Bryssel den 25.11.2016

COM(2016) 735 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

om ingående av ett avtal som ger Europeiska unionen särskild status i Internationella vinorganisationen (OIV)


1.    Inledning

Internationella vinorganisationen (OIV) är en mellanstatlig organisation med vetenskaplig och teknisk inriktning som är verksam på områdena vinodling, vin, vinbaserade drycker, bordsdruvor, russin och andra vinodlingsprodukter. Organisationen inrättades genom en internationell överenskommelse som undertecknades i Paris den 3 april 2001 och är en efterföljare till Internationella vinkontoret, som skapades 1924 genom en internationell överenskommelse av den 29 november 1924.

Den första januari 2016 hade OIV 45 medlemsstater, bland dem de viktigaste producentländerna med undantag av Förenta staterna, Kanada och Kina. Av EU:s medlemsstater är 19 medlemmar i OIV: Belgien, Bulgarien, Tyskland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Cypern. OIV:s årliga finansiella resurser uppgår till nästan 2,5 miljoner euro och utgörs huvudsakligen av avgifter från medlemmar och observatörer.

OIV:s mål fastställs i överenskommelsen om inrättandet av organisationen:

Att informera medlemsstaterna om åtgärder för beaktande av problem som förekommer bland producenter, konsumenter och andra aktörer inom sektorn för vin och vinprodukter.

Att biträda andra internationella organisationer, såväl mellanstatliga som icke-statliga, särskilt organisationer med standardiseringsverksamhet.

Att bidra till internationell harmonisering av nuvarande metoder och standarder samt, vid behov, till utarbetandet av nya internationella standarder för att förbättra villkoren för produktion och saluförande av vin och vinprodukter och till att säkerställa att konsumenternas intressen beaktas.

OIV bedriver många olika verksamheter förknippade med vinodling och vinprodukter, bland annat insatser för att främja, informera och standardisera.

För att bidra till internationell harmonisering av nuvarande metoder och standarder utarbetar OIV bland annat rekommendationer (”resolutioner”) inom områdena

villkor för produktionen av vin och vinprodukter,

oenologiska metoder,

definition och/eller beskrivning av produkter, märkning och saluföringsvillkor,

metoder för analys och bedömning av vinodlingsprodukter.

OIV:s standardiseringsverksamhet bygger på medlemsstaternas experters arbete och konkretiseras bland annat i form av publikationer som uppdateras regelbundet på grundval av de resolutioner som OIV antar. Hittills har OIV offentliggjort flera regelverk: en internationell oenologisk kodex, en internationell regelsamling över oenologiska metoder, en sammanställning av internationella metoder för analys av vin och druvmust, en sammanställning av internationella metoder för analys av spritdrycker, en internationell standard för märkning av vin och spritdrycker som framställs av vin, OIV-standarden för internationella tävlingar för vin och spritdrycker som framställs av vinprodukter, OIV:s regler för beskrivning av sorter och arter av Vitis, en beskrivning av världens sorter och en internationell förteckning över vindruvssorter och deras synonymer. Till dessa publikationer ska läggas ett antal resolutioner och arbeten inom olika områden som är förknippade med vin och vinprodukter.

En uttömmande beskrivning av OIV:s struktur och arbetssätt finns på organisationens webbplats: www.oiv.org .

2.    Unionens behörighet på de områden som hanteras av OIV

OIV:s viktigaste regelverk (den internationella oenologiska kodexen, den internationella regelsamlingen över oenologiska metoder, sammanställningen av internationella metoder för analys av vin och druvmust, den internationella standarden för märkning av vin och spritdrycker som framställs av vin och sammanställningen av internationella metoder för analys av spritdrycker) omfattas på unionsnivå av den gemensamma jordbrukspolitiken eller den gemensamma politiken om tillnärmning av lagstiftning för den inre marknadens inrättande och funktion.

Den europeiska lagstiftningen på de områden som hanteras av OIV innefattar bland annat:

Kommissionens förordning (EG) nr 2870/2000 av den 19 december 2000 om fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker (EGT L 333, 29.12.2000, s. 20).

Rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 58).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008. s. 16).

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193, 24.7.2009, s. 1).

Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 med avseende på skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EUT L 193, 24.7.2009, s. 60).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 157, 15.6.2011, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin (EUT L 71, 9.3.2012, s. 42).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

Även om OIV:s resolutioner inte i sig är bindande på unionsnivå gäller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 att EU-lagstiftningen påverkas av vissa av de resolutioner som antas och offentliggörs av OIV. Förordningen om en samlad marknadsordning innehåller hänvisningar till OIV:s resolutioner med avseende på följande bestämmelser:

Vissa analysmetoder för fastställande av vinprodukters sammansättning som antagits och offentliggjorts av OIV och som kommissionen måste utgå från, förutom om en sådan metod skulle vara ineffektiv eller olämplig med tanke på det mål som unionen önskar uppnå (artikel 80.5 i förordningen om en samlad marknadsordning).

