29.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/2


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 13 mars 2015

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Inledning och rättslig grund

Den 17 december 2014 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europaparlamentet om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser (HIKP) (1) (nedan kallat förslaget till förordning). Rättsakten skulle upphäva och ersätta rådets förordning (EG) nr 2494/95 (2). Den 26 januari 2015 ombads ECB av EU-rådet att yttra sig över det förslaget.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förslaget till förordning faller inom ECB:s behörighetsområde eftersom ECB är en av de viktigaste användarna av HIKP-statistik Harmoniserade konsumentprisindex är viktiga indikatorer för penningpolitiken. De har stor betydelse för ECB:s huvudmål att upprätthålla prisstabilitet i hela euroområdet (3) eftersom de penningpolitiska besluten är beroende av tillförlitlig HIKP-statistik av hög kvalitet. De behövs också som stöd för Eurosystemets uppgift att bidra till det finansiella systemets stabilitet (4).

I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

ECB stöder EU-kommissionens (Eurostat) arbete med översynen och moderniseringen av EU:s rättsliga ram för sammanställningen av HIKP-statistik.

2.   ECB:s yttranden samt hur ECB involveras i det förberedande arbetet och i genomförandet

2.1

Mot bakgrund av ECB:s kontinuerliga bidrag till HIKP-ramverket och betydelsen av HIKP-statistik av hög kvalitet för det penningpolitiska arbetet och särskilt för ECB:s huvudmål att upprätthålla prisstabilitet, bör ECB även fortsättningsvis höras om framtida förändringar av detta ramverk (5).

2.2

Särskilt enligt artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget ska ECB höras om alla genomförandeakter och delegerade akter som kommissionen antar enligt det reformerade rättsliga ramverket för HIKP (6). EU-domstolen förtydligade att skyldigheten och fördelarna med att höra ECB i Kommissionen mot ECB  (7).

2.3

I linje med existerande regler i förordning (EG) nr 2494/95 (8), och utan att det påverkar samarbetet med att förbereda rättsakter, bör skäl 2 i förslaget till förordning spegla ECB:s behörighet att höras om alla genomförandeakter och delegerade akter som antas med stöd av förslaget till förordning.

3.   Användningen av delegerade akter och genomförandeakter

3.1

Angående kommissionens befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget anser ECB att det tröskelvärde under vilket det inte är obligatoriskt för en medlemsstat att tillhandahålla delindex av harmoniserade index, samt förteckningen över delindex som medlemsstaterna inte behöver framställa (9) är viktiga delar i förslaget till förordning. Dessa poster har avgörande betydelse för att säkerställa sunda och harmoniserade konsumentprisindex. Om dessa parametrar förändras får detta direkta konsekvenser för indexens täckning och sundhet. De har stor betydelse för kvaliteten och tillförlitligheten på indexen. ECB anser därför att delegerade akter inte är ett lämpligt rättsligt instrument när man skapar regler med betydelse för dessa nyckelelement i HIKP-ramverket. Dessa aspekter bör fastställas i förslaget till förordning. ECB föreslår att man i artikel 5.6 och 5.7 tar med de väl etablerade tröskelvärdena av 1/1 000 viktning av de totala utgifterna som täcks av HIKP respektive 1/100 vad gäller fastställande av egnahemsprisindex.

3.2

ECB stöder den föreslagna artikeln 5.1 tillsammans med artikel 2 q om insamlingen av information om ”reglerade priser” som en del av ”basinformationen” som ska tillhandahållas med hänvisning till HIKP (och HIKP med konstant skattenivå). ECB granskar utvecklingen av priser som antingen sätts direkt, eller i betydande utsträckning påverkas av, den offentliga sektorn (på central, regional eller lokal nivå, inklusive nationella lagstiftare) samt vilka konsekvenser dessa har på HIKP som helhet. Denna information är mycket värdefull för inflationsanalysen. Det behövs dock tydligare anvisningar för hur man klassar priser som helt, delvis eller inte alls direkt satta. Klassificeringen är ofta otydlig. För index som hänvisar till, eller exkluderar priser som sätts direkt, skulle ECB välkomna om kommissionen gav ut riktlinjer som säkerställer en harmoniserad definition och tillämpning av dessa koncept i form av en genomförandeakt som antas med stöd av artikel 4.4 i förslaget till förordning.

