14.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 212/9


Rådets slutsatser om Europeanas roll för digital tillgång till, synlighet för och användning av det europeiska kulturarvet

(2016/C 212/06)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

SOM ERINRAR OM ATT

1.

digitalisering av och online-tillgång till kulturarvet och dess långsiktiga bevarande är avgörande för att möjliggöra tillgång för alla till kultur och kunskaper, främja det europeiska kulturarvets rikedom och mångfald och bidra till att en digital inre marknad uppnås genom det ökande utbudet på nya och innovativa produkter och tjänster (1),

2.

Europeana, som lanserades 2008 som en gemensam flerspråkig elektronisk portal för digitaliserat kulturellt material (2) och sedan dess har sammanlänkat digitala kulturarvssamlingar från medlemsstaterna, har blivit ett gemensamt europeiskt projekt för att ge tillgång till och visa upp det europeiska kulturarvet,

3.

ytterligare utveckling av Europeana och nationell politik för digitalt kulturarv fått stöd av rådet (3), kommissionen (4) och Europaparlamentet (5),

4.

vidareutnyttjande av det digitala arvet har främjats genom att kulturarvsinstitutioner på vissa villkor införlivats med tillämpningsområdet för direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (6) och genom antagandet av direktivet om viss tillåten användning av föräldralösa verk (7),

NOTERAR

5.

kommissionens avsikt att analysera alternativ och överväga lagstiftningsförslag i syfte att underlätta digitaliseringen av utgångna verk och tillhandahållandet av sådana online i hela EU som en del av det aviserade initiativet för modernisering av upphovsrätten (8),

NOTERAR

6.

att Europeana i sin nuvarande utformning är en internetplattform som möjliggör flerspråkig tillgång till och spridning av digitalt kulturarv som tillhör olika kulturarvsinstitutioner; det är också en flersidig plattform (9) som syftar till att skapa värde för slutanvändare, medlemsstater, kulturarvsinstitutioner, forskning och kreativt vidareutnyttjande,

att Europeana därför för närvarande

drivs som flersidig plattform av ett konsortium där Stiftelsen Europeana (10) är den centrala samordnaren och den främsta mottagaren av EU-finansiering,

stöds av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa (11) (FSE) som en infrastruktur för digitala tjänster för ”tillgång till det europeiska kulturarvets digitala resurser”,

stöds av medlemsstaterna som delar innehåll, metadata och expertis genom sina kulturarvsinstitutioner och ger frivilliga finansiella bidrag till Stiftelsen Europeana,

stöds av Europeana nätverksförening (Europeana Network Association – ENA), som samlar företrädare för kulturarvsområdet och yrkesverksamma inom den kreativa och tekniska sektorn som stöder Europeanas dagliga verksamhet och ger råd om dess strategi,

ÄR ENIGT OM ATT

7.

kulturarvsinstitutionernas, medlemsstaternas och kommissionens individuella och gemensamma ansträngningar har lett till framsteg mot digitalisering, online-tillgång och (långsiktigt) digitalt bevarande av kulturarvet (12),

8.

digitalt bevarande av det världskulturarv som ingår i europeiska samlingar är viktigt, i synnerhet mot bakgrund av förstörelsen av och hotet mot kulturarvet i konfliktzoner,

9.

samordningen av insatserna via Europeana för kulturarvets tillgänglighet online har bidragit till att

stimulera kapacitetsuppbyggnad genom att skapa ett nätverk av experter och kulturarvsinstitutioner, vilket främjar utveckling, införande och konsekvent användning av modeller, standarder och ramar för att dela innehåll och metadata,

kulturarvsinstitutionerna kan dela sina samlingar över sektorer och över nationella gränser genom en flersidig internetplattform som hittills har gett tillgång till över 50 miljoner föremål från ca 3 700 institutioner,

främja tillgången på högkvalitativa data som kan vidareutnyttjas direkt (13), vilket förbättrar tillgången till kulturarvet på öppna plattformar och i sociala medier och främjar vidareutnyttjande inom andra sektorer,

