10.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 44/1


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2015/1095 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk

Offentliggörande av titlar på och referenser till harmoniserade standarder och övergångsmetoder (1) för mätningar och beräkningar för genomförande av förordning (EU) 2015/1095 och delegerad förordning (EU) 2015/1094

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 044/01)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk

Parameter (1)

Organisation

Referens/titel

Anmärkningar

Nettovolym

CEN

EN 16825 – Kommersiella kyldiskar och bänkar avsedda för användning i storkök – Definition av prestanda och energiförbrukning

 

E24h (skåpets energianvändning under 24 timmar)

CEN

EN 16825 – Kommersiella kyldiskar och bänkar avsedda för användning i storkök – Definition av prestanda och energiförbrukning

Parametern kallas ”electrical energy consumption” (elenergiförbrukning) i EN 16825 (kapitel 5.3.6)

Snabbnedkylningsskåp

Parameter (1)

Organisation

Referens/titel

Anmärkningar

(1)

(2)

(3)

(4)

Full belastningskapacitet

CEN

prEN 17032

 

Standardtemperaturcykel

CEN

prEN 17032

 

Energiförbrukning

CEN

prEN 17032

Energiförbrukningen (kWh/kg) ska vid behov avrundas till fyra decimaler

Kondensoraggregat

Parameter (1)

Organisation

Referens/titel

Anmärkningar

COP (nominell värmefaktor)

CEN

prEN 13215:2015 – Kylkondensorer – Klassificering, toleranser och prestandaredovisning

 

SEPR (årstidsberoende energiprestanda)

CEN

prEN 13215:2015 – Kylkondensorer – Klassificering, toleranser och prestandaredovisning

 

Årlig elförbrukning

CEN

prEN 13215:2015 – Kylkondensorer – Klassificering, toleranser och prestandaredovisning

Parametern kallas ”annual electrical energy demand” (årlig efterfrågan på elenergi) och har beräknats på grundval av formel A.16 i prEN 13215:2015

Kylkapacitet

CEN

prEN 13215:2015 – Kylkondensorer – Klassificering, toleranser och prestandaredovisning

Parametern kallas ”refrigerating capacity” (kylkapacitet) i prEN 13215:2015

Tillförd effekt

CEN

prEN 13215:2015 – Kylkondensorer – Klassificering, toleranser och prestandaredovisning

Parametern kallas ”power absorbed” (upptagen effekt) i prEN 13215:2015

Processkylaggregat

Parameter (1)

Organisation

Referens/titel

Anmärkningar

(1)

(2)

(3)

(4)

SEPR (årstidsberoende energiprestanda)

Europeiska kommissionen – Joint Industry Expert Group

Övergångsmetod för fastställande av SEPR (säsongsfaktor för energiprestanda) för processkylaggregat – senast uppdaterad i juni 2016 (2)

 

Kylkapacitet

Europeiska kommissionen – Joint Industry Expert Group

Övergångsmetod för fastställande av SEPR (säsongsfaktor för energiprestanda) för processkylaggregat – senast uppdaterad i juni 2016 (2)

Parametern kallas ”declared capacity” (deklarerad kapacitet) i övergångsmetoden

Tillförd effekt

Europeiska kommissionen – Joint Industry Expert Group

Övergångsmetod för fastställande av SEPR (säsongsfaktor för energiprestanda) för processkylaggregat – senast uppdaterad i juni 2016 (2)

 

EER (Energy efficiency ratio) (energieffektivitetskvot)

Europeiska kommissionen – den gemensamma industriexpertgruppen

Övergångsmetod för fastställande av SEPR (säsongsfaktor för energiprestanda) för processkylaggregat – senast uppdaterad i juni 2016 (2)

 

Annual electricity consumption (årlig elförbrukning)

Europeiska kommissionen – den gemensamma industriexpertgruppen

Övergångsmetod för fastställande av SEPR (säsongsfaktor för energiprestanda) för processkylaggregat – senast uppdaterad i juni 2016 (2)

 


(1)  Avsikten är att dessa övergångsmetoder i slutändan ska ersättas av harmoniserade standarder. När detta skett kommer referenser till de harmoniserade standarderna att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artiklarna 9 och 10 i direktiv 2009/125/EG.

(1)  Parametrarna i kursiv stil har fastställts i förordning (EU) 2015/1095 och i delegerad förordning (EU) 2015/1094.

(1)  Parametrarna i kursiv stil har fastställts i förordning (EU) 2015/1095 och i delegerad förordning (EU) 2015/1094.

(1)  Parametrarna i kursiv stil har fastställts i förordning (EU) 2015/1095 och i delegerad förordning (EU) 2015/1094.

(1)  Parametrarna i kursiv stil har fastställts i förordning (EU) 2015/1095 och i delegerad förordning (EU) 2015/1094.

(2)  Finns på:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17581/attachments/1/translations/en/renditions/native

Avsikten är att dessa övergångsmetoder i slutändan ska ersättas av den nya versionen av EN 14825 som håller på att utarbetas.