21.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/173


Yttrande från Europeiska regionkommittén – Fonden för ett sammanlänkat Europa

(2018/C 461/15)

Huvudföredragande:

Isabelle BOUDINEAU (FR–PES), vice ordförande, regionfullmäktige, Nouvelle-Aquitaine

Referensdokument:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

COM(2018) 438 final

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

COM(2018) 568 final

I.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

(COM(2018) 438 final) – del 1

Ändringsrekommendation 1

Skäl 15

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Kommissionen framhåller i sitt meddelande ”Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden” (1) transportbehoven i de yttersta randområdena och nödvändigheten att erbjuda unionsfinansiering som passar dessa behov, inbegripet genom programmet.

Kommissionen framhåller i sitt meddelande ”Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden” (1) de särskilda behoven på områdena transport, energi och digitalisering i de yttersta randområdena. När det gäller transportområdet är det nödvändigt att erbjuda unionsfinansiering som passar dessa behov, inbegripet genom programmet.

Motivering

Kommissionen konstaterar i sitt meddelande om de yttersta randområdena att dessa områden också besitter en potential på områdena energi och digitalisering, men att de har en rad begränsningar som de behöver få stöd för att kunna ta itu med.

Ändringsrekommendation 2

Skäl 22

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

I meddelandet ”Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle” (1) (nedan kallat strategin för gigabitsamhället) fastställs strategiska mål för 2025 med avseende på optimerade investeringar i infrastruktur för digital konnektivitet.

Direktiv (EU) 2018/XXX [europeisk kodex för elektronisk kommunikation] syftar bl.a. till att skapa ett regelverk som ger incitament till privata investeringar i nät för digital konnektivitet. Det står dock klart att nätutbyggnad inte heller fortsättningsvis kommer att vara kommersiellt bärkraftig i många områden i hela unionen, till följd av olika faktorer, t.ex. avsides belägenhet, territoriella eller geografiska särdrag, låg befolkningstäthet och olika socioekonomiska faktorer. Programmet bör därför justeras så att det bidrar till att de strategiska mål som fastställs i strategin för gigabitsamhället uppnås, som ett komplement till det stöd som erbjuds till utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet genom andra program, särskilt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och InvestEU-fonden.

I meddelandet ”Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle” (1) (nedan kallat strategin för gigabitsamhället) fastställs strategiska mål för 2025 med avseende på optimerade investeringar i infrastruktur för digital konnektivitet.

Direktiv (EU) 2018/XXX [europeisk kodex för elektronisk kommunikation] syftar bl.a. till att skapa ett regelverk som ger incitament till privata investeringar i nät för digital konnektivitet. Det står dock klart att nätutbyggnad inte heller fortsättningsvis kommer att vara kommersiellt bärkraftig i många områden i hela unionen, till följd av olika faktorer, t.ex. avsides belägenhet, territoriella eller geografiska särdrag vilket är fallet i de yttersta randområdena , låg befolkningstäthet och olika socioekonomiska faktorer. Programmet bör därför justeras så att det bidrar till att de strategiska mål som fastställs i strategin för gigabitsamhället uppnås, som ett komplement till det stöd som erbjuds till utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet genom andra program, särskilt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och InvestEU-fonden.

Motivering

De yttersta randområdena är ett typiskt exempel på ett sådant område, vilket erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget. De har en rad begränsningar såsom avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa storlek samt terräng- och klimatförhållanden, vilka sammantaget och på grund av sin bestående karaktär hindrar utvecklingen av dessa områden.

Ändringsrekommendation 3

Skäl 28

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Utbyggnaden av stomnät för elektronisk kommunikation, inbegripet med undervattenskablar som förbinder europeiska territorier med tredjeländer på andra kontinenter, eller som förbinder europeiska öar eller utomeuropeiska territorier med fastlandet, behövs för att tillhandahålla nödvändig redundans för sådan central infrastruktur och för att öka kapaciteten och tåligheten i unionens digitala nät. Sådana projekt saknar dock ofta kommersiell bärkraft utan offentligt stöd.

Utbyggnaden av stomnät för elektronisk kommunikation, inbegripet med undervattenskablar som förbinder europeiska territorier med tredjeländer på andra kontinenter, eller som förbinder europeiska öar eller de yttersta randområdena med fastlandet, behövs för att tillhandahålla nödvändig redundans för sådan central infrastruktur och för att öka kapaciteten och tåligheten i unionens digitala nät. Sådana projekt saknar dock ofta kommersiell bärkraft utan offentligt stöd.

Motivering

Den specifika situationen i de yttersta randområdena, som är isolerade från den europeiska kontinenten men som är nära belägna andra kontinenter, gör denna fråga än mer angelägen.

Ändringsrekommendation 4

Artikel 2 h

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

h)

gränsöverskridande projekt inom området förnybar energi: ett projekt som är stödberättigande eller kan vara stödberättigande inom ett samarbetsavtal eller någon annan form av arrangemang mellan medlemsstater eller arrangemang mellan medlemsstater och tredjeländer enligt vad som fastställs i artiklarna 6, 7, 9 och 11 i direktiv 2009/28/EG, och som rör planering för eller utbyggnad av förnybar energi, i enlighet med de kriterier som fastställs i del IV i bilagan till den här förordningen.

h)

gränsöverskridande projekt inom området förnybar energi: ett projekt som är stödberättigande eller kan vara stödberättigande inom ramen för en EGTS, ett samarbetsavtal eller någon annan form av arrangemang mellan medlemsstater , lokala och regionala myndigheter eller arrangemang mellan medlemsstater och tredjeländer enligt vad som fastställs i artiklarna 6, 7, 9 och 11 i direktiv 2009/28/EG, och som rör planering för eller utbyggnad av förnybar energi, i enlighet med de kriterier som fastställs i del IV i bilagan till den här förordningen.

Motivering

Man bör uppmuntra användningen av EGTS för utveckling av gränsöverskridande projekt. Vissa projekt får endast finansiering från lokala och regionala myndigheter. Dessa måste alltså även hantera tillgången till ansökningar om EU-finansiering.

Ändringsrekommendation 5

Artikel 3.2 a i

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

i)

Att bidra till utvecklingen av projekt av gemensamt intresse som rör effektiva och sammanlänkade nät och infrastruktur för smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet.

i)

Att bidra till utvecklingen av strategiska projekt av gemensamt intresse som rör effektiva och sammanlänkade nät och infrastruktur för smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet samt att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen . Detta gäller särskilt prioriteringen av utförande och slutförande av projekt och arbeten i de viktigaste korridorerna och stora sträckningarna som anges i bilagan till förordningen.

