15.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 214/24


Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur

(2016/C 214/08)

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2) på följande sätt:

På sidan 345:

8536 69 30

För tryckta kretsar

Befintlig text och befintliga bilder ska ersättas med följande:

”Detta undernummer omfattar stickproppar och uttag där åtminstone ena sidan är avsedd att monteras direkt på ett kretskort eller böjbart kretskort (se exemplen nedan).

Image Image

På sidan 346:

Den förklarande anmärkningen till KN-nummer 8536 69 90 ska utgå.


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76, 4.3.2015, s. 1.