5.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/4


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 21 juni 2017

om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet

(Ärende AT.40013 – Belysningssystem)

[delgivet med nr C(2017) 4100]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2017/C 333/04)

Den 21 juni 2017 antog kommissionen ett beslut rörande ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003  (1) offentliggör kommissionen härmed parternas namn och huvuddragen i beslutet, inbegripet ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter.

1.   INLEDNING

(1)

Beslutet gäller en enda fortlöpande överträdelse av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet.

(2)

Beslut riktar sig till följande enheter: Valeo SA, Valeo Service SAS och Valeo Vision SAS (nedan tillsammans kallade Valeo), Magneti Marelli SpA och Automotive Lighting Reutlingen GmbH (nedan tillsammans kallade Automotive Lighting) samt Hella KGaA Hueck & Co. (nedan kallat Hella) (även kallade parterna eller enskilt parten).

(3)

Den produkt som berörs av överträdelsen är fordonsbelysningssystem. Mottagarna av detta beslut har deltagit i en rad konkurrensbegränsande kontakter angående originalreservdelar efter serieproduktionens upphörande, inbegripet kontakter om priser och vissa andra handelsvillkor.

2.   BESKRIVNING AV ÄRENDET

2.1   Förfarande

(4)

Ärendet inleddes sedan Valeo givit in en ansökan om immunitet i januari 2012. I juli 2012 genomförde kommissionen oanmälda inspektioner enligt artikel 20.4 i förordning (EG) nr 1/2003, vilka följdes av flera begäranden om upplysningar enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1/2003 och punkt 12 i tillkännagivandet om förmånlig behandling (2).

(5)

Automotive Lighting ansökte därefter om förmånlig behandling i augusti 2012. Hella ansökte om förmånlig behandling i september 2012.

(6)

Den 18 maj 2016 inleddes förfaranden i syfte att inleda förlikningsdiskussioner med parterna. Därefter överlämnade samtliga parter formella förlikningsinlagor till kommissionen i enlighet med artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 773/2004 (3).

(7)

Den 10 maj 2017 antog kommissionen ett meddelande om invändningar riktat till parterna. Samtliga parter svarade på meddelandet om invändningar genom att bekräfta att det motsvarade innehållet i deras förlikningsinlagor och att de stod fast vid sina åtaganden att följa förlikningsförfarandet.

(8)

Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav ett positivt yttrande den 20 juni 2017.

(9)

Kommissionen antog detta beslut den 21 juni 2017.

2.2   Varaktighet

(10)

Följande företag har överträtt artikel 101 i fördraget och artikel 53 i EES-avtalet genom att under de nedan angivna perioderna ha deltagit i konkurrensbegränsande förfaranden avseende leverans av fordonsbelysningssystem:

Företag

Varaktighet

Valeo

7 juli 2004–25 oktober 2007

Automotive Lighting

7 juli 2004–25 oktober 2007

Hella

1 januari 2006–25 oktober 2007

2.3   Sammanfattning av överträdelsen

(11)

Beslutet omfattar leverans av fordonsbelysningssystem (nedan kallat belysningssystem) inom EES från den 7 juli 2004 till den 25 oktober 2007, med variationer vad gäller startdatum för varje part. Överträdelsens sammanlagda varaktighet är därmed 3 år och 3 månader.

(12)

De produkter som berörs av kartellen är belysningssystem, vilket omfattar strålkastare, varselljus, baklyktor och högt monterade bromslyktor, dimlyktor och hjälplyktor. Belysningssystem säljs av leverantörer för att utrusta nya fordon eller på eftermarknaden som reserv- eller ersättningsdelar. Kartellen omfattade leveranser av belysningssystem inom EES på eftermarknaden för originalreservdelar, efter serieproduktionens upphörande.

(13)

Kartellen bestod i en rad konkurrensbegränsande kontakter angående priser och vissa andra handelsvillkor. De hemliga diskussionerna avsåg strategier för kvoter och förhandlingar, läget i förhandingar med kunder om prisökningar, parternas ställning hos enskilda kunder i fråga om prismodeller för originalreservdelar, prisförfrågningar från kunder samt informationsutbyte om framtidsutsikter och trender inom branschen för originalreservdelar.