4.   Metodfrågor

4.1

ECB håller med kommissionen om att den nya rättsliga ramen inte bör sänka gällande krav vad gäller de harmoniserade indexens kvalitet och konsekvens. De resultat som uppnåtts under de gångna tjugo åren sedan rådets förordning (EG) nr 2494/95 antogs bör upprätthållas och om möjligt förstärkas.

4.2

Artikel 4.2 b i förslaget till förordning introducerar en större tolerans för systematiska skillnader i den årliga ökningen av egnahemsprisindex och bostadsprisindex som kan bli resultatet av avsteg från koncepten eller metoderna som framgår av föreslaget till förordning. Trots att kommissionens förordning (EU) nr 93/2013 (10) inte nämner denna aspekt, rekommenderar ECB uttryckligen att man tillämpar standarden av 0,1 procentpunkter som används för att bedöma jämförbarheten av delindex till HIKP. Detta skulle kunna uppnås genom att stryka artikel 4.2 b i förslaget till förordning och ta bort begränsningen av täckningen i artikel 4.2 a. Om man luckrar upp jämförbarhetskraven skulle detta leda till att kvaliteten på delindexen för egnahemspriser och bostadspriser försämras.

4.3

Produktion av delindex i intervaller som är mindre frekventa än vad som krävs av förslaget till förordning bör även fortsättningsvis kräva kommissions (Eurostat) förhandsgodkännande. Detta säkerställs för närvarande av artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2494/95 (11). Samme regler skulle kunna tas in i artikel 6.3 i förslaget till förordning samt även i genomförandeförordningen.

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till förordning ska ändras anges de specifika förslagen i ett tekniskt arbetsdokument som åtföljs av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 mars 2015.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (EGT L 257, 27.10.1995, s. 1).

(3)  Se artikel 127.1 i fördraget och artikel 2 första meningen i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan).

(4)  Se artikel 127.2 första strecksatsen och artikel 127.5 jämförd med artikel 139.2 c i fördraget samt första strecksatsen i artikel 3.1 och artikel 3.3. jämförda med artikel 42.1 i ECBS-stadgan.

(5)  Se artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2494/95 enligt vilken kommissionen ska hålla samråd med ECB och begära ett yttrande om de åtgärder som kommissionen föreslår ska överlämnas till kommittén för det europeiska statistiksystemet.

(6)  Se till exempel punkt 1.3 i Europeiska centralbankens yttrande av den 15 februari 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över förslag om ändring av de åtta direktiven 2006/49/EG, 2006/48/EG, 2005/60/EG, 2004/109/EG, 2004/39/EG, 2003/71/EG, 2003/6/EG och 2002/87/EG, avseende kommissionens genomförandebefogenheter (CON/2007/4), (EUT C 39, 23.2.2007, s. 1) och punkt 2 i Europeiska centralbankens yttrande av den 19 oktober 2012 över ett förslag om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 om harmoniserade konsumentprisindex (HIKP): överföring och spridning av HIKP:s delindex, vad gäller införande av harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå, och ett förslag till kommissionens förordning med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex (CON/2012/77), (EUT C 73, 13.3.2013, s. 5).

(7)  Dom av den 10 juli 2003 i mål C-11/00, Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska centralbanken, REG 2003, s. I-7147, särskilt punkterna 110 och 111. EU-domstolen förtydligade att skyldigheten att höra ECB ”huvudsakligen [har] till syfte att säkerställa att den som upprättar en sådan rättsakt avvaktar med att anta denna till dess det organ hörts som, genom de specifika uppgifter som det har på det aktuella området enligt gemenskapsrätten och med sin stora sakkunskap, särskilt kan bidra till det planerade lagstiftningsförfarandet”.

(8)  Se artikel 5.3. i förordning (EG) nr 2494/95.

(9)  Se artikel 5.6 och 5.7 i förslaget till förordning.

(10)  Kommissionens förordning (EU) nr 93/2013 av den 1 februari 2013 med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex (EUT L 33, 2.2.2013, s. 14).

(11)  Priser ska sammanställas varje månad. Om mindre ofta förekommande sammanställning inte hindrar upprättande av ett HIKP som uppfyller villkoren för jämförbarhet som avses i artikel 4 kan kommissionen (Eurostat) medge undantag från månatlig sammanställning. Denna bestämmelse utgör inget hinder mot oftare förekommande sammanställning.