9.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 288/3


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2016/C 288/03)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina eller det berörda landet) har Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) tagit emot en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs den 4 maj 2016 av Alliance for the Defence of Open Mesh Fabrics (nedan kallad sökanden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda tillverkning av vissa glasfibervävnader med öppna maskor.

2.   Produkt som översynen gäller

Den produkt som är föremål för översynen är glasfibervävnader med öppna maskor med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2, exklusive glasfiberskivor, (nedan även kallad den berörda produkten) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 (Taric-nummer 7019510019 och 7019590019).

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 (3), och som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 672/2012 (4) utvidgats till att omfatta import som avsänts från Malaysia, oavsett om dess deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 21/2013 (5) utvidgats till att omfatta import som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om dess deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand, som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 (6) utvidgats till att omfatta import som avsänts från Indien eller Indonesien, oavsett om dess deklarerade ursprung är Indien eller Indonesien, och som genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 976/2014 (7) utvidgats till att omfatta import av vissa lätt modifierade glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina.

4.   Grund för översynen

Begäran grundas på påståendet att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen och den därav följande skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer.

4.1    Påstående om sannolikheten för fortsatt dumpning

Eftersom Kina i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen inte anses vara en marknadsekonomi, har sökanden fastställt normalvärdet för importen från Kina på grundval av priset i ett tredjeland med marknadsekonomi, i detta fall Kanada. Påståendet att det är sannolikt att dumpningen fortsätter grundar sig på en jämförelse mellan detta normalvärde och exportpriset (fritt fabrik) på den berörda produkten med ursprung i det berörda landet vid försäljning på export till Europeiska unionen. Dessutom har sökanden lagt fram bevisning avseende exportpriset (fritt fabrik) på den berörda produkten med ursprung i det berörda landet vid försäljning på export till andra tredjeländer.

De beräknade dumpningsmarginalerna är betydande för det berörda landet. På denna grund påstår sökanden att det är sannolikt att dumpningen från det berörda landet skulle fortsätta eller återkomma.

4.2    Påstående om sannolikheten för återkommande skada

Sökanden gör också gällande att skadan sannolikt kommer att återkomma. Sökanden har därför lagt fram prima facie-bevisning för att den nuvarande importen av den berörda produkten från det berörda landet till unionen sannolikt kommer att öka om åtgärderna upphör att gälla, eftersom det finns en stor outnyttjad kapacitet i Kina, och eftersom unionsmarknaden fortfarande är attraktiv volym- och prismässigt.

Att skadan undanröjts beror enligt sökanden huvudsakligen på att åtgärder är i kraft, och om dessa upphörde att gälla skulle betydande mängder återigen kunna importeras till dumpade priser från det berörda landet, vilket sannolikt skulle leda till att skadan för unionsindustrin återkom.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med den kommitté som inrättades genom artikel 15.1 i grundförordningen slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång och inleder därför en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

Syftet med denna översyn vid giltighetstidens utgång är att avgöra om det är sannolikt att dumpningen av den berörda produkten med ursprung i det berörda landet kommer att fortsätta eller återkomma och om skadan för unionsindustrin kommer att fortsätta eller återkomma om åtgärderna skulle upphöra att gälla.

5.1    Översynsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av fortsatt eller återkommande dumpning omfattar perioden 1 juli 2015–30 juni 2016 (nedan kallad översynsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2013 till slutet av översynsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

5.2    Förfarande för fastställande av sannolikheten för att dumpningen fortsätter eller återkommer

Exporterande tillverkare (8) av den berörda produkten från det berörda landet, även de som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att åtgärderna infördes, uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.2.1   Undersökning av exporterande tillverkare

Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare i Kina som ska undersökas

Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i Kina förefaller vara berörda av denna översyn vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga I till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna, kommer den att kontakta myndigheterna i det berörda landet samt eventuellt också alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kommer urvalet av de exporterande tillverkarna att baseras på den största representativa tillverknings-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, vid behov genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de exporterande tillverkare som ingår i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till de kinesiska myndigheterna.

De exporterande tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen ska de företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet, men som inte har valts ut, anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet).