Vissa specifikationer för renhets- och identifieringskrav för ämnen som ingår i oenologiska metoder, vilket innebär att de regler som antas och offentliggörs av OIV på området automatiskt blir bindande i Europeiska unionen (artikel 9 i kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa).

De oenologiska metoder som antagits och offentliggjorts av OIV och som kommissionen ska beakta när den lämnar tillstånd till sådana metoder (artikel 80.3 a i förordningen om en samlad marknadsordning).

Samma oenologiska metoder, om de används för produktion av viner som importeras till unionen före godkännandet enligt artikel 80.3 i förordningen om en samlad marknadsordning (artikel 90.2 i förordningen om en samlad marknadsordning).

På samma sätt gäller i enlighet med förordning (EG) nr 2870/2000 att EU-lagstiftningen påverkas av vissa av de resolutioner som antas och offentliggörs av OIV. Artikel 3 i förordning (EG) nr 2870/2000 innehåller en hänvisning till OIV-resolutioner i de fall där inga referensanalysmetoder för gemenskapen har fastställts för påvisande och kvantifiering av ämnen i en viss spritdryck.

I den mån OIV:s resolutioner kan påverka unionens regelverk eller ändra dess tillämpningsområde och när utövandet av dess interna befogenheter så kräver gäller följaktligen att unionen i enlighet med artikel 3.2 i EUF-fördraget har exklusiv behörighet på området. Av det skälet, och före röstningen om dessa resolutioner inom OIV, ska rådet enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget anta en gemensam ståndpunkt i unionens namn.

3.    Unionens deltagande

3.1    Lägesrapport

Unionen har i dagsläget ingen officiell status inom OIV. Kommissionens företrädare har i allmänhet helt informellt inbjudits att delta och gripa in i arbetet i expertgrupper, underutskott och utskott. Ibland har de även inbjudits att utan att kunna gripa in delta i den generalförsamling där resolutionerna antas av OIV:s medlemmar. De deltar inte i styrelsens arbete och inget bidrag betalas till OIV.

Detta tillfälliga deltagande är begränsat och tillåter inte att kommissionen informeras fullständigt om utarbetandet av nya resolutioner.

3.2    Nödvändigheten av unionens deltagande

Med tanke på att OIV:s arbete påverkar EU:s regelverk och unionens behörighet inom de områden som hanteras av OIV måste unionens roll i OIV stärkas och formaliseras.

Enligt artikel 8 i slutakten om inrättandet av OIV kan en internationell mellanstatlig organisation delta i OIV:s arbete eller vara medlem i OIV.

Rättsligt sett blir den naturliga följden av EU:s regelverk och unionens behörighet på de områden som OIV hanterar att unionen ansluter sig till OIV som medlem. När rådet 2009 diskuterade frågan om anslutning av unionen som medlem i OIV var emellertid en majoritet av medlemsstaterna emot en anslutning.

Enligt den arbetsordning för OIV som dess generalförsamling har antagit gäller dock särskild status för internationella mellanstatliga organisationers deltagande. Artikel 4 i OIV:s arbetsordning föreskriver följande:

”en internationell mellanstatlig organisation kan begära att få åtnjuta särskild status som tillåter att organisationen

a) griper in i utskotts, underutskotts och expertgruppers arbete,

b) deltar i generalförsamlingens och styrelsens möten.

Efter förslag från styrelsen och godkännande från generalförsamlingen ingås ett individuellt avtal mellan OIV och den berörda organisationen. Avtalet anger i varje enskilt fall de särskilda villkoren för samarbete, bland annat det årliga finansiella bidraget från organisationen.

Vid tre uteblivna finansiella bidrag i följd underrättar OIV:s generaldirektör den berörda internationella mellanstatliga organisationen om läget. Om skulden inte regleras inom två år räknat från den 31 december det tredje året med utebliven betalning utesluts den internationella mellanstatliga organisationen automatiskt från OIV.”

Kommissionen reserverar sig för möjligheten att föreslå rådet att unionen inleder förhandlingar för att bli medlem i OIV men bedömer det nödvändigt att unionen begär att OIV ger den särskild status.

