4.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 87/1


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, som kodifierar direktiv 98/27/EG, när det gäller de inrättningar som får väcka talan enligt artikel 2 i direktivet

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 87/01)

Myndigheterna i de berörda medlemsstaterna har godkänt att följande inrättningar får väcka talan om förbudsföreläggande enligt artikel 2 i direktiv 2009/22/EG:

BELGIEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Association belge des consommateurs Tests–Achats/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop

Rue de Hollande/Hollandstraat, 13

1060 Bruxelles

Tfn +32 2 542 35 55

Fax +32 2 542 32 50

E-post: membres@test-achats.be

leden@test-aankoop.be

Internet: www.test-achats.be

www.test-aankoop.be

Värnar, tillvaratar och företräder konsumentintressen (t.ex. genom olika initiativ, verksamheter, studier, forskning, publikationer om konsumentfrågor, individanpassade tjänster och stöd till medlemmar).

Främjar och bistår bildande och utveckling av juridiska personer vars huvudändamål är att tillvarata konsumenters intressen.

2.

Organisation des consommateurs a.s.b.l./Consumentenorganisatie v.z.w/Verbraucherschutzzentrale V.o.E.

Neustraße, 119

4700 Eupen

Tfn +32 87 59 18 50

Fax +32 87 59 18 51

E-post: info@vsz.be

Internet: www.cec-ecc.be

www.evz.be

Ger upplysningar och råd till privatpersoner om konsumentfrågor.

Fungerar som länk till myndigheter och vidtar åtgärder för att skydda konsumenterna.

Upplyser om rättigheter och företräder enskilda konsumenter eller grupper av konsumenter.

Gränsöverskridande konsumentfrågor.

Vidtar förebyggande åtgärder och hjälper personer med stora skulder.

BULGARIEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Комисия за защита на потребителите /The Consumer Protection Commission (KZP)

Slaveikov Sq. 4A

1000 Sofia

Tfn +359 2 987 74 45

Fax +359 2 988 42 18

E-post: info@kzp.bg

Internet: www.kzp.bg

Statlig myndighet med huvudsakligt ansvar för tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen: övervakning av allmän produktsäkerhet, försvar av ekonomiska intressen, tvistlösning utanför domstol och skydd av konsumenternas kollektiva intressen. Ger konsumenter information och råd. Löser konsumenttvister. Driver förlikningskommittéer, även förlikningskommittén för tvister som gäller betalning. Granskar konsumentklagomål.

Kontaktpunkt för Rapex (EU:s system för snabbt utbyte av information om farliga konsumentprodukter). Samordnar verksamheten för alla organ som övervakar tillämpningen av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”). Övervakar genomförandet av de 12 direktiv som omfattas av förordning (EG) nr 2006/2004.

2.

Българска национална асоциация ”активни потребители”

Bulgarian National Association for active consumers (BNA AP)

Sofia 1504

ul. Vrabcha 26

Tfn 989 01 06;

Fax 989 01 06;

E-post: bnap@bnap.org,

Infomerar konsumenterna om varor och tjänster som finns tillgängliga på marknaden, om risker som hänger samman med varor och tjänster och hur de kan undvikas, om hur varor och tjänster påverkar miljön, om deras ekonomiska intressen och hur de kan skyddas och om gällande konsumentskydds- och miljöskyddslagstiftning i Bulgarien. Följer internationell sakkunskap om konsumentskydd och miljöskydd, och föreslår rättsliga, ekonomiska och politiska åtgärder för att skydda konsumenter och miljö i Bulgarien.

3.

Потребителски център за информация и изследвания /Centre for Consumer Information and Research (PtsII)

Knyaz Aleksandr

Battenberg Boulevard 27

4000 Plovdiv

Tfn +359 32 68 74 78

+359 0 886 330 770

+359 0 894 799 288

E-post: ydavch@yahoo.com

Agerar som oberoende övervakare av konsumenternas intressen, informerar konsumenter om marknadsläget och om kvalitet och säkerhet, tillgång och efterfrågan, priser på och jämförelser av varor och tjänster. Informerar konsumenter och specialiserade organ om överträdelser av nationella standarder och andra rättsliga bestämmelser om produktion av och handel med varor och tjänster. Informerar konsumenter för att öka deras medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter, och hur de ska försvara respektive fullgöra dem.

4.

Съюз на застрахованите в България /Bulgarian Insurance Policy Holders' Union (ZSB)

Residential Complex ”Lazur”

Block 7, Entry A

8001 Burgas

Tfn/Fax +359-56 83 14 62

E-post: union_insured_bg@abv.bg

Tillvaratar bulgariska försäkringstagares intressen, informerar konsumenter om försäkringsbranschen och höjer allmänhetens medvetenhet om försäkringsfrågor.

5.

Регионален съюз на потребителите-98, гр. Видин/Vidin Regional Consumers' Union 98 (RSP-98 VIDIN)

Blintsi Square 2,

11th floor, room 10

3700 Vidin

Tfn/Fax +359-94 601431

E-post: rsp_vd_98@abv.bg

Konsumentskydd

6.

Национална лига – потребители на услуги /National League of Clients of Service Providers

Burgas 8005

ZhK Slaveykov, bl. 63, vh. 8

Tfn +359-56 888 955

Mobiltfn +359 0 889 61 51 08

E-post: National_league@abv.bg

Informerar konsumenter om deras rättigheter. Agerar mot oegentligheter på tjänstemarknaden när de förekommer och informerar konsumenter och tillsynsorgan om dem, och hjälper konsumenter vid problem.

7.

Асоциация ”Помощ за потребителя” / Consumer Assistance Association

Residential Complex ”Lyulin”

Block 901, Entrance D, flat 98

1324 Sofia

Tfn +359-2 36 35 41

Mobiltfn +359 0 88 879 55 22

E-post: app_ngo@abv.bg

gvladimirov@abv.bg

Anordnar seminarier och utbildning i konsumentfrågor, inrättar centrum för information och råd till konsumenter, initierar grupptalan för att tillvarata konsumentintressen, tar initiativ till att utveckla konsumentlagstiftningen, deltar i statliga samrådsorgan för konsumentskyddsfrågor, bistår med medling och deltar i förlikningskommittéer, provar konsumentprodukter och medverkar i kontroller som utförs av statliga organ.

8.

Федерация на потребителите в България /Bulgarian Consumers' Federation

Stefan Stambolov St 35A

1000 Sofia

Tfn/Fax +359-2 931 98 11

+359-2 833 32 85

E-post: fcb@potrebiteli-bg.org

Deltar i forskning och utveckling, ger expertutlåtanden, erbjuder rådgivning och bedriver annan verksamhet rörande konsumentskydd. Inrättar och använder oberoende laboratorier för forskning, expertbedömning och provning av konsumentprodukter. Inrättar centrum för rådgivning i juridiska och marknadsrelaterade frågor, behandlar klagomål och förslag från konsumenter. Framställer video-, ljud- och textmaterial för att informera konsumenter om deras rättigheter.

9.

Сдружение за правна помощ на потребителите/ Association providing Legal Assistance to Consumers

193a, 6th September Blvd

3rd floor, office 6

Plovdiv

Tfn +359 32/63 86 14;

+359 32/63 60 25

E-post: sdr.p.p.p@gmail.com

Informerar och samråder med allmänheten om konsumentskyddsfrågor, bistår konsumenter i Bulgarien med att tillvarata deras rättigheter och legitima intressen genom rådgivning och samråd i rättstvister som ska avgöras i eller utanför domstol, övervakar efterlevnaden av den bulgariska konsumentlagstiftningen i förhållande till konsumentskyddslagstiftningens utveckling i EU, tillvaratar intressen för konsumenter i förhållande till relevanta statliga myndigheter och internationella organisationer, bidrar till att förbättra de ekonomiska och rättsliga förhållandena i Bulgarien för tillhandahållande av varor och tjänster samt tillvaratar konsumenternas kollektiva intressen.

TJECKIEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (Association of Czech Consumers

Pod Altánem 99/103

CZ 10000 Praha 10

Tfn +420 261 263 574 Fax +420 261 262 268

E-post: spotrebitel@regio.cz

Internet: http://www.konzument.cz

Många olika typer av konsumentskyddsinsatser, bl.a. information och råd vid konsumenttvister.

2.

dTest, o. p. s. (dTest)

Černomořská 419/10

101 00 Praha 10

Tfn +420 241 404 922

Fax +420 241 406 533

E-post: dtest@dtest.cz

Internet: http://www.dtest.cz

Publicerar tidskriften TEST med objektiv och oberoende produktprovning, handlägger alla slags konsumentskyddsfrågor.

3.

Sdružení obrany spotřebitelůAsociace, z. s. (Consumer Defence Association – Syndicate))

Mečová 368/5

602 00 Brno

Tfn/fax +420 542 210 778

E-post: gerta.mazalova@seznam.cz

Internet: http://www.asociace-sos.cz

Många olika typer av konsumentskyddsinsatser, bl.a. rådgivning, alternativ tvistlösning och konsumentutbildning.

4.

Společná obrana, z. s. (Common defence)

Kaštanová 1482

250 01 Brandýs nad Labem

(correspondence address: Čs. Pionýrů 19, 538 07 Seč)

Tfn +420 606 958 665

E-post: spol.obrana@gmail.com

Internet: http://www.spolecnaobrana.net/

Skyddar konsumenterna från vilseledande marknadsföring och ohederliga företag samt sprider information och utbilder.

5.

Unicampus (Unicampus)

Kubelíkova1224/42

CZ 130 00 Praha 3

Tfn: +420 777 597 996

E-post: info@unicampus.cz

Internet: http://www.unicampus.cz

Skyddar konsumenternas rättigheter och berättigade intressen, utbildar samt effektivt sprider information.

6.

HELPSdružení práv podvedených (HELP – Cheated Consumers' Rights Association)

U Nemocnice 1750/4

CZ 400 01 Ústí nad Labem

Tfn +420 774 97 27 27

E-post: info@podvedeni.cz

Internet: http://www.Podvedeni.cz

www.Oklamani.sk

www.Podvedeni.sk

Skyddar tillgångar som är föremål för bedrägeri.

DANMARK

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Forbrugerombudsmanden

Amagerfælledvej 56

2300 København S

Tfn +45 32 66 90 00

Fax +45 32 66 91 00

E-post: fs@fs.dk

Internet: www.fs.dk

(På engelska: www.consumer.dk/index-uk.htm)

Enligt marknadsföringslagen är konsumentombudsmannens främsta uppgift att se till att lagen, i första hand konsumenträtten, efterlevs.

Konsumentombudsmannen får väcka talan enligt följande direktiv:

Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam.

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler.

Rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter, senast ändrat genom direktiv 98/7/EG.

Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, ändrat genom direktiv 97/36/EG.

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang.

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktiv om elektronisk handel”),

2.

Lægemiddelstyrelsen

Frederikssundsvej 378

2730 Brønshøj

Tfn +45 44 88 91 11

Fax +45 44 91 73 73

E-post: dkma@dkma.dk

Internet: www.dkma.dk

Lægemiddelstyrelsens uppgift är att godkänna saluföring av läkemedel som har påvisats vara verksamma och säkra, att bidra till att sjukförsäkringskostnaderna vid medicinsk behandling står i proportion till de förväntade medicinska resultaten samt att övervaka läkemedelsbranschen och tillverkningen av sjukvårdsutrustning.

Lægemiddelstyrelsen får väcka talan vid överträdelse av rådets direktiv 92/28/EEG av den 31 mars 1992 om marknadsföring av humanläkemedel.

TYSKLAND

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Aktion Bildungsinformation e.V. (ABI)

Tfn 0711/220 216 30

Fax 0711/220 216 40

E-post: info@abi-ev.de

www.abi-ev.de

Lange Straße 51

70174 Stuttgart

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

2.

Allgemeiner Deutscher Automobil – Club e.V. (ADAC)

Tfn 089/220 216 60

Fax 089 76 76 25 00

E-post: adac@adac.de

Internet: www.adac.de

Am Westpark 8

81373 München

Bevakar och främjar bilisternas intressen och värnar om skydd av trafikanterna, särskilt konsumentskydd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

3.

Bauherren-Schutzbund e.V.

Tfn 030 3 12 80 01

Fax 030 31 50 72 11

E-post: office@bsb-ev.de

Internet: www.bsb-ev.de

Kleine Alexanderstraße 9/10

10178 Berlin

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

4.

Berliner Mieterverein e.V.

Tfn 030/22 62 60

Fax 030/22 62 61 62

E-post: bmv@berliner-mieterverein.de

Internet: www.berliner-mieterverein.de

Spichernstraße 1

10777 Berlin

Bevakar hyresgästers intressen i Berlin genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

5.

Bund der Energieverbraucher e.V.

Tfn 02224/9 22 70

Fax 02224/1 03 21

E-post: info@energieverbraucher.de

Internet: www.energieverbraucher.de

Frankfurter Straße 1

53572 Unkel

Bevakar energikonsumenternas intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på energikonsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

6.

Bund der Versicherten e.V.

Tfn 04193/94 22 2

Fax 04193/94 22 1

E-post: info@bundderversicherten.de

Internet: www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24547 Henstedt-Ulzburg

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2.1 i stadgan).

7.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Tfn 030/275 86 40

Fax: 030/275 86 440

E-post: bund@bund.net

Internet: www.bund.net

Am Köllnischen Park 1

10179 Berlin

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

8.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Tfn 06294/4281 0

Fax 06294/4281 79

E-post: info@bsk-ev.org

Internet: www.bsk-ev.org

Altkrautheimer Straße 20

74238 Krautheim

Ger information och råd till medlemmar, andra intresserade parter och deras anhöriga kring alla områden som berörs av konsumentskyddsfrågor, inklusive frågor om konsumentlagstiftning i samband med skydd mot diskriminering, när och i den utsträckning som lagstiftningen tillåter. Får väcka grupptalan på ovanstående gruppers vägnar (paragraf 2.3 p i stadgan).

9.

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Tfn 030/2938 1260

Fax 030/2938 1261

E-post: dgs@dgs-berlin.de

Internet: www.dgs.de

Wrangelstrasse 100

10997 Berlin

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd, bl.a. om frågor som rör förnybara energikällor och rationell energianvändning, särskilt solenergi. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

10.

Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e.V.

Tfn 0761/55 01 2

Fax 0761/55 01 3

E-post: info@dsa-ev.de

Internet: www.dsa-ev.de

Zähringer Straße 373

79108 Freiburg im Breisgau

Bevakar intressen för privata ägare av hus, lägenheter och fastigheter i utlandet och för andra personer med intressen i utländska fastigheter genom att ge råd och upplysningar. Får väcka grupptalan på ovanstående personers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

11.

Deutsche Stiftung Patientenschutz Förderverein e.V.

Tfn 0231/7380730

Fax 0231/7380731

Internet: www.patientenschuetzer.de

Europaplatz 7

44269 Dortmund

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd om patientfrågor. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

12.

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Tfn 07732/99 95-0

Fax 07732/99 95 77

E-post: info@duh.de

Internet: www.duh.de

Fritz-Reichle-Ring 4

78315 Radolfzell

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 1 i stadgan).

13.

Deutscher Konsumentenbund e.V.

Tfn +49/561 202 11 03

Fax +49/561 202 11 04

E-post: prozessabteilung@konsumentenbund.de

Internet: www.konsumentenbund.de

Königstor 32

34117 Kassel

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 l.1 och 2 i stadgan).

