Bryssel den 14.9.2016

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Under de första åren av den fleråriga budgetramen (nedan kallad budgetramen) för 2014–2020 drabbades unionen av oförutsedda utmaningar i en aldrig tidigare skådad omfattning på grund av instabilitet i närområdet, vilket ledde till säkerhetshot och massmigration.

I sitt meddelande Halvtidsöversyn och revidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020 – En resultatinriktad EU-budget 1 utvärderade kommissionen hur de särskilda instrumenten fungerat och använts under de första två–tre åren av genomförandet av budgetramen.

I syfte att mobilisera ytterligare finansiella medel för insatser som bidrar till att hantera dessa utmaningar har alla tillgängliga budgetmedel använts i bred utsträckning, inklusive omfördelningar, marginaler och särskilda instrument. Nya instrument, t.ex. Europeiska unionens förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet, har inrättats för att locka ytterligare finansiering, med bibehållen respekt för begränsningarna i budgetramen. Jämfört med den tidigare budgetperioden har de särskilda instrumenten i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 2 (nedan kallad förordningen om den fleråriga budgetramen) gjort budgetramen mycket mer flexibel så att unionen har kunnat vidta kraftåtgärder. Eftersom utmaningarna kvarstår äventyras emellertid unionens fortsatta kapacitet att snabbt reagera i nödsituationer.

Europaparlamentet har därför efterlyst djärva åtgärder för att öka unionsbudgetens flexibilitet 3 , och informella diskussioner i rådet har också visat att den nuvarande budgetramens förmåga att reagera på oförutsedda händelser måste förbättras 4 .

2.RÄTTSLIG GRUND OCH FÖRSLAGETS INNEHÅLL

Det här förslaget grundar sig på artikel 2 i förordningen om den fleråriga budgetramen, där det anges att halvtidsöversynen av budgetramen i tillämpliga fall ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag till revidering av denna förordning. Översynen ska inte minska de nationella anslag som redan tilldelas utan att det påverkar tillämpningen av den justering av anslagen till sammanhållningspolitiken som gjorts i enlighet med artikel 7 i förordningen om den fleråriga budgetramen 5 .

Mot bakgrund av hur de särskilda instrumenten använts sedan budgetramperioden början inklusive de nya utmaningar som unionen ställts inför och fortsätter att ställas inför, föreslår kommissionen att förordningen om den fleråriga budgetramen ska ändras i syfte att öka de årliga maxbeloppen till reserven för katastrofbistånd (artikel 9) och flexibilitetsmekanismen (artikel 11) samt i syfte att införa ett nytt särskilt instrument för att inrätta en krisreserv för Europeiska unionen som finansieras genom anslag som dragits tillbaka och som ska göra det möjligt för unionen att snabbt reagera vid kriser, såsom den pågående migrationskrisen, och vid händelser med allvarliga humanitära och säkerhetsrelaterade konsekvenser. Samtidigt med det här förslaget förslår kommissionen att det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 6 ska ändras för att fastställa förfarandet för utnyttjande av krisreserven för Europeiska unionen.

Dessutom föreslås det att begränsningarna av tillämpningstiden och tillämpningsområdet för den samlade marginalen för åtaganden (artikel 14) ska strykas.

När det gäller den samlade marginalen för betalningar föreslås det att de årliga taken för 2018–2020 (artikel 5.2) ska strykas för att vid behov göra det möjligt att, under budgetramens senare år, fullt ut utnyttja de stora marginaler för betalningar som inte användes 2016 och 2017, och därför garantera särskild flexibilitet i så stor utsträckning som möjligt.

3.BUDGETKONSEKVENSER

Detta förslag har inga omedelbara budgetkonsekvenser. Särskilda instrument mobiliseras och anslag tas upp i den årliga budgeten i enlighet med förfarandena i förordningen om den fleråriga budgetramen, relevanta grundläggande rättsakter (se artikel 3.2 i förordningen) och det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

2016/0283 (APP)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 312,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)Särskilda instrument har i stor utsträckning använts under de första åren av genomförandet av den budgetram för 2014–2020 som fastställs i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 7 för att bemöta de nya utmaningar som uppstod i det europeiska grannskapet och som krävde snabba och omfattande unionsinsatser i syfte att hantera de långtgående humanitära och säkerhetsrelaterade konsekvenserna av utmaningarna.

(2)De omständigheter som orsakade de extraordinära åtgärderna och behovet av fler insatser kvarstår, något som framgick av att marginaler och särskilda instrument än en gång utnyttjades i förslaget till budget för 2017, vilket minskar de tillgängliga budgetmedlen för att möta liknande situationer under den återstående delen av budgetramen.

