52015DC0011

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET SOM ÅTFÖLJER FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM EUROPEISKA FONDEN FÖR STRATEGISKA INVESTERINGAR OCH OM ÄNDRING AV FÖRORDNINGARNA (EU) nr 1291/2013 OCH (EU) nr 1316/2013 /* COM/2015/011 final */


FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

SOM ÅTFÖLJER FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM EUROPEISKA FONDEN FÖR STRATEGISKA INVESTERINGAR OCH OM ÄNDRING AV FÖRORDNINGARNA (EU) nr 1291/2013 OCH (EU) nr 1316/2013

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta förslag till ändringsbudget nr 1 till 2015 års budget med beaktande av bestämmelserna i

– fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget[1], särskilt artikel 41, och

– Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, som antogs den 17 december 2014[2].

 

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.       Inledning.. 5

2.       Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) 5

2.1. Förslag till ändringar i budgetens kontoplan.. 5

2.2. Medel till garantifonden – Åtaganden 2015–2018 och betalningar 2016–2020. 6

2.3 Finansieringskällor för garantifonden – åtaganden 2015–2018. 6

2.4 En omfördelning av medel till garantifonden under 2015. 6

3.       Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen.. 9

1.           Inledning

I ett meddelande av den 26 november 2014 föreslog kommissionen ”En ny investeringsplan för Europa”[3], som syftar till att utnyttja minst 315 miljarder euro i ytterligare investeringar under de kommande tre åren. För detta ändamål kommer en ny europeisk fond för strategiska investeringar (EFSI) att inrättas i partnerskap mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB). EFSI kommer att stödjas genom en garanti på 16 miljarder euro ur EU:s budget, med stöd av en garantifond som täcker 50 % av EFSI:s utestående skulder.

Lagstiftningsförslaget om att inrätta EFSI antogs av kommissionen den 13 januari 2015[4]. I slutsatserna från Europeiska rådets möte den 18 december 2014[5] uppmanas EU-lagstiftarna att enas om förslagen senast i juni 2015, så att nya investeringar kan aktiveras redan i mitten av 2015.

I enlighet med lagstiftningsförslaget införs det genom denna ändringsbudget (FÄB) nr 1/2015 en budgetstruktur för medlen till garantifonden samt för eventuella ianspråktaganden av garantin, liksom för anslagen till rådgivning för identifiering, förberedelse och utveckling av investeringsprojekt.

Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 1 är att föreslå nödvändiga ändringar av kontoplanen och på motsvarande sätt omfördela 1 360 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 10 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Den samlade effekten på utgifterna och inkomsterna är budgetneutral.

2.           Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)  

Genom ovan nämnda utkast till förordning om inrättande av EFSI planeras det att skapa en garantifond, som ska sköta utbetalningarna till  EIB om det begärs att EU-garantin ska tas i anspråk. Enligt artikel 2.2 i utkastet till förordningen ska unionen bidra till finansieringen av Europeiskt centrum för investeringsrådgivning, vars syfte är att vidareutveckla stödet till utveckling och förberedelse av projekt i hela EU genom att utgöra en samlad kontaktpunkt för frågor som gäller tekniskt stöd för investeringar inom EU.

2.1. Förslag till ändringar i budgetens kontoplan

Det krävs tre nya budgetartiklar för att budgetera beloppen för EFSI. Två av dem skulle fungera på samma sätt som den befintliga kontoplanen för garantifonden för åtgärder avseende tredje land, och den tredje skulle finansiera Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. I detta förslag till ändringsbudget föreslås därför följande nya rubriker i kontoplanen:

· 01 04 04:         Garanti för Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

· 01 04 05:         Medel till garantifonden för EFSI

· 01 04 06:         Europeiskt centrum för investeringsrådgivning

För artikel 01 04 04 föreslås ett symboliskt anslag (”p.m.”), eftersom den endast kommer att kräva anslag i de fall EU-garantin behöver tas i anspråk.

