5.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 82/4


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8772 – Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 82/04)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 23 februari 2018 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Borealis AG (Borealis, Österrike), gemensamt kontrollerat av Mubadala Investment Company (Mubadala, Abu Dhabi) och OMV AG (Österrike).

NOVA Chemicals Corporation (NOVA, Kanada), helägt av Mubadala.

Total SA (Total, Frankrike).

Bayport Polymers LLC (det gemensamma företaget, Förenta staterna).

Borealis, Nova och Total förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över det gemensamma företaget.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Borealis: produktion och försäljning av polyolefin, baskemikalier och gödselmedel.

—   NOVA: produktion och marknadsföring av eten, polyeten, styren och delprodukter av dessa.

—   Total: bedriver verksamhet inom olje- och gasindustrin och andra energisektorer.

—   Det gemensamma företaget: produktion och marknadsföring av polyeten.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8772 – Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.