Bryssel den 22.3.2017

COM(2017) 136 final

2017/0060(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter

(Text av betydelse för EES)


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag 1 (ITS-direktivet), som trädde i kraft i augusti 2010, syftar till att påskynda ett samordnat och EU-omfattande införande och användning av intelligenta transportsystem (ITS) på vägtransportområdet. I direktivet föreskrivs att specifikationer ska antas genom delegerade akter när det gäller åtgärder inom fyra prioriterade områden. ITS-direktivet var en av de första delarna av unionslagstiftningen som föreskrev användning av delegerade akter och befogenheten att anta delegerade akter tilldelades kommissionen enbart för en begränsad period, till den 27 augusti 2017.

Fyra delegerade akter har antagits sedan ikraftträdandet av ITS-direktivet. En femte delegerad akt har slutförts med medlemsstaternas experter. Akten tar upp tillhandahållandet av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster. Förutom kraven på interoperabilitet för eCall, bidrar mekanismerna för datadelning som utvecklats i det här sammanhanget i betydande grad till målen för
strategin för den digitala inre marknaden
2 . Digitaliseringen av transportsektorn bidrar också till en hållbar utveckling.

Ett digitalt transportsystem kräver horisontellt tänkande som omfattar alla transportslag och transportindustrier. Digital teknik bygger på datalager som kan kombineras till ett skikt av innovativa tjänster och tillämpningar. Tack vare specifikationer som fastställs enligt ITS-direktivet kan man utforma gemensamma funktionella, tekniska, organisatoriska och tjänstespecifika bestämmelser som underlättar tillgängligheten till och tillgången på de uppgifter som sedan används för att utveckla detta skikt av innovativa tjänster och tillämpningar.

I samband med den nyligen antagna europeiska strategin för samverkande intelligenta transportsystem 3 (C-ITS) arbetar kommissionen för närvarande med medlemsstaternas experter för att fastställa ett rättsligt och tekniskt ramverk för att stödja införandet av samverkande ITS. Detta är en del av ITS-direktivets prioriterade område IV och är en av åtgärderna i direktivet för vilken kommissionen avser att använda delegeringen av befogenhet för att anta tekniska, funktionella och organisatoriska specifikationer. Ett ingående förberedelsearbete är nödvändigt för att säkerställa att specifikationerna omfattar alla aspekter som krävs för att säkerställa ett harmoniserat och interoperabelt införande av C-ITS i unionen. Arbetet gynnas av synpunkter från och nära samarbete med parter som är berörda av plattformen för C-ITS 4 och erfarenheter från projekt för att införa C-ITS, exempelvis medlemsstaternas initiativ inom ramen för plattformen för C-Roads 5 . Specifikationer för C-ITS kommer att bli avgörande för att säkerställa ett samordnat och snart införande i unionen av samverkande, uppkopplade och automatiserade fordon.

Förutom arbetet om en rättslig och teknisk ram för att stödja införandet av C-ITS, måste flera andra åtgärder inom de fyra prioriterade områdena 6 i ITS-direktivet fortfarande åtgärdas. Det rör sig till exempel om specifikationerna och standarderna för kontinuitet och interoperabilitet för trafiklednings- och godshanteringstjänster (prioriterat område II), specifikationer för övriga åtgärder i samband med ITS-tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd (prioriterat område III), och fastställande av nödvändiga åtgärder för att integrera olika ITS-tillämpningar i en öppen fordonsintegrerad plattform (prioriterat område IV, punkt 1.1).

För att kommissionen ska kunna fastställa andra specifikationer genom delegerade akter är det viktigt att delegeringen av befogenhet förlängs. Redan antagna specifikationer kan dessutom behöva uppdateras för att återspegla den tekniska utvecklingen och lärdomar från genomförandet i medlemsstaterna.

Kommissionen föreslår därför att delegeringen av befogenhet ska förlängas med fem år från och med den 27 augusti 2017, och därefter genom tyst medgivande under ytterligare fem år i taget, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Det enda syftet med detta förslag är att förlänga delegeringen av befogenhet till kommissionen till att anta delegerade akter, utan att ändra de politiska målen eller tillämpningsområdet för ITS-direktivet.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Artikel 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

ITS-direktivet rör transnationella aspekter som inte på ett tillfredsställande sätt kan behandlas enbart av medlemsstaterna, som utrustningens interoperabilitet och förstärkning av den inre marknaden för ITS-tjänster (och därigenom bidrar man till ökad konkurrenskraft på global nivå, sysselsättning och tillväxt).

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är användningen av ett (ram)direktiv, som ITS-direktivet, fortfarande ett av de mest ändamålsenliga sätten att uppnå det avsedda resultatet. De övergripande principerna och förutsättningarna för införandet av ITS omsätts i praktiken genom specifikationer som utarbetats i nära samarbete med medlemsstaternas experter. Kommissionen har även inrättat en europeisk rådgivande grupp för ITS, genom vilken företrädare för relevanta offentliga och privata aktörer på ITS-området kan ge råd till kommissionen om affärsmässiga och tekniska frågor i samband med genomförandet och införandet av ITS inom EU.