14.

Deutscher Mieterbund (DMB) – Landesverband Bayern e. V.

Tfn: 0 89/8 90 57 38-0

Fax 0 89/8 90 57 38-11

E-post: info@mieterbund-bayern.org

Internet: www.mieterbund-landesverband-bayern.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Bevakar hyresgästers intressen i Bayern genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

15.

Deutscher Mieterbund – Landesverband Hessen e.V.

Tfn 0611/411 40 50

Fax 0611/411 40 529

E-post: info@mieterbund-hessen.de

Internet: www.mieterbund-hessen.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Bevakar hyresgästers intressen i Hessen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraferna 2 och 5 i stadgan).

16.

Deutscher Mieterbund – Landesverband Mecklenburg – Vorpommern e.V.

Tfn 0381/375 2920

Fax 0381/375 2929

E-post: post@mieterbund-mvp.de

Internet: www.mieterbund-mvp.de

Gerhart-Hauptmann-Straße 19

18055 Rostock

Bevakar hyresgästers intressen i Mecklenburg-Vorpommern genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

17.

Deutscher Mieterbund-Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.

Tfn 0234/9 61 14-0

Fax 0234/9 61 14 11

E-post: info@mieterverein-bochum.de

Internet: www.mieterverein-bochum.de

Brückstraße 58

44787 Bochum

Bevakar hyresgästers intressen i Bochum- och Hattingen-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

18.

Deutscher Mieterbund e.V.

Tfn 030/2 23 23-0

Fax 030/2 23 23-100

E-post: info@mieterbund.de

Internet: www.mieterbund.de

Littenstraße 10

10179 Berlin

Bevakar, främjar och företräder hyresgästers intressen. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

19.

Deutscher Mieterbund Hannover e.V.

Tfn 0511/1 21 06-0

Fax 0511/1 21 06 16

E-post: info@dmb-hannover.de

Internet: www.dmb-hannover.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Bevakar hyresgästers och arrendatorers intressen i Hannover-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

20.

Deutscher Mieterbund Kieler Mieterverein e.V.

Tfn 0431/97 91 90

Fax 0431/9 79 19 31

E-post: info@kieler-mieterverein.de

Internet: www.kieler-mieterverein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Bevakar konsumenters intressen i Kiel i frågor som rör hyresrätt genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 1.2 i stadgan).

21.

Deutscher Mieterbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Tfn 0431/97 91 90

Fax 0431/9 79 19 31

E-post: info@mieterbund-schleswig-holstein.de

Internet: www.mieterbund-schleswig-holstein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Bevakar hyresgästers intressen i Schleswig-Holstein i frågor som rör hyresrätt genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

22.

Deutscher Mieterbund Mieterbund Schwerin und Umgebung e.V.

Tfn 0385/71 46 68

Fax 0385/71 46 69

E-post: information@mieterbund-schwerin.de

Internet: www.mieterbund-schwerin.de

Dr.-Külz-Straße 18

19053 Schwerin

Bevakar hyresgästers intressen i Schwerin-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

23.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Bremen e.V.

Tfn 0421/32 02 09

Fax 0421/3 37 92 08

E-post: info@mieterverein-bremen.de

Internet: www.mieterverein-bremen.de

An der Weide 23

28195 Bremen

Bevakar hyresgästers intressen i Bremen-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

24.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Hamm und Umgebung e.V.

Tfn 02381/2 00 56

Fax 02381/2 00 58

Internet: www.mieterverein-hamm.de

Chattanoogaplatz 2–4

59065 Hamm

Bevakar hyresgästers intressen i Hamm-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

25.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Iserlohn und Umgebung e.V.

Tfn 02371/2 34 89

Fax 02371/774944

E-post: info@mieterverein-iserlohn.info

Internet: www.mieterverein-iserlohn.info

Vinckestraße 8

58636 Iserlohn

Bevakar hyresgästers intressen i Iserlohn-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

26.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Leverkusen e.V. für Leverkusen und Umgebung

Tfn 02171/40 40 70

Fax 02171/2 78 45

E-post: info@mv-lev.de

Internet: www.dmb-mieterverein-leverkusen.de

Kölner Straße 39–41

51379 Leverkusen

Bevakar hyresgästers intressen i Leverkusen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan (paragraf 2 i stadgan).

27.

Deutscher Mieterbund Siegerland und Umgebung e.V.

Tfn 0271/5 19 97

Fax 0271/2 05 50

E-post: info@mieterbund-siegerland.de

Internet: www.mieterbund-siegerland.de

Koblenzer Straße 5

57072 Siegen

Bevakar hyresgästers intressen i Siegerland-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

28.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Baden-Baden und Umgebung e.V.

Tfn 07221/2 55 12

Fax 07221/39 28 31

E-post: info@mieterverein-baden-baden.de

Internet: www.mieterverein-baden-baden.de

Rheinstraße 78

76532 Baden-Baden

Bevakar hyresgästers intressen i Baden-Baden-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 1.2 i stadgan).

29.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Velbert und Umgebung e.V.

Tfn 02051/25 24 23

Fax 02051/25 40 38

E-post: MietervereinVelbert@t-online.de

Internet: www.mieterverein-velbert.de

Friedrich-Ebert-Straße 62–64

42549 Velbert

Bevakar hyresgästers intressen i Velbert-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

30.

Deutscher Verbraucherschutzverein e.V.

Tfn 0331/7453003

Fax 0331/6200799

E-post: vorstand@deutscher-verbraucherschutzverein.de

Internet: www.deutscher-verbraucherschutzverein.de

Zum Jagenstein 3

14478 Potsdam

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 3 i stadgan).

31.

DMB – Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.

Tfn 0711/21 01 60

Fax 0711/2 36 92 23

E-post: info@mieterverein-stuttgart.de

Internet: www.mieterverein-stuttgart.de

Moserstraße 5

70182 Stuttgart

Bevakar hyresgästers intressen i Stuttgart-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 1.2 i stadgan).

32.

DMB Deutscher Mieterbund Dortmund, Mieter u. Pächter e.V., Mieterschutzverein

Tfn 0231/58 44 860

Fax 0231/52 81 06

E-post: service@mieterschutz.com

Internet: www.mieterschutz-do.de

Prinzenstraße 7

44135 Dortmund

Bevakar hyresgästers och arrendatorers intressen i Dortmund genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

33.

DMB Mieterbund Nordhessen e.V.

Tfn 0561/81 64 26-0

Fax 0561/81 64 26-28

E-post: info@mieterbund-nordhessen.de

Internet: www.mieterbund-nordhessen.de

Königsplatz 59

(Eingang Poststraße 1)

34117 Kassel

Bevakar hyresgästers intressen i norra Hessen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraferna 2 och 3 i stadgan).

34.

DMB Mieterschutzverein Frankfurt am Main e.V.

Tfn 069/5601057

Fax 069/568940

E-post: info@msv-frankfurt.de

Internet: www.mieterschutzverein-frankfurt.de

Eckenheimer Landstraße 339

60320 Frankfurt am Main

Bevakar hyresgästers intressen i Frankfurt am Main genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2.1 i stadgan).

35.

Fachverband Glücksspielsucht e.V.

Tfn 05 21/55 77 21-24

Fax 05 21/55 77 21-34

E-post: verwaltung@gluecksspielsucht.de

Internet: www.gluecksspielsucht.de

Meindersstrasse 1a

33615 Bielefeld

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd om spelberoende. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2.1 i stadgan).

36.

Foodwatch e.V.

Tfn 030/24 04 76-0

Fax 030/24 04 76 26

E-post: info@foodwatch.de

Internet: www.foodwatch.de

Brunnenstraße 181

10119 Berlin

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

37.

Miet- und Pachtverein e.V. Bad Kreuznach

Tfn 0671/6 79 48

Fax 0671/7 38 42

E-post: kontakt@mieterverein-bad-kreuznach.de

Internet: www.mieterverein-bad-kreuznach.de

Gustav-Pfarrius-Straße 1–3

55543 Bad Kreuznach

Bevakar hyresgästers intressen i det område som omfattas av Bad Kreuznachs distriktsdomstols behörighet genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

38.

Mieter helfen Mietern, Hamburger Mieterverein e.V.

Tfn 040/43 13 94-0

Fax 040/43 13 94 44

E-post: info@mhmhamburg.de

Internet: www.mhmhamburg.de

Bartelsstraße 30

20357 Hamburg

Bevakar hyresgästers intressen i Hamburg genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

39.

Mieter helfen Mietern, Münchner Mieterverein e.V.

Tfn 089/44 48 82-0

Fax 089/44 48 82 10

E-post: info@mhmmuenchen.de

Internet: www.mhmmuenchen.de

Weißenburger Straße 25

81667 München

Bevakar hyresgästers intressen i München genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

40.

Mieterbund Rhein-Ruhr e.V.

Tfn 0203/5 55 08 11

Fax 0203/55 74 56

E-post: info@mieterbund-rhein-ruhr.de

Internet: www.mieterbund-rhein-ruhr.de

Rathausstraße 18–20

47166 Duisburg

Bevakar hyresgästers intressen i Duisburg genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

41.

Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e.V.

Tfn 0611/71 65 47-0

Fax 0611/71 65 47-79

E-post: info@mieterbund-wiesbaden.de

Internet: www.mieterbund-wiesbaden.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Bevakar hyresgästers intressen i Wiesbaden-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

42.

Mieterschutz-Verein Oberlausitz/Niederschlesien e.V.

Tfn 03581/40 30 90

Fax 03581/41 80 81

E-post: mieterverein-goerlitz@t-online.de

Internet: www.mieterverein-goerlitz.de

Löbauer Straße 40

02826 Görlitz

Bevakar hyresgästers intressen i Oberlausitz/Nedre Schlesien genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

43.

Mieterverein Düsseldorf e.V.

Tfn 0211/1 69 96-0

Fax 0211/35 15 11

E-post: info@mieterverein-duesseldorf.de

Internet: www.mieterverein-duesseldorf.de

Oststraße 47

40211 Düsseldorf

Bevakar hyresgästers intressen i Düsseldorf-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

44.

Mieterverein Flensburg e.V.

Tfn 0461/2 30 50

Fax 0461/1 25 38

E-post: mieterverein-flensburg@t-online.de

Internet: www.mieterverein-flensburg.de

Rote Straße 14

24937 Flensburg

Bevakar hyresgästers intressen i Flensburg genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 1.3 i stadgan).

45.

Mieterverein für den Regierungsbezirk Trier e.V.

Tfn 0651/99 40 970

Fax 0651/99 40 974

E-post: info@mieterverein-trier.de

Internet: www.mieterverein-trier.de

Walramsneustraße 8

54290 Trier

Bevakar hyresgästers intressen i Trier-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

46.

Mieterverein Gelsenkirchen e.V. im Deutschen Mieterbund

Tfn 0209/2 49 18

Fax 0209/14 69 49

E-post: info@dmb-ge.de

Internet: www.mieterverein-ge.de

Gabelsbergerstraße 9

45879 Gelsenkirchen

Bevakar hyresgästers och arrendatorers intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

47.

Mieterverein Heidelberg und Umgebung e.V.

Tfn 06221/2 04 73

Fax 06221/16 34 18

E-post: beratung@mieterverein-heidelberg.de

Internet: www.mieterverein-heidelberg.de

Poststraße 46

69115 Heidelberg

Bevakar hyresgästers intressen i Heidelberg-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

48.

Mieterverein Ingolstadt und Umgebung e.V.

Tfn 0841/17744

Fax 0841/17734

E-post: info@mieterverein-ingolstadt.de

Internet: www.mieterverein-ingolstadt.de

Mauthstraße 2

85049 Ingolstadt

Bevakar hyresgästers intressen i Ingolstadt-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

49.

Mieterverein Karlsruhe e.V.

Tfn 0721/37 50 91

Fax 0721/37 81 25

E-post: info@mieterverein-karlsruhe.de

Internet: www.mieterverein-karlsruhe.de

Ritterstraße 24

76137 Karlsruhe

Bevakar hyresgästers intressen i frågor som rör hyra, leasing och fastigheter i Karlsruhe med omnejd genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

50.

Mieterverein Köln e.V.

Tfn 0221/2 02 37-0

Fax 0221/2 40 46 20

E-post: email@mieterverein-koeln.de

Internet: www.mieterverein-koeln.de

Mühlenbach 49

50676 Köln

Bevakar hyresgästers intressen i Köln genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

51.

Mieterverein München e.V.

Tfn 089/55 21 43-0

Fax 089/55 45 54

E-post: mail@mieterverein-muenchen.de

Internet: www.mieterverein-muenchen.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Bevakar hyresgästers intressen i München genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

52.

Mieterverein VIADRINA Frankfurt (Oder) und Umgebung e.V.

Tfn 0335/6 85 02 60

Fax 0335/6 85 02 58

E-post: mieterverein.ffo@t-online.de

Internet: www.mieterverein-ffo.city-map.de

Halbe Stadt 21

15230 Frankfurt an der Oder

Bevakar hyresgästers intressen i Frankfurt an der Oder med omnejd genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

53.

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r.V.

Tfn 040/8 79 79-0

Fax 040/8 79 79 110

E-post: info@mieterverein-hamburg.de

Internet: www.mieterverein-hamburg.de

Beim Strohhause 20

20097 Hamburg

Bevakar hyresgästers intressen i Hamburg-området genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på hyresgästers vägnar (paragraf 2 i stadgan).

54.

PRO BAHN Regionalverband Oberbayern e.V.

Tfn 089/53 00 31

Fax 089/53 75 66

E-post: info@bayern.pro-bahn.de

Internet: www.pro-bahn.de/oberbayern/

Agnes-Bernauer-Platz 8

80687 München

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd om frågor som rör offentliga transporter. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

55.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Tfn 09122/63 08 793

Fax 09122/63 08 794

E-post: schutz-vor-banken@t-online.de

Internet: www.schuvoba.de

Odenwaldstraße 32a

91126 Rednitzhembach

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd om finansiella tjänster. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraferna 3 och 4 i stadgan).

56.

Schutzvereinigung für Anleger e.V.

Tfn 0421/6206580

Fax 0421/62065829

E-post: info@sfa-verein.de

Internet: www.sfa-verein.de

Carl-Ronning-Straße

928195 Bremen

Bevakar konsumenternas intressen genom att ge upplysningar och råd om investerarskydd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2.1 i stadgan).

57.

Verband Privater Bauherren e.V.

Tfn 030/27 89 01-0

Fax 030/27 89 01-11

E-post: info@vpb.de

Internet: www.vpb.de

Chausseestraße 8

10115 Berlin

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd om byggnadsfrågor för privatpersoner. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2.1 i stadgan).

58.

Verbraucherschutzverein gegen unlauteren Wettbewerb e.V.

Tfn 08141/8281030

Fax 08141/8281039

E-post: info@verbraucherschutzverein.org

Internet: www.verbraucherschutzverein.org

Maisacher Straße 6

82256 Fürstenfeldbruck

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2.1 i stadgan).

59.

VerbraucherService Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund e.V.

Tfn 089/51 51 87 43

Fax 089/51 51 87 45

E-post: info@verbraucherservice-bayern.de

Internet: www.verbraucherservice-bayern.de

Dachauer Straße 5/IV

80335 München

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraferna 1.2 och 2 i stadgan).