10.

sammanlänkning av digitala kulturarvssamlingar genom Europeana, på EU-nivå också, bidrar till att

ge en bred publik tillgång till de europeiska kulturernas rikedom och mångfald samt till det globala kulturarvet,

underlätta forskning och insikter om Europas mångfasetterade kultur och historia,

underlätta vidareutnyttjande inom nya och innovativa gränsöverskridande onlinetjänster, vilket utgör ett bidrag till den digitala inre marknaden,

FRAMHÅLLER ATT

11.

vidareutnyttjande och delande av innehåll och tillgång till detta måste ske med fullständig respekt för upphovsrätt och närstående rättigheter,

KONSTATERAR ATT DE KOMMANDE UTMANINGARNA ÄR ATT

12.

vissa tekniska aspekter av internetplattformen Europeana, såsom semantisk interoperabilitet (14), bör förbättras, så att kulturarvsinstitutionerna kan sammanlänka sig och dela och uppdatera sitt innehåll och sina metadata på ett flexibelt, enkelt och hållbart sätt,

13.

Europeanas flerspråkiga portal, som en av ingångarna till det digitala kulturarvet, bör bli mer användarvänlig, särskilt genom att man förbättrar innehållets kvalitet och sökbarhet och ytterligare utvecklar semantiska och flerspråkiga sökfunktioner i överensstämmelse med bästa tillgängliga praxis,

14.

innehåll som delas via Europeana måste presenteras på lockande och mångfacetterade sätt för att bättre nå och engagera slutanvändarna, särskilt genom att kulturarvsinstitutioner och tredje parter involveras för att det ska finnas flera ingångar och portaler, t.ex. genom transeuropeiska kulturprojekt såsom projekten om första världskriget (1914–1918) och om järnridåns fall och andra omvälvande händelser 1989,

15.

styrningen av Europeana måste bli mer inkluderande och involvera medlemsstaternas regeringar och det större nätverket av aggregatorer och kulturarvsinstitutioner vid fastställandet av strategiska prioriteringar och utvecklingen av användarvänliga kulturprojekt på grundval av tillgänglig finansiering; i lämpliga fall kan även synpunkter från viktiga kulturpersonligheter tas i beaktande,

16.

det finns ett fortlöpande behov av att dela och förnya kunskaper och identifiera gemensamma lösningar inom nätverket för yrkesverksamma på kulturarvsområdet, inbegripet inom ramen för Europeana nätverksförening,

17.

den nuvarande offentliga finansieringsmodellen (som bygger på bidrag) inte gett en tillräckligt stabil grund för att upprätthålla Europeanainvesteringarna och för att säkerställa dess framtida kvalitet, tillgänglighet och tillförlitlighet, eftersom

Stiftelsen Europeana inrättades som en organisation utan egna medel och det under överskådlig framtid saknas utsikter till större inkomster från Europeanas tjänster,

det inom ramen för EU:s bidragsmodell alltid finns icke stödberättigande kostnader som måste täckas genom andra källor, t.ex. de frivilliga direktbidrag från medlemsstaterna som har minskat sedan 2014 och till sin natur är osäkra,

OCH DÄRFÖR

18.

bör Europeanas kulturella och digitala innovationsvärde stärkas genom en omdefiniering av kärnplattformen inom ramen för FSE med fokus på att

stödja de professionella nätverken, som Europeana nätverksförening,

åstadkomma tekniska framsteg,

upprätthålla en flersidig internetplattform för delning och (åter)användning av metadata och innehåll,

tillhandahålla en allmän flerspråkig portal för kulturinnehåll;

detta värde bör även stärkas genom ett förverkligande av användarorienterade kulturprojekt som bygger på Europeanas infrastruktur och som ska samfinansieras genom FSE som generiska tjänster med deltagande av kulturarvsinstitutioner och andra offentliga och privata parter,

UPPMANAR EUROPEANAS OPERATÖR ATT

19.

