, skriftliga anmälningar och skriftliga underrättelser om gränsöverskridande verksamhet som krävs enligt direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU. Kommissionen bör anta dessa tekniska genomförandestandarder genom genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(10)Det är nödvändigt att samordna kommissionens befogenheter att anta förslag till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder, utarbetade av Esma, när det gäller underrättelser, skriftliga anmälningar eller skriftliga underrättelser om gränsöverskridande verksamhet enligt denna förordning och direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU. [Direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder] bör därför ta bort dessa befogenheter från direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU.

(11)All behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, såsom behöriga myndigheters utbyte och överföring av personuppgifter, bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 29 , och allt utbyte och all överföring av information som utförs av Esma bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 30 .

(12)Fem år efter denna förordnings ikraftträdande bör kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning. Utvärderingen bör beakta marknadsutvecklingen och bedöma huruvida de åtgärder som införts har förbättrat den gränsöverskridande distributionen av investeringsfonder.

(13)För att säkerställa rättslig förutsebarhet är det nödvändigt att synkronisera tidpunkterna för tillämpning av lagstiftning, författningar och administrativa bestämmelser för genomförande av [direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av gränsöverskridande investeringsfonder] och av denna förordning när det gäller bestämmelser om marknadsföringskommunikation och sonderande marknadsföring.

(14)Eftersom målen för denna förordning – att förstärka investerarskyddet och marknadens effektivitet och samtidigt inrätta kapitalmarknadsunionen – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan, på grund av dess effekter, uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    AIF-fond: AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU.

b)    AIF-förvaltare: AIF-förvaltare enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU.

c)    behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 2.1 h i direktiv 2009/65/EG eller en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1 f i direktiv 2011/61/EU eller artikel 4.1 h i direktiv 2011/61/EU.

d)    hemmedlemsstat: den medlemsstat där AIF-förvaltaren eller förvaltningsbolaget för fondföretag har sitt säte.

e)    fondföretag: ett fondföretag som är auktoriserat enligt artikel 5 i direktiv 2009/65/EG.

f)     förvaltningsbolag för fondföretag: förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG.

Artikel 2

Krav för marknadsföringskommunikation

1.AIF-förvaltare eller förvaltningsbolag för fondföretag ska säkerställa att all marknadsföringskommunikation som riktas till investerare ska vara identifierbar som marknadsföringskommunikation, att den aktuella risk- och avkastningsprofilen framgår vid köp av andelar eller aktier i en AIF-fond eller i ett fondföretag på ett lika klart och tydligt sätt och att all information som ingår i marknadsföringskommunikationen är rättvisande, tydlig och ej vilseledande.

2.Förvaltningsbolag för fondföretag ska säkerställa att marknadskommunikation som innehåller specifik information om ett fondföretag inte motsäger eller förminskar betydelsen av den information som återges i ett sådant prospekt som avses i artikel 68 i direktiv 2009/65/EG eller i den basfakta för investerare som avses i artikel 78 i det direktivet. Förvaltningsbolag för fondföretag ska säkerställa att all marknadsföringskommunikation anger att ett prospekt finns och att basfakta för investerare finns tillgängliga. Marknadsföringskommunikationen ska specificera var, hur och på vilket språk investerare eller potentiella investerare kan få tillgång till prospekt och basfakta för investerare.

3.AIF-förvaltare ska säkerställa att marknadskommunikation som omfattar en uppmaning att köpa andelar eller aktier i en AIF-fond som innehåller specifik information om en AIF-fond inte motsäger eller förminskar betydelsen av den information som måste göras tillgänglig för investerare i enlighet med artikel 23 i direktiv 2011/61/EU

4.Punkt 2 i denna artikel ska även tillämpas på AIF-fonder som offentliggör prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129 31 eller i enlighet med nationell lagstiftning, eller som tillämpar regler på formatet och innehållet i den basfakta för investerare som avses i artikel 78 i direktiv 2009/65/EG.

5.Senast den [PB: infoga datum 24 månader efter dagen för ikraftträdande] ska Esma utfärda riktlinjer, och därefter regelbundet uppdatera dessa, om tillämpningen av kraven på den marknadsföringskommunikation som avses i punkt 1, med beaktande av det faktum att marknadsföringskommunikationen kan ske online.

Artikel 3

Offentliggörande av nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav

1.Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade centrala databaser som innehåller all tillämplig nationell lagstiftning, alla tillämpliga nationella författningar och administrativa bestämmelser som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder och fondföretag samt sammanfattningar därav, på minst ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.

2.De behöriga myndigheterna ska till Esma överlämna uppgifter om den lagstiftning, de författningar och administrativa bestämmelser samt sammanfattningar därav som avses punkt 1 och förse Esma med länkar till de behöriga myndigheternas webbplatser där informationen offentliggörs.