60.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Tfn 0711/66 91-10

Fax 0711/66 91 50

E-post: info@verbraucherzentrale-bawue.de

Internet: www.verbraucherzentrale-bawue.de

Paulinenstraße 47

70178 Stuttgart

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

61.

Verbraucherzentrale Bayern e.V.

Tfn 089/5 39 87-0

Fax 089/53 75 53

E-post: info@vzbayern.de

Internet: www.verbraucherzentrale-bayern.de

Mozartstraße 9

80336 München

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

62.

Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Tfn 030/2 14 85-0

Fax 030/2 19 64 242

E-post: mail@verbraucherzentrale-berlin.de

Internet: www.verbraucherzentrale-berlin.de

Hardenbergplatz 2

10787 Berlin

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

63.

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

Tfn 0331/2 98 71 0

Fax 0331/2 98 71 77

E-post: info@vzb.de

Internet: www.vzb.de

Babelsberger Straße 12

14473 Potsdam

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

64.

Verbraucherzentrale Bremen e.V.

Tfn 0421/16 07 77

Fax 0421/1 60 77 80

E-post: info@verbraucherzentrale-bremen.de

Internet: www.verbraucherzentrale-bremen.de

Altenweg 4

28195 Bremen

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 3.2 i stadgan).

65.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV)

Tfn 030/2 58 00-0

Fax 030/25 80 02 18

E-post: info@vzbv.de

Internet: www.vzbv.de

Markgrafenstraße 66

10969 Berlin

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

66.

Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.

Tfn 0681/500 89-0

Fax 0681/500 8922

E-post: vz-saar@vz-saar.de

Internet: www.vz-saar.de

Trierer Straße 22

66111 Saarbrücken

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

67.

Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

Tfn 040/24 83 20

Fax 040/24 83 22 90

E-post: info@vzhh.de

Internet: www.vzhh.de

Kirchenallee 22

20099 Hamburg

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

68.

Verbraucherzentrale Hessen e.V.

Tfn 069/97 20 10 900

Fax 069/97 20 10 40

E-post: vzh@verbraucher.de

Internet: www.verbraucher.de

Große Friedberger Straße 13–17

60313 Frankfurt am Main

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

69.

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Tfn 0381/208 70-50

Fax 0381/208 70-30

E-post: info@nvzmv.de

Internet: www.nvzmv.de

Strandstraße 98

18055 Rostock

Bevakar konsumenters intressen i Mecklenburg-Vorpommern genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

70.

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

Tfn 0511/9 11 96-0

Fax 0511/9 11 96 10

E-post: info@vzniedersachsen.de

Internet: www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

71.

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Tfn 0211/38 09-0

Fax 0211/38 09-172

E-post: internet@vz-nrw.de

Internet: www.vz-nrw.de

Mintropstraße 27

40215 Düsseldorf

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraferna 2.1 och 2.2 i stadgan).

72.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Tfn 06131/2 84 80

Fax 06131/28 48 66

E-post: info@vz-rlp.de

Internet: www.verbraucherzentrale-rlp.de

Seppel-Glückert-Passage 10

55116 Mainz

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

73.

Verbraucherzentrale Sachsen e.V.

Tfn 0341/69 62 90

Fax 0341/68 92 826

E-post: vzs@vzs.de

Internet: www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Katharinenstraße 17

04109 Leipzig

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

74.

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.

Tfn 0345/2 98 03 29

Fax 0345/2 98 03 26

E-post: vzsa@vzsa.de

Internet: www.vzsa.de

Steinbockgasse 1

06108 Halle

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

75.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Tfn 0431/5 90 99-0

Fax 0431/5 90 99 77

E-post: info@verbraucherzentrale-sh.de

Internet: www.verbraucherzentrale-sh.de

Andreas-Gayk Straße 15

24103 Kiel

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

76.

Verbraucherzentrale Thüringen e.V

Tfn 0361/5 55 14-0

Fax: 0361/5 55 14 40

E-post: info@vzth.de

Internet: www.vzth.de

Eugen-Richter-Straße 45

99085 Erfurt l

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

77.

Vereinigte Schutzgemeinschaft Auslandsimmobilien e.V.

Tfn 0881/1288 291

Fax 0881/1288 292

E-post: sg-auslandsimmobilien@gmx.de

Internet: www.schutzgemeinschaft-auslandsimmobilien.de

Tassilostraße 5–7

82398 Polling

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan på konsumenters vägnar (paragraf 2 i stadgan).

78.

Vereinigung kritischer Verbraucher e.V.

Tfn 0331/5505894

Fax 0331/5505895

E-post: info@vereinigung-kritischer-verbraucher.de

Internet: www.vereinigung-kritischer-verbraucher.de

Sellostraße 29

14471 Potsdam

Bevakar konsumenters intressen genom att ge upplysningar och råd. Får väcka grupptalan (paragraf 2 i stadgan).

ESTLAND

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Tarbijakaitseamet

Kiriku 4

15071 Tallinn

Tfn +372-6 20 17 00

Fax +372-6 20 17 01

E-post: info@consumer.ee

Internet: www.consumer.ee

Övervakar det allmänna konsumentskyddet vid saluföring av varor och tjänster samt konsumentavtal i fråga om garantier i samband med paketresor.

2.

Ravimiamet

Ravila 19

50411 Tartu

Tfn +372-7 37 41 40

Fax +372-7 37 41 42

E-post: sam@sam.ee

Internet: www.sam.ee

Övervakar saluföring och marknadsföring av läkemedel.

IRLAND

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

National Consumer Agency

4 Harcourt Road

Dublin 2

Irland

Tfn +353-1 402 55 00

Fax +353-1 402 55 01

E-post: odca@entemp.ie

Internet: www.odca.ie

Oberoende statlig tjänsteman som har i uppgift att ge upplysningar och råd till konsumenter, reglera kreditförmedlares verksamhet, bevilja tillstånd för pantbanker och se till att konsumentskyddslagstiftningen på olika områden efterlevs.

GREKLAND

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών (NEO INKA)

Consumers' association — New consumers' institute (NEO INKA)

Καλυψούς 105/Kalipsous 105

176 71 Καλλιθέα/Kallithea

Tfn +30 21 09 57 78 77

Fax +30 21 09 53 34 71

E-post: inka@inka.org.gr

Internet: www.inka.org.gr

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

2.

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ)

Consumers' protection centre of Thessaloniki (KEPKA)

Τσιμισκή / Tsimiski 54,

546 23 Θεσσαλονίκη/Thessaloniki

E-post: consumers@kepka.org

Internet: www.kepka.org

Tfn +30 23 10 26 94 49

Fax +30 23 1024 22 11

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

3.

Ένωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)

Consumers' association ”the quality of life” (EKPIZO)

Βαλτετσίου / Valtetsiou 43–45,

106 81 Αθήνα / Aten

E-post: ekpizo@ath.fothenet.gr

Internet: www.ekpizo.gr

Tfn +30 21 03 30 44 44

Fax +30 21 03 30 05 91

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

4.

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (EKATO)

Greek consumers' organisation (EKATO)

Δημοκρίτου / Dimokritou 10,

54 352, Θεσσαλονίκη/Thessaloniki

E-post: info@ekato.org och ekato@ekato.org

Internet: www.ekato.org

Tfn +30 23 10 22 64 26 94 93 21

Fax +30 23 10 90 85 19

+30 23 10 22 64 26

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

5.

Ινστιτούτο καταναλωτών (INKA) Ιωαννίνων

Consumers' institute (INKA) of Ioannina

Θ.Πασχίδη / Th. Paskidi 52,

45 445 Ιωάννινα/Ιoannina

E-post: ioannina@inka.gr

Tfn +30 26 51 06 51 78

Fax +30 26 51 06 51 78

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

6.

Ένωση για τα δικαιώματα των πολιτών

Citizens' rights organisation

Λυκαβηττού/Likavipou 18,

106 73 Αθήνα/Aten

Tfn +30 21 03 60 04 10

Fax +30 21 03 60 04 11

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

7.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Μακεδονίας

Consumers' institute (INKA) of Macedonia

Μοναστηρίου/Μonastiriou 17

54627 Θεσσαλονίκη/Thessaloniki

E-post: Macedonia@inka.gr

Internet: www.inkamak.eisodos.com

Tfn +30 23 10 53 52 63 (11 72 1)

Fax +30 23 10 51 74 92

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

8.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Κέρκυρας

Consumers' institute (INKA) of Corfu

Ακαδημίας/Akadimias 3

49 100 Κέρκυρα/Kerkira

Tfn +30 26 61 04 58 26

Fax +30 26 61 03 62 50

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

9.

Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας

Consumer Association of Aitoloakarnania

Σ.Τσικνιά/S. Tsiknia 48 (πρώην Τσαλδάρη/formerly Tsaldari)

30100 Αγρίνιο/Agrinio

E-post: INKA-AIT@OTENET.GR

Tfn +30 26 41 02 44 44

Fax +30 26 41 02 13 44

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

10.

Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

Consumer Association of Volos & Thessaly

Αγίου Νικολάου/Agiou Nikolaou 104,

38221, Βόλος/Volos

Tfn +30 24 21 04 56 15

Fax +30 24 21 07 13 31

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

11.

Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας

Consumer Association of Greece

Γούναρη/Gounari 4–6,

185 31, Πειραιάς/Peiraias

Tfn +30 210 4111080

Fax +30 210-4111080

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

12.

Ένωση Πολιτών

Citizens' association

Αλκυόνης/Alkionis 9,

175 61 Π. Φάληρο/P. Faliro

Tfn +30 21 09 82 91 52

Fax +30 21 09 82 50 96

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

13.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Commerce And Industry

Ακαδημίας/Akademias str 7,

10671 Αθήνα/Aten

Tfn +30 21 03 60 48 15-9, 36 02 411-9

Fax +30 21 03 61 64 64

Διεύθ. ηλεκ. ταχ.: info@acci.gr

E-post: info@acci.gr

Internet: www.acci.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

14.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας

Athens Chamber Of Handicrafts

Ακαδημίας/Akademias 18,

10671 Αθήνα/Aten

10671 ATHENS-GR

Tfn +30 210 3680700

Fax +30 210 3614726

E-post: info@acsmi.gr

Internet: www.acsmi.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

15.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Tradesmen

Πανεπιστημίου/Panepistsimiou 44,

10679 Αθήνα/Aten

Tfn +30 21 03 60 16-5, 36 33 08 0 (ordförande)

Fax +30 21 03 61 97 35

E-post: eea@eea.gr

Internet: www.eea.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

16.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Commerce And Industry

Τσιμισκή/Tsimiski 29,

54624 Θεσσαλονίκη/Thessaloniki

Tfn +30 23 10 37 01 00

37 01 10

Fax +30 23 10 37 01 14 –

37 01 66

E-post: root@ebeth.gr

Internet: www.ebeth.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

17.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Handicrafts

Αριστοτέλους / Aristotelous 27,

54624 Θεσσαλονίκη/Thessaloniki

Tfn +30 23 10 24 16 68

24 16 89

Fax +30 23 10 23 26 67

E-post: info@veth.gr

Internet: www.veth.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

18.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Tradesmen

Αριστοτέλους / Aristotelous 27, 54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tfn +30 23 10 27 52 55

27 13 40

27 14 88 (ordförande),

22 00 50

Fax +30 23 10 2716 49

25 72 83

E-post: epepthe@otenet.gr

Internet: www.uhcci.gr/epimelitiria/EETH.html

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

19.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Commerce And Industry

Λουδοβίκου / Loudovikou 1, Πλ. Οδησσού / Odissos Square,

18531 Πειραιάς /Piraeus

Tfn +30 21 04 17 72 41-5

Fax +30 21 04 17 86 80

E-post: evepgr1@acci.gr

Internet: www.uhcci.gr/epimelitiria/EBEP.html

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

20.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Handicrafts

Καραΐσκου / Karaiskou 111,

18532 Πειραιάς / Piraeus

Tfn +30 21 04 11 04 43

4 12 12 98,

4 17 47 65

Fax +30 21 04 17 94 95

4 17 41 52

E-post: info@bep.gr

Internet: www.bep.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

21.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Tradesmen

Αγίου Κωνσταντίνου / Agiou Konstantinou 3,

18531 Πειραιάς /Piraeus

Tfn +30 21 04 12 15 03

4 12 69 17

Fax +30 21 04 12 27 90

E-post: eepir@otenet.gr

Internet: www.eep.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

22.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Industry And Commerce Of Rodopi Prefecture

Βασ. Γεωργίου / Vassileios Georgiou 2β,

69100 Κομοτηνή / Komotini

Tfn +30 25 31 02 28 31

3 68 31

Fax +30 25 31 02 67 14

E-post: ccirodop@otenet.gr

info@rodopicci.gr

Internet: www.rodoppicci.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

23.

Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Tradesmen And Handicrafts Of Rodopi Prefecture

Καβείρων / Kaveiron 12,

69100 Κομοτηνή / Komotini

Tfn +30 25 31 02 25 47

3 40 06

8 14 70-9

Fax +30 25 31 02 58 66

E-post: info@everodopi.gr

Internet: www.everodopi.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

24.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Chamber Of Aitoloakarnania Prefecture

Παπαστράτου / Papastratou 53 και Σμύρνης / & Smirnis,

30100 Αγρίνιο / Agrinio

Tfn +30 26 41 02 25 25

572 62

Fax +30 26 41 02 25 90

E-post: contact@epimetol.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

25.

Επιμελητήριο Αργολίδας

Chamber Of Argolida Prefecture

Κορίνθου / Korinthou 23,

21200 Άργος / Argos

Tfn +30 27 51 06 72 16

630 23,

669 68

Fax +30 275 10 24 595

E-post: ebear@otenet.gr

Internet: www.arcci.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

26.

Επιμελητήριο Αρκαδίας

Chamber Of Arcadia Prefecture

25ης Μαρτίου και Πανός / Panos & Martiou 21,

22100 Τρίπολη / Tripoli

Tfn +30 27 10 22 71 41

22 71 42

23 71 23

Fax +30 27 10 23 37 38

E-post: info@arcadianet.gr

Internet: www.arcadianet.gr

www.ikenet.gr,

www.eic.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

27.

Επιμελητήριο Άρτας

Chamber Of Arta Prefecture

Μ. Γραικού και Φλέμινγκ / Graikou & Flemig,

47100 Άρτα/Arta

Tfn +30 26 81 02 87 28

7 86 54

Fax +30 26 81 07 86 54

E-post: epimarta@otenet.gr

Internet: www.arta.chambernet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

28.

Επιμελητήριο Αχαΐας

Chamber Of Ahaia Prefecture

Μιχαλακοπούλου / Mihalakopoulou 58,

26221 Πάτρα/Patra

Tfn +30 2610 27 77 79

27 76 79

27 80 56

Fax +30 26 10 27 65 19

E-post: ea@e-a.gr

Internet: www.e-a.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

29.

Επιμελητήριο Βοιωτίας

Chamber Of Viotia Prefecture

Λ.Κουτσοπετάλου/L.Koutsopetalou 1,

32100 Λειβαδιά/Livadia

Tfn +30 22 61 02 82 81

2 76 64

Fax +30 22 61 02 13 47

E-post: info@viotiachamber.gr

Internet: www.viotiachamber.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

30.

Επιμελητήριο Γρεβενών

Chamber Of Grevena Prefecture

Εμμανουήλ Παππά/Emmanouil Papa 7,

51100 Γρεβενά/Grevena

Tfn +30 24 62 08 55 01 (-3),

8 55 04

8 55 05

Fax +30 24 62 08 03 10

8 03 33

E-post: ebegreve@grevenanet.gr

Internet: www.grevena.chambernet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

31.

Επιμελητήριο Δράμας

Chamber Of Drama Prefecture

Λαμπριανίδου/Labrianidiou 40,

66100 Δράμα/Drama

Tfn +30 25 21 02 27 50

2 49 95

Fax +30 25 10 25 835

E-post: ccidrama@dramanet.gr

Internet: www.ccidrama.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

32.

Επιμελητήριο Δωδεκανήσων

Chamber Of Dodekanissa Prefecture

Γρηγορίου Λαμπράκη/Grigoriou Labraki 8,

85100 Ρόδος/Rodos Island

Tfn +30 22 41 04 42 00,

Κάλυμνος: 22 43 05 15 17,

Κως: 22 42 02 61 79,

Κάρπαθος: 22 45 02 24 83

Fax +30 22 41 04 42 40

E-post: info@ebed.gr

Internet: www.ebed.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

33.

Επιμελητήριο Έβρου

Chamber Of Evros Prefecture

Οδός Εμπορίου/Eboriou, 1ος όροφος / 1st floor,

68100 Αλεξανδρούπολη/Alexandroupoli

Tfn +30 25 51 02 62 23

2 65 37

Fax +30 25 51 02 32 53

E-post: epimevro@otenet.gr

Internet: www.chamberofevros.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

34.

Επιμελητήριο Εύβοιας

Chamber Of Evia Prefecture

Ελ.Βενιζέλου/El. Venizelou 12,

34100 Χαλκίδα/Chalkida

Tfn +30 22 21 08 64 52

Fax +30 22 21 08 09 18

E-post: epimevia@hol.gr

Internet: www.eviachamber.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

35.

Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Chamber Of Evritania Prefecture

Νικολάου Τσιαμπούλα/Nikolaou Tsiaboula 5,

36100 Καρπενήσι/Karpenissi

Tfn +30 22 37 08 00 36

2 36 28

Fax +30 22 37 08 04 40

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

36.

Επιμελητήριο Ζακύνθου

Chamber Of Zakynthos Prefecture

Λομβάρδου/Lombardou 20,

29100 Ζάκυνθος/Zakynthos

Tfn +30 26 95 04 19 40 (-1),

20090 -1 -2

Fax +30 26 95 02 31 35

E-post: zantecci@otenet.gr

Internet: www.zantecci.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

37.

Επιμελητήριο Ηλείας

Chamber Of Ilia Prefecture

28ης Οκτωβρίου και Πλ. Ηρώων / 28th of October str & Iroon Square,

27100 Πύργος/Pyrgos

Tfn +30 26 21 03 41 54

3 22 25

3 68 95

Fax +30 26 21 03 17 91

E-post: ilich-gr@otenet.gr

Internet: www.helia.chambernet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

38.

Επιμελητήριο Ημαθίας

Chamber Of Imathia Prefecture

Κεντρικής/Kentrikis 3,

59100 Βέροια/Veria

Tfn +30 23 31 02 54 70

2 97 74

2 47 34

Fax +30 23 31 02 53 30

E-post: chamimat@otenet.gr

Internet: www.imathiachamber.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

39.

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Chamber Of Irakleion Prefecture

Κορωναίου/Koroneou 9,

71202 Ηράκλειο/Irakleio

Tfn +30 28 10 24 70 00

Fax +30 28 10 22 29 14

E-post: root@ebeh.gr

kapetanaki@ebeh.gr

Internet: www.ebeh.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

40.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Chamber Of Thesprotia Prefecture

Κυρα-Βασιλικής/Kyra Vassilikis 13, (1ος όροφος / 1st floor),

46100 Ηγουμενίτσα/Igoumenitsa

Tfn +30 26 65 02 94 80 (-88)

Fax +30 26 65 02 94 89

E-post: pezo@otenet.gr

Internet: www.uhcci.gr/epimelitiria/THESPROTIA.html

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

41.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Chamber Of Ioannina Prefecture

Τρικούπη και Οπλαρχηγού Πουτέτση/Trikoupi & Oplarhigou Poutesi 14,

45332 Ιωάννινα/Ioannina

Tfn +30 26 51 0 2 62 73 (ordförande), 223 89

24 7 09

76589 (EU Infocenter)

Fax +30 26 51 0 251 79

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

42.

Επιμελητήριο Καβάλας

Chamber Of Kavala Prefecture

Ομονοίας/Omonias 50Α,

65302 Καβάλα/Kavala

Tfn +30 25 10 22 33 25

22 33 28

22 22 57

22 22 12

Fax +30 25 10 83 59 46

E-post: eic157@otenet.gr

Internet: www.chamberofkavala.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

43.

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Chamber Of Karditsa Prefecture

Ηρώων Πολυτεχνείου/Iroon Polytehneiou 3,

43100 Καρδίτσα/Karditsa

Tfn +30 24 41 02 23 34

2 23 01

Fax +30 24 41 02 22 38

E-post: karditsaacci@cld.gr

Internet: www.karditsaacci@cld.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

44.

Επιμελητήριο Καστοριάς

Chamber Of Kastoria Prefecture

Μητροπόλεως/Mitropoleos 60,

52100 Καστοριά/Kastoria

Tfn +30 24 67 02 69 26

2 89 81 (ordförande),

2 95 28

Fax +30 24 67 02 24 42

E-post: kastcham@otenet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

45.

Επιμελητήριο Κέρκυρας

Chamber Of Corfu Prefecture

Αριστοτέλους/Aristotelous 2

Τ.Θ. / PO Box 426,

49100 Κέρκυρα/Corfu

Tfn +30 26 61 03 98 13

3 98 14

3 19 98

Fax +30 26 61 04 00 88

E-post: corfucci@otenet.gr

Internet: www.cci-kerkyra.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

46.

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Chamber Of Kefalinia & Ithaki Islands

Λ.Βεργωτή/L. Vergoti 131,

28100 Αργοστόλι/Argostoli

Tfn +30 26 71 02 22 53

2 49 59

Fax +30 26 71 02 61 90

E-post: chamberk@otenet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

47.

Επιμελητήριο Κιλκίς

Chamber Of Kilkis Prefecture

Γ.Καπετά/G.Kapeta 11,

Τ.Θ. /PO Box 40,

61100 Κιλκίς/Kilkis

Tfn +30 23 41 02 45 80

2 45 81

2 09 23

Fax +30 23 41 02 09 24

2 09 26

E-post: ebekilk@otenet.gr

Internet: www.gbi.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

48.

Επιμελητήριο Κοζάνης

Chamber Of Kozani Prefecture

Ι.Φαρμάκη/I.Farmaki 2,

50100 Κοζάνη/Kozani

Tfn +30 24 61 03 46 69

4 16 93

Fax +30 26 83 92 45 68

E-post: Chambers@otenet.gr

Internet: www.kozani.chambernet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

49.

Επιμελητήριο Κορίνθου

Chamber Of Korinth Prefecture

Ερμού/Ermou 2,

20100 Κόρινθος/Korinth

Tfn +30 27 41 02 44 64

8 59 86

2 64 04

2 64 03

Fax +30 27 41 0 2 11 73

E-post: info@korinthcc.gr

Internet: www.korinthcc.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

50.

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Chamber Of Cyclades Islands

Αγ.Νικολάου 6/Ag.Nikolaou,

84100 Ερμούπολη – Σύρος/Ermoupolis-Syros

Tfn +30 22 81 08 23 46

8 02 46

8 74 03

Fax +30 22 81 08 65 55

E-post: info@cycladescc.gr

Internet: www.cycladescc.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

51.

Επιμελητήριο Λακωνίας

Chamber Of Lakonia Prefecture

Ξανθάκη/Xanthaki 3,

23200 Γύθειο/Gythio

Tfn +30 27 33 02 22 79

2 38 04

Fax +30 27 33 02 20 08

E-post: gytheioc@otenet.gr

Internet: www.lcci.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

52.

Επιμελητήριο Λάρισας

Chamber Of Larissa Prefecture

Παπακυριαζή/Papakyriazi 44,

41222 Λάρισσα/Larissa

Tfn +30 24 10 53 64 53

25 53 88 (ordförande), 25 47 38,

53 64 52

53 24 47

53 69 00

Fax +30 24 10 25 75 22

E-post: info@Larissa-chamber.gr

Internet: www.Larissa-chamber.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

53.

Επιμελητήριο Λασηθίου

Chamber Of Lassithi Prefecture

Ι.Κουμουνδούρου/I.Koumoundourou 17,

72100 Άγιος Νικόλαος-Κρήτη/Agios Nikolaos-Creta

Tfn +30 28 41 02 22 31

2 71 40

2 71 50

2 83 01

Fax +30 28 41 02 38 31

E-post: info@epimlas.gr

Internet: www.epimlas.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

54.

Επιμελητήριο Λέσβου

Chamber Of Lesvos Island Prefecture

Πλ.Κουντουριώτη/Kountourioti 71,

81100 Μυτιλήνη/Mytilini

Tfn +30 22 51 02 84 31

2 85 64

2 92 17

2 99 32 (ordförande)

Fax +30 2 32 75

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

55.

Επιμελητήριο Λευκάδας

Chamber Of Lefkada Island Prefecture

Δ.Μακρή/D.Makri 5,

31100 Λευκάδα/Lefkada

Tfn +30 26 45 02 23 81

Fax +30 26 45 02 23 81

E-post: ebelef@otenet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

56.

Επιμελητήριο Μαγνησίας

Chamber Of Magnesia Prefecture

Δημητριάδος/Dimitriados 176,

38221 Βόλος/Volos

Tfn +30 24 21 02 37 66

2 32 71

Fax +30 24 21 03 12 11

E-post: info@c-magnesia.gr

Internet: www.c-magnesia.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

57.

Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Chamber Of Messinia Prefecture

Πλ. 23ης Μαρτίου/23rd Martiou Square,

24100 Καλαμάτα/Kalamata

Tfn +30 27 21 06 22 00

Fax +30 27 21 06 22 29

8 27 41

E-post: info@kalamata.chambernet.gr

Internet: www.kalamata.chambernet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

58.

Επιμελητήριο Ξάνθης

Chamber Of Xanthi Prefecture

Βασ.Κωνσταντίνου/Vass. Konstantinou 1,

67100 Ξάνθη/Xanthi

Tfn +30 25 41 02 51 05

2 25 33

Fax +30 25 41 02 59 87

E-post: ebex@otenet.gr

Internet: www.ebex.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

59.

Επιμελητήριο Πέλλας

Chamber Of Pella Prefecture

25ης Μαρτίου/25th Martiou 13,

58200 Έδεσσα/Edessa

Tfn +30 23 81 02 65 55-6

2 67 35

Fax +30 23 81 02 90 29

E-post: champella@pel.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

60.

Επιμελητήριο Πιερίας

Chamber Of Pieria Prefecture

28ης Οκτωβρίου/28th of October 9,

60100 Κατερίνη/Katerini

Tfn +30 23 51 02 32 11

2 43 11

Fax +30 23 51 02 51 24

E-post: champier@otenet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

61.

Επιμελητήριο Πρέβεζας

Chamber Of Preveza Prefecture

Δοδώνης/Dodonis 47,

48100 Πρέβεζα/Preveza

Tfn +30 26 82 02 94 14

Fax +30 26 82 02 92 83

E-post: info@preveza.chambernet.gr

Internet: www.preveza.chambernet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

62.

Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Chamber Of Rethymnon Prefecture

Εμ.Πορτάλιου/Em. Portaliou 23,

74100 Ρέθυμνο/Rethymnon

Tfn +30 28 31 02 22 14

Fax +30 28 31 05 50 86

E-post: eber@otenet.gr

Internet: www.eber.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

63.

Επιμελητήριο Σάμου

Chamber Of Samos Island Prefecture

Κουντουριώτη/Kountourioti 19,

83100 Σάμος/Samos

Tfn +30 22 73 08 79 70

8 79 80

Fax +30 22 73 02 27 84

E-post: samcci@otenet.gr

Internet: www.samoscci.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

64.

Επιμελητήριο Σερρών

Chamber Of Serres Prefecture

Π.Κωστοπούλου/Kostopoulou 2,

62122 Σέρρες/Serres

Tfn +30 23 21 09 97 20

9 97 19 (γραφείο προέδρου)

Fax +30 23 21 09 9740

E-post: eves@otenet.gr

Internet: www.eves.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

65.

Επιμελητήριο Τρικάλων

Chamber Of Trikala Prefecture

Βενιζέλου/Venizelou 1,

42100 Τρίκαλα/Trikala

Tfn +30 24 31 02 74 93

2 49 89

7 47 20

Fax +30 24 31 03 89 45

E-post: info@trikala.chambernet.gr

Internet: www.trikala.chambernet.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

66.

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Chamber Of Fthiotida Prefecture

Όθωνος/Othonos 3,

35100 Λαμία/Lamia

Tfn +30 22 31 02 21 12

2 13 95

Fax +30 22 31 03 09 85

E-post: info@fthiotidoscc.gr

Internet: www.fthiotidoscc.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

67.

Επιμελητήριο Φλώρινας

Chamber Of Florina Prefecture

Μεγαρόβου/Megarovou 15,

53100 Φλώρινα/Florina

Tfn +30 23 85 02 23 34

2 24 66

Fax +30 23 85 02 80 20

E-post: eveflorinas@acn.gr

http: Δικτυακός τόπος: www.ebef.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

68.

Επιμελητήριο Φωκίδας

Chamber Of Fokida Prefecture

Γιδογιάννου/Gidogiannou 7,

33100 Άμφισσα/Amfissa

Tfn +30 22 65 02 86 97

2 36 51

Fax +30 22 65 02 21 85

E-post: epim-fo@hol.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

69.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Chamber Of Chalkidiki Prefecture

Πολυτεχνείου/Polytehniou 58, 63100 Πολύγυρος/Polygyros

Tfn +30 23 71 02 42 00

2 43 00

Fax +30 23 71 02 13 55

E-post: info@epichal.gr

Internet: www.epichal.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

70.

Επιμελητήριο Χανίων

Chamber Of Chania Prefecture

Ελ.Βενιζέλου/Elef.Venizelou 4,

73110 Χανιά-Κρήτη/Chania-Creta

Tfn +30 28 21 05 23 29, 45 34 9, 40 62 4 (ordförande)

Fax +30 28 21 02 83 07

E-post: epimel@chania-cci.gr

Internet: www.chania-cci.gr

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

71.

Επιμελητήριο Χίου

Chamber Of Chios Island Prefecture

Φιλίππου Αργέντη/Filipou Argenti 8,

82100 Χίος/Chios

Tfn +30 22 71 04 43 30-1

Fax +30 22 71 04 43 32

E-post: epimeliti@otenet.gr

Internet: chios.proodos.gr/chamber

Bevakar och främjar handel, industri och hantverk och medverkar i utformningen av den ekonomiska politiken.