(3)I syfte att tillämpa särskild flexibilitet i så stor utsträckning som möjligt och garantera att betalningstaken är tillräckliga för att unionen ska kunna fullgöra sina förpliktelser i enlighet med artikel 323 i fördraget måste begränsningarna för justering av betalningstaken för 2018–2020 avskaffas.

(4)Reserven för katastrofbistånd och flexibilitetsmekanismen måste stärkas och begränsningarna för de samlade marginalerna för åtaganden och betalningar avskaffas så att unionen även i fortsättningen har tillräckligt med kapacitet att reagera på oförutsedda omständigheter.

(5)Det bör föreskrivas ett nytt särskilt instrument för inrättande av en krisreserv för Europeiska unionen som finansieras genom anslag som dragits tillbaka måste fastställas för att göra det möjligt för unionen att snabbt reagera vid kriser, såsom den pågående migrationskrisen, och vid händelser med allvarliga humanitära och säkerhetsrelaterade konsekvenser.

(6)Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 ska ändras på följande sätt:

1.Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

2.”2.De särskilda instrument som föreskrivs i artiklarna 9–15 ska göra budgetramen flexibel och deras syfte ska vara att göra budgetförfarandet smidigt. Åtagandebemyndiganden som går utöver utgiftstaken för de berörda rubrikerna i budgetramen får införas i budgeten, om det är nödvändigt att utnyttja reserven för katastrofbistånd, Europeiska unionens solidaritetsfond, flexibilitetsmekanismen, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, marginalen för oförutsedda utgifter, krisreserven för Europeiska unionen, den särskilda flexibiliteten för att minska ungdomsarbetslösheten och stärka forskningen och den samlade marginalen för åtaganden, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2012/2002 8 , Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1309/2013 9 och det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 10 .”

3.I artikel 5 ska punkt 2 utgå.

4.I artikel 6.1 ska följande led läggas till som led f:

”f)En beräkning av de anslag som dragits tillbaka år n-2 och som ska göras tillgängliga för den krisreserv för Europeiska unionen som föreskrivs i artikel 13a.”

5.I artikel 9 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.    Det årliga belopp som ingår i reserven är 500 miljoner EUR (i 2011 års priser) och det får användas fram till år n+1 i enlighet med budgetförordningen. Reserven ska föras in i unionens allmänna budget i form av en bestämmelse. De delar av det årliga beloppet som härrör från föregående år ska utnyttjas först. Den del av det årliga beloppet från år n som inte utnyttjats år n+1 ska förfalla.”

6.I artikel 11 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.    Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att, för ett visst budgetår, finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker. Det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen ska ha ett tak på 1 000 miljoner EUR (i 2011 års priser).”

7.Följande artikel ska införas som artikel 13a:

”Artikel 13a

Krisreserv för Europeiska unionen

1.    Krisreserven för Europeiska unionen syftar till att göra det möjligt för unionen att snabbt reagera vid kriser och vid händelser med allvarliga humanitära och säkerhetsrelaterade konsekvenser.

2.    Utan att det påverkar tillämpningen av artikel [178] i budgetförordningen kommer anslag som dragits tillbaka år n-2 att göras tillgängliga för krisreserven för Europeiska unionen inom ramen för budgetförfarandet för år n. Reserven ska föras in i unionens allmänna budget i form av en bestämmelse. Det årliga belopp som är tillgängligt ska användas fram till år n+1 i enlighet med budgetförordningen. De delar av det årliga beloppet som härrör från år n ska utnyttjas först. Den del av det årliga beloppet från år n som inte utnyttjats år n+1 ska förfalla.”

8.Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Samlad marginal för åtaganden

1.Marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden ska utgöra en samlad marginal inom budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig över de tak som fastställs i budgetramen för åren 2016–2020.

2.Varje år ska kommissionen som del av den tekniska justering som föreskrivs i artikel 6 beräkna vilket belopp som finns tillgängligt. Den samlade marginalen i budgetramen eller delar av den får användas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för budgetförfarandet enligt artikel 314 i EUF-fördraget.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1) COM(2016) 603 av den 14 september 2016.
(2) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
(3)

   Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) Det nederländska ordförandeskapets rapport: Towards a forward-looking and flexible Multiannual Financial Framework, 30.5.2016, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf .
(5) När det gäller justeringen se: Teknisk justering av budgetramen för 2017 för att kompensera för BNI-utvecklingen och anpassningar av anslagen till sammanhållningspolitiken (COM(2016) 311 final av den 30 juni 2016.
(6) Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).
(7) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
(8) Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).
(10) Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).