De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta Esma om eventuella ändringar av den information som anges i första stycket i denna punkt.

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter enligt denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den [PB: infoga datum 18 månader efter dagen för ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4.Senast den [PB: infoga datum 48 månader efter ikraftträdandet] ska Esma i en rapport utvärdera de marknadsföringskrav som avses i punkt 1 och underrätta kommissionen om detta. Esma ska uppdatera rapporten vartannat år.

Artikel 4

Esmas centrala databas över nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav

Senast den [PB: infoga datum 30 månader efter dagen för ikraftträdande] ska Esma på sin webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad en central databas över nationell lagstiftning, nationella författningar och administrativa bestämmelser avseende marknadsföringskrav och sammanfattningar därav, samt länkar till de behöriga myndigheternas webbplatser.

Artikel 5

Verifiering av marknadsföringskommunikation

1.Om syftet endast är att verifiera överensstämmelsen med denna förordning och med nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav, får de behöriga myndigheterna begära att systematiskt bli underrättade om den marknadsföringskommunikation som förvaltningsbolagen för fondföretag avser att direkt eller indirekt använda gentemot investerarna.

De systematiska underrättelser som avses i första stycket ska inte utgöra ett förhandsvillkor för marknadsföring av andelar i fondföretag.

Om de behöriga myndigheterna begär underrättelser om marknadsföringskommunikation i enlighet med första stycket ska de inom tio arbetsdagar, med början den första arbetsdagen efter den dag då en underrättelse mottagits, informera förvaltningsföretaget för fondföretag om eventuella begäranden om ändringar av dess marknadsföringskommunikation.

2.Behöriga myndigheter som begär att systematiskt bli underrättade om marknadsföringskommunikation ska införa och tillämpa, och på sina webbplatser offentliggöra, förfaranden för systematisk underrättelse om marknadsföringskommunikation. De interna reglerna och förfarandena ska säkerställa transparent och icke-diskriminerande behandling av alla fondföretag, oavsett i vilken medlemsstat de är auktoriserade.

3.Om medlemsstater inom sina territorier tillåter AIF-förvaltare att marknadsföra andelar eller aktier i AIF-fonder till icke-professionella investerare, ska punkterna 1 och 2 i denna artikel även gälla dessa AIF-förvaltare.

4.Behöriga myndigheter som begär att systematiskt bli underrättade om marknadsföringskommunikation enligt punkt 1 ska senast den 31 mars varje år rapportera till Esma om de beslut som fattats under det föregående året om att avvisa eller begära anpassningar av marknadsföringskommunikationen.

Rapporten till Esma ska innehålla följande information:

(a)Det totala antalet fattade beslut med tydlig angivelse av de vanligaste överträdelserna, inbegripet en beskrivning av ärendet.

(b)Resultatet av varje beslut.

(c)Ett konkret exempel för var och en av de överträdelser som avses i led a.

Senast den 30 juni varje år ska Esma lämna in en rapport till kommissionen med en analys av effekterna av nationell lagstiftning, nationella författningar och administrativa bestämmelser som reglerar marknadsföringskommunikation.

Artikel 6

Allmänna principer avseende avgifter

1.Avgifter som tas ut av behöriga myndigheter ska stå i proportion till de utgifter som hänför sig till auktorisation eller registrering och utövandet av tillsyns- och utredningsbefogenheter enligt artiklarna 44, 45 och 46 i direktiv 2011/61/EU och artiklarna 97 och 98 i direktiv 2009/65/EG.

2.De behöriga myndigheterna ska skicka en faktura för det aktuella räkenskapsåret till AIF-förvaltarens eller förvaltningsbolagets för fondföretags säte. På fakturan ska anges de avgifter som avses i punkt 1, betalningsmedel och förfallodag.

Artikel 7

Offentliggörande av nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav

1.Senast den [PB: infoga datum sex månader efter dagen för ikraftträdande] ska de behöriga myndigheterna på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade centrala databaser som förtecknar de avgifter som avses i artikel 6.1, eller i tillämpliga fall de beräkningsmetoder som används för avgifterna, på minst ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.

2.De behöriga myndigheterna ska meddela Esma avgiftsnivåerna för de avgifter som avses i artikel 6.1, och i tillämpliga fall de beräkningsmetoder som används för avgifterna.

De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta Esma om eventuella ändringar av de uppgifter som anges i första stycket.

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera vilka uppgifter de behöriga myndigheterna ska lämna till Esma enligt denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [PB: infoga datum 18 månader efter dagen för ikraftträdande].

