11.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 340/14


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 340/06)

Medlemsstat

Spanien

Berörda flyglinjer

Gran Canaria - Tenerife Sur

Gran Canaria - El Hierro

Tenerife Norte - La Gomera

Gran Canaria - La Gomera

Datum då den flyglinje som omfattas av den allmänna trafikplikten åter öppnas för gemenskapens lufttrafikföretag

1 augusti 2018

Adress där texten och all annan information eller dokumentation om den allmänna trafikplikten kan erhållas

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

SPANIEN

Tfn +34 915977505

Fax +34 915978643

E-post: osp.dgac@fomento.es

De flyglinjer som omfattas av allmän trafikplikt får drivas på grundval av fri konkurrens och fritt tillträde från och med den 1 augusti 2018. Om inget lufttrafikföretag lämnar in en trafikplan som uppfyller den allmänna trafikplikten, kommer tillträdet att begränsas till ett enda lufttrafikföretag genom motsvarande offentliga anbudsförfarande i enlighet med artikel 16.9 i förordning (EG) nr 1008/2008.