5.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/3


Förhörsombudets slutrapport (1)

Stålslipmedel (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Ärendet avser en överträdelse av artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet bestående av en prissamordning i hela EES inom sektorn för stålslipmedel.

Detta mål är en hybrid-kartellärende. Kommissionen har redan den 2 april 2014 antagit ett beslut riktat till fyra företag som valt förlikningsförfarandet (nedan kallad förlikningsbeslutet) (2). Detta utkast till beslut riktar sig till Pometon SpA (nedan kallat Pometon), som inte begärt förlikning.

Den 3 december 2014 antog kommissionen ett meddelande om invändningar mot Pometon som delgavs Pometon den 5 december 2014. I meddelandet om invändningar uttryckte kommissionen sin preliminära uppfattning att Pometon samordnat priserna för stålslipmedel i EES. I synnerhet framfördes den preliminära slutsatsen att Pometon samarbetade med andra parter om en viktig beståndsdel av priset stålslipmedel, nämligen tilläggsavgiften på skrot, inom EES och i samförstånd med de berörda parterna att inte konkurrera om priser för enskilda kunder. Kommissionen fann att den påstådda överträdelsen hade ägt rum från och med den 3 oktober 2003 till och med den 16 maj 2007. I meddelandet om invändningar angav kommissionen sin avsikt att bötfälla Pometon enligt artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003 (3).

Pometon gavs tillgång till handlingarna i ärendet i kommissionens lokaler den 18 och den 19 december 2014 samt via cd-rom den 19 december 2014, och beviljades en tidsfrist på sex veckor för att svara på meddelandet om invändningar, som på Pometons begäran förlängdes med två veckor till och med den 16 februari 2015. Pometon svarade på meddelandet om invändningar den 13 februari 2015 och begärde att höras muntligen.

Vid den muntliga förhandlingen, som ägde rum den 17 april 2015, ifrågasatte Pometon, utöver de argument som utvecklats i det skriftliga svaret på meddelandet om anmärkningar, den opartiska behandlingen av detta mål liksom även oskuldspresumtionen. För det första klagade Pometon över att förlikningsbeslutet innehöll onödiga hänvisningar till företaget. För det andra klagade Pometon över att kommissionen den 23 december 2014 på sin webbplats offentliggjort en preliminär icke-konfidentiell version av beslutet i vilken Pometons namn inte gjorts oläsligt. Denna version förblev tillgänglig på kommissionens webbplats fram till den 6 januari 2015, då den ersattes av en ny preliminär icke-konfidentiell version i vilken Pometons namn ersatts med ”[ett annat företag]”. Direktören för kartelldirektoratet besvarade Pometons andra argument under den muntliga förhandlingen, och bad om ursäkt för mänskliga misstag som orsakat det oavsiktliga avslöjandet, samtidigt som han garanterade Pometon att denna incident inte skulle påverka kommissionens opartiska bedömning av Pometons ärende.

Såsom förstainstansrätten har nyligen bekräftat (4) är förlikningsförfarandet för de parter som söker förlikning och standardförfarandet för de övriga parterna i ett hybrid-kartellärende två skilda förfaranden. Inga slutsatser om Pometons skuld kan därför dras från förlikningsbeslutet. Det framgår dessutom av skäl 29 samt det dokument som anges i fotnot 32 i förlikningsbeslutet att startdatumet för deltagande av de förlikningsvilliga parten MTS (5) i överträdelsen, så som den beskrivits i beslutet, baseras på ett e-postmeddelande från den dagen, från en av Pometons chefer. Därför är det oundvikligt att nämna att Pometon var en av deltagarna i mötet av den 3 oktober 2003 och vid senare kontakter. I förlikningsbeslutet anges vidare i fotnot 4 att beslutet inte riktar sig till Pometon, att hänvisningarna till Pometon i redogörelserna uteslutande tjänade till att fastställa de förlikningssökande parternas ansvar, och att förfarandena mot Pometon ännu pågick. Jag anser således att Pometon rätt till respekt för oskuldspresumtionen inte har kränkts av hänvisningarna till Pometon i förlikningsbeslutet.

Slutligen anser jag att den ursäkt och de garantier som kommissionen lämnat vid den muntliga förhandlingen utgör ett adekvat svar på det oavsiktliga röjandet av Pometons namn i den preliminära icke-konfidentiella versionen av förlikningsbeslutet som offentliggjordes den 23 december 2014, med tanke på att avslöjandet berodde på den mänskliga faktorn.

I enlighet med artikel 16 i beslut 2011/695/EU har jag har undersökt om utkastet till beslut endast tar upp invändningar som Pometon har givits tillfälle att yttra sig om. Jag har kommit fram till att så är fallet.

Jag drar den övergripande slutsatsen att samtliga parter i detta ärende har haft möjlighet att effektivt utöva sina processuella rättigheter.

Bryssel den 24 maj 2016.

Wouter WILS


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29) (nedan kallat beslut 2011/695/EU).

(2)  Se kommissionens beslut K(2014) 2074 slutlig av den 2 april 2014, sammanfattning i EUT C 362, 14.10.2014, s. 8 och förhörsombudets slutrapport (EUT C 362, 14.10.2014, s. 7).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

(4)  Dom i målet Timab Industries och CFPR mot kommissionen, T-456/10, EU:T:2015:296, punkterna 71 och 72.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.