6.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/6


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 19 juli 2016

om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet

(Ärende AT.39824 – Lastbilar)

[delgivet med dokumentnummer C(2016) 4673]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2017/C 108/05)

Den 19 juli 2016 antog kommissionen ett beslut rörande ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003  (1) offentliggör kommissionen härmed parternas namn och huvuddragen i beslutet, inbegripet ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter.

1.   INLEDNING

(1)

Beslutet gäller en enda fortlöpande överträdelse av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet.

(2)

Beslut riktar sig till följande enheter: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (nedan tillsammans kallade MAN), Daimler AG (nedan kallad Daimler), Fiat Chrysler Automobiles NV, CNH Industrial NV, Iveco SpA, Iveco Magirus AG (nedan tillsammans kallade Iveco), AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (nedan tillsammans kallade Volvo/Renault) och PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks NV, DAF (nedan tillsammans kallade DAF).

2.   BESKRIVNING AV ÄRENDET

2.1   Förfarande

(3)

Sedan MAN hade lämnat in en ansökan om immunitet den 20 september 2010 utförde kommissionen inspektioner i de olika lastbilstillverkarnas lokaler mellan den 18 och den 21 januari 2011. Den 28 januari 2011 ansökte Volvo/Renault om nedsättning av böter, följda av Daimler den 10 februari 2011 kl. 10.00 och Iveco den 10 februari 2011 kl. 22.22.

(4)

Den 20 november 2014 inledde kommissionen förfaranden enligt artikel 11.6 i förordning (EG) nr 1/2003 mot DAF, Daimler, Iveco, MAN och Volvo/Renault, och antog ett meddelande om invändningar, som delgavs dessa enheter.

(5)

Efter det att meddelandet om invändningar hade antagits kontaktade mottagarna kommissionen informellt och bad att få fortsätta ärendet enligt förlikningsförfarandet. Kommissionen beslutade att inleda förlikningsförfaranden avseende detta ärende efter det att var och en av mottagarna hade bekräftat att de var beredda att inleda förlikningsdiskussioner. Därefter gav MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault och Iveco in sina formella begäranden om förlikning till kommissionen i enlighet med artikel 10a.2 i kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 (2).

(6)

Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav ett positivt yttrande den 18 juli 2016 och kommissionen antog beslutet den 19 juli 2016.

2.2   Mottagare och varaktighet

(7)

Beslutets mottagare har deltagit i en samverkan och/eller bär ansvaret för den, och har därmed överträtt artikel 101 i fördraget, under de perioder som anges nedan. Med tillämpning av punkt 26 i riktlinjerna för böter beviljades Volvo/Renault partiell immunitet för perioden från och med den 17 januari 1997 till och med den 15 januari 2001.

Företag

Varaktighet

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17 januari 1997–20 september 2010

Daimler AG

17 januari 1997–18 januari 2011

Fiat Chrysler Automobiles NV,

CNH Industrial NV,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

17 januari 1997–18 januari 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17 januari 1997–18 januari 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks NV

17 januari 1997–18 januari 2011

2.3   Sammanfattning av överträdelsen

(8)

De produkter som berörs av överträdelsen är lastbilar som väger mellan 6 och 16 ton (medeltunga lastbilar) och lastbilar som väger mer än 16 ton (tunga lastbilar), både konventionella lastbilar och tunga dragbilar (nedan kallas både medeltunga och tunga lastbilar gemensamt för lastbilar) (3). Ärendet berör inte efterförsäljning, andra tjänster och garantier för lastbilar, försäljning av begagnade lastbilar eller andra varor eller tjänster.

(9)

Överträdelsen bestod i hemlig samverkan om prissättning och höjningar av bruttopriset inom EES för lastbilar, samt om tidpunkten och övervältrande av kostnaderna för införandet av utsläppstekniker för medeltunga och tunga lastbilar som krävs enligt Euro 3- till Euro 6-normerna. Mottagarnas huvudkontor var direkt inblandade i diskussionerna om priser, prishöjningar och införande av nya utsläppsnormer fram till 2004. Från åtminstone augusti 2002 ägde diskussioner rum via tyska dotterbolag som i olika utsträckning rapporterade till sina huvudkontor. Utbytet skedde både på multilateral och bilateral nivå.

(10)

Den hemliga samverkan omfattade avtal och/eller samordnade förfaranden om prissättning och höjningar av bruttopriset i syfte att anpassa bruttopriserna i EES samt tidpunkten och övervältrande av kostnaderna för införandet av utsläppstekniker som krävs enligt Euro 3- till Euro 6-normerna.

(11)

Överträdelsen omfattade hela EES och varade från och med den 17 januari 1997 till och med den 18 januari 2011.

2.4   Sanktioner

(12)

I beslutet tillämpas 2006 års riktlinjer för böter (4). Med undantag för MAN ålägger beslutet samtliga enheter som räknas upp i punkt 7 böter.

2.4.1   Grundläggande bötesbelopp

(13)

Vid fastställandet av böterna beaktade kommissionen de berörda företagens försäljning av tunga och medeltunga lastbilar (enligt definitionen i punkt 8) i EES det sista året innan överträdelsen upphörde, det faktum att prissamordning är en av de allvarligaste konkurrensbegränsningarna, överträdelsens varaktighet, mottagarnas stora marknadsandel på den europeiska marknaden för tunga och medeltunga lastbilar, den omständigheten att överträdelsen omfattade hela EES samt ett tilläggsbelopp för att avskräcka företag från prissamordning.

2.4.2   Justering av grundbeloppet

(14)

Kommissionen tillämpade inga försvårande eller förmildrande omständigheter.

2.4.3   Tillämpning av tillkännagivandet om förmånlig behandling

(15)

MAN beviljades full immunitet mot böter. Volvo/Renault beviljades en nedsättning med 40 % av bötesbeloppet, Daimler en nedsättning med 30 % och Iveco en nedsättning med 10 %.

2.4.4   Tillämpning av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden

(16)

Till följd av tillämpningen av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden sattes böterna ned med ytterligare 10 % för alla parter.

3.   SLUTSATS

(17)

Följande böter ålades i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003:

a)

0 euro

MAN SE, MAN Truck & Bus AG och MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, solidariskt ansvariga.

b)

670 448 000 euro

AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB och Renault Trucks SAS, solidariskt ansvariga, varvid

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH ska vara solidariskt ansvarigt för beloppet 468 855 017 euro.

c)

1 008 766 000 euro

Daimler AG.

d)

494 606 000 euro

Iveco SpA, varvid

1)

Fiat Chrysler Automobiles NV ska vara solidariskt ansvarigt för beloppet 156 746 105 euro,

2)

Fiat Chrysler Automobiles NV och Iveco Magirus AG ska vara solidariskt ansvariga för beloppet 336 119 346 euro, och

3)

CNH Industrial NV och Iveco Magirus AG ska vara solidariskt ansvariga för beloppet 1 740 549 euro.

e)

752 679 000 euro

PACCAR Inc. och DAF Trucks NV, solidariskt ansvariga, varvid

DAF Trucks Deutschland GmbH ska vara solidariskt ansvarigt för beloppet 376 118 773 euro.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  Lastbilar för militärt bruk omfattas inte.

(4)  Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning (EG) nr 1/2003 (EUT L 1, 4.1.2003, s. 1).