Enligt artikel 10.9 och 10.15 i den grekiska lagen nr 2251/94 får handels-, industri- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

SPANIEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Instituto Nacional del Consumo

C/Príncipe de Vergara, 54

28006 Madrid

Tfn +34 91 822 44 00

Fax +34 91 435 94 12

E-post: directora@consumo-inc.es

Central statlig myndighet som enligt artikel 51 i konstitutionen och den allmänna lagen om konsument- och användarskydd bevakar och tillvaratar konsumenters och användares rättigheter.

2.

Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía

Plaza Nueva, 4

41071 Sevilla

Tfn +34 95 504 14 78

Fax +34 95 504 14 49

E-post: Dg.consumo.cgob@juntadeandalucia.es

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

3.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón

Via Universitas, 36, 6e Planta

E-50071 Zaragoza

Tfn +34 976 71 56 12

Fax +34 976 71 56 09

E-post: consumo@aragon.es

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

4.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias

Ciriaco Miguel Vigil, 9

Edificio Buenavista

33006 Oviedo

Tfn +34 98 510 83 02

Fax +34 98 510 83 10

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

5.

Dirección General de Consumo / Direcció General de Consum –Govern de les Illes Balears

Paseo del Borne, 17–1

07012 Palma de Mallorca

Tfn +34 971 17 95 22

Fax +34 971 17 62 52

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

6.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias

León y Castillo, 200

Ed. Servicios Múltiples III, planta 1

35071 Las Palmas de Gran Canaria

Tfn +34 928 89 93 21

Fax +34 928 89 98 68

E-post: ecobgam@gobiernodecanarias.org

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

7.

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria

Hernán Cortes, 9

39003 Santander

Tfn +34 942 20 79 36

Fax +34 942 20 75 28

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

8.

Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Berna, 1–1o planta

Edificio Iberdrola

45071 Toledo

Tfn +34 925 28 45 29

Fax +34 925 22 62 06

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

9.

Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de Castilla y León

Garcia Morato, 24

47007 Valladolid

Tfn +34 983 41 88 15

Fax +34 983 41 00 78

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

10.

Agencia Catalana del Consumo / Agència Catalana del Consum – Generalitat de Catalunya

Carrer Pamplona 113

08018 Barcelona

Tfn +34 935 51 66 66

Fax +34 935 51 65 99

Internet: www.consum.cat/

E-post: consum@gencat.cat

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

11.

Dirección General de Consumo de la Junta de Extremadura

C/Atarazanas, 8

06800 Merida (Badajoz)

Tfn +34 924 00 47 01

924 00 47 00

Fax +34 924 00 47 02

E-post: Dg.consumo@prs.juntaex.es

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

12.

Instituto Gallego de Consumo / Instituto Galego de Consumo – Xunta de Galicia

Gonzalo Torrente Balllester

1-3-5-bajo

15707 Santiago de Compostela (A Coruńa)

Tfn +34 981 54 53 86

981 54 53 97

981 54 45 12

Fax +34 981 54 45 98-99

E-post: Xerencia.igc@xunta.es

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

13.

Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid)

C/ Ventura Rodríguez, 7–4o planta

28008 Madrid

Tfn +34 91 580 32 13

Fax +34 91 580 33 39

E-post: Dg.consumo@madrid.org.

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

14.

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodepencias y Consumo de la Región de Murcia

Ronda de Levante, 11–4o Planta

30071 Murcia

Tfn +34 968 39 58 31

Fax +34 968 22 12 17

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

15.

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo del Gobierno de Navarra

C/González Tablas s/n

31002 Pamplona

Tfn +34 848 42 62 21

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

16.

Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno de la Rioja

C/Gran Via, 18

26071 Logroño

Tfn +34 941 272 420

Fax +34 941 272 418

E-post: Dg.salud@larioha.org

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

17.

Dirección General de Comercio y Consumo / Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana

C/Colón, 32

46004 Valencia

Tfn +34 96 386 96 04

Fax +34 96 386 96 00

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

18.

Dirección de Consumo y Seguridad Industrial – Gobierno Vasco/Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza – Eusko Jaurlaritza

C/Donostia San Sebastián, 1

01010 itoria (Gasteiz)

Tfn +34 945 01 99 23

Fax +34 945 01 99 31

945 01 99 47

E-post: consumo@ej-gv.es

Statligt organ med ansvar för marknadsövervakning och bevakning av konsumenters och användares rättigheter.

19.

AUC

Asociacíon de Usuarios de la Comunicación

Cavanilles, 29, 2o D

28007 Madrid

Tfn +34 91 501 67 73

Fax +34 91 501 87 66

E-post: auc@auc.es

Konsument- och användarorganisation för kommersiell kommunikation. Organisationen ger även konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

20.

ASGECO

Asociación General de Consumidores

Plaza Navafría, 3-Bajos

28027 Madrid

Tfn +34 91 405 36 98

91 405 36 11

Fax +34 91 405 39 97

E-post: asgeco@asgeco.org

Allmän konsument- och användarorganisation. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

21.

CEACCU

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

C/San Bernardo, 97–99

Edif. Colomina, Oficina F

28015 Madrid

Tfn +34 91 447 04 81

Fax +34 91 594 51 24

E-post: ceaccu@ceaccu.org

Allmän konsument- och användarorganisation. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

22.

CECU

Confederación de Consumidores y Usuarios

/Mayor, 45 2o Planta

2813 Madrid

Tfn +34 91 364 13 84

Fax +34 91 366 90 00

E-post: cecu@cecu.es

Allmän konsument- och användarorganisation. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

23.

FUCI

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes

C/Joaquín Costa, 61 Bajo Drcha

28002 Madrid

Tfn +34 91 564 01 18

Fax +34 91 562 83 55

E-post: fuciest@hotmail.com

Allmän konsument- och användarorganisation. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

24.

HISPACOOP

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios

C/Vallehermosa, 15, 1°

28015 Madrid

Tfn +34 91 593 09 35

Fax +34 91 593 18 14

E-post: hispacoop@hispacoop.es

Allmän konsument- och användarorganisation. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

25.

OCU

Organización de Consumidores y Usuarios

C/Albarracín, 21

28037 Madrid

Tfn +34 913 000 045

Fax +34 917 543 870

E-post: ocu@ocu.org

Allmän konsument- och användarorganisation. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

26.

UNAE

Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España

C/Villanueva, 8 – 3°

28001 Madrid

Tfn +34 91 575 72 19

Fax +34 91 575 13 09

E-post: informacion@federacionunae.com

Allmän konsument- och användarorganisation. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

27.

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros

C/Gavín, 12 local

50001 Zaragoza

Tfn +34 976 39 00 60

Fax +34 976 39 01 99

E-post: Aicar.adicae@adicae.net

Konsument- och användarorganisation för finansiella tjänster. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

28.

U.C.E.

Unión de Consumidores de España

/O'donnel 32, 5°d

28009 Madrid

Tfn +34 91 434 20 85

Fax +34 91 557 09 96

E-post: Uce_consumidores@ono.com

Allmän konsument- och användarorganisation. Ger konsumenter och användare upplysning och utbildning och företräder dem i olika organ med konsumentrepresentation.

FRANKRIKE

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (ADEIC)

3, rue de la Rochefoucauld

75009 Paris

Tfn +33 144 53 73 93

Fax +33 144 53 73 94

E-post: adeicnat@adeic.asso.fr

Internet: http://www.adeic.asso.fr

Ordförande: Patrick Mercier

Generalsekreterare: Christian Huard

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

2.

Association Force – Ouvrière Consommateur (AFOC)

141, avenue du Maine

75014 Paris

Tfn +33 140 52 85 85

Fax +33 140 52 85 86

E-post: afoc@wanadoo.fr

Internet: perso.wanadoo.fr/afoc

Ordförande: Jean-Claude Mailly

Generalsekreterare: Raphaël Manzano

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

3.

Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC)

153, avenue Jean-Lolive

93315 Pantin-Le-Pré-Saint-Gervais Cedex

Tfn +33 148 10 65 65

Fax +33 148 10 65 71

E-post: leo.lagrange.consom@wanadoo.fr

Internet: www.leolagrange-conso.org

Ordförande: Marc Lagae

Generalsekreterare: Yves Blein

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

4.

Association Etudes et Consommation (ASSECO-CFDT)

4, boulevard de la Villette

75955 Paris Cedex 19

Tfn +33 142 03 81 14

Fax +33 153 72 85 56

E-post: asseco@cfdt.fr

Internet: www.cfdt.fr/asseco

Ordförande: Yvonne Delemotte

Generalsekreterare: René Machabert

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

5.

Confédération Générale du Logement (CGL)

6/8, Villa Gagliardini

75020 Paris

Tfn +33 140 31 90 22

Fax +33 140 31 92 74

E-post: CGL.Nat@wanadoo.fr

Ordförande: Henry de Gaulle

Generalsekreterare: Pierre Perio

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

6.

Confédération de la Consommation du Logement et du cadre de vie (CLCV)

17 rue Monsieur

75007 Paris

Tfn +33 156 54 32 10

Fax +33 143 20 72 02

E-post: clcv@clcv.org

Internet: www.clcv.org

Ordförande: Reine-Claude Mader

Generalsekreterare: Alain Chosson

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

7.

Conseil national des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)

108, avenue Ledru-Rollin

75011 Paris

Tfn +33 147 00 02 40

Fax +33 147 00 01 86

E-post: cnafal@wanadoo.fr

Internet: www.cnafal.com

Ordförande: Michèle Fournier-Bernard

Generalsekreterare: Eric Comparat

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

8.

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)

28, place Saint-Georges

75009 Paris

Tfn +33 148 78 81 61

Fax +33 148 78 07 35

E-post: cnafc-conso@afc.France.org

Internet: www.afcfrance.org

Ordförande: Paul de Viguerie

Direktör: Olivier Braillon

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

9.

Confédération Nationale du Logement (CNL)

8, rue Mériel

93104 Montreuil Cedex

Tfn +33 148 57 04 64

Fax +33 148 57 28 16

E-post: cnl@lacnl.com

Ordförande: Jean-Pierre Giacomo

Handläggare: Philippe Denizot

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

10.

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

53, rue Riquet

75019 Paris

Tfn +33 144 89 86 80

Fax +33 140 35 29 52

E-post: csf@csfriquet.org

Internet: www.csfriquet.org

Ordförande: Christian Zytynski

Generalsekreterare: François Édouard

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

11.

Familles de France (FF)

28, place Saint-Georges

75009 Paris

Tfn +33 144 53 45 90

Fax +33 145 96 07 88

E-post: conso@familles-de-france.org

Internet: , www.familles-de-france.org

Ordförande: Henri Joyeux

Generalsekreterare: Olivier Degauquier

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

12.

Familles Rurales (FR)

7, cité d'Antin

75009 Paris

Tfn +33 144 91 88 88

Fax +33 144 91 88 89

E-post: famillesrurales@wanadoo.fr

Internet: www.famillesrurales.org

Ordförande: Thierry Damient

Direktör: Jean-Yves Martin

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

13.

Fédération nationale des Associations d'Usagers des transports (FNAUT)

32, rue Raymond-Losserand

75014 Paris

Tfn +33 143 35 02 83

Fax +33 143 35 14 06

E-post: fnaut@wanadoo.fr

Internet: perso.wanadoo.fr/fnaut

Ordförande: Jean Sivardière

Generalsekreterare: Simone Bigorgne

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

14.

Association pour l'Information et la Défense des Consommateurs Salariés de la CGT (INDECOSA-CGT

263, rue de Paris

93516 Montreuil Cedex

Tfn +33 148 18 84 26

Fax +33 148 18 84 82

E-post: indecosa@cgt.fr

Internet: www.cgt.fr/indecosa

Ordförande: Daniel Collet

Generalsekreterare: Daniel Tournez

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

15.

Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO)

16, avenue du Château

94300 Vincennes

Tfn +33 101 49 57 93 00

Fax +33 143 65 33 76

E-post: orgeco@wanadoo.fr

Internet: perso.wanadoo.fr/orgeco/

Ordförande: Yves Sirot

Generalsekreterare: Sylvie Martin-Pernot

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

16.

Union fédérale des Consommateurs – Que Choisir (UFC-QUE CHOISIR)

11, rue Guénot

75011 Paris

Tfn +33 143 48 55 48

Fax +33 143 48 44 35

E-post: mouvement@quechoisir.org

Internet: www.quechoisir.org

Ordförande: Alain Bazot

Direktör: Jean-Louis Redon

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

17.

Union Féminine Civique et Sociale (UFCS)

6, rue Béranger

75003 Paris

Tfn +33 144 54 50 54

Fax +33 144 54 50 66

E-post: ufcsnational@wanadoo.fr

Internet: www.ufcs.org

Ordförande: Chantal Jannet

Generalsekreterare: Elisabeth Leveque

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

18.

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

28, place Saint-Georges

75009 Paris

Tfn 33 149 95 36 00

Fax +33 140 16 12 76

E-post: nbrun@unaf.fr

Internet: www.unaf.fr

Ordförande: Hubert Brin

Direktör: Monique Sassier

Bevakar konsumenters ekonomiska intressen.

19.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)

59, boulevard Vincent Auriol

75703 Paris cedex 13

Bevakar konsumenters intressen och ansvarar för förfrågningar och förbudsförelägganden.

ITALIEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

A.C.U. Associazione Consumatori Utenti

Via Padre Luigi Monti, 20/C

20162 Milano (MI)

Tfn +39 02-661 54 11

Fax +39 02-642 52 93

E-post: associazione@consumatoriutenti.it

Internet: www.consumatoriutenti.it;

www.mangiosano.org

Arbetar för social solidaritet genom att värna om konsumenters och användares intressen. Föreningen har inte rätt att bedriva viss verksamhet. Dess främsta syfte är att värna om konsumenter och användare som är mindre gynnade på grund av sin fysiska, psykiska, ekonomiska eller sociala situation eller familjesituation (artikel 3 i stadgan).

2.

ADICONSUM

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente

Via degli Ammiragli, 91

00161 Rom

Tfn +39 06-441 70 21

Fax +39 06-44 17 02 30

E-post: adiconsum@adiconsum.it

Internet: www.adiconsum.it

Arbetar enbart med att tillvarata konsumenters och användares intressen, såsom rättigheter när det gäller hälsa, säkerhet och kvalitet på varor och tjänster, korrekt information och god reklamsed, varu- och tjänsteavtal med villkor som är rimliga, klara och tydliga samt rättvisa, tillhandahållande av offentliga tjänster av hög kvalitet och som är effektiva, information om ansvarsfull, kritisk, tillräcklig och miljövänlig konsumtion samt förnuftig energiförbrukning, information om hur man undviker att hamna i skuldfällan och om ocker, stöd och hjälp för dem som utsatts för ocker eller behöver hjälp (artikel 1 i stadgan).

3.

ADOC – Associazione Difesa Orientamento Consumatori

Via Lucullo, 6

00187 Rom

Tfn +39 06-4825849

Fax +39 06-4819028

E-post: adoc@adoc.org

Internet: www.adoc.org

Bevakar konsumenters och användares intressen genom åtgärder som ska garantera rättigheter och en högre levnadsstandard (artikel 2 i stadgan).

4.

ADUSBEF – Associazione per la Difesa DEGLI Utenti dei Servizi Bancari, Finanziari, Postali, ed Assicurativi

Via Farini, 62

00185 Rom

Tfn +39 06-48 18 632

Fax +39 06-48 18 633

E-post: info@adusbef.it

Internet: www.adusbef.it

Arbetar i Italien med att hjälpa, skydda och företräda användare av banktjänster och finansiella tjänster samt de som använder allmänna investeringsfonder eller någon annan verksamhet som direkt eller indirekt är knuten till kredittjänster (artikel 1 i stadgan).

