Bryssel den 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Detta förslag syftar till att säkerställa rättslig enhetlighet mellan förordning (EG) nr 1008/2008 1 och ett internationellt avtal.

I artikel 13 i förordning 1008/2008 anges villkoren för att tillåta arrangemang för leasing av luftfartyg från tredjeländer, särskilt leasing med besättning. Möjligheterna ges för extraordinära förhållanden, t.ex. om det råder brist på erforderliga luftfartyg på gemenskapsmarknaden, och de bör vara strikt tidsbegränsade och uppfylla säkerhetsnormer som är likvärdiga med säkerhetsreglerna i gemenskapsrätten och nationell lagstiftning.

Luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater som den ena parten och Amerikas förenta stater som den andra parten undertecknades den 25 och 30 april 2007 2 och ändrades genom ett protokoll av den 24 juni 2010 3 . Luftfartsavtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 30 mars 2008. Ändringsprotokollet har tillämpats provisoriskt från och med den 24 juni 2010.

I luftfartsavtalet föreskrivs ett system för leasing med besättning mellan parterna. För att skapa tydlighet och säkerhet för lufttrafikföretagen har kommissionen rekommenderat rådet att ge kommissionen bemyndigande att förhandla om ett särskilt avtal om leasing med besättning med Förenta staterna, med målet att ta bort tidsbegränsningarna.

Det föreliggande förslaget syftar till att anpassa EU-förordningen i enlighet med detta. Det har därför ett mycket begränsat tillämpningsområde och kommer endast att gälla artikel 13.3 b i förordning (EG) nr 1008/2008. De övriga bestämmelserna i artikel 13 (om t.ex. säkerhetsstandarder och den behöriga myndighetens rättigheter) kommer att kvarstå oförändrade.

På kort sikt skulle undantaget från begränsningarna beviljas Förenta staterna, som skulle bli det första land med vilket EU har ett avtal om leasing med besättning. Andra tredjeländer kan i framtiden komma att efterfråga liknande undantag, men varje begäran skulle hanteras från fall till fall och undantag skulle bara beviljas när det är vederbörligen motiverat.

Alla direkta eller indirekta följder kommer att orsakas av själva avtalen om leasing med besättning, inte av ändringen av förordningen.

Enhetlighet med befintliga politiska bestämmelser inom politikområdet

Det föreliggande initiativet bygger på de befintliga unionsbestämmelser om lufttrafik som för närvarande ingår i förordning (EG) nr 1008/2008. Det kommer också att vara förenligt med det planerade avtalet mellan EU och Förenta staterna om leasing med besättning och med luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna.

Enhetlighet med annan unionspolitik

Detta initiativ är helt och hållet förenligt med kommissionens strategiska mål för 2014–2019 när det gäller att verka för ”EU som en global aktör” samt ”sysselsättning och tillväxt”.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITET OCH PROPORTIONALITET

Rättslig grund

Förslaget grundas på artikel 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), vilken är den rättsliga grunden för antagande av unionsåtgärder i fråga om lufttransport.

     Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Ändringen av förordningen är det enda befintliga instrument som är tillgängligt för att ta hand om den aktuella frågan.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget utgör den tekniska anpassningen av EU-lagstiftningen till ett internationellt avtal. Ändringen är strängt begränsad till de begränsningar i fråga om tidsbegränsningar som rör bestämmelserna om leasing med besättning i det planerade avtalet mellan EU och Förenta staterna om leasing med besättning.

Val av instrument

Det föreliggande förslaget ändrar inte den typ av instrument som används i den ursprungliga förordningen.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten av befintlig lagstiftning

Ej tillämpligt.

Samråd med berörda parter

Samtliga EU:s medlemsstater och branschen (inklusive arbetsmarknadsparter), samt Norge och Island (som är parter i luftfartsavtalet), har deltagit aktivt i analysen och bedömningen av ärendet.

Det insågs under dessa samråd att ett avtal om leasing med besättning skulle utlösa en ändring av förordning nr 1008/2008.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Denna ändring är av teknisk och övergripande karaktär som en följd av internationella avtal. Insamlingen av data för att bedöma dess inverkan kommer att genomföras inom ramen för begäran om bemyndigande att förhandla, mot bakgrund av ett avtal mellan EU och ett tredjeland.

Ändringen utlöses för närvarande endast av det planerade avtalet mellan EU och Förenta staterna om leasing med besättning. Insamling och analys av data för detta avtal sammanfattas i den medföljande färdplanen och rekommendationen till ett rådsbeslut.

