17.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 61/1


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG om bestämmelser om sommartid

Tidsplan för sommartiden

(2016/C 61/01)

För åren 2017 till och med 2021 ska sommartid gälla under följande perioder med början kl. 1.00 UTC – samordnad universaltid:

—   2017: Söndagen den 26 mars–29 oktober.

—   2018: Söndagen den 25 mars–28 oktober.

—   2019: Söndagen den 31 mars–27 oktober.

—   2020: Söndagen den 29 mars–25 oktober.

—   2021: Söndagen den 28 mars–31 oktober.