2.2. Medel till garantifonden – Åtaganden 2015–2018 och betalningar 2016–2020

Åtagandebemyndigandena för finansiering av garantifonden återspeglar de årliga beloppen från de motsvarande finansieringskällor som anges i finansieringsöversikten till förslaget till förordning (se tabell nedan):

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totalt

Medel till garantifonden – åtaganden (miljoner euro) || 1 350 || 2 030 || 2 641 || 1 979 || 0 || 0 || 8 000

Enligt artikel 6 i utkastet till förordning ska garantifondens belopp gradvis ökas upp till målbeloppet 8 miljarder euro, dvs. 50 % av den totala EU-garantin 16 miljarder euro. Betalningsbemyndiganden från unionens allmänna budget ska fasas in fram till 2020 enligt den vägledande planen i bilaga I till utkastet till förordning:

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totalt

Garantifondens medel (ackumulerade uppgifter angivna i procent av EU:s totala garanti) || 0 || 3 % || 8 % || 22 % || 36 % || 50 % || 50 %

Årliga medel till garantifonden – betalningar (miljoner euro) || 0 || 500 || 1 000 || 2 000 || 2 250 || 2 250 || 8 000

Det krävs inga betalningsbemyndiganden för budgetåret 2015.

2.3 Finansieringskällor för garantifonden – åtaganden 2015–2018

De 8 miljarder euro i åtagandebemyndiganden som krävs för att finansiera garantifonden kommer att finansieras på följande sätt:

· 3,3 miljarder euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE).

· 2,7 miljarder euro från Horisont 2020[6].

· 2,0 miljarder euro från ofördelade marginaler under utgiftstaken i den fleråriga budgetramen, inklusive ett eventuellt unyttjande av den samlade marginalen för åtaganden.

2.4 En omfördelning av medel till garantifonden under 2015

Det föreslås att 1 350 miljoner euro i åtagandebemyndiganden omfördelas till den nya budgetartikeln (01 04 05), för att förse garantifonden för EFSI med medel för 2015.

Samtidigt föreslår kommissionen en minskning av åtagandebemyndigandena med 790 miljoner euro för Fonden för ett sammanlänkat Europa, såsom framgår av tabellen nedan. För att undvika störningar i den redan planerade verksamheten för 2015 har förslagen till minskade anslag utformats med full hänsyn tagen till det förväntade genomförandet av programmet och av de sektorspecifika fleråriga arbetsprogrammen.

Budgetrubrik || Beskrivning || Miljoner euro

06 02 01: || Att undanröja flaskhalsar, förstärka järnvägens driftskompatibilitet, komplettera felande länkar, och förbättra gränsöverskridande sträckor || 560,3

06 02 01 02 || Att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem || 34,9

06 02 01 03 || Att optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och göra transporterna mer driftskompatibla || 104,8

32 02 01 01 || Fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och driftskompatibiliteten för el- och gasnät över gränserna || 30,0

32 02 01 02 || Öka unionens energiförsörjningstrygghet || 30,0

32 02 01 03 || Bidra till hållbar utveckling och miljöskydd || 30,0

Fonden för ett sammanlänkat Europa totalt || 790,0

I fråga om omfördelningen från Horisont 2020 är minskningen av åtagandebemyndigandena begränsad till 70 miljoner euro (se tabellen nedan), för att ta hänsyn till konsortiernas planerade verksamhet och de förslag som redan utarbetats av det europeiska forskarsamhället för 2015.

Budgetrubrik || Beskrivning || Miljoner euro

02 04 02: || Ledarskap i rymden || 11,0

02 04 02 03 || Ökad innovation i små och medelstora företag || 1,8

02 04 03: || Mot en resurseffektiv, klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror || 3,7

02 04 03 02 || Främja trygga europeiska samhällen || 7,5

10 02 01 || Horisont 2020 – Kunddrivet vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens politik || 11,0

15 03 05 || Europeiska institutet för innovation och teknik – Integrera kunskapstriangeln högre utbildning, forskning och innovation || 25,0