Den särskilda statusen skulle tillåta kommission att som företrädare för unionen i enlighet med artikel 17 i EUF-fördraget informeras fullt ut om utarbetandet av nya resolutioner, samordna unionens gemensamma ståndpunkt avseende dessa samt i unionens namn på formell grund delta och gripa in i utskotts, underutskotts och expertgruppers arbete och delta i styrelsens och generalförsamlingens möten. Därigenom skulle unionen företrädas på ett enhetligt sätt i OIV utan att de vetenskapliga experterna från EU:s medlemsstater får sin roll i OIV ifrågasatt.

Beviljande av särskild status skulle dessutom tillåta unionens företrädare att på samma villkor som OIV:s medlemmar erhålla alla dokument som krävs för att unionen ska få så goda förutsättningar som möjligt att utarbeta sina ståndpunkter. Den särskilda statusen skulle underlätta de beslut rådet måste fatta enligt artikel 218.9 i EUF-förordningen.

Verkan av att denna status beviljas skulle begränsas till de särskilda villkor som anges i det särskilda dispositiv som åtföljer utkastet till skriftväxling som bifogas detta meddelande. Den särskilda statusen har inte rättslig verkan utöver dessa särskilda villkor.

3.3    Förfarande för att uppnå särskild status för unionen i OIV

Den 25 april 2012 skickade kommissionen en informell informerande not till rådet och Europaparlametet om att förhandlingar hade inletts med OIV.

Därefter översände kommissionen den 26 maj 2015 ett utkast till skriftväxling till rådet och Europaparlametet, åtföljt av ett särskilt dispositiv om unionens särskilda status i OIV och i överensstämmelse med det individuella avtal som avses i artikel 4 i OIV:s arbetsordning. Den 1 juli 2015 översändes ytterligare förklaringar om den särskilda statusen 1 . I rådets förslag till slutsatser av den 21 september 2015 godkände rådet kommissionens initiativ att inleda förhandlingarna med OIV och bad kommission att efter förhandlingarna presentera det ändrade utkastet till skriftväxling 2 .

Utkastet till skrivelse från EU samt det tillhörande särskilda dispositivet översändes till OIV den 14 oktober 2015 och ett utkast till skrivelse från OIV översändes till kommissionen den 27 januari 2016. Den slutliga versionen av utkastet till skriftväxling åtföljd av ett särskilt dispositiv bifogas det här meddelandet. Undertecknandet av denna skriftväxling ger unionen särskild status i OIV.

4.    Slutsats

Mot denna bakgrund föreslår kommissionen OIV att unionen får den särskilda status som avses i artikel 4 i OIV:s arbetsordning. Skriftväxlingen mellan OIV och unionen, åtföljd av ett särskilt dispositiv som definierar de särskilda villkoren för samarbetet, undertecknas av kommissionen, som företräder unionen inom ramen för detta förfarande. Den ledamot av kommissionen som ansvarar för jordbruk och landsbygdens utveckling ska ha behörighet att underteckna skriftväxlingen på kommissionens vägnar och på dennas ansvar.

Kommissionen uppmanar rådet att på grundval av artikel 16 i EUF-förordningen godkänna dessa slutsatser och stödja kommissionen i genomförandet av dem.

(1)

     Rådets dokument 9226/15 och 10432/15

(2)

     Rådets dokument 11788/1/15 REV 1.


Bryssel den 25.11.2016

COM(2016) 735 final

BILAGA

till

meddelande från kommissionen till rådet

om ingående av ett avtal som ger Europeiska unionen särskild status i Internationella vinorganisationen (OIV)


BILAGA

UTKAST till skriftväxling

mellan Internationella vinorganisationen och Europeiska unionen om konsolidering och intensifiering av samarbetet

A. SKRIVELSE FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Sedan inrättandet av Internationella vinkontoret, som 2001 ersattes av Internationella vinorganisationen (OIV), deltar flera av EU:s medlemsstater i OIV:s verksamhet. De har bland annat i samarbete med andra OIV-medlemmar formulerat rekommendationer för oenologiska metoder, definitioner och beskrivningar av produkter samt metoder för analys och bedömning av vinodlingsprodukter. Sedan april 1962 har EU en gemensam marknadsordning för vinodlingsprodukter. De regler som gäller för oenologiska metoder, analysmetoder och specifikationer för ämnen som används i oenologiska metoder fastställs i EU-lagstiftningen.

