21.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/147


Yttrande från Europeiska regionkommittén — Förslag om Asyl- och migrationsfonden

(2018/C 461/13)

Huvudföredragande:

Peter BOSSMAN (SI–PES), borgmästare, Piran

Referensdokument:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

COM(2018) 471 final

I.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Ändringsrekommendation 1

COM(2018) 471 final, skäl 42

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

I syfte att stärka unionens kapacitet att omedelbart hantera ett oförutsett eller oproportionerligt hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare vilket ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, system för hantering av asyl och migration samt asyl- och migrationsförfaranden, eller ett hårt migrationstryck i tredjeländer på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, bör det vara möjligt att ge bistånd i nödsituationer i enlighet med den ram som fastställs i denna förordning.

I syfte att stärka unionens kapacitet att omedelbart hantera ett oförutsett eller oproportionerligt hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare , särskilt när det handlar om utsatta personer som ensamkommande barn, vilket ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, system för hantering av asyl och migration samt asyl- och migrationsförfaranden, eller ett hårt migrationstryck i tredjeländer på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, bör det vara möjligt att ge bistånd i nödsituationer och hjälp för att skapa infrastrukturer i enlighet med den ram som fastställs i denna förordning.

Motivering

Det är viktigt att skapa nödfinansiering för att hantera situationer i medlemsstaterna när de står inför överväldigande utmaningar kring utsatta människor som anländer från tredjeländer, särskilt ensamkommande barn, som kräver särskilda åtgärder.

Ändringsrekommendation 2

COM(2018) 471 final, artikel 3.2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Inom ramen för de politiska mål som anges i punkt 1 ska fonden bidra till att följande särskilda mål uppnås:

Inom ramen för de politiska mål som anges i punkt 1 ska fonden bidra till att följande särskilda mål uppnås:

a)

Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension.

a)

Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension.

b)

Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare.

b)

Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare och inrätta de vägar som gör att detta kan ske på ett ordnat och säkert sätt .

c)

Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i tredjeländer.

c)

Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i tredjeländer och samtidigt garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras .

 

d)

Öka solidariteten och förbättra ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt med de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar, bland annat genom praktiskt samarbete.

Motivering

Detta särskilda mål återfinns i den nuvarande Amif-förordningen och bör uttryckligen anges som ett särskilt mål i den framtida AMF-förordningen.

Ändringsrekommendation 3

COM(2018) 471 final, artikel 8

Utkast till yttrande

ReK:s ändringsförslag

Kommissionens textförslag

 

Budget

Budget

1.   Finansieringsramen för genomförandet av fonden för perioden 2021–2027 ska vara 10 415 000 000 EUR i löpande priser.

1.   Finansieringsramen för genomförandet av fonden för perioden 2021–2027 ska vara 16 188 000 000 EUR i löpande priser.

2.   De finansiella medlen ska användas enligt följande:

2.   De finansiella medlen ska användas enligt följande:

a)

6 249 000 000 EUR ska anslås till de program som genomförs enligt delad förvaltning.

a)

10 790 000 000 EUR ska anslås till de program som genomförs enligt delad förvaltning.

b)

4 166 000 000 EUR ska anslås till den tematiska delen.

b)

5 398 000 000 EUR ska anslås till den tematiska delen.

3.   Av finansieringsramen ska upp till 0,42  % anslås till tekniskt bistånd på kommissionens initiativ såsom anges i artikel 29 i förordning (EU) xx/xx [förordningen om gemensamma bestämmelser].

3.   Av finansieringsramen ska upp till 0,42  % anslås till tekniskt bistånd på kommissionens initiativ såsom anges i artikel 29 i förordning (EU) xx/xx [förordningen om gemensamma bestämmelser].

Motivering

Den föreslagna ökningen för migration och asyl skulle återspegla den 2,4-faldiga ökningen av anslag till kontrollen av de yttre gränserna samt ta fasta på att det i de föreliggande förslagen inte föreskrivs någon ökning av finansieringsanslagen inom ramen för ESF+ för den nya uppgiften långsiktig integration.

Ändringsrekommendation 4

COM(2018) 471 final, artikel 9.1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

[…] Finansiering från den tematiska delen ska användas för dess beståndsdelar, dvs.