Ändringsrekommendation 6

Artikel 3.2 a–c

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Programmet har följande särskilda mål:

Programmet har följande särskilda mål:

a)

Inom transportsektorn:

a)

Inom transportsektorn:

 

i)

Att bidra till utvecklingen av projekt av gemensamt intresse som rör effektiva och sammanlänkade nät och infrastruktur för smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet.

 

i)

Att bidra till utvecklingen av projekt av gemensamt intresse som rör effektiva och sammanlänkade nät och infrastruktur för smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet.

 

ii)

Att anpassa TEN-T-näten till behov avseende militär mobilitet.

 

ii)

Att anpassa TEN-T-näten till behov avseende militär mobilitet för att säkerställa dubbla användningsområden (civilt och militärt) för vissa strategiska transportinfrastrukturer, genom att utföra och slutföra förbättringar av de gränsöverskridande förbindelserna, med lösningar som underlättar och möjliggör en omställning, för varor och passagerare för att öka nätens och korridorernas driftskompatibilitet .

 

 

iii)

Att garantera en förbättring av de yttersta randområdenas tillgänglighet, invånarnas rörlighet i dessa områden och transporten av varor.

b)

Inom energisektorn: Att bidra till utvecklingen av projekt av gemensamt intresse som rör fortsatt integrering av den inre energimarknaden och nätens driftskompatibilitet, över gränser och mellan sektorer, och därmed underlätta utfasningen av fossila bränslen och säkerställa försörjningstrygghet, och att underlätta gränsöverskridande samarbete inom området förnybar energi.

b)

Inom energisektorn: Att bidra till utvecklingen av projekt av gemensamt intresse som rör fortsatt integrering av den inre energimarknaden och nätens driftskompatibilitet, över gränser och mellan sektorer, och därmed underlätta utfasningen av fossila bränslen och säkerställa försörjningstrygghet, och att underlätta gränsöverskridande och mellanregionalt samarbete , inte minst mellan de yttersta randområdena, inom området förnybar energi.

c)

Inom digitaliseringssektorn: Att bidra till utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet och 5G-system, till en ökad tålighet och kapacitet i digitala stomnät på EU:s territorium genom att länka dem till angränsande territorier, samt till digitaliseringen av transport och energinäten.

c)

Inom digitaliseringssektorn: Att bidra till utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet och 5G-system, till en ökad tålighet och kapacitet i digitala stomnät på EU:s territorium genom att länka dem till angränsande territorier och de yttersta randområdena, till att stärka systemen för höghastighetsbredbandsuppkoppling i de yttersta randområdena samt till digitaliseringen av transport och energinäten.

Motivering

Artikel 3.2 bör innehålla en hänvisning till den särskilda situationen i de yttersta randområdena, i likhet med vad som anges i artikel 10 (Allmänna prioriteringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet.

Ändringsrekommendation 7

Artikel 4.8

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

8.   När det gäller de belopp som förs över från Sammanhållningsfonden ska 30 % av dessa belopp göras omedelbart tillgängliga för alla medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med denna förordning, med prioritering av gränsöverskridande länkar och felande länkar. Fram till den 31 december 2023 ska urvalet av de projekt som är berättigande till finansiering respektera de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden när det gäller 70 % av de medel som förs över . Från och med den 1 januari 2024 ska medel som förs över till programmet och som inte har anslagits för ett transportinfrastrukturprojekt göras tillgängliga för alla medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med denna förordning.

8.   När det gäller de belopp som förs över från Sammanhållningsfonden fram till den 31 december 2023 ska urvalet av de projekt som är berättigande till finansiering respektera de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden. Från och med den 1 januari 2024 ska medel som förs över till programmet och som inte har anslagits för ett transportinfrastrukturprojekt göras tillgängliga för alla medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med denna förordning , med prioritet för gränsöverskridande och felande länkar samt projekt i de yttersta randområdena . För alla medel som förs över från Sammanhållningsfonden ska de nationella kvoterna beaktas vid användningen i medlemsstaterna.

Motivering

De medel som förs över från Sammanhållningsfonden utgör en väsentlig aspekt av FSE. Med beaktande av den betydande minskningen av Sammanhållningsfondens allmänna anslag kan dock städerna och regionerna i de stödmottagande medlemsstaterna inte godta risken för en ny budgetförlust. Det är emellertid nödvändigt att hela anslaget förbrukas före programperiodens slut.

Ändringsrekommendation 8

Artikel 4.9

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medel anslagna till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med [artikel 62.1 a] i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med led c i den artikeln. Om möjligt ska dessa medel användas till förmån för den berörda medlemsstaten .

Medel anslagna till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning och som kan överföras i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) XX/XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] får, på förvaltningsmyndighetens begäran och efter samråd med regionala/lokala myndigheter , överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med punkt 1 led c i den artikeln. Dessa medel ska användas till förmån för det geografiska område som motsvarar den berörda förvaltningsmyndigheten .

Motivering

De medel som överförs till programmet bör användas av den förvaltningsmyndighet som fattar beslut om att överföra medlen. Denna strategi gör det möjligt att bibehålla anslagen till de olika områdena och bidrar även till en bättre inriktning av anslagen, i enlighet med regionernas och medlemsstaternas faktiska behov.

Ändringsrekommendation 9

Ny artikel efter artikel 5

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

Anpassning av TEN-T-näten till militär rörlighet

1.     Fonden för ett sammanlänkat Europa är avsedd att bidra till utvecklingen av ett prioriterat nät för transportinfrastruktur som är anpassat till dubbla användningsområden (civilt och militärt).

2.     Projekt som stöds enligt detta mål finns i hela TEN-T-nätet.

3.     Infrastrukturer med dubbla användningsområden (civilt och militärt) bör respektera de tekniska specifikationerna för TEN-T och militären och tillgodose verkliga behov, vare sig de är befintliga eller potentiella.

4.     De infrastrukturer som har fått finansiering för detta mål kan inte begränsas till en militär användning, förutom i undantagsfall och under en begränsad tid, och genom att hela tiden kunna garantera säkerhet för personer, tjänster, varor och de egna infrastrukturerna.

5.     Åtgärder för att anpassa infrastrukturen till dubbla användningsområden (civilt och militärt) får enbart stöd enligt detta mål.

6.     Kommissionen ska före den 31 december 2019 anta delegerade akter med de närmare tekniska specifikationer som krävs för dubbla användningsområden (civilt och militärt), som fastställts av rådet, en förteckning över prioriterade projekt som kan få finansiellt stöd enligt detta mål och reglerna för stödberättigande och urval. Kommissionen ska säkerställa en balanserad och enhetlig geografisk spridning av denna infrastruktur.

Motivering

Med tanke på den budget som avsatts till detta mål måste reglerna fastställas i förordningen.