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4.Esma ska utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter enligt denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den [PB: infoga datum 18 månader efter dagen för ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 8

Esmas interaktiva databas över avgifter

Senast den [PB: infoga datum 30 månader efter dagen för ikraftträdande] ska Esma på sin webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad en interaktiv databas, som ska vara allmänt åtkomlig på minst ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar, med en förteckning över de avgifter som avses i artikel 6.1 eller i tillämpliga fall de beräkningsmetoder som används för dessa avgifter.

Den interaktiva databasen ska innehålla de länkar till behöriga myndigheter som avses i artikel 7.1.

Artikel 9

Esmas interaktiva verktyg för avgifter

Senast den [PB: infoga datum 30 månader efter dagen för ikraftträdande] ska Esma utforma och på sin webbplats tillgängliggöra och hålla uppdaterat ett interaktivt verktyg, som ska vara allmänt åtkomligt på minst ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar, med uppgift om de avgifter som avses i artikel 6.1.

Det interaktiva verktyget ska utgöra en del av den interaktiva databas som avses i artikel 8.

Artikel 10

Esmas centrala databas över AIF-förvaltare, förvaltningsbolag för fondföretag, AIF-fonder och fondföretag

Senast den [PB: infoga datum senast 30 månader efter dagen för ikraftträdande] ska Esma på sin webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad en central databas som är allmänt tillgänglig på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, och som förtecknar alla AIF-förvaltare, förvaltningsbolag för fondföretag, AIF-fonder och fondföretag som dessa AIF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag förvaltar och marknadsför samt medlemsstaterna där fonderna marknadsförs.

Artikel 11

Standardisering av underrättelser som lämnas till Esma

1.De behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten ska utan dröjsmål till Esma översända alla underrättelser, skriftliga anmälningar, skriftliga underrättelser eller uppgifter som avses i artiklarna 17.3, 17.8, 18.2, 18.4. 93.3, 93.8 och 93a.3 i direktiv 2009/65/EG och artiklarna 31.2, 31.4, 32.3, 32.7, 32a.3, 33.2 och 33.3 i direktiv 2011/61/EU.

2.Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera vilka uppgifter som ska lämnas i enlighet med artiklarna 17.1, 17.2, 17.3, 17.8, 17.9, 18.1, 18.2, 18.4, 93.1, 93.2, 93.8 och 93a.2 i direktiv 2009/65/EG och artiklarna 32a.2, 33.2, 33.3 och 33.6 i direktiv 2011/61/EU.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [PB: infoga datum 18 månader efter dagen för ikraftträdande].

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa formulär, mallar och förfaranden överföring av de uppgifter som avses i artiklarna 17.1, 17.2, 17.3, 17.8, 17.9, 18.1, 18.2, 18.4, 93.1, 93.2, 93.8 och 93a.2 i direktiv 2009/65/EG och artikel 31.2, 31.4, 32.2, 32.7, 32a.2, 33.2, 33.3 och 33.6 i direktiv 2011/61/EU, inbegripet förfarandet för överföring av uppgifter från de behöriga myndigheternas sida, vid tillämpning av punkt 1.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den [PB: infoga datum 18 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 12

Ändringar av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder

Förordning (EU) nr 345/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)I artikel 3 ska följande led läggas till som led o:

”o)    sonderande marknadsföring: direkt eller indirekt tillhandahållande av information om investeringsstrategier eller investeringsidéer från förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond, eller på dess vägnar, till potentiella investerare med hemvist eller säte inom unionen i syfte att skapa sig en uppfattning om deras intresse för en ännu ej registrerad godkänd riskkapitalfond.”.

(2)Följande artikel ska införas som artikel 4a:

Artikel 4a

1. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder får bedriva sonderande marknadsföring inom unionen, förutom då den information som presenteras för potentiella investerare

(a)avser etablerade godkända riskkapitalfonder,

(b)innehåller hänvisningar till etablerade godkända riskkapitalfonder,

(c)gör det möjligt för investerarna att förbinda sig att förvärva fondandelar eller aktier i godkända riskkapitalfonder,

(d)utgör ett prospekt, bolagsordningar för ännu ej registrerade riskkapitalfonder, erbjudandehandlingar, teckningsblanketter eller liknande handlingar, oavsett om de har formen av utkast eller slutversion, som ger investerare möjlighet att fatta ett investeringsbeslut.

2. De behöriga myndigheterna får inte kräva av förvaltare av godkända riskkapitalfonder att de ska anmäla sin avsikt att bedriva sonderande marknadsföring.