göra betydande framsteg med att hantera de kommande utmaningar som identifieras i dessa slutsatser,

20.

ta itu med kvarstående frågor i befintliga partnerorganisationer eller potentiella partnerorganisationers oro, särskilt i länder eller områden där projektet ännu inte är tillräckligt känt,

21.

utröna om det går att samarbeta med närliggande europeiska initiativ, bland annat inom forskningsområdet,

22.

nära involvera medlemsstaterna i utformningen av policyer och beslutsfattande; när det gäller Stiftelsen Europeana kan detta i synnerhet ske genom att den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, det närmast föregående ordförandeskapet och den medlemsstat som kommer att inneha det därpå följande ordförandeskapet deltar i styrelsens arbete,

23.

ha mer systematiska kontakter med medlemsstaterna, förbättra och tillhandahålla ständig tillgång till särskild användarstatistik för länder och institutioner och förbättra resultatansvar för projektet och dess utgifter,

24.

fortsätta att undersöka möjligheterna till egna inkomster,

UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

25.

senast i oktober 2017 lägga fram en oberoende utvärdering av Europeana för rådet och ge klara riktlinjer för Europeanas utveckling på medellång och lång sikt genom att överväga alternativ på EU-nivå för Europeanas framtida tillämpningsområde, hållbara finansiering och styrning, bland annat genom en möjlighet att omvandla Europeana till en europeisk juridisk person eller integrera Europeana i en sådan, samtidigt som man beaktar Europeanas dubbla karaktär som både ett kulturellt och ett digitalt innovationsprojekt,

26.

senast i oktober 2017 byta ut finansieringsmetoden för Europeanas infrastruktur för digitala tjänster inom ramen för FSE mot en kombination av upphandlingar och bidrag; enligt denna modell kommer EU-upphandlingar att fullt ut täcka kärnplattformen för att säkerställa stabilitet och driftskompatibilitet, medan EU-bidrag (upp till 75 % av de stödberättigande kostnaderna) kommer att vara tillgängliga för relaterade användarorienterade projekt (dvs. generiska tjänster i enlighet med FSE) som medlemsstaterna kan samfinansiera på frivillig basis, antingen direkt och/eller genom deltagande nationella organisationer,

27.

fastställa villkor i upphandlingsförfarandet för kärnplattformen, genom vilka operatören blir skyldig att bevara dess karaktär som en offentlig infrastruktur och sammanslutning för kultur och digital innovation, särskilt genom att

möjliggöra ett kontinuerligt engagemang från medlemsstaternas och kulturarvsinstitutionernas sida vid utvecklingen av Europeanas kärnplattform,

respektera de nationella kulturella institutionerna som rättighetsinnehavare av metadata och innehåll,

28.

säkerställa att Europeanas generiska tjänster, som erhåller bidrag, bygger på och är kopplade till kärnplattformen,

29.

senast i december 2016

förnya och se över mandatet för medlemsstaternas expertgrupp för digitalisering och digitalt bevarande fram till 2020,

stärka dess funktion för översyn och diskussion av politik för digitalt kulturarv och ge riktlinjer för Europeanas årliga arbetsprogram,

nära involvera medlemsstaternas expertgrupp när det gäller att fastställa de allmänna målsättningar, prioriteringar för åtgärder och den planerade finansieringsnivå som ska föreslås för Europeanas kärnplattform och generiska tjänster i FSE:s årliga arbetsprogram, som överlämnas till samordningskommittén för FSE för yttrande,

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA ATT I ENLIGHET MED SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

30.

ytterligare främja en digitalisering av kulturarvssamlingar och största möjliga tillgång till och återanvändning av digitalt kulturarv,

31.

införa eller bibehålla strategier och operativa mekanismer såsom nationella och regionala aggregatorer och främja tillgängligheten online till kulturarvsinnehåll och metadata av hög kvalitet från nationella och regionala samlingar,

32.

uppmuntra kulturarvsinstitutioner att ansluta sig till och stödja Europeana både genom att dela innehåll och metadata, genom att delta i Europeana nätverksförening och genom insatser för främjande och spridning genom utnyttjande av projekt som finansierats med hjälp av EU-bidrag,

33.

delta i medlemsstaternas expertgrupp för digitalisering och digitalt bevarande som ett forum för att diskutera strategier för digitalt kulturarv och Europeanas strategi och finansiering samt sträva efter att säkerställa samordning mellan delegaterna i expertgruppen, samordningskommittén för FSE och rådets förberedande organ på kulturområdet,

34.

