31.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 395/19


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 395/04)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 23 oktober 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Public Sector Pension Investment Board (Kanada) (nedan kallat PSPIB).

Brookfield Asset Management Inc (Kanada) (nedan kallat Brookfield).

QuadReal Property Group Limited Partnership (Kanada) (nedan kallat QuadReal), kontrollerat av British Columbia Investment Management Corporation (Kanada) (nedan kallat BCI).

BREP Brazil Private Limited (Singapore) (nedan kallat BREP), kontrollerat av GIC Realty Private Limited (Singapore) (nedan kallat GIC Realty).

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (Brasilien) (nedan kallat Brookfield Brazil Retail Fund).

PSPIB, Brookfield, QuadReal och BREP förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över Brookfield Brazil Retail Fund, som för närvarande kontrolleras av Brookfield.

Koncentrationen genomförs genom avtal.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   PSPIB: pensionsförvaltare med en diversifierad global portfölj som omfattar aktier, obligationer och andra räntebärande värdepapper samt placeringar i riskkapitalbolag, fastigheter, infrastruktur, naturtillgångar och onoterade företag.

—   Brookfield: investeringar i fastigheter, infrastruktur, förnybar energi och onoterade företag.

—   QuadReal: fastighetsförvaltning och närliggande tjänster till British Columbia Investment Management Corporation.

—   BREP: ägare till fastighetstillgångar hos GIC Realty för staten Singapores räkning.

—   Brookfield Brazil Retail Fund: indirekt ägare och förvaltare av shoppingcentrum i Brasilien.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.