18.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 455/4


Förhörsombudets slutrapport (1)

Marine Harvest/Morpol (förfarande enligt artikel 14.2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Utkastet till beslut enligt artikel 14.2 i koncentrationsförordningen (2) konstaterar i sak att Marine Harvest ASA (Marine Harvest) genom att genomföra en transaktion som innebar att företaget förvärvade ensam kontroll över Morpol ASA (Morpol) innan anmälan till Europeiska kommissionen hade begått en överträdelse av den anmälningsskyldighet och det genomförandeförbud som följer av artikel 4.1 respektive artikel 7.1 i koncentrationsförordningen.

2.

Marine Harvest anmälde sitt förvärv av ensam kontroll över Morpol till kommissionen den 9 augusti 2013. Genom sitt beslut av den 30 september 2013 förklarade kommissionen koncentrationen förenlig med den inre marknaden, med förbehåll för att Marine Harvest uppfyller sina åtaganden. I beslutet anges även att det kan bli aktuellt med ett separat förfarande vad gäller en eventuell överträdelse av artiklarna 4.1 och 7.1 i koncentrationsförordningen (3).

3.

Genom en skrivelse av den 30 januari 2014 underrättade kommissionen Marine Harvest om sin pågående undersökning av dessa eventuella överträdelser och om skapandet av ett separat ärende för denna undersökning.

4.

Den 31 mars 2014 antog kommissionen ett meddelande om invändningar i vilket den redogjorde för sin preliminära ståndpunkt att Marine Harvest hade åsidosatt artiklarna 4.1 och 7.1 i koncentrationsförordningen.

5.

I följebrevet till meddelandet om invändningar erbjöd generaldirektoratet för konkurrens Marine Harvest att ta del av kommissionens handlingar i ärendet.

6.

På begäran av Marine Harvest förlängde generaldirektoratet för konkurrens tidsfristen för att svara på meddelandet från den 24 april 2014 till den 30 april 2014. Marine Harvest svarade på meddelandet om invändningar den 30 april 2014.

7.

Ett formellt muntligt hörande ägde rum den 6 maj 2014. Deltagarna var Marine Harvest och dess juridiska rådgivare, tjänstemän från de av kommissionens avdelningar och enheter som berörs av ärendet och företrädare för de nationella konkurrensmyndigheterna i åtta av EU:s medlemsstater.

8.

I enlighet med artikel 16 i beslut 2011/695/EU har jag har undersökt om utkastet till beslut endast tar upp invändningar som Marine Harvest har givits tillfälle att yttra sig om. Jag anser att så är fallet.

9.

Överlag anser jag att utövandet av de processuella rättigheterna har respekterats under det nu aktuella förfarandet.

Bryssel den 10 juli 2014.

Wouter WILS


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29) (nedan kallat beslut 2011/695/EU).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1) (koncentrationsförordningen).

(3)  Beslut av den 30 september 2013 i ärende M.6850 Marine Harvest/Morpol, punkt 9.