3. Investerares teckning av fondandelar eller aktier i godkända riskkapitalfonder som registrerats efter sonderande marknadsföring i enlighet med punkt 1 eller teckning av fondandelar eller aktier i godkända riskkapitalfonder som förvaltas eller marknadsförs av förvaltare av godkända riskkapitalfonder som bedrivit sonderande marknadsföring av ännu ej registrerade godkända riskkapitalfonder med liknande egenskaper, ska anses vara ett resultat av marknadsföring.

4. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder som erbjuder teckning av fondandelar eller aktier i godkända riskkapitalfonder som varit föremål för sonderande marknadsföring ska underrätta den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 15.”.

Artikel 13

Ändringar av förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska riskkapitalfonder

Förordning (EU) nr 346/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)I artikel 3 ska följande led läggas till som led o:

”o)    sonderande marknadsföring: direkt eller indirekt tillhandahållande av information om investeringsstrategier eller investeringsidéer från förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande, eller på dess vägnar, till potentiella investerare med hemvist eller säte inom unionen i syfte att skapa sig en uppfattning om deras intresse för en ännu ej registrerad godkänd fond för socialt företagande.”.

(2)Följande artikel ska införas som artikel 4a:

Artikel 4a

1. Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande får bedriva sonderande marknadsföring inom unionen, förutom då den information som presenteras för potentiella investerare

(a)avser etablerade godkända fonder för socialt företagande,

(b)innehåller hänvisningar till etablerade godkända fonder för socialt företagande,

(c)gör det möjligt för investerarna att förbinda sig att förvärva fondandelar eller aktier i godkända fonder för socialt företagande,

(d)utgör ett prospekt, bolagsordningar för ännu ej registrerade godkända fonder för socialt företagande, erbjudandehandlingar, teckningsblanketter eller liknande handlingar, oavsett om de har formen av utkast eller slutversion, som ger investerare möjlighet att fatta ett investeringsbeslut.

2. De behöriga myndigheterna får inte kräva av förvaltare av godkända fonder för socialt företagande att de ska anmäla sin avsikt att bedriva sonderande marknadsföring.

3. Investerares teckning av fondandelar eller aktier i godkända fonder för socialt företagande som registrerats efter sonderande marknadsföring i enlighet med punkt 1 eller teckning av fondandelar eller aktier i godkända fonder för socialt företagande som förvaltas eller marknadsförs av förvaltare av godkända fonder för socialt företagande som bedrivit sonderande marknadsföring av ännu ej registrerade godkända fonder för socialt företagande med liknande egenskaper, ska anses vara ett resultat av marknadsföring.

4. Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande som erbjuder teckning av fondandelar eller aktier i godkända fonder för socialt företagande som varit föremål för sonderande marknadsföring ska underrätta den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 16.”.

Artikel 14

Utvärdering

Senast den [PB: infoga datum 60 månader efter dagen för ikraftträdande] ska kommissionen på grundval av ett offentligt samråd och mot bakgrund av diskussioner med Esma och behöriga myndigheter, genomföra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [PB: infoga tjugonde dagen efter dagen för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning], med undantag för artiklarna 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 12 och 13, som ska tillämpas från och med den [PB: infoga datum 24 månader efter dagen för ikraftträdande].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlaments vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

1.3.Typ av förslag eller initiativ

1.4.Mål

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

1.7.Planerad metod för genomförandet

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5.Bidrag från tredje part

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna 345/2013 och 346/2013.

1.2.Berörda politikområden

Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

1.3.Typ av förslag eller initiativ

Förslaget eller initiativet avser en ny åtgärd

Förslaget eller initiativet avser en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 32

Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4.Mål

1.4.1.Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Allmänt mål 1: En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

Allmänt mål 2: En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

1.4.2.”Specifikt/specifika mål…”.

1.6 Ett ökat gränsöverskridande flöde av investeringar.

2.4 Konsumenterna har tillgång till säkra och tillförlitliga försäkrings-, pensions- och fondföretagsprodukter och -tjänster, både nationellt och över gränserna.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

12. Finansiella tjänster och kapitalmarknader

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Undanröjande av rättsliga hinder för gränsöverskridande distribution av investeringsfonder bör leda till att det kostar mindre för kapitalförvaltare att verka över gränserna och därmed bör den gränsöverskridande distributionen av investeringsfonder öka, vilket främjar den inre marknaden för EU-investeringsfonder.

Detta bör i sin tur leda till mindre marknadsfragmentering, öka konkurrensen, och i slutändan bidra till att skapa mervärde för investerare i EU och ge dem bättre valmöjligheter.

1.4.4.Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Senast i slutet av 2019 kommer kommissionen att upprätta ett detaljerat program för övervakning av resultaten och effekterna av detta förslag. Övervakningsprogrammet ska ange vilka metoder som kommer att användas för att samla in data och andra nödvändiga uppgifter och med vilka intervaller detta kommer att ske. Det ska närmare ange vilka åtgärder som ska vidtas av kommissionen respektive av medlemsstaterna och Esma när det gäller att samla in och analysera uppgifterna och annat underlag.