(14)

Parterna avtalade dessutom att de skulle sträva efter en prisökning efter serieproduktionens upphörande och samordnade sig om ett slutdatum för den avtalsenliga tillgängligheten av reservdelar efter upphörandet av serieproduktionen.

(15)

Kartellen har huvudsakligen fungerat på grundval av bilaterala kontakter, men åtminstone en multilateral kontakt organiserades. Geografiskt sett ägde de konkurrensbegränsande diskussionerna rum inom EES, främst i Frankrike eller Tyskland. Mellan 2004 och 2006 utvecklade parterna gradvis sina konkurrensbegränsande kontakter mot försäljning till alla tillverkare av originalutrustning (OEM, Original Equipment Manufacturers) som var kunder till parterna i EES 2007.

2.4   Adressater

(16)

Kommissionen håller i beslutet följande rättsliga enheter ansvariga:

a)

Valeo SA, Valeo Service SAS och Valeo Vision SAS, solidariskt ansvariga.

b)

Magneti Marelli SpA och Automotive Lighting Reutlingen GmbH, solidariskt ansvariga.

c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5   Sanktioner

(17)

I beslutet tillämpas 2006 års riktlinjer om böter (4).

2.5.1   Grundbelopp för böterna

(18)

För att bättre återspegla kartellens faktiska påverkan har ett skönsmässigt värde för det årliga försäljningsvärdet (baserat på det faktiska värdet av den försäljning av originalreservdelar för belysningssystem efter serieproduktionens upphörande som företagen hade inom EES under den relevanta period som de deltog i överträdelsen) använts som underlag för beräkningen av grundbeloppet för de böter som åläggs.

(19)

Med tanke på överträdelsens art och geografiska räckvidd (EES) fastställs procentandelen för den rörliga delen av böterna och tilläggsbeloppet (”inträdesavgiften”) till 16 % av försäljningsvärdet för överträdelsen.

(20)

Det rörliga beloppet multipliceras med det antal år eller fraktioner av år som parterna har deltagit i överträdelsen för att fullt ut beakta överträdelsens varaktighet för varje enskilt företag. Kommissionen beaktar den faktiska tid som parterna har deltagit i överträdelsen, fastställd på grundval av fulla år, månader och dagar.

(21)

Eftersom beteendets räckvidd vad avser OEM-kunder först omfattade vissa OEM för att sedan gradvis utvidgas till att omfatta alla OEM som var kunder till parterna i EES 2007, identifierades tre separata kundgrupper för vilka försäljningsvärdet beräknas separat, med tillämpning av separata varaktighetsmultiplikatorer.

2.5.2   Justering av grundbeloppet

(22)

Inga försvårande eller förmildrande omständigheter tillämpas i detta beslut. Ingen multiplikator i avskräckande syfte tillämpas i detta beslut för någon av parterna.

2.5.3   Tillämpning av gränsen på 10 % av omsättningen

(23)

De böter som har beräknats överstiger inte i något fall 10 % av de enskilda företagens totala omsättning under det räkenskapsår som föregick datumet för beslutet.

2.5.4   Tillämpning av 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling: nedsättning av böter

(24)

Valeo var först med att lämna in information och bevis som uppfyllde villkoren i punkt 8 a i 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling och beviljas därför immunitet mot böter.

(25)

Automotive Lighting var det första företag som uppfyllde kraven i punkterna 24 och 25 i 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling och beviljas en nedsättning av böterna på 35 %.

(26)

Hella var det andra företag som uppfyllde kraven i punkterna 24 och 25 i 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling och beviljas en nedsättning av böterna på 20 %.

2.5.5   Tillämpning av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden

(27)

Som ett resultat av tillämpningen av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden sattes böterna för Automotive Lighting och Hella ned med ytterligare 10 %.

3.   SLUTSATS

(28)

Följande böter åläggs i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003:

a)

Valeo: 0 euro

b)

Automotive Lighting: 16 347 000 euro

c)

Hella: 10 397 000 euro


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (EUT C 298, 8.12.2006, s. 17).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  EUT C 210, 1.9.2006, s. 2.