Specifikationer som antas av kommissionen tillämpas i enlighet med artikel 5 i ITS-direktivet, som erkänner varje medlemsstats rätt att besluta om införandet av ITS-tillämpningar och -tjänster på sitt territorium.

Proportionalitet

Kommissionens deltagande begränsas till det minimum som krävs för att nå förslagets mål och går följaktligen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Kommissionen skulle följaktligen begränsa sig till att, till stöd för medlemsstaterna och med hjälp av nationella ITS-experter, utveckla förfaranden och specifikationer inom väl avgränsade prioritetsområden där en överstatlig strategi är nödvändig.

Att inte utvidga delegeringen av befogenhet till kommissionen skulle äventyra hela det EU-omfattande integrerade och samordnade införandet av interoperabla ITS-tjänster inom vägtransporter och deras gränssnitt mot andra transportslag. Det skulle inte vara praktiskt eller tidseffektivt för rådet och Europaparlamentet att anta alla nödvändiga detaljerade specifikationer en efter en.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

I en rapport om genomförandet av ITS-direktivet från oktober 2014 7 framhölls behovet av att förlänga (från augusti 2017) den delegering av befogenhet som ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för ITS-specifikationer och, i ett andra skede, behovet av att förbereda en eventuellt mer omfattande översyn av direktivet för att ta hänsyn till den ständiga tekniska utvecklingen inom ITS. Detta förslag behandlar endast förlängningen av delegeringen av befogenhet.

Samråd med berörda parter

Resultatet av det samråd som genomfördes före antagandet av ITS-direktivet och ITS-handlingsplanen 8 anses fortfarande vara av betydelse, t.ex. med avseende på samarbetet mellan sektorer, genomförandestrategin och samordningen mellan aktörerna.

Riktade samråd har nyligen ägt rum med grupper av aktörer, i synnerhet Europeiska ITS-kommittén och medlemmarna i Europeiska rådgivande gruppen för ITS. Det rådde enighet om behovet av att förlänga delegeringen till kommissionen av befogenheten att anta delegerade akter.

Konsekvensbedömning

Det finns inga planer på en konsekvensbedömning, eftersom förlängningen inte ändrar räckvidden för eller innehållet i ITS-direktivet.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte EU:s budget.

5.ÖVRIGA INSLAG

Val av förslagets rättsliga form

Syftet med förslaget är att förlänga delegeringen till kommissionen av befogenheten att anta delegerade akter. Även om de utgör en del av ett direktiv, riktas de nya bestämmelserna faktiskt inte till medlemsstaterna utan till unionens institutioner. De behöver därför inte införlivas i nationell lagstiftning och bör antas i form av ett beslut.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Genom artikel 1 förlängs den befogenhet som tilldelats kommissionen att anta delegerade akter med fem år. Därefter kommer befogenheten att genom tyst medgivande förlängas med fem år i taget såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning.

Enligt artikel 2 ska beslutet träda i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Den föreslagna rättsakten är av betydelse för EES.

2017/0060 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 9 ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande 10 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)I Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU 11 fastställs ramarna för utvecklingen av specifikationer för prioriterade åtgärder inom prioriterade områden.

(2)Sedan direktiv 2010/40/EU trädde i kraft har kommissionen antagit fyra delegerade akter avseende prioriterade åtgärder i det direktivet. De rör framför allt eCall och mekanismerna för datadelning för att underlätta elektroniskt utbyte av uppgifter mellan berörda myndigheter och aktörer samt berörda leverantörer av ITS-tjänster. Det behövs ytterligare delegerade akter avseende åtgärder som fortfarande måste åtgärdas och som hör till tillämpningsområdet för direktiv 2010/40/EU.

(3)I enlighet med artikel 12 i direktiv 2010/40/EU upphör den befogenhet för kommissionen att anta delegarade akter som avses i artikel 7 i direktivet den 27 augusti 2017.

(4)I syfte att uppnå målen i direktiv 2010/40/EU bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för en ytterligare period på fem år från och med den 27 augusti 2017. Denna period ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 12.1 i direktiv 2010/40/EU ska ersättas med följande:

”1.Den befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 27 augusti 2017. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av varje period på fem år.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

(1) EUT L 207, 6.8.2010, s. 1.
(2) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en  
(3) En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem, en milstolpe mot samverkande, uppkopplad och automatiserad rörlighet (COM(2016) 766).
(4) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en  
(5) https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en  
(6) Se bilaga I till direktivet.
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm  
(8) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm  
(9) EUT C , , s. .
(10) EUT C , , s. .
(11) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).