För övervakning och förberedelse av en utvärdering av detta förslag kan följande icke-uttömmande förteckning över källor utgöra grund för informationsinsamling:

a)    Behöriga myndigheters webbplatser avseende nationella marknadsföringskrav och föreskrivna avgifter,

b)    Esma-databasen avseende nationella marknadsföringskrav,

c)    Esma-databasen avseende föreskrivna avgifter,

d)    Esmas interaktiva verktyg för avgifter,

e)    Esma-databasen för underrättelser.

Källa e skulle göra det möjligt för kommissionen att verifiera om de allmänna politiska målen har uppfyllts medan källorna a–d skulle kunna hjälpa till att analysera i vilken utsträckning de olika politiska målen uppfyllts.

Indikatorerna för övervakning och utvärdering knutna till dessa källor skulle innefatta följande resultat:

   De behöriga myndigheternas eller Esmas utformning eller uppdatering av webbplatser (användning av källorna a–c), kontroller av om informationen är tillgänglig på dessa webbplatser.

   Esmas utformning av en interaktiv databas över avgifter som tas ut av Esma (användning av källa d), kontroller av om databasen är i drift.

När det gäller resultat och effekter bör analysen baseras på källa e. Denna källa gör det möjligt att identifiera det totala antalet underrättelser och antalet per medlemsstat, samt ökningstakten totalt och per medlemsstat. Analysen bör beakta riktmärket för den nuvarande ökningen av gränsöverskridande fonddistribution: den genomsnittliga ökningen av antalet gränsöverskridande fonder under det senaste fem åren var 6,8 % per år. Under i övrigt lika förhållanden bör ökningen snabbas på ytterligare tack vare detta initiativ. Utvärderingen baserad på källa e kan göras av Esma en gång om året och bör lämnas in till Europeiska kommissionen för ytterligare användning eller analys inom ramen för dess övervaknings- och utvärderingsarbete.

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

På kort sikt har Esma i uppgift att utveckla och hålla uppdaterade databaser om nationella marknadsföringskrav, föreskrivna avgifter och avgifter och underrättelser. Vidare, har Esma som en del av databasen om föreskrivna avgifter i uppgift att lansera ett interaktivt verktyg som ska göra det möjligt för berörda parter att beräkna storleken på de föreskrivna avgifterna för varje medlemsstat.

Dessutom kommer Esma att behöva utarbeta tekniska tillsyns- och genomförandestandarder inom 18 månader från dagen då initiativet träder i kraft.

1.5.2.Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Åtgärder på EU-nivå är nödvändiga eftersom det största problemet som detta initiativ syftar till att hantera är hur den inre marknaden för investeringsfonder fungerar (mer specifikt investeringsfondernas användning av EU-pass för marknadsföring), ett problem som inte är begränsat till en medlemsstats territorium och inte kan lösas av en enskild medlemsstat på nationell nivå Dessutom har tidigare ansträngningar att konvergera nationell tillsynspraxis på detta område genom Esma inte lyckats avhjälpa de identifierade problemen. Detta förslag ger därför Esma ovannämnda uppgifter, som inte fullt ut kan utföras av medlemsstaterna var och en för sig.

1.5.3.Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Esma har ålagts liknande uppgifter tidigare, såsom att föra register över auktoriserade förvaltare för fondföretag, AIF-fonder, europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande. Erfarenheterna har överlag varit positiva.

1.5.4.Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Initiativet ligger i linje med den utökade roll som Esma getts i förslaget avseende översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna. Det har dock inte någon direkt effekt på kommissionens förslag om översynen av de europeiska tillsynsmyndigheterna eftersom det gäller särskilda tekniska problem som inte behandlas i denna översyn.

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

Förslag eller initiativ som pågår under en begränsad tid

◻Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.

   Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.

☑Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad metod för genomförandet 33

Direkt förvaltning som sköts av kommissionen genom

   genomförandeorgan

Delad förvaltning med medlemsstaterna

Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet delegeras till

◻internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

◻EIB och Europeiska investeringsfonden

☑ organ som avses i artiklarna 208 och 209,

◻ offentligrättsliga organ

◻ privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

◻ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

◻ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten

Anmärkningar

ej tillämpligt

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

Enligt befintliga arrangemang utarbetar Esma regelbundna rapporter om sin verksamhet (inklusive intern rapportering till företagsledningen, rapportering till styrelsen och utarbetande av årsrapporten) och genomgår revisionsrättens och internrevisionstjänstens revision av sin resursanvändning. Övervakning och rapportering av de aktuella föreslagna åtgärderna kommer att uppfylla redan gällande krav.