[…] Finansiering från den tematiska delen ska användas för dess beståndsdelar, dvs.

a)

särskilda åtgärder,

a)

särskilda åtgärder,

b)

unionsåtgärder,

b)

unionsåtgärder,

c)

bistånd i nödsituationer,

c)

bistånd i nödsituationer,

d)

vidarebosättning,

d)

vidarebosättning,

e)

stöd till de medlemsstater som bidrar till solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser,

och

e)

stöd till de medlemsstater som bidrar till solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser,

och

f)

det europeiska migrationsnätverket.

f)

det europeiska migrationsnätverket,

 

g)

lokala och regionala myndigheters europeiska integrationsnätverk.

(…)

(…)

Motivering

Lokala och regionala myndigheter spelar en avgörande roll för integrationen av migranter, vilket är en mycket viktig del av migrationspolitiken.

Ändringsrekommendation 5

COM(2018) 471 final, artikel 9.6

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Den tematiska delen ska särskilt stödja åtgärder som omfattas av genomförandeåtgärd 2 b i bilaga II som genomförs av lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer.

Den tematiska delen ska särskilt stödja åtgärder som omfattas av genomförandeåtgärd 2 b i bilaga II som genomförs av lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer. Minst 30 % av finansieringen från den tematiska delen ska avsättas för detta ändamål.

Motivering

Lokala och regionala myndigheter spelar en avgörande roll för integrationen av migranter, vilket är en mycket viktig del av migrationspolitiken.

Ändringsrekommendation 6

COM(2018) 471 final, artikel 13.1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Varje medlemsstat ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i dess program är förenliga med och motsvarar unionens prioriteringar och utmaningar på området migrationsförvaltning, och stämmer helt överens med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar. När medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II verkligen beaktas.

Varje medlemsstat ska anslå minst 20 % av sitt programs medel till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 första stycket a och minst 20 % till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 första stycket b. Medlemsstaterna får avvika från dessa lägsta procentsatser endast om de i det nationella programmet bifogar en ingående redogörelse för varför anslag av medel under denna nivå inte gör det svårare att uppnå det avsedda målet. När det gäller det särskilda mål som avses i artikel 3.2 första stycket a får medlemsstater med strukturella brister på området för inkvartering, infrastruktur och tjänster inte gå under den lägsta procentsats som föreskrivs i denna förordning.

Motivering

AMF bör stödja hållbara lösningar för migration och säkerställa överensstämmelse med prioriteringar som medlemsstaterna enats om på EU-nivå. Säkerställandet av lägsta anslag för att bygga upp ett fungerande asylsystem (artikel 3.2 a) och för utveckling av lagliga migrationsvägar och stöd till integration (artikel 3.2 b) kommer att bidra till att det politiska målet för denna fond (effektiv hantering av migrationsströmmar) uppnås.

Den föreslagna texten motsvarar texten i de nuvarande Amif-förordningarna.

Ändringsrekommendation 7

COM(2018) 471 final, artikel 13.7

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medlemsstaterna ska särskilt eftersträva de åtgärder som är berättigade till en högre samfinansieringssats enligt förteckningen i bilaga IV. I händelse av oförutsedda eller nya omständigheter eller för att säkerställa ett effektivt genomförande av finansieringen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att ändra förteckningen över de åtgärder som är berättigade till en högre samfinansieringssats enligt förteckningen i bilaga IV.

Medlemsstaterna ska särskilt eftersträva de åtgärder som är berättigade till en högre samfinansieringssats enligt förteckningen i bilaga IV. Medlemsstater som inte eftersträvar sådana åtgärder ska i det nationella programmet bifoga en ingående redogörelse för hur de kommer att säkerställa att detta val inte gör det svårare att uppnå AMF:s särskilda mål. I händelse av oförutsedda eller nya omständigheter eller för att säkerställa ett effektivt genomförande av finansieringen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att ändra förteckningen över de åtgärder som är berättigade till en högre samfinansieringssats enligt förteckningen i bilaga IV.

Motivering

Samma som för ändringsrekommendation 6.

Ändringsrekommendation 8

COM(2018) 471 final, artikel 21

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.   Fonden ska stödja det europeiska migrationsnätverket och ge det ekonomiska stöd som behövs för dess verksamhet och framtida utveckling.

1.   Fonden ska stödja det europeiska migrationsnätverket och ge det ekonomiska stöd som behövs för dess verksamhet och framtida utveckling.