32 04 03 01 || Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem || 10,0

Horisont 2020 totalt || 70,0

Det återstående beloppet på 490 miljoner euro kommer att omfördelas under 2015 från Iter (punkt 08 04 01 02). Den 17 december 2014 underrättade styrelsen för det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (Fusion for Energy) officiellt kommissionen om att en stor del av åtagandebemyndigandena för 2014 verkligen kommer att användas för att täcka behoven för 2015. Tillsammans med det faktum att flera kontrakt till högt värde kommer att undertecknas först i slutet av 2015 kommer detta att göra det möjligt att omfördela en stor del av åtagandebemyndigandena i 2015 års budget för avsättning av medel till garantifonden för EFSI. Kommissionen avser att kompensera minskningen för Iter 2015 med en motsvarande ökning i budgetplaneringen för Iter för perioden 2018–2020, vilket framgår av den finansieringsöversikt som åtföljer utkastet till förordning.

Summan av de föreslagna minskningarna av åtagandebemyndigandena för Fonden för ett sammanlänkat Europa (790 miljoner euro), Horisont 2020 (70 miljoner euro) och Iter (490 miljoner euro) motsvarar det belopp i åtagandebemyndiganden (1 350 miljoner euro) som föreslås för den nya budgetartikeln för avsättning av medel till garantifonden för EFSI (artikel 01 04 05).

För 2015 föreslår kommissionen också en budget på 10 miljoner euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden under den nya artikel 01 04 06 såsom bidrag från unionens allmänna budget till finansieringen av Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Europeiska investeringsbanken och kommissionen har uppskattat storleken på de årliga bidrag som krävs från unionen till miljökonsekvensbedömningar till 20 miljoner euro. Med tanke på att EFSI-förordningen enligt planerna ska antas i juni 2015 föreslår kommissionen en budget på 10 miljoner euro för 2015. Enligt kommissionens förslag bör dessa belopp uppvägas genom en motsvarande minskning av budgetposten för Iter (08 04 01 02) i åtaganden och betalningar.

Källorna till den omfördelning av åtagande- och betalningsbemyndiganden som begärs i detta förslag till ändringsbudget redovisas i korthet i följande tabell.

Budgetrubrik || Beskrivning || Miljoner euro

|| OMFÖRDELNING AV ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN

06 02 01 01 || Att undanröja flaskhalsar, förstärka järnvägens driftskompatibilitet, komplettera felande länkar, och förbättra gränsöverskridande sträckor || 560,3

06 02 01 02 || Att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem || 34,9

06 02 01 03 || Att optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och göra transporterna mer driftskompatibla || 104,8

32 02 01 01 || Fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och driftskompatibiliteten för el- och gasnät över gränserna || 30,0

32 02 01 02 || Öka unionens energiförsörjningstrygghet || 30,0

32 02 01 03 || Bidra till hållbar utveckling och miljöskydd || 30,0

FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA - delsumma || 790,0

02 04 02 01 || Ledarskap i rymden || 11,0

02 04 02 03 || Ökad innovation i små och medelstora företag || 1,8

02 04 03 01 || Mot en resurseffektiv, klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror || 3,7

02 04 03 02 || Främja trygga europeiska samhällen || 7,5

10 02 01 || Horisont 2020 – Kunddrivet vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens politik || 11,0

15 03 05 || Europeiska institutet för innovation och teknik – Integrera kunskapstriangeln högre utbildning, forskning och innovation || 25,0

32 04 03 01 || Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem || 10,0

Delsumma Horisont 2020 || 70,0

08 04 01 02 || Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma företaget för Iter – fusionsenergi || 500,0

Omfördelning av åtagandebemyndiganden totalt || 1 360,0

OMFÖRDELNING AV BETALNINGSBEMYNDIGANDEN

08 04 01 02 || Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma företaget för Iter – fusionsenergi || 10,0

Omfördelning av betalningsbemyndiganden totalt || 10,0

3.           Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen

Rubrik || Budget 2015 || Förslag till ändringsbudget nr 1/2015 || Budget 2015

|| (FÄB nr 1/2015)

Åtag.bem. || Betaln.bem. || Åtag.bem. || Betaln.bem. || Åtag.bem. || Betaln.bem.

