Bryssel den 10.5.2016

COM(2016) 246 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Inflationsjustering av de minimibelopp som fastställs i direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet


Inflationsjustering av de minimibelopp som fastställs i direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet 1

I enlighet med artikel 9.2 i direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet, sågs de belopp i euro som fastställs i artikel 9.1 över under 2015, så att de avspeglar förändringar i det europeiska konsumentprisindexet för samtliga medlemsstater i enlighet med vad som offentliggörs av Eurostat.

Efter denna översyn är de belopp som fastställs i euro följande:

   Vid personskada höjs minimibeloppet för täckningskapaciteten till 1 220 000 EUR för varje skadelidande eller 6 070 000 EUR per skadehändelse oavsett antalet skadelidande.

   Vid sakskada höjs minimibeloppet till 1 220 000 EUR per skadehändelse oavsett antalet skadelidande.

(1)