5.

ALTROCONSUMO – Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina, 22

20159 Milano (MI)

Tfn +39 02-668901

Fax +39 02-66890288

E-post: pr@altroconsumo.it

press@altroconsumo.it

Internet: www.altroconsumo.it

Bevakar och tillvaratar konsumenters och varu- och tjänsteanvändares intressen samt tar initiativ för att säkra dessa intressen, såväl för den enskilde som kollektivt (artikel 2 i stadgan).

6.

ASSOUTENTI – Associazione Nazionale Degli Utenti dei Servizi Pubblici

Via Celimontana, 38

00184 Rom (RM)

Tfn +39 06-68 33 617

Fax +39 06-68 67 434

E-post: info@assoutenti.it

Internet: www.assoutenti.it

Bevakar konsumenters och användares intressen genom att arbeta för social solidaritet och värna om medborgerliga rättigheter (artikel 2 i stadgan).

7.

C.T.C.U. – Centro Tutela Consumatori Utenti – Verbraucherzentrale Südtirol

Via Dodiciville, 2

39100 Bolzano (BZ)

Tfn +39 0471-97 55 97

Fax +39 0471-97 99 14

Internet: www.centroconsumatori.it;

www.euroconsumatori.org;

www.assicurarsibene.it

Sammanslutningen av föreningar och organisationer i Alto Adige arbetar enbart med konsumentskydd. Den strävar efter att ta tillvara konsumenters och användares intressen med hjälp av sina egna strukturer och konsumentstrukturer samt fristående avdelningar som är skilda från övrig verksamhet (artikel 1 i stadgan).

8.

Cittadinanzattiva –

Via Flaminia, 53

00196 Rom

Tfn +39 06-36 71 81

Fax +39 06-36 71 83 33

E-post: procuratori@cittadinanzattiva.it

Internet: www.cittadinanzattiva.it

En medborgarrörelse som arbetar för mänskliga rättigheter genom att främja och praktiskt omsätta sociala och politiska rättigheter på ett nationellt, europeiskt och internationellt plan. Rörelsen strävar efter att eliminera avfall och bekämpa korruption och att, i nära samarbete med konsumentrörelsen i stort, tillvarata konsumenternas och användarnas rättigheter, värna om miljö, mark och hälsa samt säkerheten för den enskilde och samhället (artikel 1 i stadgan).

9.

CODACONS–Coordinamento delle Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e la Difesa dei Diritti di Utenti e Consumatori

Viale Mazzini, 73

00195 Rom

Tfn +39 06-37 25 809

Fax +39 06-37 01 709

E-post: codacons.info@tiscali.it

Internet: www.codacons.it

Strävar efter att med egna lagliga medel och med olika rättsliga instrument skydda konsumenters och användares (och även invandrares och flyktingars) rättigheter och intressen gentemot offentliga organisationer och privata producenter och varu- och tjänsteleverantörer, i syfte att förhindra att marknaden snedvrids på grund av marknadsmissbruk eller andra överträdelser mot den italienska staten (artikel 2 i stadgan).

10.

CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino

Viale Guglielmo Marconi, 94

00146 Rom

Tfn +39 06-55 30 18 08

Fax +39 06-55 30 70 81

E-post: codicin@codici.org

Internet: www.codici.org

Arbetar ideellt med att främja oberoende och demokratisk social utbildning. Centrumet gör kulturella, sociala, politiska och juridiska insatser för att informera om, bevaka och skydda framför allt missgynnade konsumenters och användares intressen (artikel 3 i stadgan).

11.

CONFCONSUMATORI – Confederazione Generale dei Consumatori

Via G. Mazzini, 43

43100 Parma (PR)

Tfn +39 052-12 30 134

Fax +39 052-28 57 17

E-post: confcons@tin.it

Internet: www.confconsumatori.it

Arbetar ideellt med att bevaka konsumenters och användares intressen med särskild fokus på social solidaritet (artikel 2 i stadgan).

12.

FEDERCONSUMATORI – Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti

Via Palestro, 11

00185 Rom

Tfn +39 06-42 02 07 55

Fax +39 06-47 42 48 09

E-post: federconsumatori@federconsumatori.it

Internet: www.federconsumatori.it

Bistår, utbildar och upplyser konsumenter och användare överlag, särskilt de ekonomiskt och socialt missgynnade (artikel 2 i stadgan).

13.

La Casa del Consumatore

Via Bobbio, 6

20125 Milano (MI)

Tfn +39 02-28 38 92 82

Fax +39 02-28 38 93 43

E-post: info@casadelconsumatore.it

Internet: www.casadelconsumatore.it

Arbetar på europeisk, nationell, regional och lokal nivå med att informera om och främja, skydda, företräda och tillvarata varu- och tjänstekonsumenters enskilda och kollektiva rättigheter och intressen, liksom konsumenters och användares intressen överlag (artikel 1 i stadgan).

14.

Lega Consumatori

Via delle Orchidee, 4/A

20147 Milano (MI)

Tfn +39 02-48 30 36 59

Fax +39 02-48 30 26 11

E-post: ufficiostampa@legaconsumatori.it

Internet: www.legaconsumatori.it

Strävar efter att på effektivast möjliga sätt främja, organisera och stärka sina samarbetspartners individuella och kollektiva resurser i fråga om utbildning, information och förmåga att själva tillvarata sina intressen för att kartlägga och tillgodose samhällets behov. Organisationen främjar och samordnar inrättandet av ekonomiska organ utifrån principerna om självförvaltning och enskildas direkta medverkan i syfte att säkra köpkraft och medveten konsumtion. Den efterlyser en ny utvecklingsmodell som tar hänsyn till nya konsumtionssätt för att få till stånd nya och ändrade former för kapitalistisk produktion, bearbetning och marknadsföring, värnar om medborgarnas fysiska och psykiska välfärd gentemot produktions- och tjänsteföretag med hjälp av olika rättsliga medel samt bidrar till att utveckla och förespråka arbetarrörelsens och arrendeböndernas ideal och värderingar där kooperativa och ömsesidiga samarbetsformer främjas (artikel 3 i stadgan).

15.

Movimento Consumatori

Via Piemonte, 39/A

00187 Rom

Tfn +39 06-48 80 053

Fax +39 06-48 20 227

E-post: info@movimentoconsumatori.it

Internet: www.movimentoconsumatori.it

Bevakar konsumenters och användares rättigheter och intressen överlag, i enlighet med artikel 2 i lagen av den 30 juli 1998 (nr 281) samt värnar om sparares rättigheter och intressen, och arbetar för att förbättra dessa gruppers levnadsstandard. Organisationen verkar för en utveckling av konsumentkulturen och ger information och utbildning om hållbara och miljövänliga konsumtionsvanor (artikel 2 i stadgan).

16.

Movimento Difesa del Cittadino – ONLUS

Via Quintino Sella, 41

00187 Rom

Tfn +39 06–86 39 92 08

Fax +39 06–86 38 84 06

E-post: info@mdc.it

Internet: www.helpconsumatori.it

Oberoende ideell organisation som verkar för solidaritet och förbättrade sociala förhållanden i Italien samt för att skydda medborgares, konsumenters och användares intressen (artikel 1 i stadgan).

17.

Unione Nazionale Consumatori

Via Duilio, 13

00192 Rom

Tfn +39 06-32 69 531

Fax +39 06-32 34 616

E-post: info@consumatori.it

Internet: www.consumatori.it

Företräder och skyddar utan åtskillnad alla konsumenter och användare av offentliga och privata tjänster, särskilt personer som är missgynnade på grund av en svag förhandlingsposition och som har begränsad tillgång till information i förhållande till fackmän. Organisationen försvarar även vid behov dessa personers lagstadgade rättigheter gentemot administrativa och rättsliga myndigheter och inom internationella organ samt bistår vid kontakter med offentliga och privata varu- och tjänsteleverantörer (artikel 2 i stadgan).

18.

Assoconsum ONLUS.

Via Lombardia, 30

00187 Rom

Tfn 06 42009318

Fax 06 42009322

E-post: info@asso-consum.it

Internet: www.asso-consum.it

Under åren omedelbart efter grundandet var organisationen Asso-consum huvudsakligen verksam i parlamentssammanhang. Mellan 2002 och 2007 ställdes minst 600 parlamentsfrågor med anledning av dess rapporter.

Allt eftersom organisationen anställde fler personer fick den ytterligare en roll att ge konsumenter stöd, vägledning och utbildning (både för medlemmar och icke medlemmar) samt fri rättshjälp på följande områden: lån och sparande, avtal, telekommunikation, transport, grupptalan, hälsa, turism, miljö, livsmedel och integritetsfrågor.

Asso-Consum var nyligen inblandad i initiativ av nationell betydelse, nämligen förhandlingarna med Costa Crociere om ersättning till passagerarna på fartyget Concordia presentationen av en folkomröstning om avskaffande av ersättning av de politiska partiernas utgifter i samband med val samt grupptalan mot Banca di Campania i fråga om avgifter för ett högsta debitsaldo.

CYPERN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Competition and Consumer Protection Service of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Tfn +357 22 86 71 53

Fax +357 22 37 51 20

E-post: perm.sec@mcit.gov.cy

Har till uppgift att skydda konsumenters hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen. Ansvarar för att EU:s direktiv införlivas och att harmoniserad lagstiftning tillämpas.

2.

Cypriot Consumers Association

Tfn +357 22 51 61 12/3/4

Fax +357 22 51 61 18

E-post: cyconsas@spidernet.net och cca@spidernet.net

Internet: www.cyprusconsumers.org.cy

Bevakar konsumenters rättigheter i enlighet med FN:s och EU:s bestämmelser samt informerar konsumenterna om deras rättigheter och skyldigheter.

3.

Cyprus Consumers and Quality of Life

Tfn +357 22 31 31 11

+357 22 46 30 03

Fax +357 22 46 30 77

E-post: consumersunion@cytanet.com.cy

Internet: www.consumersunion.org.cy

Har till uppgift att utan åtskillnad främja och tillvarata alla konsumenters rättigheter och att säkra deras rätt till ett tryggt och sunt liv i en hållbar och dynamisk miljö.

LETTLAND

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Patērētāju tiesību aizardzības centrs

Tfn +371 73 38 026

Fax +371 73 38 024

E-post: tpkc@apollo.lv

Internet: www.ptac.gov.lv

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen.

LITAUEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos

Vilniaus g. 25

LT-01119, Vilnius

Tfn +370 52 62 67 51

Fax.: +370 52 79 14 66

E-post: taryba@nvtat.lt

Internet: www.nvtat.lt

Detta nationella konsumentskyddsorgan lyder under regeringen och har till uppgift att bedriva konsumentskyddspolitik och samordna verksamheten inom inspektioner för produktsäkerhet och konsumentskydd.

LUXEMBURG

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Union luxembourgeoise des consommateurs nouvelle asbl

55, rue des Bruyères

1274 Howald

Tfn +352 49 60 22-1

Fax +352 49 49 57

E-post: ulc@pt.lu

Internet: www.ulc.lu

Ger information, utbildning, konsumentskydd, rättsligt bistånd, expertråd, rättshjälp och företräder konsumenter vid kontakter med offentliga myndigheter.

2.

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl

54, route de Longwy

8007 Bertrange

Tfn +352 45 00 45-1

Fax +352 45 04 55

E-post: acl@acl.lu

Internet: www.acl.lu

Bevakar och tillvaratar bilisters intressen som konsumenter.

UNGERN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Logodi u. 22–24

1012 Budapest

Tfn 36 1 31 17 030

Fax +36 1 33 17 386

E-post: baranovszky@ofe.hu

Kontaktperson: dr. Baranovszky György (ordförande)

Företräder de ungerska konsumenterna och bevakar deras intressen.

Medverkar vid utformningen och antagandet av den ungerska konsumentskyddspolitiken och samarbetar med inhemska och utländska konsumentskyddsorganisationer.

2.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Balaton u. 27

1055 Budapest

Tfn +36 1 31 17 030

Fax +36 1 33 17 386

Allmän företrädare för konsumentintressen, skyddar och genomdriver konsumenters rättigheter. Deltar i utformning av och lagstiftning inom konsumentskyddspolitik och prissättning, samt bistår vid rättsliga tvister.

3.

Magyar Energiafogyasztók Szövetségenek (MESZ)

Fö u. 68

1027 Budapest

Tfn +36 1 22 41 478

Fax +36 1 22 41 478

Företräder, skyddar och tillvaratar ungerska energiförbrukares intressen. Medverkar i reglering av energifrågor för mindre och större konsumenter och ger juridisk rådgivning.

4.

Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület

Petz Ferenc u. 8

1211 Budapest

Tfn +36 1 42 54 507

Fax +36 1 42 54 507

Allmän företrädare för konsumentintressen, skyddar och genomdriver konsumenters rättigheter.

5.

Magyar Autóklub Egyesület (MAK)

Rómer Flóris u. 4/a

1024 Budapest

Tfn +36 13451 800

Fax +36 1 34 51 801

Bevakar medlemmarnas intressen som bilister.

6.

Csalán Környezet és Természetvédö Egyesület

Kossuth L. u. 1, II/2

8200 Veszprém

Tfn +36 88 57 83 90

Fax +36 88 57 83 91

E-post: csalan@csalan.hu

Företräder de ungerska konsumenterna och bevakar deras intressen. Medverkar vid utformningen och antagandet av den ungerska konsumentskyddspolitiken och samarbetar med inhemska och utländska konsumentskyddsorganisationer.

7.

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ)

Thaly Kálmán utca 22–24.1./4

1096 Budapest

E-post: info@fjsz.hu

Företrädare: Dr. Márk Erdélyi (ordförande)

Organisationens mål är att driva konsumenternas rättigheter, avslöja överträdelser som påverkar konsumenterna, skydda konsumenternas intressen, öka medvetenheten om konsumenternas rättigheter, stöda statens och andra organs verksamhet för bättre konsumentskydd, utvidga konsumenternas rättigheter och vidta åtgärder för effektivare konsumentskydd.

8.

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)

Mátyás tér 17. 3. 9.

1084 Budapest

E-post: pite2008@gmail.com

Företrädare: Dr Dénes Lázár (ordförande)

Arbetar med konsumentupplysning och tillvaratar lokala och nationella konsumentintressen, påverkar och utvecklar nationella konsumentbeteenden, undersöker, presenterar och forskar om konsumentbeteenden, erbjuder konsumentskyddstjänster, främjar konsumentupplysning och konsumentintressen, bidrar till ett effektivare konsumentskydd samt stöder konsumenter i rättsliga tvister med försörjningsbolag, teleföretag, finansiella institutioner, leverantörer av finansiella tjänster, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, parkeringsföretag, researrangörer, fastighetsförmedlare och alla andra privata företag.

MALTA

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Malta Competition and Consumer Affairs Authority

Godwin Mangion

Generaldirektör

Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)

Mizzi House

National Road

Blata l-Bajda HMR9010

Malta

E-post: godwin.mangion@gov.mt

Tfn +356 21496919

Övervakar tillämpningen av genomförandebestämmelser till följande EU-lagstiftning:

Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam, med senare ändringar av direktivet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder).

Rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter, med senare ändringar av direktivet.