Ändringsrekommendation 10

Artikel 7.1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Gränsöverskridande projekt inom området förnybar energi ska omfatta minst två medlemsstater och ska ingå i ett samarbetsavtal eller någon annan form av arrangemang mellan medlemsstater eller arrangemang mellan medlemsstater och tredjeländer enligt vad som fastställs i artiklarna 6, 7, 9 och 11 i direktiv 2009/28/EG. Dessa projekt ska väljas ut i enlighet med de kriterier och de förfaranden som fastställs i del IV i bilagan till denna förordning.

Gränsöverskridande projekt inom området förnybar energi ska omfatta minst två medlemsstater eller en EGTS eller två av de yttersta randområdena och ska ingå i ett samarbetsavtal eller någon annan form av arrangemang mellan medlemsstater , lokala och regionala myndigheter, yttersta randområden eller arrangemang mellan medlemsstater och tredjeländer enligt vad som fastställs i artiklarna 6, 7, 9 och 11 i direktiv 2009/28/EG. Dessa projekt ska väljas ut i enlighet med de kriterier och de förfaranden som fastställs i del IV i bilagan till denna förordning.

Ändringsrekommendation 11

Artikel 8.3 d

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

3.   Utan att det påverkar de tilldelningskriterier som fastställs i artikel 13 ska prioriteringen av finansiering fastställas med beaktande av följande kriterier:

3.   Utan att det påverkar de tilldelningskriterier som fastställs i artikel 13 ska prioriteringen av finansiering fastställas med beaktande av följande kriterier:

[…]

[…]

d)

Projekt som syftar till utbyggnaden av gränsöverskridande stomnät som länkar unionen till tredjeländer och stärker länkar inom unionens territorium, inbegripet med undervattenskablar, ska prioriteras i enlighet med i vilken mån projektet väsentligt bidrar till att öka tåligheten och kapaciteten i elektroniska kommunikationsnät på unionens territorium.

d)

Projekt som syftar till utbyggnaden av gränsöverskridande stomnät som länkar unionen till tredjeländer och stärker länkar inom unionens territorium, i synnerhet mellan den europeiska kontinenten och de yttersta randområdena, inbegripet med undervattenskablar, ska prioriteras i enlighet med i vilken mån projektet väsentligt bidrar till att öka tåligheten och kapaciteten i elektroniska kommunikationsnät på unionens territorium.

[…]

[…]

Motivering

De stora avstånden mellan de yttersta randområdena och den europeiska kontinenten samt deras närhet till närliggande tredjeländer gör det nödvändigt att inrätta nätverk, särskilt via undervattenskablar, för att minska deras isolering.

Ändringsrekommendation 12

Artikel 9.2 a i

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

i)

i) Åtgärder för genomförande av stomnätet i enlighet med kapitel III i förordning (EU) nr 1315/2013, inbegripet åtgärder som rör urbana knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar och järnvägs-/vägterminaler i stomnätet, enligt vad som definieras i bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013. Åtgärder för genomförande av stomnätet kan inbegripa element som berörs, men som finns i det övergripande nätet, när detta krävs för att optimera investeringar och i enlighet med de genomförandeformer som anges i de arbetsprogram som avses i artikel 19 i den här förordningen.

i)

Åtgärder för genomförande och komplettering av stomnätet i enlighet med kapitel III i förordning (EU) nr 1315/2013, inbegripet åtgärder som rör urbana knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar , flygplatser och intermodala järnvägs-/vägterminaler i stomnätet, samt hur man löser flaskhalsarna och kompletterar felande länkar enligt vad som definieras i bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013. Åtgärder för genomförande av stomnätet kan inbegripa element som berörs, men som finns i det övergripande nätet, när detta krävs för att optimera investeringar och i enlighet med de genomförandeformer som anges i de arbetsprogram som avses i artikel 19 i den här förordningen som främjar intermodaliteten .

Ändringsrekommendation 13

Artikel 9.2 a ii

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

ii)

Åtgärder för genomförande av gränsöverskridande länkar i det övergripande nätet, i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 1315/2013, särskilt de avsnitt som förtecknas i del III i bilagan till den här förordningen.

ii)

Åtgärder för utveckling och förbättring av gränsöverskridande länkar i det övergripande nätet, i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 1315/2013, särskilt de avsnitt som förtecknas i del III i bilagan till den här förordningen.

Ändringsrekommendation 14

Artikel 9.2 a iii

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

iii)

Åtgärder för genomförande av avsnitt i det övergripande nätet som finns i de yttersta randområdena , i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 1315/2013, inbegripet åtgärder som rör urbana knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar och järnvägs-/vägterminaler i det övergripande nätet, enligt vad som definieras i bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013.

iii)

Åtgärder för genomförande av avsnitt i det övergripande nätet som finns i de mest avlägsna regionerna , i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 1315/2013, inbegripet åtgärder som rör urbana knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar , flygplatser och järnvägs-/vägterminaler i det övergripande nätet, enligt vad som definieras i bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013.

Motivering

Vi anser att situationen i öregionerna bör hanteras på ett annat sätt av EU:s institutioner så att det motsvarar de yttersta randområdena, även om det främsta problemet inte handlar så mycket om avståndet som om bristen på territoriell kontinuitet.

Flygplatser är mycket viktiga för utvecklingen av de yttersta randområdena och ibland det effektivaste verktyget för att integrera dessa områden i EU:s transportnät.

Ändringsrekommendation 15

Artiklarna 9.2 och 9.4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

2.   I transportsektorn ska följande åtgärder vara berättigande till ekonomiskt stöd från unionen inom ramen för denna förordning:

2.   I transportsektorn ska följande åtgärder vara berättigande till ekonomiskt stöd från unionen inom ramen för denna förordning:

a)

Åtgärder som rör effektiva och sammanlänkade nät:

a)

Åtgärder som rör effektiva och sammanlänkade nät:

[…]

[…]

 

iii)

Åtgärder för genomförande av avsnitt i det övergripande nätet som finns i de yttersta randområdena, i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 1315/2013, inbegripet åtgärder som rör urbana knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar och järnvägs-/vägterminaler i det övergripande nätet, enligt vad som definieras i bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013.

 

iii)

Åtgärder för genomförande av avsnitt i det övergripande nätet som finns i de yttersta randområdena, i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 1315/2013, inbegripet åtgärder som rör urbana knutpunkter, flygplatser, kusthamnar, inlandshamnar och järnvägsterminaler i det övergripande nätet, enligt vad som definieras i bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013 , samt åtgärder i ett av de yttersta randområdena .

[…]

[…]

b)

Åtgärder som rör smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet:

b)

Åtgärder som rör smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet:

[…]

[…]

 

ix)

Åtgärder som förbättrar transportinfrastrukturens åtkomlighet och tillgänglighet för säkerhets- och civilskyddsändamål.

 

ix)

Åtgärder som förbättrar transportinfrastrukturens åtkomlighet och tillgänglighet för säkerhets- och civilskyddsändamål.

 

 

x)

Åtgärder som förbättrar de yttersta randområdenas tillgänglighet, invånarnas rörlighet i dessa områden och transporten av varor.

[…]

[…]

4.   I digitaliseringssektorn ska följande åtgärder vara berättigande till ekonomiskt stöd från unionen inom ramen för denna förordning:

4.   I digitaliseringssektorn ska följande åtgärder vara berättigande till ekonomiskt stöd från unionen inom ramen för denna förordning:

[…]

[…]

d)

Åtgärder till stöd för utbyggnad av stomnät, inbegripet med undervattenskablar, mellan medlemsstater och mellan unionen och tredjeländer.

d)

Åtgärder till stöd för utbyggnad av stomnät, inbegripet med undervattenskablar mellan medlemsstater, mellan medlemsstater och de yttersta randområdena samt mellan unionen och tredjeländer.

[…]

[…]

Ändringsrekommendation 16

Artikel 9.4 b

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

4.   I digitaliseringssektorn ska följande åtgärder vara berättigande till ekonomiskt stöd från unionen inom ramen för denna förordning:

4.   I digitaliseringssektorn ska följande åtgärder vara berättigande till ekonomiskt stöd från unionen inom ramen för denna förordning:

a)

Åtgärder till stöd för gigabitkonnektivitet för socioekonomiska drivkrafter.

a)

Åtgärder till stöd för gigabitkonnektivitet för socioekonomiska drivkrafter.

b)

Åtgärder till stöd för att tillhandahålla lokal trådlös konnektivitet med mycket hög kvalitet i lokalsamhällen, utan kostnad och utan diskriminerande villkor.

b)

Åtgärder till stöd för att tillhandahålla lokal trådlös konnektivitet med mycket hög kvalitet i lokalsamhällen, utan kostnad och utan diskriminerande villkor , särskilt på landsbygden (konceptet smarta byar) .

c)

Åtgärder för genomförande av oavbruten täckning med 5G-system för alla större landtransportleder, inbegripet de transeuropeiska transportnäten.

c)

Åtgärder för genomförande av oavbruten täckning med 5G-system för alla större landtransportleder, inbegripet de transeuropeiska transportnäten.

d)

Åtgärder till stöd för utbyggnad av stomnät, inbegripet med undervattenskablar, mellan medlemsstater och mellan unionen och tredjeländer.

d)

Åtgärder till stöd för utbyggnad av stomnät, inbegripet med undervattenskablar, mellan medlemsstater och mellan unionen och tredjeländer.

e)

Åtgärder till stöd för europeiska hushålls åtkomst till nät med mycket hög kapacitet.

e)

Åtgärder till stöd för europeiska hushålls åtkomst till nät med mycket hög kapacitet.

f)

Åtgärder för införande av krav på infrastruktur för digital konnektivitet som rör gränsöverskridande projekt inom transport- eller energiområdet och/eller som stöder digitala driftplattformar som är direkt förknippade med transport- eller energiinfrastruktur.

f)

Åtgärder för införande av krav på infrastruktur för digital konnektivitet som rör gränsöverskridande projekt inom transport- eller energiområdet och/eller som stöder digitala driftplattformar som är direkt förknippade med transport- eller energiinfrastruktur.

En vägledande förteckning över stödberättigande projekt i digitaliseringssektorn finns i del V i bilagan.

En vägledande förteckning över stödberättigande projekt i digitaliseringssektorn finns i del V i bilagan.

Ändringsrekommendation 17

Artikel 10.2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Inom var och en av transport-, energi- och digitaliseringssektorn kan åtgärder som är stödberättigande i enlighet med artikel 9 omfatta kompletterande element enligt vad som föreskrivs i respektive artikel 9.2, 9.3 och 9.4, under förutsättning att de uppfyller samtliga följande krav:

Inom var och en av transport-, energi- och digitaliseringssektorn kan åtgärder som är stödberättigande i enlighet med artikel 9 omfatta kompletterande element oavsett om de rör stödberättigande åtgärder eller inte enligt vad som föreskrivs i respektive artikel 9.2, 9.3 och 9.4, under förutsättning att de uppfyller samtliga följande krav:

Motivering

Synergieffekter bör underlättas. Den mekanism som föreslås i punkt 2 bör göra det möjligt att inkludera åtgärder som är stödberättigande inom en annan sektor av Fonden för ett sammanlänkat Europa inom ramen för en ansökningsomgång för en specifik sektor. Ansökningsomgångar som är specifika för blandade projekt stöder projekt som har en sektoriell mix som överskrider 20–80 %.

Ändringsrekommendation 18

Artikel 11.2 b

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

b)

Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som är associerat till programmet.

b)

Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som är associerat till programmet för åtgärder inom ramen för ett projekt avseende detta tredjeland .

Motivering

FSE får inte ge stöd åt icke-europeiska företag för verksamhet på EU:s territorium.

Ändringsrekommendation 19

Artikel 11.5

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

5.     De arbetsprogram som avses i artikel 19 får föreskriva att endast förslag som lämnas in av en eller flera medlemsstater eller, med de berörda medlemsstaternas samtycke, av internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata företag eller organ är stödberättigande.

 

Motivering

Upprätthållandet av en process för godkännande från medlemsstaterna skulle inte bidra till den administrativa förenkling som ReK stöder.

Ändringsrekommendation 20

Artikel 12

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning [VIII] i budgetförordningen.

Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning [VIII] i budgetförordningen.

 

1.     Förfarandet för urval av projekt omfattar två steg:

a)

Utvärdering av projektets stödberättigande på grundval av en förenklad dokumentation.

b)

Inlämning, utvärdering och urval av projektet.

2.     Kommissionen offentliggör ansökningsomgångarna senast en månad innan de inleds. De projektansvariga har minst en månad på sig att lämna in den första dokumentationen. Kommissionen utvärderar förslagens stödberättigande inom en månad. De projektansvariga har därefter minst tre månader på sig att komplettera dokumentationen.

Motivering

Det är nödvändigt att förenkla genomförandet av FSE genom att undvika att de projektansvariga sätter samman en lång och kostsam dokumentation om projektet inte är stödberättigande inom ramen för den aktuella ansökningsomgången. Dessutom bör de projektansvariga få tid att sätta sig in i ansökningsomgången och att utarbeta en fullständig dokumentation.