2.   Det belopp som avsatts för det europeiska migrationsnätverket på grundval av de årliga anslagen för fonden och arbetsprogrammet där prioriteringarna för dess verksamhet fastställs ska efter styrelsens godkännande antas av kommissionen i enlighet med artikel 4.5 a i beslut 2008/381/EG (i dess ändrade lydelse). Kommissionens beslut ska utgöra ett finansieringsbeslut enligt artikel [110] i budgetförordningen. För att säkerställa att resurser snabbt finns tillgängliga får kommissionen anta arbetsprogrammet för det europeiska migrationsnätverket i ett separat finansieringsbeslut.

2.   Det belopp som avsatts för det europeiska migrationsnätverket på grundval av de årliga anslagen för fonden och arbetsprogrammet där prioriteringarna för dess verksamhet fastställs ska efter styrelsens godkännande antas av kommissionen i enlighet med artikel 4.5 a i beslut 2008/381/EG (i dess ändrade lydelse). Kommissionens beslut ska utgöra ett finansieringsbeslut enligt artikel [110] i budgetförordningen. För att säkerställa att resurser snabbt finns tillgängliga får kommissionen anta arbetsprogrammet för det europeiska migrationsnätverket i ett separat finansieringsbeslut.

3.   Ekonomiskt stöd för verksamhet som bedrivs av det europeiska migrationsnätverket ska ges i form av bidrag till de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 3 i beslut 2008/381/EG och upphandling i tillämpliga fall, i enlighet med budgetförordningen.

3.   Ekonomiskt stöd för verksamhet som bedrivs av det europeiska migrationsnätverket ska ges i form av bidrag till de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 3 i beslut 2008/381/EG och upphandling i tillämpliga fall, i enlighet med budgetförordningen.

 

4.     Fonden ska stödja lokala och regionala myndigheters europeiska integrationsnätverk.

Motivering

Samma som för ändringsrekommendation 4.

Ändringsrekommendation 9

COM(2018) 471 final, artikel 26.1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Genom fonden ska ekonomiskt stöd tillhandahållas för att åtgärda särskilda och brådskande behov i händelse av en nödsituation som är en konsekvens av en eller flera av följande omständigheter:

Genom fonden ska ekonomiskt stöd tillhandahållas för att åtgärda särskilda och brådskande behov samt skapa infrastrukturer i händelse av en nödsituation, som är en konsekvens av en eller flera av följande omständigheter:

a)

Ett hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare vilket ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, asyl- och migrationshanteringssystem samt asyl- och migrationsförfaranden.

a)

Ett hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare , särskilt när det handlar om utsatta personer som ensamkommande barn, vilket ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, asyl- och migrationshanteringssystem samt asyl- och migrationsförfaranden.

b)

Genomförandet av mekanismer för tillfälligt skydd i den mening som avses i direktiv 2001/55/EG.

b)

Genomförandet av mekanismer för tillfälligt skydd i den mening som avses i direktiv 2001/55/EG.

c)

Ett hårt migrationstryck i tredjeländer, inbegripet då personer i behov av skydd kan vara strandsatta på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, särskilt då det kan ha en effekt på migrationsströmmarna mot EU.

c)

Ett hårt migrationstryck i tredjeländer, inbegripet då personer i behov av skydd kan vara strandsatta på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, särskilt då det kan ha en effekt på migrationsströmmarna mot EU. Åtgärder som genomförs i tredjeländer i enlighet med denna artikel måste följa och, i förekommande fall, komplettera unionens humanitära politik samt respektera grundläggande mänskliga rättigheter och internationella rättsliga åtaganden.

Motivering

Säkerställa samstämmighet med EU:s politik på andra områden och respekt för grundläggande rättigheter.

Ändringsrekommendation 10

COM(2018) 471 final, artikel 26.2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Bistånd i nödsituationer får ges i form av bidrag direkt till de decentraliserade byråerna.

Bistånd i nödsituationer får ges i form av bidrag direkt till de decentraliserade byråerna och till lokala och regionala myndigheter som utsätts för ett hårt migrationstryck, särskilt de som ansvarar för att ta hand om och integrera ensamkommande barn .

Motivering

De lokala och regionala myndigheterna har ofta ansvaret för att ta hand om och integrera ensamkommande barn, men många gånger saknas kapaciteten att göra det.

Ändringsrekommendation 11

COM(2018) 471 final, Bilaga I (Kriterier för tilldelning av medel till program under delad förvaltning)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.

De tillgängliga medel som avses i artikel 11 ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

1.

