2.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/23


Meddelande om en ansökan enligt artikel 35 i direktiv 2014/25/EU – uppskjutande av betalningsfrister

Ansökan från en upphandlande enhet

(2015/C 217/09)

Den 16 januari 2015 tog kommissionen emot en ansökan i enlighet med artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (1). Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 19 januari 2015.

Denna ansökan görs av Flughafen Wien och rör verksamhet som avser exploatering av ett geografiskt område i syfte att tillhandahålla flygplatser eller andra terminaler för transport i luften på österrikiskt territorium. Det berörda meddelandet offentliggjordes i EUT C 93 den 20 mars 2015, s. 22.

I enlighet med punkt 1 första stycket led b i bilaga IV till direktiv 2014/25/EU ska kommissionen inom en tidsfrist av 130 arbetsdagar fatta beslut om denna ansökan. Den ursprungliga tidsfristen löper ut den 30 juli 2015.

I enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2014/25/EU får kommissionen kräva att medlemsstaten, sökanden, den behöriga oberoende nationella myndigheten eller någon annan behörig nationell myndighet ska lämna alla nödvändiga uppgifter eller komplettera eller förtydliga de uppgifter som lämnats inom en lämplig tidsfrist. Den 27 februari 2015 bad kommissionen Flughagen Wien att lämna ytterligare upplysningar senast den 13 mars 2015. Den 20 april 2015 bad kommissionen de österrikiska myndigheterna att lämna ytterligare upplysningar senast den 18 maj 2015.

I enlighet med punkt 2 andra meningen i bilaga IV till direktiv 2014/25/EU ska tidsfristen på 130 dagar upphävas under perioden från och med att den tidsfrist som anges i begäran om information löper ut och fram till dess att kommissionen tar emot fullständiga och riktiga upplysningar, om svaren till kommissionens begäran om klargörande eller ytterligare upplysningar inkommer sent eller är ofullständiga.

Den slutliga tidsfristen löper därför ut 90 arbetsdagar efter det att kommissionen mottagit fullständiga och korrekta uppgifter.


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.