Ändringsrekommendation 21

Artikel 13.1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Tilldelningskriterierna ska definieras i de arbetsprogram som avses i artikel 19 och i ansökningsomgångarna, med beaktande av följande element, i den mån det är tillämpligt:

Tilldelningskriterierna ska definieras i de arbetsprogram som avses i artikel 19 och i ansökningsomgångarna, med beaktande av följande element, i den mån det är tillämpligt:

a)

Ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenser (nytta och kostnad).

a)

Ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenser (nytta och kostnad).

b)

Aspekter avseende innovation, säkerhet, driftskompatibilitet och åtkomst.

b)

Aspekter avseende innovation, säkerhet, driftskompatibilitet , multimodalitet och åtkomst.

c)

Den gränsöverskridande dimensionen.

c)

Den gränsöverskridande dimensionen eller förbättringen av öregionernas och de yttersta randområdenas tillgänglighet .

d)

Synergier mellan transport-, energi- och digitaliseringssektorerna.

d)

Europeiskt mervärde.

e)

Åtgärdens mognad i fråga om projektutveckling.

e)

Bidraget till lösningen på flaskhalsar och färdigställandet av ofullbordade sträckor.

f)

Den föreslagna genomförandeplanens sundhet.

f)

Synergier mellan transport-, energi- och digitaliseringssektorerna.

g)

Unionsstödets effekt som katalysator för investeringar.

g)

Åtgärdens mognad i fråga om projektutveckling och engagemanget att fullborda projektet .

h)

Behovet av att övervinna finansiella hinder, såsom otillräcklig kommersiell bärkraft eller brist på marknadsfinansiering.

h)

Sociala konsekvenser.

i)

Samstämmighet med unionens energi- och klimatplaner och nationella energi- och klimatplaner.

ii)

i) Den föreslagna genomförandeplanens sundhet.

 

j)

Unionsstödets effekt som katalysator för investeringar.

 

k)

Behovet av att övervinna finansiella hinder, såsom otillräcklig kommersiell bärkraft eller brist på marknadsfinansiering.

 

l)

Samstämmighet med unionens energi- och klimatplaner och nationella energi- och klimatplaner.

Ändringsrekommendation 22

Artikel 14.2 a

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

För bygg- och anläggningsarbeten som rör de särskilda mål som avses i artikel 3.2 a får det ekonomiska stödet från unionen inte överstiga 30 % av den totala stödberättigande kostnaden. Samfinansieringssatserna får ökas till högst 50 % för åtgärder som rör gränsöverskridande länkar, på de villkor som anges i led c i denna punkt, för åtgärder till stöd för system för telematiktillämpningar, för åtgärder till stöd för förbättrad infrastruktursäkerhet i enlighet med relevant unionslagstiftning och för åtgärder i de yttersta randområdena.

För bygg- och anläggningsarbeten som rör de särskilda mål som avses i artikel 3.2 a får det ekonomiska stödet från unionen inte överstiga 30 % av den totala stödberättigande kostnaden. Samfinansieringssatserna får ökas till högst 50 % för åtgärder som rör gränsöverskridande länkar, på de villkor som anges i led c i denna punkt, för åtgärder som rör flaskhalsar och ofullbordade sträckor i stomnätet, för åtgärder till stöd för sjömotorvägar, åtgärder till stöd för sjöfartsförbindelser och flodtrafikförbindelser i stomnätet och det övergripande nätet, inbegripet åtgärder i hamnar och förbindelser med inlandet, för urbana knutpunkter, plattformar, multimodala förbindelser och ”den sista kilometern”, för åtgärder till stöd för system för telematiktillämpningar, för åtgärder till stöd för förbättrad infrastruktursäkerhet i enlighet med relevant unionslagstiftning och för åtgärder i öregionerna och de yttersta randområdena.

Motivering

Detta ändringsförslag är förenligt med kommissionens förslag, och sjöfartsförbindelser i stomnätskorridorerna läggs till. För att uppnå EU:s miljö- och klimatmål måste sjötransporterna få ett betydande stöd.

Ändringsrekommendation 23

Artikel 14.5

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Den högsta samfinansieringssatsen för åtgärder som väljs ut i sektorsövergripande arbetsprogram som avses i artikel 10 ska vara den högsta av respektive högsta samfinansieringssats för de sektorer som berörs.

Den högsta samfinansieringssatsen för åtgärder som väljs ut i sektorsövergripande arbetsprogram som avses i artikel 10 ska vara den högsta av respektive högsta samfinansieringssats för de sektorer som berörs plus 10 % . De åtgärder som stöds inom ramen för den mekanism som beskrivs i artikel 10.2 har en samfinansieringssats som motsvarar den huvudsakliga sektorn, inbegripet därmed sammanhängande kostnader.

Motivering

Synergier bör uppmuntras, även finansiellt. I förenklingssyfte bör det för den mekanism som beskrivs i artikel 10.2 införas en enda samfinansieringssats.

Ändringsrekommendation 24

Artikel 15 a

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Utöver de kriterier som anges i artikel [186] i budgetförordningen ska följande kriterier för stödberättigande kostnader tillämpas:

Utöver de kriterier som anges i artikel [186] i budgetförordningen ska följande kriterier för stödberättigande kostnader tillämpas:

a)

Endast utgifter som uppstått i medlemsstaterna kan vara stödberättigande, förutom då projekt av gemensamt intresse eller gränsöverskridande projekt inom området förnybar energi berör det territorium i ett eller flera tredjeländer som avses i artikel 5 eller artikel 11.4 i denna förordning, eller internationellt vatten, och åtgärden krävs för att målen för projektet i fråga ska kunna uppnås.

a)

Endast utgifter som uppstått i medlemsstaterna kan vara stödberättigande, förutom då projekt av gemensamt intresse eller gränsöverskridande projekt inom området förnybar energi berör det territorium i ett eller flera tredjeländer som avses i artikel 5 eller artikel 11.4 i denna förordning, ett eller flera av de yttersta randområdena eller internationellt vatten, och åtgärden krävs för att målen för projektet i fråga ska kunna uppnås.

Motivering

Det föreslås att man i artikel 15 a lägger till en hänvisning till de yttersta randområdenas särskilda situation.

Ändringsrekommendation 25

Artikel 16.2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

2.   Den användning av bidrag som avses i punkt 1 får genomföras genom riktade ansökningsomgångar.

2.   Den användning av bidrag som avses i punkt 1 ska genomföras i alla ansökningsomgångar och genom riktade ansökningsomgångar som är begränsade till 10 % av FSE:s allmänna anslag .

Motivering

Samfinansiering bör uppmuntras och kunna genomföras när en projektansvarig så önskar. Subventioner bör dock förbli FSE:s främsta finansieringsstöd.

Ändringsrekommendation 26

Artikel 17.2, ny punkt 3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

3.     De medel som återbetalas enligt den aktuella artikeln återanvänds inom andra FSE-arbetsprogram. Medlen kommer att fördelas med hänsyn till de överenskomna nationella anslagen.

Motivering

De medel som anslås till FSE i den fleråriga budgetramen måste bibehållas inom FSE. En fördelning av medlen med hänsyn till de överenskomna nationella anlagen är ett incitament för medlemsstaterna och de projektansvariga att inte i onödan hindra beslut om framtiden för ett projekt av rädsla för att förlora det ekonomiska stödet. Åtgärden möjliggör dessutom en mer balanserad geografisk fördelning av medlen mellan EU:s medlemsstater.

Ändringsrekommendation 27

Artikel 19

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.   Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammet.

1.   Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammet.

2.   Arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22 i denna förordning.

2.    Europeiska kommissionen ska lägga fram en preliminär tidsplan för arbetsprogrammen som ska innehålla anslag och prioriteringar för dessa program för hela programperioden.

 

3.    Arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22 i denna förordning.

Motivering

De medel som anslås till FSE i den fleråriga budgetramen måste bibehållas inom FSE.

Ändringsrekommendation 28

Artikel 23

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 24 i denna förordning med avseende på följande:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 24 i denna förordning med avseende på följande:

a)

Ändringar av del I av bilagan, när det gäller indikatorerna och för att inrätta en ram för övervakning och utvärdering.

a)

Ändringar av del I av bilagan, när det gäller indikatorerna och för att inrätta en ram för övervakning och utvärdering.

b)

Ändringar av del II av bilagan, när det gäller de vägledande procentandelar av budgetmedel som tilldelas det särskilda mål som fastställs i artikel 3 a i.

b)

Ändringar av del II av bilagan, när det gäller de vägledande procentandelar av budgetmedel som tilldelas det särskilda mål som fastställs i artikel 3 a i.

c)

Ändringar av del III av bilagan, när det gäller definitionen av stomnätskorridorerna för transporter och de i förväg identifierade avsnitten, samt de i förväg identifierade avsnitten i det övergripande nätet.

c)

Ändringar av del III av bilagan, när det gäller definitionen av stomnätskorridorerna för transporter och de i förväg identifierade avsnitten, samt de i förväg identifierade avsnitten i det övergripande nätet.

d)

Ändringar av del IV av bilagan, när det gäller identifiering av gränsöverskridande projekt inom området förnybar energi.

d)

Ändringar av del IV av bilagan, när det gäller identifiering av gränsöverskridande projekt inom området förnybar energi.

e)

Ändringar av del V av bilagan, när det gäller identifiering av projekt av gemensamt intresse som avser digital konnektivitet.

e)

Ändringar av de tekniska specifikationer för infrastrukturerna med dubbla användningsområden (civilt och militärt) som rådet har fastställt och definitioner eller ändringar av förteckningen över prioriterade projekt för anpassning till dubbla användningsområden (civilt och militärt).

 

f)

Ändringar av del V av bilagan, när det gäller identifiering av projekt av gemensamt intresse som avser digital konnektivitet.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

(COM(2018) 438 final) – del 2

Ändringsrekommendation 29

Bilaga, del III, tabell 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Stomnätskorridoren ”Atlantic”

Sträckning

Stomnätskorridoren ”Atlantic”

Sträckning

Gijón – León – Valladolid

Gijón–León– Palencia –Valladolid

A Coruña – Vigo – Orense – León

A Coruña–Vigo–Orense– Ponferrada–Astorga –León– Palencia–Venta de Baños

Zaragoza – Pamplona/Logroño – Bilbao

Zaragoza–Pamplona/Logroño–Bilbao (Y-Baskien)

 

Bordeaux–Dax–Vitoria/Gasteiz

Bordeaux  – Toulouse

Teneriffa/Gran Canaria–Huelva/Sanlúcar de Barrameda–Sevilla–Córdoba

Teneriffa/Gran Canaria–Huelva/Sanlúcar de Barrameda–Sevilla–Córdoba

Algeciras – Bobadilla – Madrid

Algeciras – Bobadilla – Madrid

Sines/Lissabon–Madrid–Valladolid

Sines/Lissabon–Madrid–Valladolid

Lissabon–Aveiro–Leixões/Porto–Douro-floden

Lissabon–Aveiro–Leixões/Porto–Douro-floden

Aveiro–Valladolid–Vitoria-Gasteiz–Bergara–Bilbao/Bordeaux–Tours–Paris–Le Havre/Metz–Mannheim/Strasbourg

Aveiro–Valladolid–Vitoria-Gasteiz–Bergara–Bilbao/Bordeaux–Tours–Paris–Le Havre/Metz–Mannheim/Strasbourg

 

Shannon Foynes–Dublin–Cork–Le Havre–Rouen–Paris

Saint Nazaire – Nantes – Tours

Dublin–Cork– Saint Nazaire–Nantes–Tours

Motivering

Förenade kungarikets utträde ur EU kommer att få många konsekvenser, bland annat en stor inverkan på Irlands integration i TEN-T-stomnäten, eftersom landet är helt beroende av förbindelser via Förenade kungariket. Även sjöfartsförbindelser med hamnar i stomnätskorridoren ”Atlantic” och vissa hamnar i det övergripande nätet bör införlivas i kartan över korridorerna. Införandet av en förbindelse mellan stomnätskorridoren ”Mediterranean” och stomnätskorridoren ”Atlantic” som en prioriterad stomnätskorridor innebär att dessa två korridorers socioekonomiska prestanda stärks, eftersom detta möjliggör en utveckling av infrastrukturen och användningen av den. Det skulle även ge möjlighet att förbinda Medelhavets hamnar med Atlantens hamnar med hjälp av sträckningen Bordeaux–Toulouse–Narbonne. Förslaget är en del av det stora projektet för utveckling i syd-väst av två höghastighetsbanor i området Bordeaux mot Toulouse och Bordeaux mot Spanien.

Det är också logiskt att ha med sträckan Zaragoza–Pamplona–Y-Baskien, som skulle förbinda korridorerna ”Atlantic” och ”Mediterranean” med varandra och ge tillgång till hamnen i Bilbao. Frankrike bör återuppliva förbindelsen Bordeaux–Dax–Vitoria, för såväl resenärernas skull som för att avlägsna flaskhalsar längs handelsrutterna (Irun-Hendaia, förbifartsled runt Bordeaux).

Man måste slutligen införliva de tänkbara enklaver och logistikcentrum med högt strategiskt intresse eller framtida potential som ligger i randområden där det fortfarande finns ett stort behov av grundläggande infrastruktur för att de ska förbättra sin tillgänglighet och konnektivitet, i synnerhet vad gäller hamnar.