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.Risker som identifierats:

Vad gäller den rättsliga, ekonomiska och effektiva användningen av de anslag som följer av förslaget är förväntningarna att förslaget inte kommer att skapa nya risker som för närvarande inte skulle täckas av Esmas befintliga interna kontrollramverk.

2.2.2.Uppgifter om det interna kontrollsystemet:

Förvaltnings- och kontrollsystem i enlighet med Esma-förordningen tillämpas redan. Esma samarbetar nära med kommissionens internrevisionstjänst för att säkerställa att lämpliga standarder uppfylls inom alla interna kontrollområden. Dessa arrangemang kommer att gälla även med avseende på Esmas roll enligt detta förslag. Årliga internrevisionsrapporter skickas till kommissionen, parlamentet och rådet.

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ska tillämpas fullt ut på Esma i syfte att bekämpa bedrägerier, korruption och andra rättsstridiga handlingar.

Esma har för närvarande en särskild strategi mot bedrägerier och en handlingsplan. Strategin och handlingsplanen infördes 2014. Esmas förstärkta åtgärder på området för bedrägeribekämpning kommer att vara förenliga med reglerna och vägledningen i budgetförordningen (bestämmelser om bedrägeribekämpning som en del av en sund ekonomisk förvaltning), Olafs bedrägeriförebyggande insatser, bestämmelserna i kommissionens strategi mot bedrägerier (KOM(2011)376) samt med den gemensamma strategin om decentraliserade EU-myndigheter (juli 2012) och den tillhörande färdplanen.

Förordningen om inrättande av Esma anger bestämmelserna för genomförande och kontroll av Esmas budget och tillämpliga finansregler.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

·Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd.

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av
utgift

Bidrag

1a: Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Diff./Icke-diff 34 .

från Efta-länder 35

från kandidat-länder 36

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

1.a

12 02 06 Esma.

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

·Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av
utgift

Bidrag

Nummer
[Rubrik………………………………………]

Diff./Icke-diff.

från Eftaländer

från kandidat-länder

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

[…]

[XX.ÅÅ.ÅÅ.ÅÅ]

[…]

[…]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna 37

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 

Esma

År
N
38

År
N+1
39

År
N+2

År
N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

TOTALT

Rubrik 1:

Åtaganden

(1)

0 441

0 191

Till följd av de europeiska tillsynsmyndigheternas samfinansieringsarrangemang 60/40 anges endast 40 % av kostnaderna här.

Betalningar

(2)

0 441

0 191

Rubrik 2:

Åtaganden

(1a)

Betalningar

(2a)

Rubrik 3:

Åtaganden

(3a)

Betalningar

(3b)

TOTALA anslag
för Esma

Åtaganden

= 1+1 a

+3 a

0 441

0 191

Betalningar

= 2+2 a

+3b

0 441

0 191


Rubrik i den fleråriga budgetramen
 

5

”Administrativa utgifter”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
N

År
N+1

År
N+2

År
N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

TOTALT

GD FISMA

Personalresurser

Övriga administrativa utgifter

GD FISMA, TOTALT

Anslag

TOTALA anslag
under RUBRIK 5

i den fleråriga budgetramen

(summa åtaganden = summa betalningar)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
N 40

År
N+1 41

År
N+2

År
N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

TOTALT

TOTALA anslag
under RUBRIK 1–5
i den fleråriga budgetramen
 

Åtaganden

0 441

0 191

Betalningar

0 441

0 191

3.2.2.Beräknad inverkan av Esmas anslag

   Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning

År
N

År
N+1 42

År
N+2

År
N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

TOTALT

RESULTAT

Typ 43

Genomsnittliga kostnader

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Totalt antal

Total kostnad

SÄRSKILT MÅL Nr 1.6 och 2.4 44

– Databas över föreskrivna avgifter

0 200

0 040

Till följd av de europeiska tillsynsmyndigheternas samfinansieringsarrangemang 60/40 anges endast 40 % av kostnaderna här.

– Databas över underrättelser

0 100

0 020

– Resultat

Delsumma för specifikt mål nr 1

SPECIFIKT MÅL nr 2…

– Resultat

Delsumma för specifikt mål nr 2

TOTALA KOSTNADER

0 300

0 060

3.2.3.Beräknad inverkan på Esmas personalresurser

3.2.3.1.Sammanfattning

   Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
N 45  

År
N+1 46

År
N+2

År
N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

TOTALT

Tjänstemän (lönegrad AD)

0 141

(2 anställda inklusive rekryteringskostnad)

0 131

(2 anställda)

Till följd av de europeiska tillsynsmyndigheternas samfinansieringsarrangemang 60/40 anges endast 40 % av kostnaderna här.