De tillgängliga medel som avses i artikel 11 ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a)

Varje medlemsstat ska erhålla ett fast belopp på 5 000 000 EUR från fonden endast i början av programperioden.

a)

Varje medlemsstat ska erhålla ett fast belopp på 5 000 000 EUR från fonden endast i början av programperioden.

b)

De återstående medel som avses i artikel 11 ska fördelas på grundval av följande kriterier:

30 % för asyl.

30 % för laglig migration och integration.

40 % för bekämpning av irreguljär migration samt återvändande.

b)

De återstående medel som avses i artikel 11 ska fördelas på grundval av följande kriterier:

33,3  % för asyl.

33,3  % för laglig migration och integration.

33,3  % för bekämpning av irreguljär migration samt återvändande.

Motivering

Asyl, laglig migration och integration är lika viktigt som (eller viktigare än) irreguljär migration/återvändande för en effektiv hantering av migrationsströmmarna.

II.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

Kommittén instämmer i att det mot bakgrund av de framväxande migrationsutmaningarna är av avgörande betydelse att investera i en effektiv och samordnad migrationsförvaltning i EU till stöd för medlemsstaterna och deras lokala och regionala myndigheter för att förverkliga EU:s mål om att inrätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Vi välkomnar i detta sammanhang den ökade uppmärksamhet, och finansiering, som riktas till migration i EU:s budget, men vi är bekymrade över att ökningarna är betydligt högre för gränsskyddsåtgärder än för Asyl- och migrationsfonden. Därför föreslår vi en ökning till AMF som motsvarar de ökade anslagen för förvaltning av de yttre gränserna, dvs. en 2,4-faldig ökning.

2.

ReK upprepar att det krävs en samordnad strategi från EU:s och medlemsstaternas sida för att bygga upp en gemensam asyl- och migrationspolitik som bygger på principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning.

3.

Kommittén välkomnar inrättandet av AMF och andra nya eller reviderade instrument (Fonden för integrerad gränsförvaltning, ESF+, Eruf, instrumentet för grannskap, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDCI), IPA III), som tillhandahåller finansiering för såväl den interna som den externa dimensionen av migration.

4.

ReK instämmer i att effektiv förvaltning av EU:s yttre gränser är nödvändigt, men anser att det varken skulle vara ändamålsenligt eller återspegla EU:s grundläggande värden att i första hand fokusera på gränskontroller och i mindre utsträckning beakta de övriga centrala aspekterna av en övergripande migrationspolitik på EU-nivå, såsom ett reformerat asylsystem för EU, konsekventa och ambitiösa strategier för att underlätta laglig migration och stödja integration, beslutsamma åtgärder för att bekämpa människohandel och kraftfulla åtgärder för att ta tag i de bakomliggande orsakerna till migration.

5.

ReK insisterar på att det är viktig att säkerställa synergier, konsekvens och ändamålsenlighet mellan Asyl- och migrationsfonden, andra EU-fonder och annan EU-politik, särskilt för att trygga de grundläggande rättigheterna och främja social sammanhållning och den externa politiken och utvecklingspolitiken.

6.

Vi understryker behovet av att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet för att se till att effektiva asylförfaranden garanterar rättigheterna för de personer som söker skydd, förhindrar sekundära förflyttningar och tillhandahåller enhetliga och lämpliga mottagningsförhållanden och normer för beviljande av internationellt skydd.

7.

Partnerskap och samarbete med tredjeländer är en grundläggande beståndsdel i EU:s migrationspolitik och när det gäller att ta itu med bakomliggande orsaker, och fonden bör därför tillhandahålla finansiella incitament för sådant samarbete, bland annat genomförandet av unionsramen för vidarebosättning. Extern utvecklingsfinansiering bör dock inte användas enbart för att förhindra migration.

8.

Kommittén har tagit del av den nya strategin som skiljer mellan kortsiktiga och långsiktiga integrationsåtgärder, där de sistnämnda nu finansieras genom ESF+. Vi betonar att de finansiella bestämmelserna för ESF+ fullt ut måste återspegla denna nya uppgift. ReK beklagar dock att ”integration” har försvunnit från namnet på Asyl- och migrationsfonden, särskilt som de flesta kortsiktiga integrationsåtgärderna är de lokala och regionala myndigheternas ansvar.

9.

ReK välkomnar att den nya fonden möjliggör en högre samfinansieringssats (upp till 90 %), vilket i synnerhet kan hjälpa pressade lokala och regionala myndigheter och särskilt de som har en yttre gräns, men beklagar att kommitténs upprepade uppmaningar att göra lokala och regionala myndigheter delvis ansvariga för förvaltningen av AMF inte har hörsammats.