1. || Smart och hållbar tillväxt för alla || 66 781 974 020 || 66 922 960 910 ||    ||    || 66 781 974 020 || 66 922 960 910

varav via flexibilitetsmekanismen ||  83 285 595 || || || ||  83 285 595 ||

Tak || 66 813 000 000 || || || || 66 813 000 000 ||

Marginal ||  114 311 575 || || || ||  114 311 575 ||

1a || Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 17 551 688 425 || 15 798 230 895 || || || 17 551 688 425 || 15 798 230 895

Tak || 17 666 000 000 || || || || 17 666 000 000 ||

Marginal ||  114 311 575 || || || ||  114 311 575 ||

1b || Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning || 49 230 285 595 || 51 124 730 015 || || || 49 230 285 595 || 51 124 730 015

varav via flexibilitetsmekanismen ||  83 285 595 || || || ||  83 285 595 ||

Tak || 49 147 000 000 || || || || 49 147 000 000 ||

Marginal ||    || || || ||    ||

2. || Hållbar tillväxt - naturresurser || 58 808 572 540 || 55 998 594 806 || || || 58 808 572 540 || 55 998 594 806

Tak || 59 599 000 000 || || || || 59 599 000 000 ||

Marginal ||  790 427 460 || || || ||  790 427 460 ||

varav: Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – marknadsrelaterade utgifter och direktstöd || 43 455 780 762 || 43 447 624 585 || || || 43 455 780 762 || 43 447 624 585

Särskilt utgiftstak || 44 313 000 000 || || || || 44 313 000 000 ||

Nettoöverföring mellan EGFJ och EJFLU ||  123 215 000 || || || ||  123 215 000 ||

Marginal ||  734 004 238 || || || ||  734 004 238 ||

3. || Säkerhet och medborgarskap || 2 146 731 538 || 1 859 513 793 || || || 2 146 731 538 || 1 859 513 793

Tak || 2 246 000 000 || || || || 2 246 000 000 ||

Marginal ||  99 268 462 || || || ||  99 268 462 ||

4. || Europa i världen || 8 408 418 991 || 7 422 489 906 || || || 8 408 418 991 || 7 422 489 906

Tak || 8 749 000 000 || || || || 8 749 000 000 ||

Marginal ||  340 581 009 || || || ||  340 581 009 ||

5. || Administration || 8 660 469 063 || 8 658 756 180 || || || 8 660 469 063 || 8 658 756 180

Tak || 9 076 000 000 || || || || 9 076 000 000 ||

Marginal ||  415 530 937 || || || ||  415 530 937 ||

varav: Institutionernas administrativa utgifter || 6 941 188 663 || 6 939 475 780 || || || 6 941 188 663 || 6 939 475 780

Särskilt utgiftstak || 7 351 000 000 || || || || 7 351 000 000 ||

Marginal ||  409 811 337 || || || ||  409 811 337 ||

6. || Kompensationer ||    ||    || || ||    ||   

Tak ||    || || || || ||

Marginal ||    || || || ||    ||

Totalt || 144 806 166 152 || 140 862 315 595 || || || 144 806 166 152 || 140 862 315 595

varav via flexibilitetsmekanismen ||  83 285 595 ||  11 315 595 || || ||  83 285 595 ||  11 315 595

Tak || 146 483 000 000 || 141 901 000 000 || || || 146 483 000 000 || 141 901 000 000

Marginal || 1 760 119 443 || 1 050 000 000 || || || 1 760 119 443 || 1 050 000 000

|| Andra särskilda instrument ||  515 365 000 ||  351 724 968 || || ||  515 365 000 ||  351 724 968

Summa || 145 321 531 152 || 141 214 040 563 || || || 145 321 531 152 || 141 214 040 563

[1]               EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[2]               EUT L XX, XX.XX.2015, s. X.

[3]               COM(2014) 903, 26.11.2014.

[4]               COM(2015) 10, 13.1.2015.

[5]               EUCO 237/14, 18.12.2014, s. 1.

[6]               Som framgår av avsnitt 2.4 kommer Iter att bidra till garantifonden 2015 med ett belopp på 490 miljoner euro. Detta belopp kommer att återföras till Iter genom en motsvarande minskning av åtagandebemyndigandena för Horisont 2020 under perioden 2018–2020.