7.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 352/17


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 352/10

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA”/”FASOLA Z DOLINY DUNAJCA”

EG-nr: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubriker i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband med det geografiska området

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [specificera]

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

Värdet för vikten av 1 000 frön har ändrats. Att 1 000 frön väger mellan 1 100 och 1 500 gram, såsom anges i punkt 3.2 (beskrivning av produkten), är ett uppenbart skrivfel. Stora frön är ett av de främsta kännetecknen hos ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca”, och 1 000 frön väger i själva verket mellan 2 000 och 2 800 g. Följande mening har därför lagts till i punkt 3.2: ”Bönan tillhör de största bland sorterna Phaseolus multiflorus och Phaseolus coccineus.” Den meningen utgör ytterligare ett skäl att ändra vikten av 1 000 frön av ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca”.

Användning av solrosor (Helianthus annuus) som stödpinnar har lagts till i punkt 7 i specifikationen. Solrosor har använts som stödpinnar vid odling av störbönor av sorten ”Piękny Jaś” ända sedan sådana bönor började odlas i Dunajec-dalen. Metoden blir allt populärare bland odlarna eftersom den är miljövänlig och bidrar till att förbättra landskapet. Uppgiften har tagits med i ansökan om SUB-status.

Vidare har agronomiska uppgifter om såddstandarder och radbredd vid bönodling uppdaterats i punkt 7 i specifikationen för ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca”. Dessa ändringar har blivit nödvändiga på grund av det omfattande utbytet av jordbruksmaskiner i Małopolska de senaste åren. Moderna traktorer har längre hjulbas och bredare däck än äldre modeller, och de jordbrukstekniska standarderna måste därför ändras.

De föreslagna ändringarna påverkar inte på något sätt vare sig de särskilda egenskaperna hos ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca” enligt 5.2 i det sammanfattande dokumentet eller produktens höga kvalitet och karakteristiska smak. De kommer dock att göra det möjligt för producenter som tillämpar aktuella jordbrukstekniska standarder att få SUB-skydd.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (3)

”FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA”/”FASOLA Z DOLINY DUNAJCA”

EG-nr: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”Fasola z Doliny Dunajca”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6: Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i är tillämplig

Endast torra frön av bönan avsedda att användas som livsmedel får säljas under beteckningen ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca”. Bönan tillhör de största bland sorterna Phaseolus multiflorus och Phaseolus coccineus.

Fysiska egenskaper:

1 000 frön väger mellan 2 000 och 2 800 gram, beroende på jordens beskaffenhet i odlingsområdet och de meteorologiska förhållandena under växtperioden.

Fröna är friska, mogna, släta, väl utvecklade, fylliga, enhetligt njurformade, platta och fria från orenheter eller skador orsakade av insekter. De har ett blankt, enhetligt vitt skal som täcker grodden och en karakteristisk lukt av vältorkade bönfrön, utan någon mustighet eller några främmande lukter. Bönorna har en vattenhalt på högst 18 % och kännetecknas av sin delikata, milda och svagt söta smak.

Bönorna måste minst uppfylla följande krav före förpackning:

—   Brutna bönor: upp till 0,1 %.

—   Skrumpna bönor: upp till 0,1 %.

—   Vita bönor av andra sorter: upp till 2 %.

—   Färgade bönor: upp till 1 %.

—   Ojämnt färgade bönor: upp till 1 %.

—   Delar av stjälkar, baljor, blad, trä, förpackningsmaterial och ofarliga ogräsfrön: upp till 0,3 %.

—   Oorganiska orenheter: upp till 0,2 %.

Den mängd bönor som inte uppfyller dessa krav får inte överstiga totalt 1,05 %.

Kemiska egenskaper:

—   Högsta proteinhalt: 20–24 %.

—   Råfett: 1,0–2,5 %.

—   Råfiber: 3,3–4,8 %.

—   Aska: 3,8–4,4 %.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

För att säkerställa högsta möjliga produktkvalitet måste alla steg i produktionsprocessen för ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca” äga rum i det geografiska område som anges i punkt 4. Detta beror bland annat på att de särskilda naturförhållanden som råder i detta område är gynnsamma för odling av bönor. Dessutom grundas hela produktionsprocessen på traditionella metoder i denna region, och merparten av arbetet utförs manuellt. Följaktligen spelar de lokala producenternas färdigheter en stor roll.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det område där ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca” eller ”fasola z Doliny Dunajca” odlas omfattar 11 kommuner i Dunajecs floddal: Gródek nad Dunajcem (Nowosądecki-distriktet), Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno (Tarnowski-distriktet), Czchów (Brzeski-distriktet) och Gręboszów (Dąbrowski-distriktet) i vojvodskapet Małopolskie.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Dunajec-dalen, som fått sin form av floden Dunajec, har en varierande topografi. Områdets höjd över havet minskar gradvis från Gródek nad Dunajcem till Wietrzychowice, som är den lägst belägna kommunen i Dunajec-dalen. Landskapets huvudsakliga mittlinje utgörs av en bred dal med terrasser, som sträcker sig från sydväst till nordost. Den slingrande Dunajec-floden är mellan 50 och 150 meter bred, delvis reglerad och invallad. Längs sidorna reser sig bergsformationer på vilka det finns en tydlig flodslätt som tar upp merparten av dalgången. Arktiska luftmassor strömmar söderut genom dalen och varma luftmassor strömmar norrut. Dalen nås också av fönvindar. Under våren och hösten begränsar morgondimma plötsliga temperatursvängningar mellan dag och natt. Dunajec–dalens karakteristiska form ger dessutom upphov till en tillströmning av varma luftmassor på våren och sommaren.