Tjänstemän (lönegrad AST)

Kontraktsanställda

Tillfälligt anställda

Utstationerade nationella experter

TOTALT

0 141

(2 anställda inklusive rekryteringskostnad)

0 131 (2 anställda)

Beräknad inverkan på personalen (ytterligare heltidsekvivalenter) – tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

År N

År n +1

År n +2

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

AD totalt

0 141
(2 anställda inklusive rekryteringskostnader)

0 131
(2 anställda)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

AST totalt

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC totalt

TOTALSUMMA

0 141
(2 anställda inklusive rekryteringskostnader)

0 131
(2 anställda)

Beräknad inverkan på personalen (ytterligare) – extern personal

Kontraktsanställda

År N

År n +1

År n +2

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

Tjänstegrupp IV

Tjänstegrupp III

Tjänstegrupp II

Tjänstegrupp I

Totalt

Utstationerade nationella experter

År N

År n +1

År n +2

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

Totalt

3.2.3.2.Beräknat personalbehov för det ansvariga generaldirektoratet

   Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltal (eller med högst en decimal)

År
N

År
N+1

År N+2

År N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

·Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

XX 01 01 02 (vid delegationer)

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)

Extern personal (i heltidsekvivalenter) 47  

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

XX 01 04 yy 48

- vid huvudkontoret 49

- vid delegationer

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

Annan budgetrubrik (ange vilken)

TOTALT

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Extern personal

En beskrivning av beräkningen av kostnaden för heltidsekvivalenten bör införas i avsnitt 3 i bilaga V.

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

    Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

   Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

[…]

   Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras 50 .

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

[…]

3.2.5.Bidrag från tredje part

Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
N

År
N+1 51

År
N+2

År
N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

Totalt

Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen 

0 662

0 287

60 % av de beräknade kostnaderna anges här på grund av de europeiska tillsynsmyndigheternas samfinansieringsarrangemang

TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering

0 662

0 2873.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

   Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

   Påverkan på egna medel

   Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Belopp som förts in för det innevarande budgetåret

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna 52

År
N

År
N+1

År
N+2

År
N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6)

Artikel ………….

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

[…]

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

[…]

   

BILAGA TILL FINANSIERINGSÖVERSIKTEN

Använd metod och huvudsakliga antaganden

De kostnader som avser de nya uppgifter som tilldelats Esma har beräknats enligt tre kostnadskategorier: personalkostnader, infrastrukturkostnader och driftskostnader.

Enligt kommissionens preliminära aktuella beräkningar kommer Esmas nya uppgifter att kräva att två personer anställs. Detta utöver den personal som för närvarande arbetar för Esma och som omfattas av Esmas nuvarande budget. Kostnaderna delas på 60/40-basis mellan medlemsstatarna.

Behovet av ytterligare personal återspeglar de ytterligare uppgifter som tilldelats Esma och gäller upprättandet och uppdateringen av databaser över nationella marknadsföringskrav, föreskrivna avgifter och underrättelser. Dessa nya arbetsuppgifter anges i förslaget till förordning och beskrivs närmare i motiveringen.

Allmänna antaganden som gjorts vid beräkning av ytterligare medel.

Vid beräkning av ytterligare medel har följande antaganden gjorts.

De ytterligare tjänster som ska skapas antas vara antingen fast anställd personal eller tillfälligt anställda med en genomsnittlig årlig lönekostnad av 143 000 EUR.

På grund av Esmas placering i Paris har en korrigeringskoefficient på 1,148 iakttagits till följd av de högre levnadsomkostnaderna i förhållande till Bryssel.

Rekryteringsrelaterade kostnader (resa, hotell, hälsokontroll, installation och andra traktamenten, flyttkostnader etc.) beräknas till 12 700 EUR per anställd.

Som en allmän kommentar delas Esmarelaterade kostnader för närvarande mellan medlemsstaterna på 60/40-basis.

Beräkning av ytterligare personalkostnader

För beräkningen av ytterligare personalkostnader är de nya uppgifterna uppdelade i två huvudområden för nya arbetsområden för Esma: en databas över föreskrivna avgifter och en databas över underrättelser. För dessa områden ska följande beräkningar av arbetsmängd beaktas. För databasen över föreskrivna avgifter beräknas att en projektledare och en anställd med understödjande roll behövs, medan det för databasen över underrättelser behövs en projektledare och två anställda med inriktning it-stöd.

