Bryssel den 19.1.2018

COM(2018) 36 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Rapport om det allmänna preferenssystemet för perioden 2016-2017

{SWD(2018) 23 final}
{SWD(2018) 24 final}
{SWD(2018) 25 final}
{SWD(2018) 26 final}
{SWD(2018) 27 final}
{SWD(2018) 28 final}
{SWD(2018) 29 final}
{SWD(2018) 30 final}
{SWD(2018) 31 final}
{SWD(2018) 32 final}


1.Inledning

I denna rapport och i det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar 1 bedöms effekterna av det allmänna preferenssystemet under åren 2016–2017, med fokus på resultatet för förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre. Enligt förordningen om det allmänna preferenssystemet 2 ska denna rapport läggas fram för Europaparlamentet och rådet vartannat år.

Genom det allmänna preferenssystemet fortsätter EU att gå i spetsen och stödja utvecklingsländer för att uppnå en hållbar utveckling med hjälp av de ekonomiska drivkrafterna inom handel. Att använda handelsförmåner för att främja universella värden som mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljöskydd är en viktig del av kommissionens strategi Handel för alla 3 . En generös tillgång till EU-marknaden gör det möjligt för förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet att generera ytterligare intäkter genom internationell handel och bidrar också till förmånsländernas ansträngningar att minska fattigdom och främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och gott styre.

1.1.Tre förmånsordningar inom det allmänna preferenssystemet

Det allmänna preferenssystemet innehåller tre olika ordningar för handelsförmåner. Ordningarna fastställs i detalj i 2016 års rapport om det allmänna preferenssystemet 4 och sammanfattas nedan:

Den allmänna ordningen (standard-GSP) innebär tullnedsättningar för cirka 66 % av alla EU:s tullpositioner för länder som har låg inkomst eller låg medelinkomst 5 och som inte omfattas av annat förmånstillträde till EU-marknaden. Under rapporteringsperioden 2016–2017 omfattades 23 förmånsländer av standard-GSP (se Tabell 1 ).

Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP+) innebär fullständig tullbefrielse för i stort sett samma 66 % av tullpositionerna som standard-GSP, för länder som är sårbara när det gäller ekonomisk diversifiering och exportvolymer. I utbyte måste förmånsländerna ratificera och i praktiken genomföra 27 grundläggande internationella konventioner som finns förtecknade i förordningen om det allmänna preferenssystemet. Dessa konventioner gäller mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljöskydd och gott styre. Under rapporteringsperioden 2016–2017 omfattades 10 förmånsländer av GSP+ (se tabell 2).

Inom den särskilda ordningen Allt utom vapen (EBA) beviljas fullständigt tullfritt och kvotfritt tillträde för alla produkter utom vapen och ammunition, för länder som av FN klassas som minst utvecklade länder. Till skillnad från när det gäller standard-GSP och GSP+ upphör inte länder att omfattas av EBA genom att sluta ett frihandelsavtal med EU. Under rapporteringsperioden 2016–2017 omfattades 49 förmånsländer av EBA (se Tabell 3 ).

Under 2016 var värdet på den import som fördes in i EU och som var föremål för GSP-förmåner 62,6 miljarder euro. Importen fördelade sig enligt följande: 31,6 miljarder euro från länder inom standard-GSP, cirka 7,5 miljarder euro från förmånsländer inom GSP+ och 23,5 miljarder euro från EBA-länder (fullständiga uppgifter anges i tabellerna 4–7) 6 .

Figurerna 1 och 2 nedan ger en överblick över import som omfattas av det allmänna preferenssystemets tre ordningar.