överväga att stödja Europeanas verksamhet genom frivilliga finansiella bidrag till Stiftelsen Europeana, med tanke på att sådana bidrag är nödvändiga till dess att det nya systemet som bygger på upphandling är infört och även senare överväga att frivilligt samfinansiera sådana Europeana-projekt som finansieras genom EU-bidrag,

UPPMANAR OPERATÖREN FÖR EUROPEANA, KOMMISSIONEN OCH MEDLEMSSTATERNA ATT

35.

främja Europeanas värde som ett europeiskt kulturprojekt som tjänar allmänintresset och som ett professionellt nätverk bland alla intressenter, också genom att engagera sektorerna för forskning och innovation, utbildning och turism samt olika kreativa sektorer.


(1)  Rådets slutsatser av den 10 maj 2012 om digitalisering av och tillgång via internet till kulturellt material och digitalt bevarande (EUT C 169, 15.6.2012, s. 5).

(2)  Rådets slutsatser av den 20 november 2008 om det europeiska digitala biblioteket Europeana (EUT C 319, 13.12.2008, s. 18).

(3)  Rådets slutsatser av den 10 maj 2012 om digitalisering av och tillgång via internet till kulturellt material och digitalt bevarande (EUT C 169, 15.6.2012, s. 5), rådets slutsatser av den 21 maj 2014 om kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart Europa (EUT C 183, 14.6.2014, s. 36) och rådets slutsatser om delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet (EUT C 463, 23.12.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens rekommendation av den 27 oktober 2011: Kulturellt innehåll – digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (EUT L 283, 29.10.2011, s. 39).

(5)  Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om Europeana – nästa steg (2009/2158(INI)).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 175, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).

(8)  Enligt kommissionens meddelande av den 9 december 2015: Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (15264/15).

(9)  En flersidig plattform är en av de viktigaste nuvarande modellerna inom internetekonomin. Flersidiga plattformar skapar värde genom att underlätta samverkan mellan två eller flera särskilda men av varandra beroende grupper. Därför blir plattformen av värde för en användargrupp endast om de andra användargrupperna också är närvarande. (Baserat på http://divergence.academy/business-models/what-is-a-multi-sided-platform/)

(10)  Stiftelsen Europeana är en privat stiftelse inrättad enligt nederländsk rätt.

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129) tillsammans med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

(12)  Uppskattningsvis 10 % av kulturarvet (ca 300 miljoner föremål) i medlemsstaterna har nu digitaliserats, varav ungefär en tredjedel finns tillgänglig online.

http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf

(13)  Högkvalitativa data som kan vidareutnyttjas direkt innebär högresolutionsbilder, maskinläsbara, öppna och kompatibla format, innehållsrika beskrivningar och omfattande metadata lämpade för automatisk sökning samt information om geolokalisering och upphovsrätt.

(14)  Semantisk operabilitet säkerställer att program kan utbyta information, kombinera den med andra informationskällor och därefter behandla den på ett meningsfullt sätt (Interoperabilitet för alleuropeiska e-förvaltningstjänster: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529).

När det gäller Europeana kan detta bestå i utvecklingen av verktyg och tekniker för att förbättra den automatiska insamlingen och tolkningen av de metadata som tillhandahålls av kulturella institutioner, till exempel genom att kartlägga namnen på konstnärer så att en konstnär känd under flera namn känns igen som en och samma person.