Tabell 1 visar den totala beräknade extra personalstyrkan per område för Esma:

Tabell 1: Totala heltidsekvivalenter per år och område

Totala heltidsekvivaleter per område

Databas över föreskrivna avgifter

1

Databas över underrättelser

1

Totalt

2

Beräkning av externa infrastrukturkostnader

För it-relaterade utgifter beräknas totalt 750 000 EUR behövas för att upprätta databaserna och 150 000 EUR finnas kvar för löpande kostnader.

Tabell 2: Totala externa infrastrukturkostnader per år och område

Totala infrastrukturkostnader per område

Första året (engångskostnader)

Föjande år (löpande kostnader)

Databas över föreskrivna avgifter

500 000 EUR

100 000 EUR

Databas över underrättelser

250 000 EUR

50 000 EUR

Totalt

750 000 EUR

150 000 EUR

Totala utgifter

Med beaktande av antagandena ovan presenteras det totala beräknade beloppet för Esmas nya uppgifter i tabell 3.

Tabell 3: Totala anknutna utgifter

Kostnadstyp

Beräkning

Första året

Följande år

Personalutgifter

143 000 EUR x 1. 148 per anställd/år

328 328 EUR (2 anställda)

328 328 EUR (2 anställda)

Rekryteringskostnader

12 700 EUR fast för varje ny anställd

328 328 EUR (2 anställda)

0

Infrastruktur/it

Se tabell 2.

750 000 EUR

150 000 EUR

Totalt*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

Totalt utan beaktande av 60/40-fördelningen medlemsstater/kommissionen för Esmas budget.

Utgiften för perioden 2012–N ges endast i illustrationssyfte. De finansiella konsekvenserna för EU:s budget efter 2020 kommer att ingå i kommissionens förslag till nästkommande fleråriga budgetram.

(1)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
(2)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.
(3)

   Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Kommissionens arbetsprogram 2018 – En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU, COM(2017)650 final.

(4)    Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion, COM(2015)468 final.
(5)    Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om halvtidsöversynen över handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen (COM(2017) 292 final).
(6)    Grönbok Att bygga kapitalmarknadsunionen, COM(2015)63 final.
(7)    Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Synpunkter från berörda parter på EU:s regelverk för finansiella tjänster COM(2016) 855 final.
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).
(10)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).
(11)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (EUT L 123, 19.5.2015, s. 98).
(12)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder (EUT L 169, 30.6.2017, s. 8).
(13)    EFAMA Quarterly Statistical Release Q2 2017 (ej översatt till svenska).
(14)    EFAMA Fact Book 2017 and Investment Company Institute (ICI) Fact Book 2017 (ej översatt till svenska).
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    Vidare inriktas ytterligare initiativ på att främja gränsöverskridande investeringar, t.ex. vägledning om befintliga EU-standarder för behandling av gränsöverskridande EU-investeringar och en ram för lösning av investeringstvister i godo.
(17)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Morningstar tillhandahåller investeringsdata.
(21)    Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden SEC(2018)129 final.
(22)    Konsekvensbedömningsrapporten och sammanfattningen, SWD(2018)54 final and SWD(2018)55 final.
(23)    EUT C , , s. .
(24)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
(25)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
(26)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
(27)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).
(28)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).
(29)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(30)    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(31)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).
(32)    I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.
(33)    Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
(35)    Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen. .
(36)    Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(37)    Se bilaga för ytterligare information.
(38)    Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(39)    Utgiften för perioden 2012–N ges endast i illustrationssyfte. De finansiella konsekvenserna för EU:s budget efter 2020 kommer att ingå i kommissionens förslag till nästkommande fleråriga budgetram.
(40)    Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(41)    Utgiften för perioden 2012–N ges endast i illustrationssyfte. De finansiella konsekvenserna för EU:s budget efter 2020 kommer att ingå i kommissionens förslag till nästkommande fleråriga budgetram.
(42)    Utgiften för perioden 2012–N ges endast i illustrationssyfte. De finansiella konsekvenserna för EU:s budget efter 2020 kommer att ingå i kommissionens förslag till nästkommande fleråriga budgetram.
(43)    Resultat är de produkter och tjänster som ska tillhandahållas (t.ex. antalet finansierade studentutbyten, antal km väg som byggts, etc.).
(44)    Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.
(45)    Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(46)    Utgiften för perioden 2012–N ges endast i illustrationssyfte. De finansiella konsekvenserna för EU:s budget efter 2020 kommer att ingå i kommissionens förslag till nästkommande fleråriga budgetram.
(47)    [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen]. .
(48)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(49)    Framför allt för strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska fiskerifonden (EFF).
(50)    Se artiklarna 11 och 17 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.
(51)    Utgiften för perioden 2012–N ges endast i illustrationssyfte. De finansiella konsekvenserna för EU:s budget efter 2020 kommer att ingå i kommissionens förslag till nästkommande fleråriga budgetram.
(52)    När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.