De områden där ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca” odlas ligger på relativt låg höjd, vilket skyddar fälten från vinden. De alluviala lerjordarna där odlingarna ligger är mycket gynnsamma för denna sort, både i fråga om det tillgängliga innehållet av mineraler och pH-värdet, vilket även är fallet för mängden regn och regnmönstret under odlingsperioden. Magnesiuminnehållet i jordarten på gårdarna i Dunajec–dalen är mycket högt (12,2–15 mg per 100 g jord).

Tarnów-området, som ligger mitt i Dunajec-dalen, är en av de varmaste platserna i Polen. De datum då dygnsmedeltemperaturen når de definierade gränsvärdena för temperaturen, dvs. > 0, > 5, > 10 och > 15 °C, infaller flera till över ett dussin dagar tidigare än i andra regioner i Polen, vilket är mycket fördelaktigt för odlingsförhållandena i Dunajec-dalen. Dessutom är medelvärdet av temperaturen över en flerårsperiod 0,8 °C högre i Tarnów än i Kraków, som ligger omkring 90 km bort.

5.1.1   Mänskliga faktorer

De färdigheter som är oumbärliga för en lämplig odling och skörd av bönor med de rätta egenskaperna har utvecklats till perfektion under flera generationer av de jordbrukare som odlar ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca”. Följande färdigheter är särskilt betydelsefulla: reproduktion av frön på jordbrukarnas egen gård, val av bästa tidpunkt för sådd för att förhindra förluster på grund av frost, jordberedning för sådd, placering av ett korrekt antal frön (3–5) i varje enskilt hål i jorden, val av korrekta stödpinnar och metoder för att få bönorna att slingra sig runt dem, samt val av bästa tidpunkt för att skära ner plantan så att bönorna hinner torka före den första frosten. Endast en skicklig hantering av hela produktionsprocessen kan säkerställa en god och balanserad bönskörd med frön av hög kvalitet. Odling av bönor grundas främst på manuellt arbete och kräver stor noggrannhet och hängivenhet samt att varje produktionsmoment utförs vid rätt tidpunkt beroende på väderförhållandena under året i fråga.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca” kännetecknas av följande unika egenskaper:

—   Magnesiumhalt (Mg): i genomsnitt 80 mg/kg högre än för bönor som inte kommer från det geografiska område som anges i punkt 4.

—   Vattenhalt: högst 18 %.

—   Söt smak: bekräftad genom sensorisk bedömning i laboratorium.

—   Struktur och konsistens: delikat, med en konsistens som smälter i munnen och mycket liten mjölighet.

—   Skalets tjocklek: bedömt som tunt genom sensorisk bedömning i laboratorium.

—   Skalets mjukhet: bedömt som mjukt genom sensorisk bedömning i laboratorium.

—   Koktid: 10 minuter kortare än för bönor som inte kommer från det geografiska område som anges i punkt 4.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

”Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca” är en produkt som uteslutande har uppstått till följd av en rad särskilda naturliga faktorer (dvs. klimat och jordmån) i kombination med de lokala producenternas kunnande. Det är endast genom denna kombination som produktens unika kvalitet kan säkerställas.

Den höga magnesiumhalten (Mg) i jorden i det område där ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca” odlas ökar halten av magnesium i fröna vilket, när fröna skördas vid rätt tidpunkt, bidrar till att ge produkten dess karakteristiskt söta smak.

Den bördiga alluviala lerjoden och klimatet i Dunajec-dalen är gynnsamma för bönan och skapar mycket goda förhållanden för bönans tillväxt och utveckling. Lufttemperaturintervallet och mängden regn och regnmönstret under odlingsperioden är mycket gynnsamma för utvecklingen hos ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca” och för en god avkastning. Det nödvändiga sambandet mellan dessa geografiska förhållanden och det kunnande som krävs för att välja bästa tidpunkt för sådd, bereda jorden för sådd, placera ett korrekt antal frön i varje enskilt hål i jorden samt välja bästa tidpunkt för att skära ner plantan säkerställer en riklig skörd av stora bönor. Valet av bästa tidpunkt för att skära ner plantorna och för den tid de ska ligga ute i det fria, i kombination med de gynnsamma atmosfäriska förhållandena i området, ger frön med lägre vattenhalt och tunnare skal som täcker grodden än Phaseolus multiflorus som inte kommer från Dunajec-dalen. Manuell sortering av fröna gör det möjligt att uppfylla stränga kvalitetsstandarder för fröna från ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca”.

Att låta fröna torka naturligt utan att tvinga fram eller påskynda processen leder till en jämn minskning av utrymmet mellan cellen och väggen utan att cellväggen degraderar. Denna behandling säkerställer den korta koktiden för ”fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/”fasola z Doliny Dunajca”, bönans delikata struktur och konsistens samt ett mycket tunt skal som skyddar grodden jämfört med Phaseolus multiflorus-frön som inte kommer från det geografiska område som anges i punkt 4.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-pazdziernika-2013-roku2


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.