Ändringsrekommendation 30

Bilaga, del III, tabell 3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Stomnätskorridoren ”Mediterranean”

Sträckning

Stomnätskorridoren ”Mediterranean”

Sträckning

Algeciras – Bobadilla – Madrid – Zaragoza – Tarragona

Algeciras–Bobadilla–Madrid–Zaragoza– Sagunto/ Tarragona

 

Madrid–Albacete–Valencia

Sevilla – Bobadilla – Murcia

Sevilla–Bobadilla– Almería– Murcia

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma de Mallorca – Barcelona

Cartagena–Murcia–Valencia–Tarragona/Palma de Mallorca–Barcelona

Tarragona–Barcelona–Perpignan–Marseille–Genua/Lyon–Turin–Novara–Milano–Bologna/Verona–Padova–Venedig– Ravenna/Trieste/Koper–Ljubljana–Budapest

Tarragona /Palma de Mallorca –Barcelona–Perpignan–Marseille–Genua/Lyon–Turin–Novara–Milano–Bologna/Verona–Padova–Venedig–Ravenna/Trieste/Koper–Ljubljana–Budapest

 

Alcúdia–Ciudadela–Toulon–Ajaccio–Bastia–Porto Torres–Cagliari–Palermo

Toulouse  – Narbonne

Ljubljana/Rijeka–Zagreb–Budapest–gränsen till Ukraina

Ljubljana/Rijeka–Zagreb–Budapest–gränsen till Ukraina

Motivering

Införandet av en förbindelse mellan stomnätskorridoren ”Mediterranean” och stomnätskorridoren ”Atlantic” som en prioriterad stomnätskorridor innebär att dessa två korridorers socioekonomiska prestanda stärks, eftersom detta möjliggör en utveckling av infrastrukturen och användningen av den. Det skulle även ge möjlighet att förbinda Medelhavets hamnar med Atlantens hamnar med hjälp av sträckningen Bordeaux–Toulouse–Narbonne.

Ändringsrekommendation 31

Bilaga, del III, tabell 4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Stomnätskorridoren ”North Sea–Mediterranean”

Stomnätskorridoren ”North Sea–Mediterranean”

Sträckning

Sträckning

Belfast–Dublin–Shannon Foynes/Cork

Belfast–Dublin–Shannon Foynes/Cork

 

Dublin–Cork–Calais–Zeebrugge–Antwerpen–Rotterdam

Shannon Foynes–Dublin–Rosselare–Waterford–Cork–Brest–Roscoff–Cherbourg–Caen–Le Havre–Rouen–Paris

Glasgow/Edinburgh–Liverpool/Manchester–Birmingham

Glasgow/Edinburgh–Liverpool/Manchester–Birmingham

Birmingham–Felixstowe/London/Southampton

Birmingham – Felixstowe/London/Southampton

London–Lille–Bryssel

London–Lille–Bryssel

Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen–Bryssel–Luxemburg

Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen–Bryssel–Luxemburg

Luxemburg–Metz–Dijon–Macon–Lyon–Marseille

Luxemburg–Metz–Dijon–Macon–Lyon–Marseille

Luxemburg–Metz–Strasbourg–Basel

Luxemburg–Metz–Strasbourg–Basel

Antwerpen/Zeebrugge–Gent–Dunkerque/Lille–Paris

Antwerpen/Zeebrugge–Gent–Dunkerque/Lille–Paris

Motivering

Detta ändringsförslag införlivar kommissionens förslag till ändring av FSE-förordningen för det fall Förenade kungarikets utträde skulle ske utan en överenskommelse, inbegripet hamnar i det övergripande nätet samt stomnätet.

Ändringsrekommendation 32

Bilaga, del III, tabell 9

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Stomnätskorridoren ”Scandinavian –Mediterranean”

Stomnätskorridoren ”Scandinavian –Mediterranean”

Sträckning

Sträckning

Gränsen till Ryssland–Hamina/Kotka–Helsingfors–Åbo/Nådendal–Stockholm–Örebro–Malmö

Gränsen till Ryssland–Hamina/Kotka–Helsingfors–Åbo/Nådendal–Stockholm–Örebro–Malmö

Narvik/ Uleåborg–Luleå–Umeå–Stockholm

Narvik/Uleåborg–Luleå–Umeå– Gävle– Stockholm –Örebro

 

Stockholm–Örebro–Oslo

Oslo–Göteborg–Malmö–Trelleborg

Oslo–Göteborg–Malmö–Trelleborg

Malmö–Köpenhamn–Fredericia–Aarhus–Aalborg–Hirtshals/Frederikshavn

Malmö–Köpenhamn–Fredericia–Aarhus–Aalborg–Hirtshals/Frederikshavn

Köpenhamn–Kolding/Lübeck–Hamburg–Hannover

Köpenhamn–Kolding/Lübeck–Hamburg–Hannover

Bremerhaven–Bremen–Hannover–Nürnberg

Bremerhaven–Bremen–Hannover–Nürnberg

Rostock–Berlin–Leipzig–München

Rostock–Berlin–Leipzig–München

Nürnberg–München–Innsbruck–Verona–Bologna–Ancona/Florens

Nürnberg–München–Innsbruck–Verona–Bologna–Ancona/Florens

Livorno/La Spezia–Florens–Rom–Neapel–Bari–Taranto–Valletta

Livorno/La Spezia–Florens–Rom–Neapel–Bari–Taranto–Valletta

Ändringsrekommendation 33

Bilaga, del III, punkt 2. I förväg identifierade avsnitt i det övergripande nätet

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

De gränsöverskridande avsnitten i det övergripande nät som avses i artikel 9.2 a ii i enna förordning omfattar särskilt följande avsnitt:

De gränsöverskridande avsnitten i det övergripande nät som avses i artikel 9.2 a ii i denna förordning , samt de befintliga gränsöverskridande järnvägstransportslänkarna och felande länkar vid EU:s inre gränser, omfattar särskilt följande avsnitt:

Motivering

Genom detta tillägg möjliggörs länkar mellan TEN-korridorerna, även om de hittills inte formellt ingår i det övergripande nätet (t.ex. ”felande länkar”).

Ändringsrekommendation 34

Bilaga, del V

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.

Gigabitkonnektivitet för socioekonomiska drivkrafter

1.

Gigabitkonnektivitet för socioekonomiska drivkrafter

[…]

[…]

Gigabitkonnektivitet för utbildnings- och forskningscentrum, inom ramen för arbetet med att överbrygga digitala klyftor och främja innovation i skolsystem, och därigenom förbättra läranderesultat, stärka rättvisa och öka effektivitet.

Gigabitkonnektivitet för utbildnings- och forskningscentrum, inom ramen för arbetet med att överbrygga digitala klyftor och främja innovation i skolsystem, och därigenom förbättra läranderesultat, stärka rättvisa och öka effektivitet.

 

Gigabitkonnektivitet som säkerställer konnektivitetssystem via höghastighetsbredband inom de yttersta randområdena och mellan dem och respektive medlemsstat, i synnerhet genom installation av undervattenskablar med redundans.