5.2.2   Ytterligare förfarande för exporterande tillverkare i det berörda landet som inte är en marknadsekonomi

Val av ett tredjeland med marknadsekonomi

I enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen kommer normalvärdet för importen från Kina att bestämmas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi.

I den föregående undersökningen användes Kanada som ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi för att fastställa normalvärdet för Kina. I den nuvarande undersökningen har kommissionen för avsikt att återigen använda Kanada som ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi. Enligt de uppgifter kommissionen har tillgång till kan det finnas andra tillverkare som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden i bl.a. Bangladesh, Indien, Indonesien, Moldavien, Filippinerna, Taiwan, Thailand och Turkiet. För att kunna fatta ett slutgiltigt beslut om val av ett tredjeland med marknadsekonomi kommer kommissionen att undersöka om den berörda produkten tillverkas och säljs i dessa tredjeländer med marknadsekonomi där det finns tecken som tyder på att den berörda produkten tillverkas. Berörda parter uppmanas att inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna synpunkter på lämpligheten av valet av jämförbart land.

5.2.3   Undersökning av icke-närstående importörer  (9)  (10)

Icke-närstående importörer som importerar den berörda produkten från Kina till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av denna översyn vid giltighetens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer eller företrädare som agerar på deras vägnar, även de som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att åtgärderna infördes, att kontakta kommissionen. De berörda parter ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga II till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta kända intresseorganisationer för importörer.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprov kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym i unionen för den berörda produkten som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

5.3    Förfarande för fastställande av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada

För att kommissionen ska kunna fastställa om det är sannolikt att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer, uppmanas unionstillverkarna av den berörda produkten att delta i kommissionens undersökning.

5.3.1   Undersökning av unionstillverkare

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av denna översyn vid giltighetens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de handlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter ges härmed möjlighet att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via kontaktuppgifterna i avsnitt 5.7). Övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, inklusive unionstillverkare som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att åtgärderna infördes, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

5.4    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att bibehålla antidumpningsåtgärderna. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste, inom samma tidsfrist, kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna uppgifter till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.5    Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och bevis ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.6    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.7    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter kommissionen att a) använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) lämna dessa uppgifter och/eller dessa data till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited” (11).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Alla inlagor och framställningar från berörda parter, även skannade fullmakter och intyganden, ska skickas med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post:

Angående dumpning

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-DUMPING@ec.europa.eu

Angående skada

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-INJURY@ec.europa.eu

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna uppgifter i elektronisk form ska inte anses utgöra bristande samarbete, förutsatt att den berörda parten visar att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna uppgifter på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

7.   Förhörsombudet

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing Officer) för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning och skada samt unionens intresse.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen kommer den inte att leda till någon ändring av de gällande åtgärderna, utan till att dessa åtgärder bibehålls eller upphävs i enlighet med artikel 11.6 i grundförordningen.

Om en berörd part anser att det är befogat med en översyn av åtgärderna i syfte att få till stånd en ändring, kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Parter som vill begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan kontakta kommissionen på ovanstående adress.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (12).


(1)  Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att upphöra att gälla (EUT C 384, 18.11.2015, s. 5).

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 av den 3 augusti 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av produkter av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 204, 9.8.2011, s. 1).

(4)  Rådets genomförndeförordning (EU) nr 672/2012 av den 16 juli 2012 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte (EUT L 196, 24.7.2012, s. 1).

(5)  Rådets genomförndeförordning (EU) nr 21/2013 av den 10 januari 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte (EUT L 11, 16.1.2013, s. 1).

(6)  Rådets genomförndeförordning (EU) nr 1371/2013 av den 16 december 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor vilken avsänts från Indien och Indonesien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien och Indonesien eller inte (EUT L 346, 20.12.2013, s. 20).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 976/2014 av den 15 september 2014 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 infördes på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor, med ursprung i Folkrepubliken Kina, till att även omfatta import av vissa lätt modifierade glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 274, 16.9.2014, s. 13).

(8)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den berörda produkten och exporterar den till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den berörda produkten.

(9)  Endast importörer som inte är närstående till exporterande tillverkare får ingå i urvalet. Importörer som är närstående till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga I till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående om a) de är befattningshavare eller styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande släktskapsförhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(10)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer kan även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(11)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 2016/1036 och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(12)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden