6.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/10


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

(2017/C 108/07)

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

16.2.2017

Varaktighet

16.2.2017–31.12.2017

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd eller grupp av bestånd

SBR/678-

Art

Fläckpagell (Pagellus bogaraveo)

Område

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

04/TQ2285


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.