Motivering

Det är viktigt att se till att åtgärder för utveckling av infrastruktur för digital uppkoppling i de yttersta randområdena prioriteras.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018) 568 final) – del 1

Ändringsrekommendation 35

Skäl 6

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

För att undvika att stomnätskorridoren Nordsjön – Medelhavet delas upp i två distinkta och ej sammankopplade delar och för att säkerställa Irlands sammankoppling med kontinentala Europa bör stomnätskorridoren Nordsjön – Medelhavet inbegripa sjöförbindelser mellan de irländska stomhamnarna och stomhamnar i Belgien och Nederländerna.

 

Motivering

Flera franska hamnar (Le Havre, Dunkerque, Calais) utgör stomnätshamnar som ingår i korridorerna ”Atlantkorridoren” och ”Nordsjön – Medelhavet”. Det finns ingen anledning att utesluta dem.

Ändringsrekommendation 36

Bilaga

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

I del I punkt 2 (”Stomnätskorridorer”) i bilaga I ska följande post fogas in i avsnittet ”Nordsjön – Medelhavet”, efter posten ”Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork”:

I del I punkt 2 (”Stomnätskorridorer”) i bilaga I ska följande poster fogas in i avsnittet ”Nordsjön – Medelhavet”, efter posten ”Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork”:

”Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

”Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Calais/Dunkerque  – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

 

Shannon Foynes–Dublin–Rosselare–Waterford–Cork–Brest–Roscoff–Cherbourg–Caen–Le Havre–Rouen–Paris

I del I punkt 2 (”Stomnätskorridorer”) i bilaga I ska följande post fogas in i avsnittet ”Atlantkorridoren”, efter posten ”Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Tours – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg”:

”Shannon Foynes–Dublin–Cork–Le Havre–Rouen–Paris”

I del I punkt 2 (”Stomnätskorridorer”) i bilaga I i avsnittet ”Atlantkorridoren” ska posten ”Saint Nazaire – Nantes – Tours” ändras enligt följande:

”Dublin–Cork–Saint Nazaire–Nantes–Tours”

Motivering

Förenade kungarikets utträde ur EU kommer att få många konsekvenser, bland annat en stor inverkan på Irlands integration i TEN-T-stomnäten. Sjöfartsförbindelser med hamnar i stomnätskorridoren bör införlivas i kartan över korridorerna.

II.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Allmänna rekommendationer

1.

Europeiska regionkommittén påminner om att en EU-politik för säkra, moderna, hållbara och effektiva transport-, energi- och telekommunikationsinfrastrukturer som stöds av de transeuropeiska näten (TEN) är av avgörande betydelse för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i samtliga av EU:s regioner, inbegripet randområden, de yttersta randområdena och öregioner liksom regioner som brottas med demografiska utmaningar, bidrar till en välfungerande inre marknad och kommer att visa sig nödvändig för att uppnå EU:s mål på flera andra politikområden, t.ex. miljö- och klimatmålen.

2.

Vissa av ReK:s iakttagelser om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) sedan fondens inrättande 2013 är fortfarande giltiga, exempelvis de som lades fram i yttrande 1531/2017 om ”Framtiden för Fonden för ett sammanlänkat Europa – Transport”, som antogs den 10 oktober 2017.

3.

Städerna och regionerna är de som ansvarar för att förvalta och utveckla politiken för rörlighet och kollektivtrafik på sina territorier, och deras röst bör man lyssna uppmärksamt till.

4.

ReK konstaterar att kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Huvudsyftet med förslaget är att förverkliga det transeuropeiska transportnätet. För detta utgör Europeiska unionen den bästa genomförandenivån.

5.

År 2017 bodde 72 % av EU:s medborgare i stadsområden. Tillgången till säkra, effektiva och hållbara transportmedel i städer utgör en väsentlig utmaning för dessa människor. FSE kan följa övergången och minska trafikstockningarna, föroreningarna och vägtrafikolyckorna. En bättre sammankoppling mellan olika transportslag och ett säkerställande av flödet vid resor i stadsområden är ytterst viktigt för att man ska kunna förverkliga stomnätet till 2030 och det övergripande nätet till 2050. I fråga om stadstransporter bör insatser för multimodalitet prioriteras.

6.

EU förfogar över en stor mängd gammal sjö- och flodinfrastruktur som behöver moderniseras och utvecklas. Dessa båda transportslag utgör en del av lösningen av trafikstockningen på vägarna och den nödvändiga minskningen av koldioxidutsläpp inom sektorn.

7.

Transportsektorn står för nära 50 % av utsläppen av växthusgaser i Europa. Det är den enda sektor som inte har lyckats minska sina utsläpp sedan 1990. Städerna och regionerna är de som ska hantera de direkta konsekvenserna av klimatförändringar, luftföroreningar och trafikstockningar. Ambitiösa åtgärder måste omedelbart vidtas för att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn.

8.

Kommittén påminner om att FSE måste anpassas till EU:s ambitiösa mål i fråga om uppbyggnaden av transportinfrastrukturen. I TEN-T-förordningen fastställs fullbordandet av stomnätet till 2030. Kommittén noterar att alla regioners behov bör övervakas noggrant och åtgärder vidtas för att se till att de håller jämna steg med infrastrukturinnovationerna.

9.

Gränsöverskridande projekt bör uppmuntras genom EGTS eller den mekanism för att undanröja rättsliga och administrativa hinder i ett gränsöverskridande sammanhang som lades fram av kommissionen för perioden 2021–2027. EGTS bör vara stödberättigande enheter i alla ansökningsomgångar inom ramen för FSE, utan att det påverkar de befogenheter som tilldelats dem.

10.

Kommittén välkomnar kommissionens förslag om förlängning och ändring av Fonden för ett sammanlänkat Europa.

11.

Europeiska regionkommittén välkomnar att förslaget tar hänsyn till de yttersta randområdena och behovet av att anslå medel för transporter genom FSE, som även måste utvidgas till energiområdet och det digitala området.

12.

Kommittén noterar att en tillräcklig finansiering av FSE kan skapa nya arbetstillfällen, främja tillväxten och göra EU världsledande inom forskning och innovation samt utfasning av fossila bränslen ur ekonomin.

13.

Kommittén välkomnar insatserna för att förenkla regler och förfaranden. Ingen projektansvarig borde besluta sig för att inte lämna in en ansökan om finansiering.

14.

Kommittén noterar kommissionens förslag att införa ett mål för anpassning av TEN-T-infrastrukturen till dubbla användningsområden (civilt och militärt) och föreslår att man förtydligar reglerna för detta mål, men beklagar att förslaget inte är mer utförligt.

15.

Kommittén anser att man inom ramen för FSE bör ägna större uppmärksamhet åt den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen.

Bryssel den 10 oktober 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Europeiska regionkommitténs ordförande


(1)  COM(2017) 623.

(1)  COM(2017) 623.

(1)  COM(2016) 587.

(1)  COM(2016) 587.