EU-lagstiftningen om oenologiska metoder tar hänsyn till OIV:s rekommendationer om oenologiska metoder och analysmetoder. De analysmetoder som fastställs på EU-nivå bygger på motsvarande sätt på metoder som har rekommenderats och offentliggjorts av OIV och OIV:s specifikationer av ämnen införlivas direkt i EU-lagstiftningen. Därmed får OIV:s rekommendationer mycket stor praktisk betydelse eftersom de flesta av världens vinproducenter finns i EU:s medlemsstater. I likhet med OIV bidrar EU aktivt till den internationella harmoniseringen av standarder och metoder för vinodlingsprodukter. Andra frågor som handhas av OIV, såsom märkning av viner, spritdrycker, aromatiserade vinprodukter och druvor samt statistik om vin, omfattas även av EU:s behörighet.

Det ligger i både OIV:s och EU:s intresse att EU informeras fullt ut om diskussioner som rör utarbetandet av nya rekommendationer från OIV. Ett mer aktivt deltagande från EU:s sida i OIV:s arbete skulle göra det lättare att fastställa EU:s ståndpunkter när det gäller OIV:s förslag till rekommendationer och att i framtiden utarbeta EU-regler som följer OIV:s standarder. Deltagandet skulle stärka både OIV:s och EU:s bidrag till den internationella harmoniseringen av metoder och standarder för vinodling och vin. Dessutom krävs en tydlig definition av tillämpningsområdet och metoderna för EU:s deltagande i OIV för att säkerställa öppenhet kring EU:s status i OIV, bland annat för OIV:s medlemmar.

På begäran från EU föreslår jag därför att den särskilda statusen enligt artikel 4 i OIV:s arbetsordning beviljas EU enligt villkoren i det särskilda dispositiv som bifogas denna skrivelse, från och med datum för Ert svar på den här skrivelsen. Europeiska kommissionen företräder EU inom ramen för detta dispositiv, i enlighet med artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen.

Denna skriftväxling begränsas till de bestämmelser som är nödvändiga för att ge EU den särskilda statusen. Skriftväxlingen skapar inga rättigheter eller skyldigheter enligt internationell rätt som läggs till dessa bestämmelser.

Med vänlig hälsning

Phil Hogan, ledamot av Europeiska kommissionen

B. SKRIVELSE FRÅN INTERNATIONELLA VINORGANISATIONEN

Phil Hogan, ledamot av Europeiska kommissionen

Jag har med stor tillfredsställelse tagit emot Er skrivelse av den 14 oktober 2015 om konsolidering och intensifiering av samarbetet mellan våra två organisationer. Skrivelsen har följande lydelse:

”Sedan inrättandet av Internationella vinkontoret, som 2001 ersattes av Internationella vinorganisationen (OIV), deltar flera av EU:s medlemsstater i OIV:s verksamhet. De har bland annat i samarbete med andra OIV-medlemmar formulerat rekommendationer för oenologiska metoder, definitioner och beskrivningar av produkter samt metoder för analys och bedömning av vinodlingsprodukter. Sedan april 1962 har EU en gemensam marknadsordning för vinodlingsprodukter. De regler som gäller för oenologiska metoder, analysmetoder och specifikationer för ämnen som används i oenologiska metoder fastställs i EU-lagstiftningen.

EU-lagstiftningen om oenologiska metoder tar hänsyn till OIV:s rekommendationer om oenologiska metoder och analysmetoder. De analysmetoder som fastställs på EU-nivå bygger på motsvarande sätt på metoder som har rekommenderats och offentliggjorts av OIV och OIV:s specifikationer av ämnen införlivas direkt i EU-lagstiftningen. Därmed får OIV:s rekommendationer mycket stor praktisk betydelse eftersom de flesta av världens vinproducenter finns i EU:s medlemsstater. I likhet med OIV bidrar EU aktivt till den internationella harmoniseringen av standarder och metoder för vinodlingsprodukter. Andra frågor som handhas av OIV, såsom märkning av viner, spritdrycker, aromatiserade vinprodukter och druvor samt statistik om vin, omfattas även av EU:s behörighet.

Det ligger i både OIV:s och EU:s intresse att EU informeras fullt ut om diskussioner som rör utarbetandet av nya rekommendationer från OIV. Ett mer aktivt deltagande från EU:s sida i OIV:s arbete skulle göra det lättare att fastställa EU:s ståndpunkter när det gäller OIV:s förslag till rekommendationer och att i framtiden utarbeta EU-regler som följer OIV:s standarder. Deltagandet skulle stärka både OIV:s och EU:s bidrag till den internationella harmoniseringen av metoder och standarder för vinodling och vin. Dessutom krävs en tydlig definition av tillämpningsområdet och metoderna för EU:s deltagande i OIV för att säkerställa öppenhet kring EU:s status i OIV, bland annat för OIV:s medlemmar.”

Internationella vinorganisationen (OIV) arbetar för att uppnå sina mål och utövar sina befogenheter i enlighet med artikel 2 i avtalet om dess inrättande. Den är en mellanstatlig organisation med vetenskaplig och teknisk inriktning som är verksam på områdena vinodling, vin, vinbaserade drycker, bordsdruvor, russin och andra vinodlingsprodukter.

OIV har en relation till Europeiska unionen sedan 30 år tillbaka. Sedan 2004 är relationen formaliserad genom att statusen ”inbjuden” har tilldelats Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 5 i OIV:s arbetsordning.

OIV har noterat Europeiska unionens begäran daterad den 14 oktober 2015 om att erhålla särskild status enligt artikel 8 i avtalet om inrättade av den 3 april 2001 för att tillåta unionen att gripa in i arbetet i utskotts, underutskotts och expertgruppers arbete och delta i OIV:s generalförsamlings och styrelses möten.

OIV har granskat denna begäran i enlighet med bestämmelserna i bilaga 3, punkt A.4 i sin arbetsordning med hänsyn till faktorer såsom typen av den berörda organisationens aktiviteter, antalet OIV-medlemmar som är medlemmar av organisationen, ömsesidigheten när det gäller möjligheten att delta i debatter, ta del av dokument och andra aspekter av observatörsstatusen samt huruvida organisationen tidigare har varit delaktig i OIV:s arbete.

När det gäller styrelsens granskning av den ..... och generalförsamlingens beslut av den ..... att tilldela Europeiska unionen särskild status som observatör i enlighet med artikel 8 i avtalet om inrättande av den 3 april 2001 har jag nöjet att bekräfta att OIV godtar samarbetsområdena och de särskilda villkoren för samarbetet mellan våra två organisationer såsom dessa definieras i det bifogade särskilda dispositivet.

Jag föreslår att den här skrivelsen och Er skrivelse av den 14 oktober 2015, inklusive bilagan, anses ge Europeiska unionen särskild status i OIV som är tillämplig från dagen för denna skrivelses undertecknande.

Med vänlig hälsning

Jean-Marie Aurand
Generaldirektör, OIV

Undertecknad i Paris denSärskilt dispositiv för Europeiska unionens särskilda status i Internationella vinorganisationen

1. SAMARBETSOMRÅDEN

Internationella vinorganisationen (OIV) och Europeiska unionen (EU) har gemensamma mål när det gäller vinodlingsprodukter. Båda bidrar till harmoniseringen av metoder och standarder på internationell nivå och EU-nivå för att underlätta produktion och saluförande av vin och vinprodukter. Bland annat antar och offentliggör OIV resolutioner om vinodling och vin och biträder andra internationella organisationer i deras standardiseringsarbete. EU:s verksamhet inom de områden som OIV hanterar innefattar regler om definition, produktion och saluförande av vin, aromatiserade vinprodukter, spritdrycker som framställs av vin, druvmust och bordsdruvor.

2. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAMARBETET

EU, företrätt av Europeiska kommissionen, kan gripa in i arbetet inom OIV:s utskott, underutskott och expertgrupper. Vid behov kan Europeiska kommissionens företrädare vid dessa möten lägga fram bland annat den EU-lagstiftning som kan finnas inom det berörda området och EU:s särskilda intresse för frågor som tas upp.

Europeiska kommissionens företrädare kan delta i generalförsamlingens och styrelsens möten. På begäran och i enlighet med OIV:s formföreskrifter kan Europeiska kommissionens företrädare informera dessa organ om EU:s ståndpunkter i frågor på dagordningen som är av direkt intresse för EU.

Europeiska kommissionen kommer regelbundet att bjuda in OIV till informationsutbyten och diskussion av ämnen av gemensamt intresse för OIV och EU.

OIV skickar (via brevlådan AGRI-OIV@ec.europa.eu ) alla relevanta dokument till Europeiska kommissionen och samtidigt till alla OIV:s medlemmar, bland annat de förslag till resolutioner som kan bli föremål för omröstning i generalförsamlingen. För att EU:s ståndpunkter, om så behövs, ska kunna fastställas i god tid skickar OIV förslagen till resolutioner så lång tid som möjligt före den generalförsamling där förslagen kommer att bli föremål för omröstning.

Europeiska kommissionen översänder alla relevanta dokument för antagande av nya EU-rättsakter som har direkt intresse för OIV när dokumenten offentliggörs.

OIV konstaterar att EU avser att lämna ett årligt finansiellt bidrag. Beloppet för detta bidrag överenskoms separat.