Konsekvensbedömning

Initiativet har ett mycket specifikt syfte (teknisk anpassning till följd av ett internationellt avtal) och ett begränsat tillämpningsområde (undantag från begränsningar i fråga om tidsbegränsningar för leasing med besättning). Så som nämns i den färdplan som offentliggjordes den 7 mars 2016 föreslås inte något genomförande av en konsekvensbedömning.

Alla följder kommer att orsakas av själva avtalet om leasing med besättning, inte av ändringen av förordningen.

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Förslaget utgör en teknisk anpassning av EU-förordningen för att anpassa den till bestämmelserna i ett internationellt avtal.

En omfattande utvärdering av den befintliga politiken har inte gjorts eftersom initiativet inte medför en allmän lättnad av begränsningarna för alla tredjeländer. Initiativet syftar till att skapa ett undantag som gäller endast Förenta staterna och skulle förebygga en oförenlighet mellan förordningen och EU:s internationella förpliktelser.

Grundläggande rättigheter

Ej tillämpligt.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte EU:s budget.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Den föreslagna förordningen kräver inte några ytterligare genomförandeåtgärder.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Förslaget syftar till att införa en möjlighet till undantag från de villkor för leasing med besättning som fastställs i artikel 13.3 b i förordning (EG) nr 1008/2008 genom ingåendet av internationella avtal. Detta skulle medge mer flexibilitet, så långt som ingåendet av sådana avtal ger EU ekonomiska och sociala fördelar.

Genom de föreslagna ändringarna läggs en hänvisning till internationella avtal till i artikel 13.3 b i förordningen, där villkor för att tillåta leasing med besättning (extraordinära förhållanden, säsongsrelaterade kapacitetsbehov, driftsstörningar) fastställs.

De övriga bestämmelserna i artikel 13 (om t.ex. säkerhetsstandarder och den behöriga myndighetens rättigheter) skulle kvarstå oförändrade.

2016/0411 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter utsändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 4 ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande 5 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)I artikel 13 i förordning (EG) nr 1008/2008 ingår bestämmelser som ger möjlighet till arrangemang för leasing av luftfartyg som är registrerade i tredjeländer, särskilt arrangemang för leasing med besättning.

(2)Dessa arrangemang medges endast under extraordinära förhållanden, t.ex. om det råder brist på erforderliga luftfartyg på unionsmarknaden, och de bör vara strikt tidsbegränsade och uppfylla säkerhetsnormer som är likvärdiga med säkerhetsreglerna i unionsrätten och nationell lagstiftning.

(3)Ett luftfartsavtal mellan EU och Förenta staterna undertecknades 2007 och ändrades genom ett protokoll av den 24 juni 2010. I luftfartsavtalet återspeglas parternas åtagande avseende det gemensamma målet att fortsätta undanröja hinder för marknadstillträde, för att maximera nyttan för konsumenter, flygbolag, arbetskraft och samhället på båda sidor av Atlanten.

(4)I enlighet med detta föreskrivs i luftfartsavtalet ett system för leasing med besättning mellan parterna. I de relevanta bestämmelser som ingår i artikel 10 i luftfartsavtalet tillåts arrangemang för leasing med besättning i fråga om internationell luftfart, under förutsättning att alla som deltar i sådana arrangemang har rätt behörighet och uppfyller villkoren i de lagar och andra författningar som parterna normalt tillämpar.

(5)Relevanta skeenden och tidigare diskussioner i den gemensamma kommitté som inrättats inom ramen för luftfartsavtalet har visat att parterna skulle ha nytta av ett särskilt avtal om leasing med besättning som preciserar de relevanta bestämmelserna i luftfartsavtalet.

(6)Eftersom detta avtal omfattar en lättnad av de befintliga tidsbegränsningarna ger det följdverkningar på artikel 13.3 b i förordning 1008/2008, där tidsbegränsningar föreskrivs i de fall där unionens lufttrafikföretag leasar med besättning från lufttrafikföretag i tredjeländer.

(7)Artikel 13.3 b behöver därför ändras så att den möjliggör en lättnad av tidsbegränsningarna för leasing med besättning om detta avtalas i internationella avtal som ingås av unionen med tredjeländer.

(8)Förordning (EG) nr 1008/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 13.3 b i förordning (EG) nr 1008/2008 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”såvida inte något annat föreskrivs i ett internationellt avtal som ingås av unionen, ett av följande villkor uppfylls:”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den [...] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

(1)

   EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.

(2) Rådets beslut av den 25 april 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater (2007/339/EG), EUT L 134, 25.5.2007, s. 4.
(3) EUT L 223, 25.8.2010, s. 3.
(4) EUT C , , s. .
(5) EUT C , , s. .