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal.

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler.

2.

Malta Tourism Authority

Marie Louise Mangion

Direktör

Malta Tourism Authority

Auberge d'Italie

Triq il-Merkanti

Valletta

Malta

Tfn 22915045/22915058

E-post: marie-louise.mangion@gov.mt

Övervakar tillämpningen av genomförandebestämmelser till följande EU-lagstiftning:

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis.

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang.

Båda direktiven har införlivats genom kap. 409 i Maltas lag om rese- och turisttjänster.

3.

Broadcasting Authority

7, Mile End Road

Ħamrun

Malta

Tfn +356 21 221281

Fax +356 21 240855

E-post: kaquilina@ba-malta.org

Övervakar tillämpningen av genomförandebestämmelser till rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, med senare ändringar.

4.

Medicines Authority

Patricia Vella Bonanno

Chief Executive Officer

203, Level 3,

Rue D'Argens,

Gżira GŻR 1368,

MALTA

Tfn +356 2343 9112

Fax +356 2343 9161

E-post: patricia.vella@gov.mt

Övervakar tillämpningen av genomförandebestämmelser till rådets direktiv 92/28/EEG av den 31 mars 1992 om marknadsföring av humanläkemedel.

Föreskrifterna om läkemedel (föreläggande om reklam) från 2008 planeras att offentliggöras i Maltas officiella tidning i januari eller februari 2008.

5.

Malta Communications Authority

Philip Micallef

Ordförande

Malta Communications Authority

Valletta Waterfront

Pinto Wharf

Floriana FRN1913

Tfn +356 2133 6840

Fax +356 2133 6846

E-post: philip.a.micallef@mca.org.mt

Internet: www.mca.org.mt

Övervakar tillämpningen av genomförandebestämmelser till följande EU-lagstiftning:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden.

Elektronisk handel (allmänna) föreskrifter (LN251/06), föreskrifter 15

Föreskrifter enligt artikel 25 i lagen om elektronisk handel (kap. 426)

6.

L-Ghaqda tal-Konsumaturi [Consumer Association – Malta]

Consumers' Association – Malta,

43/10, St. Zachary Street

Valletta, VLT 04,

Malta

Tfn +356 21239091

Tfn +356 79836128

Ordförande

Benny Borg Bonello

E-post: info@camalta.org.mt

bborgbonello@camalta.org.mt

Övervakar tillämpningen av genomförandebestämmelser till följande EU-lagstiftning: — Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam, med senare ändringar av direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal, direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder), rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter, med senare ändringar av direktivet samt rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal och rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler.

7.

Association For Consumer Rights (Malta)

Pope Pius XII, Flat 4, Mountbatten Street, Blata l-Bajda

Hamrun HMR 1579, Malta

Tfn +356 21246289

E-post: associationforconsumerrights@gmail.com

Ordförande

Stefan Xuereb

E-post: stefan@camalta.org

Tfn 21432661

Mobiltfn: 79233333

Generalsekreteraren

Grace Attard

E-post: grace.attard@gmail.com

Tfn +356 21488391

Mobiltfn: +356 99225445

Övervakar tillämpningen av genomförandebestämmelser till följande EU-lagstiftning: — Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam, med senare ändringar av direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal, direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder), rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter, med senare ändringar av direktivet samt rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal och rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler.

NEDERLÄNDERNA

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Consumentenbond

Enthovenplein 1

Postbus 1000

2500 BA Den Haag

Nederländerna

Tfn +31 70 445 45 45

Fax +31 70 445 45 96

1e) Koos Peters, E-post: kpeters@consumentenbond.nl

2e) Wibo Koole, E-post: wkoole@consumentenbond.nl

Internet: www.consumentenbond.nl

Arbetar för att göra det lättare för konsumenterna att göra bra val i ett hållbart och socialt rättvist samhälle.

ÖSTERRIKE

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Wirtschaftskammer Österreich

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

1045 Wien

Tfn +43-1 501 05 42 96

Fax +43-1 50 20 62 43

E-post: huberta.maitz-Internet: strassnig@wko.at

Företräder och tillvaratar sina medlemmars gemensamma intressen samt näringslivets och dess enskilda medlemmars intressen (1 § i Wirtschaftskammergesetz. Bevakar konsumenters kollektiva intressen enligt 28 § första stycket, 28a § första stycket, 29 § första stycket KSchG (lagen om konsumentskydd) och enligt 1 §, 2 § första stycket och 14 § första stycket UWG (lagen om illojal konkurrens).

2.

Bundesarbeitskammer

Bundesarbeitskammer

Prinz-Eugen-Straße 20–22

1040 Wien

Tfn +43-1 501 65 25 50

Fax +43-1 501 65 25 32

E-post: helmut.gahleitner@akwien.or.at

Företräder och bevakar arbetstagarnas sociala, ekonomiska, yrkesrelaterade och kulturella intressen. Bidrar till att förbättra arbetstagarnas och deras familjers ekonomiska och sociala situation. Vidtar åtgärder inom utbildning, kultur, miljöskydd, konsumentskydd och fritidsverksamhet, verkar för bättre hälsa och bostadsförhållanden samt full sysselsättning. Medverkar vid prissättning och fastställande av konkurrensregler. Bistår med råd och rättshjälp i arbets- och socialrättsliga ärenden och företräder arbetstagarna i dessa ärenden. Bevakar konsumenters kollektiva intressen enligt 1 §, 2 § första stycket och 14 § första stycket UWG (lagen om illojal konkurrens).

3.

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Löwenstraße 12

1010 Wien

Tfn +43-1 534 41 85 00

Fax +43-1 534 41 85 09

E-post: pkrecht@pklwk.at

Främjar jord- och skogsbrukets samhällsekonomiska funktion och tillvaratar jord- och skogsbrukets kollektiva intressen. Bevakar konsumenters kollektiva intressen enligt 1 §, 2 § första stycket och 14 § första stycket UWG (lagen om illojal konkurrens).

4.

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Hohenstaufengasse 10–12

1010 Wien

Tfn +43-1 53 44 44 05

Fax +43-1 53 44 45 52

E-post: thomas.maurer-muehlleitner@oegb.or.at

Bevakar sociala, ekonomiska och kulturella intressen för alla förvärvsarbetande utom egenföretagare (arbetare, tjänstemän, offentligt anställda, inklusive lärlingar och motsvarande), arbetslösa, även om de ännu inte haft något förvärvsarbete (utom egenföretagande), skolelever och studerande som har för avsikt att förvärvsarbeta som anställda och andra yrkesgrupper (som t.ex. frilansare) om deras verksamhet är jämförbar med förvärvsarbete för anställda. Bevakar konsumenters kollektiva intressen enligt 1 §, 2 § första stycket och 14 § första stycket UWG (lagen om illojal konkurrens).

5.

Verein für Konsumenteninformation

Verein für Konsumenteninformation

Mariahilferstraße 81

1010 Wien

Tfn +43-1 58 87 73 33

Fax +43-1 588 77 75

E-post: pkolba@vki.or.at

Ger konsumenter råd, information om och skydd mot vilseledande reklam och otillbörliga affärsmetoder samt i juridiska frågor i samband med köp av varor och tjänster. Bevakar konsumenters kollektiva intressen enligt 1 §, 2 § första stycket och 14 § första stycket UWG (lagen om illojal konkurrens).

6.

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Marco d'Aviano-Gasse 1

1015 Wien

Tfn +43-1 512 23 31

Fax +43-1 512 23 31/70

E-post: oelakt@netway.at

Främjar samarbetet mellan olika Landarbeiterkammer och ger råd och handhar gemensamma ärenden som tillhör jordbrukskamrarnas behörighetsområde (arbetstagarsektioner). Bevakar konsumenters kollektiva intressen enligt 28 § första stycket, 28a § första stycket, 29 § första stycket KSchG (lagen om konsumentskydd).

7.

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Sperrgasse 8–10/III

1150 Wien

Tfn +43-1 892 34 65

Fax +43-1 892 34 65/24

E-post: kontakt@seniorenrat.at

Verkar för att alla ekonomiska, sociala och kulturella inrättningar ska vara tillgängliga för äldre med hänsyn till deras behov, medverkar till att lösa problem som rör socialpolitik, äldreomsorg och hälsopolitik samt ger stöd till rådgivning, information och omsorg för äldre. Bevakar konsumenters kollektiva intressen enligt 28 § första stycket, 28a § första stycket, 29 § första stycket KSchG (lagen om konsumentskydd).

8.

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schwarzenbergplatz 14

1040 Wien

Tfn +43-1 514 50 32 92

Fax +43-1 505 78 93

E-post: office@schutzverband.at

Vidtar åtgärder mot illojal konkurrens, särskilt snedvriden konkurrens i näringslivet. Bevakar konsumenters kollektiva intressen enligt 1 §, 2 § första stycket och 14 § första stycket UWG (lagen om illojal konkurrens).

POLEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Tfn (växel): +48 22 551-77-00

Tfn (förfrågningar): +48 22 551-77-60; 551-78-11

Fax +48 22 827-64-53

Medborgarrättsombudsmannen ska enligt 208 § i den polska författningen värna om de mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter som anges i författningen och i andra rättsakter.

I akten av den 15 juli 1987 om medborgarrättsombudsmannen preciseras vilka uppgifter ombudsmannen har (konsoliderad version: Officiella tidningen 2001, nr 14, s.147).

Medborgarrättsombudsmannen ska enligt denna lag vidta lämpliga åtgärder om han får kännedom om överträdelser mot mänskliga och medborgerliga rättigheter.

2.

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Aleje Jerozolimskie 44

00 – 024 Warszawa

Tfn +48 22 33 37392

+48 22 33 37328

Fax +48 22 33 37 329

E-post: rzecznik@rzu.gov.pl

Försäkringsombudsmannens verkar utifrån lagen av den 22 maj 2003 om tillsyn av försäkringar och pensioner och om försäkringsombudsmannen. Enligt denna lag får försäkringsombudsmannen begära klargöranden från försäkringsbolag, det polska trafikförsäkringskontoret och garantifonden för försäkringar i följande typer av ärenden:

Enskilda ärenden på försäkringstagarens begäran.

Allmänna försäkringsvillkor eller interna regler som enligt försäkringsombudsmannen missgynnar försäkringstagarna.

Försäkringsbolag som inte följer gällande bestämmelser.

Försäkringsombudsmannen får även överlämna ärenden om obligatorisk försäkring till finansministern och föreslå ändringar av bestämmelser om obligatorisk försäkring.

3.

Rzecznik Konsumentów

Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów – (ca 360 i hela landet)

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie

Ul. Górskiego 7

00-033 Warszawa

Tfn +48 22 826 17 12

Tfn +48 22 827 76 37

E-post: mrothert@warszawa.um.gov.pl

konsument@warszawa.um.gov.pl

Enligt lagen av den 15 december 2000 om konkurrens och konsumentskydd (Officiella tidningen 2003, nr 86, s. 804 med efterföljande ändringar) företräder den regionala och kommunala konsumentombudsmannen de lokala myndigheterna i konsumentskyddsfrågor.

Konsumentombudsmannen har i första hand till uppgift att

1)

ge kostnadsfri rådgivning och information till konsumenter,

2)

lägga fram förslag till nya och ändrade konsumentskyddsbestämmelser i kommunallagstiftningen,

3)

vidta åtgärder gentemot företag för att tillvarata konsumenters rättigheter och intressen,

4)

samarbeta med det lokala konsumentskyddskontoret, handelsinspektionen och konsumentorganisationer,

5)

utföra andra uppdrag som anges i lagen eller i särskilda föreskrifter.

Konsumentombudsmannen får bland annat väcka talan på konsumenters vägnar och med deras godkännande ingripa i konsumentskyddsmål som redan inletts.

4.

Organizacje Konsumenckie

1.

Federacja Konsumentów

Rady Krajowej Federacji Konsumentów:

Plac Powstańców 1

00-030 Warszawa

Tfn/Fax +48 22 827 51 05

Internet: www.federacja-konsumentow.org.pl

E-post: biuro@federacja-konsumentow.org.pl

Enligt artikel 39 i lagen av den 15 december 2000 om konkurrens och konsumentskydd (Officiella tidningen 2003, nr 86, s. 804 med efterföljande ändringar) får konsumentorganisationer företräda konsumenterna gentemot administrativa organ och lokala myndigheter. De får även medverka i utformningen av den nationella konsumentpolitiken.

De organisationer som nämns i första avsnittet får

1)

yttra sig om lagförslag och andra handlingar som rör konsumenternas rättigheter och intressen,

2)

utforma och främja program för konsumentutbildning,

3)

prova varor och tjänster och offentliggöra resultaten av dessa prov,

4)

publicera tidskrifter, forskningsrapporter, broschyrer och foldrar,

5)

ge kostnadsfri konsumentrådgivning och hjälp till konsumenter vid klagomål, såvida det inte enligt organisationens stadgar krävs en avgift för dessa tjänster,

6)

delta i standardiseringsarbete,

7)

utföra nationella konsumentskyddsuppdrag som begärs av nationella eller lokala myndigheter,

8)

ansöka om stöd från offentliga medel för att utföra uppgifterna i punkt 7 ovan.

2.

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Nowowiejska 25,

00-665 Warszawa

Tfn +48 22 660 52 71

Fax +48 22 825 68 31

E-post: consumer@skp.pl

Internet: http://www.skp.pl/

PORTUGAL

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores

Tfn +351 296 62 97 26

Fax +351 296 62 97 26

E-post: secretariadodeangradoheroismo@acra.pt

consumidores@acra.pt

Internet: www.acra.pt

Främjar offentliga upplysnings- och utbildningskampanjer för konsumenterna och uppmuntrar och sporrar konsumenterna att bevaka sina intressen.

Genomför studier och lämnar yttranden, och offentliggör dessa om så krävs.

Har till uppgift att inrätta en juridisk konsumentrådgivning vars uppdrag ska fastställas av generalsekreteraren.

Genomför eller beställer analyser, provningar och andra kvalitetskontroller av olika varor.

Främjar olika typer av möten för diskussion om problem som konsumenter stöter på.

2.

Associação de Consumidores de Portugal

Tfn +351 239 40 48 40

Fax +351 239 40 47 38

E-post: acop.geral@mail.telepac.pt

Internet: http://planeta.clix.pt/acop

Värnar om sina medlemmar och konsumenter i allmänhet.

Verkar för och ser till att konsumenternas författnings- och lagenliga rättigheter tillämpas och efterlevs.

Utreder alla ärenden som är av intresse för konsumenterna och försöker finna lösningar på eventuella problem.

3.

Associação de Consumidores de Setúbal

Tfn +351 265 23 79 70

Fax +351 265 23 79 70

E-post: acset-setubal@iol.pt

Bevakar konsumenternas intressen i allmänhet.

4.

DECO – Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores

Rua Artilharia Um, n.° 79 – 4°

1269-160 LISSABON

Tfn 21 371 02 00

Fax 21 371 02 99

E-post: decolx@deco.pt

Internet: www.deco.proteste.pt

Bevakar konsumenternas legitima rättigheter och intressen.

RUMÄNIEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România (APC – România)

APC Romania

Intr. Licurici 2, Bloc 2, Ap. 2, Sector 3, Bukarest, Rumänien, RO-030894

Tfn/Fax +40-(21)-311.02.43

E-post: office@apc-romania.ro

Internet: www.apc-romania.ro

Företräder konsumenter och tillvaratar deras intressen, ger konsumentupplysning och anordnar utbildning.

SLOVENIEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Društvo za varstvo potrošnikov

Maribor

Tfn +386 2 251 68 83

Trubarjeva 3

SI-2000 Maribor

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

2.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave

Tfn +386 1 474 06 00

Fax +386 1 433 33 71

E-post: Mipor@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SI–1000 Ljubljana

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

3.

Obalno združenje potrošnikov Koper

Tfn 386 5 628 87 50

Fax 386 5 654 08 80

E-post: ks_zusterna@siol.net

Dolga reber 5

SI-6000 Koper

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

4.

Varstvo potrošnikov Celje

Tfn +386 3 541 26 05

Fax +386 3 492 35 11

E-post: janez.tercek@triera.net

Gledališka ul. 2

p.p. 297

SI–3000 Celje

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

5.

Zavod za varstvo potrošnikov

Tfn +386 1 256 88 77

Fax +386 1 256 88 77

E-post: varstvo.potrosnikov@siol.net

Koprska 94

SI–1000 Koper

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

6.

Združenje potrošnikov Gorenjske Kranj

Tfn +386 4 236 25 40

E-post: andrej.tavcar2@guest.arnes.si

Bertoncljeva 23

SI–4000 Kranj

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

7.

Združenje potrošnikov Posavja

Fax +386 7 814 91 49

E-post: metod.tekavcic@guest.arnes.si

Cesta Krških žrtev 23

SI–8270 Krško

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

8.

Združenje potrošnikov Pomurja

Tfn +386 2 5349 390

Fax +386 2 5349 391

E-post: zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SI–9000 Murska Sobota

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

9.

Združenje potrošnikov Primorske

Tfn +386 5 333 41 43

Fax +386 5 334 651

E-post: toni.podbrscek@email.si

Ur. Gradnikove brigade 33

SI-5000 Nova Gorica

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

10.

Združenje potrošnikov Zasavja

Tfn +386 3 566 90 40

Fax +386 3 566 90 41

E-post: tanja.drnovsek@siol.net

Cesta zmage 33

SI–1410 Zagorje ob Savi

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

11.

Zveza potrošnikov Slovenije – društvo

Tfn +386 1 474 06 00

Fax +386 1 433 33 71

E-post: zps@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SI–1000 Ljubljana

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

12.

Zveza potrošniških združenj Slovenije

Tfn 386 2 534 93 90

Fax 386 2 534 93 91

E-post: zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SI–9000 Murska Sobota

Icke-statlig konsumentorganisation

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

13.

Gospodarska zbornica Slovenije

Tfn +386 1 589 80 00

Fax +386 1 589 81 00

E-post: infolink@gzs.si

Dimičeva 13

SI–1000 Ljubljana

Slovenska handelskammaren

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

14.

Obrtna zbornica Slovenije

Tfn +386 1 583 05 00

Fax +386 1 505 43 73

E-post: obrtna.zbornica@ozs.si

Celovška 71

SI–1000 Ljubljana

Slovenska hantverkskammaren

Enligt artiklarna 74, 75 och 76 i den slovenska konsumentskyddslagen får handels- och hantverkskammare vidta åtgärder för förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas kollektiva intressen.

SLOVAKIEN

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Združenie slovenských spotrebiteľov

Palisády 22

Bratislava

Tfn +421 2 54 41 11 48

Fax +421 2 54 41 11 48

E-post: zss@zss.sk

Internet: www.isnet.sk/zss

Företräder konsumenter i rättstvister. Ger expertråd. Medlar i tvister mellan konsumenter och säljare.

2.

Ochrana spotrebiteľa Oravy

Obrancov mieru 2

Dolný Kubín

Tfn +421 435 88 61 23

Mobiltfn +421 907 24 21 11

E-post: osodk@centrum.sk

Medlar i tvister mellan konsumenter och säljare.

3.

Asociácia užívateľov služieb

Skuteckého 30, Banská Bystrica

Tfn +421 484 13 87 08

E-post: asubb@centrum.sk

Internet: www.asu.sk

Företräder konsumenter i rättstvister.

4.

Infospot, informačné a spotrebiteľské centrum

Žabotova 2

Bratislava

Tfn +421 252 49 19 11

Mobiltfn +421 905 25 00 05

E-post: infospot@vnet.sk

Löser konsumenttvister utanför domstol, företräder konsumenter inför domstol och gentemot myndigheter.

5.

Spotrebiteľská informačná agentúra

Horný val 24

Žilina

Tfn +421 415 62 59 92

Fax +421 415 00 08 33

E-post: terc@slovanet.sk

Löser konsumenttvister utanför domstol och företräder konsumenter i rättstvister.

6.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade

Šrobárova 2676/30

Poprad

Tfn +421 908 32 74 64

E-post: ochpp@pobox.sk

Bevakar konsumenters rättigheter och företräder konsumenter i rättstvister.

7.

Združenie bratislavských spotrebiteľov

Stavbárska 60

Bratislava

Tfn +421 903 84 72 92

E-post: zbs@pobox.sk

Företräder konsumenter och överlämnar ärenden till domstol.

8.

Združenie občianskej sebaobrany

Mraziarenská 3

Bratislava

Tfn +421 255 41 01 75

Mobiltfn +421 904 88 32 49

+421 903 70 34 73

E-post: sebaobrana@szm.sk

Internet: www.sebaobrana.szm.sk

Företräder konsumenter i konsumenttvister, särskilt då tjänsteleverantören har monopol.

9.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Ul. 17. Novembra 14

Stará Ľubovňa

Tfn 421 52 432 60 47

Fax +421 52 432 60 47

E-post: asociaciask@stonline.sk

Internet: www.spotrebiteliask.sk

Rådgivning och bistånd till konsumenter i rättstvister.

10.

Regionálne združenie spotrebiteľov Regionspot

Kapisztoryho 1

Nové Zámky

Tfn +421 35 42 32 64

Rådgivning och bistånd till konsumenter i rättstvister.

11.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov vlastníkov a nájomcov bytov

Ipeľská 5

Bratislava 821 07

E-post: znos@post.sk

Bevakar konsumenternas rättigheter för ägare och hyresgäster av lägenheter.

12.

European Information Society Institute, o.z. (EISI)

Dobrianskeho 1580

Vranov nad Topľou

E-post: eisi@eisionline.org

Internet: www.eisonline.org

Bevakar konsumenters rättigheter och intressen. Gr råd, löser konsumenttvister utanför domstol och företräder konsumenter i rättstvister. Konsumentutbildning och konsumentupplysning.

13.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16

058 01 Poprad

E-post: info@sospotrebitelov.sk

Internet: www.sospotrebitelov.sk

tfn 00421 52 286 1300

Alternativ tvistlösning och tvistlösning på nätet, kollektiva prövningsmöjligheter, intressebevakning, utbildnings- och förlagsverksamhet, daglig konsumentupplysning, nationell och internationell verksamhet i samband med konsumentskydd och bättre tillämpning av lagstiftningen.

14.

Úžera.org

Jazerná 19,

Nové Zámky

Tfn (421) 949 180 674

E-post: zdruzenie@uzera.org

Internet: www.uzera.org

Företräder konsumenter i rättstvister. Ger expertråd. Alternativ tvistlösning. Försvarar konsumenträtten kollektivt. Utbildar konsumenter och leverantörer.

15.

Asociácia bankových klientov

M. R. Štefánika 12,

Martin

E-post: info@asbk.sk

Internet: www.asbk.sk

Företräder konsumenter i rättstvister. Medlar i tvister mellan konsumenter och banker.

FINLAND

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Konsumentombudsmannen

Tfn +358 89 772 61

Fax +358 9 77267 557

E-post: posti@kuluttajavirasto.fi

Internet: www.kuluttajavirasto.fi

Övervakar konsumentmarknaden och villkor i konsumentavtal.

Övervakar att radio- och TV-reklam följer etiska principer och regler om skydd av minderåriga.

2.

Kuluttajat — Konsumenterna ry

Tfn +358 9 87750 120

Fax +358 9 87750 120

E-post: info@kuluttajat-konsumenterna.fi

Internet: www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Bevakar att konsumentskyddet fungerar som det ska och att det följer utvecklingen.

3.

Finlands konsumentförbund

Tfn +358 9 454 22 10

Fax +3589 454 22 120

E-post: suomen@kuluttajaliitto.fi

Internet: www.kuluttajaliitto.fi

Bevakar konsumenternas intressen på marknaden genom att väcka talan inför domstol.

4.

Konsumentverket

Tfn +358 9 772 61

Fax +358 9 77267 557

E-post: posti@kuluttajavirasto.fi

Internet: www.kuluttajavirasto.fi

Övervakar paketresor och säkerheten i samband med dessa.

5.

Finansinspektionen

Tfn +358 10 831 51

Fax +358 10 831 53 28

E-post: rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi

Internet: www.rahoitustarkastusfi

Övervakar i samarbete med konsumentombudsmannen marknadsföring av och avtalsvillkoren för konsumentkrediter.

6.

Läkemedelsverket

Tfn +358 9 47 33 41

Fax +358 9 71 44 69

E-post: kirjaamo@nam.fi

Internet: www.laakelaitos.fi

Övervakar läkemedelsreklam.

7.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

Tfn +358 9 396 72 70

Fax +358 9 39 67 27 97

Internet: www.sttv.fi

Övervakar alkohol- och tobaksreklam.

8.

Kommunikationsverket

Tfn +358 9 69 661

Fax +358 9 69 66 410

E-post: kirjaamo@ficora.fi

Internet: www.ficora.fi

Övervakar TV- och radioreklam med hänsyn till

föreskrifter om etiska principer och skydd av minderåriga, vilka påverkar reklam och TV-reklam,

alkohol- och tobaksreklam.

9.

Försäkringsinspektionen

Tfn +358 9 415 59 50

Fax +358 9 41559 660

E-post: kirjaamo@vakuutusvalvonta.fi

Internet: www.vakuutusvalvonta.fi

Övervakar marknadsföring av försäkringar och tillämpningen av försäkringsvillkor.

SVERIGE

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Tfn +46 8 429 05 00

Fax +46 8 429 89 00

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Internet: www.konsumentverket.se

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor med uppgift att tillvarata konsumenternas intressen.

FÖRENADE KUNGARIKET

Namn

Kontaktuppgifter

Ändamål

1.

Competition and Markets Authority (CMA)

Tfn 0203 738 6000

The Competition and Markets Authority

Victoria House

34–63 Southampton Row

London

WC1B 4AD

Förenade kungariket

www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority

general.enquiries@cma.gsi.gov.uk

CMA är en statilig myndighet som inte är ett ministerium och som arbetar med att främja konkurrensen för konsumenternas bästa. Målet är väl fungerande marknader för konsumenter, företag och ekonomin.

2.

The Information Commissioner's office (f.d. The Information Commissioner)

Tfn 01625 545 700

Fax 01625 524 510

Information Commissioner's Office Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow Cheshire

SK9 5AF

Förenade kungariket

http://www.informationcommissioner.gov.uk

mail@ico.gsi.gov.uk

Har en rad olika uppdrag enligt lagen om dataskydd och lagen om informationsfrihet.

3.

The Civil Aviation Authority

Tfn 020 7379 7311

Civil Aviation Authority

CAA House

45–59 Kingsway

London

WC2B 6TE

Förenade kungariket

http://www.caa.co.uk

Den brittiska civila luftfartsmyndigheten har ett flertal uppgifter, bl.a. att bevaka rimliga intressen som användare av flygtrafiktjänster har och skydda dem mot följderna av att företag som erbjuder sådana tjänster går i konkurs.

4.

The Office of Gas and Electricity Markets (f.d. Gas and Electricity Markets Authority)

Tfn 020 7901 7000

Fax 020 7901 7066

Ofgem

9 Millbank

London SW1P 3GE

Förenade kungariket

http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/index.jsp

enquiries@energywatch.org.uk

Myndigheten ansvarar för tillsyn av gas- och elmarknaderna i Storbritannien och har till uppgift att bevaka konsumenternas intressen på detta område.

5.

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland) (f.d. the Director-General of Electricity Supply for Northern Ireland

Tfn 02890 311575

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland)

Brookmount Buildings

42 Fountain Street

Belfast

BT1 5EE

Förenade kungariket

http://ofreg.nics.gov.uk/index.html

Generaldirektören för elförsörjningen i Nordirland ansvarar för tillsyn av gas- och elmarknaderna i Nordirland och har till uppgift att bevaka konsumenternas intressen på detta område.

6.

The Office of Communications

Tfn 0845 456 3000

Fax 0845 456 3333

The Office of Communications

Riverside House

2a Southwark Bridge Road

London SE1 9HA

Förenade kungariket

http://www.ofcom.org.uk

contact@ofcom.org.uk

Tillsynsmyndighet för Förenade kungarikets TV, radio, telekommunikation och trådlös kommunikation.

7.

The Office of Water Services (f.d. the Director-General of Water Services)

Tfn 0121 625 1300/1373

Fax 0121 625 1400

Office of Water Services

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham B5 4UA

Förenade kungariket

http://www.ofwat.gov.uk

enquiries@ofwat.gsi.gov.uk

Tillsynsmyndighet för den privatiserade vattensektorn i England och Wales. Den bevakar konsumenternas intressen när det gäller prissättning och tjänsternas standard samt avgör vissa tvister.

8.

The Office of Rail Regulation (f.d. the Rail Regulator)

Tfn 020 7282 2000

Fax 020 7282 2040

The Office of Rail Regulation

1 Waterhouse Square

138–142 Holborn

London

EC1N 2TQ

Förenade kungariket

http://www.rail-reg.gov.uk

Tillsynsmyndigheten för järnvägen i Storbritannien. Har bl.a. till uppgift att bevaka tågresenärernas intressen.

9.

Myndigheter som ansvarar för vikter och mått i Storbritannien

204 skilda organisationer. Kontakta först Office of Fair Trading:

Tfn 0207 211 8000

The Office of Fair Trading

Fleetbank House

2–6 Salisbury Square

London

EC4Y 8JX

Förenade kungariket

www.oft.gov.uk

enquiries@oft.gsi.gov.uk

I Storbritannien är det de lokala myndigheterna som ansvarar för vikter och mått. De ser till att lagar och andra bestämmelser följs när det gäller försäljning och tillhandahållande av varor och tjänster. Rådgivning till konsumenter och företag ingår också i deras verksamhet.

10.

The Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland

Tfn 028 9052 9900

Department of Enterprise, Trade and Investment

Netherleigh Massey Avenue

Belfast BT4 2JP

Förenade kungariket

http://www.detini.gov.uk

information@detini.gov.

DETINI ser till att lagar och andra bestämmelser följs när det gäller försäljning och tillhandahållande av varor och tjänster i Nordirland. Rådgivning till konsumenter och företag ingår också i verksamheten.

11.

The Financial Conduct Authority

Tfn 020 7066 1000

The Financial Conduct Authority

25 The North Colonnade

Canary Wharf

London E14 5HS

Förenade kungariket

http://www.fca.org.uk

FCA är ett fristående organ som reglerar den brittiska sektorn för finansiella tjänster. Det arbetar för att bibehålla allmänhetens förtroende och förståelse för den brittiska finanssektorn samt för att skydda konsumenterna.