10.

AMF kommer för första gången att regleras av förordningen om gemensamma bestämmelser. Detta bör leda till en ökad medverkan från de lokala och regionala myndigheterna i planeringen och genomförandet av den nationella politiken, men sådana positiva effekter kräver en fullständig tillämpning av principerna om partnerskap och flernivåstyre.

11.

Kommittén understryker att fonden bör stödja medlemsstaterna vid utformningen av samordnade strategier för alla aspekter av migration, utbyte av information och bästa praxis samt samarbete mellan olika myndigheter och förvaltningsnivåer och mellan medlemsstaterna.

12.

När det gäller tilldelning av medel till medlemsstaterna konstaterar ReK att förslaget innehåller en fördelningsnyckel som speglar deras behov och det tryck de upplever inom tre huvudområden: asyl (30 %), laglig migration och integration (30 %) och bekämpning av irreguljär migration samt återvändande (40 %). Kommittén konstaterar emellertid att det är oklart varför dessa tre delar är viktade på det sätt som förslås och anser därför att de bör ges lika stor vikt.

13.

En effektiv politik för återvändande är en viktig del av en övergripande migrationsstrategi, och fonden bör därför stödja utvecklingen av gemensamma standarder för och en samordnad förvaltning av återvändande, som ligger helt i linje med EU:s lagstiftning, internationella mänskliga rättigheter och berörda personers värdighet, inbegripet åtgärder i tredjeländer för att återintegrera återvändande personer.

14.

ReK uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att prioritera frivilligt återvändande, vilket gynnar både de återvändande personerna och myndigheterna i de sändande och de mottagande länderna.

15.

Kommittén håller med om att fonden bör stödja medlemsstaterna i deras genomförande av direktiv 2009/52/EG som förbjuder anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU och föreskriver sanktioner mot arbetsgivare som överträder detta förbud, och direktiv 2011/36/EU om hjälp och stöd till samt skydd av offer för människohandel.

16.

Kommittén beklagar att medlemsstaterna inte längre är skyldiga att anslå minst 20 % av den tillgängliga finansieringen till asylåtgärder och 20 % till integration, vilket skapar en risk för att motverkande av irreguljär migration kommer att prioriteras framför andra åtgärder. Vi efterlyser därför ett återinförande av dessa minimikrav när det gäller anslag och utgifter.

17.

Decentraliserat samarbete kan spela en viktig roll för att stärka goda styrelseformer i ursprungs- och transitländer och därigenom minska migrationsflödena. Åtgärder som Nicosiainitiativet för kapacitetsuppbyggnad i kommuner i Libyen visar i vilken utsträckning lokala och regionala myndigheters samarbete kan främja stabilitet och välstånd i vårt grannskap.

18.

ReK påminner om sin egen roll i att underlätta dialog och samarbete med lokala och regionala myndigheter i migranternas ursprungs- och transitländer, t.ex. via befintliga organ och plattformar (Arlem, Corleap, de gemensamma rådgivande kommittéerna och arbetsgrupperna) för att uppnå fondens mål.

19.

Kommittén är övertygad om att medlemsstaterna bör uppmuntras att använda en del av sin programtilldelning för att finansiera i synnerhet

integrationsåtgärder som genomförs av de lokala och regionala myndigheterna och det civila samhället,

åtgärder för att utveckla och genomföra effektiva alternativ till förvar,

program för bistånd till självmant återvändande och återanpassning och relaterad verksamhet,

åtgärder riktade till utsatta sökande av internationellt skydd med särskilda mottagnings- och/eller förfarandebehov, bland annat barn och särskilt ensamkommande barn.

20.

ReK välkomnar den föreslagna ramen för bistånd i nödsituationer, som kommer att ge medlemsstaterna möjlighet att hantera utmaningar till följd av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare, särskilt när det gäller utsatta personer såsom ensamkommande barn, och insisterar på att i synnerhet lokala och regionala myndigheter som befinner sig i sådana situationer ska ha tillgång till sådant bistånd.

21.

ReK anser att den föreslagna lagstiftningen har ett tydligt europeiskt mervärde och att förslaget därför är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Bryssel den 9 oktober 2018.

Europeiska regionkommitténs ordförande

Karl-Heinz LAMBERTZ