52014PC0724

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */


MOTIVERING

1.       BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken kräver att måtten på inflation i EU harmoniseras för att säkerställa att Europeiska unionen fungerar väl, och i synnerhet för att kunna föra en effektiv penningpolitik.

Harmoniserade konsumentprisindex är avgörande för att bedöma och mäta

· konvergensen i fråga om prisstabilitet inom EU, och

· resultaten av euroområdets penningpolitik när det gäller att nå målet att säkra prisstabilitet.

Harmoniserade inflationsmått används också för att bedöma den nationella konkurrenskraften som ett led i kommissionens förfarande vid makroekonomiska obalanser.

Därför måste konsumentprisindex vara jämförbara mellan alla länder och alla produktområden. De måste vara tillräckligt detaljerade och kunna framställas inom en rimlig tidsram. De inflationstal som beräknats utifrån konsumentprisindex måste utgöra ett objektivt och opartiskt beslutsunderlag.

Dessutom ger jämförbara och tillförlitliga konsumentprisindex tillsammans med andra källor värdefulla insikter när det gäller att deflatera ekonomiska värden såsom löner, hyror, räntor och nationalräkenskapsuppgifter. Dessa skattade volymtidsserier visar utvecklingen av en given ekonomisk företeelse utan påverkan av inflation och utgör ett viktigt underlag för politiska och ekonomiska beslut.

I oktober 1995 utarbetades och antogs en rådsförordning om harmoniserade index för konsumentpriser (HIKP), vilken följts av 20 tillämpningsförordningar under de följande 17 åren.

Standardiserade regler som garanterar största möjliga jämförbarhet är alltjämt viktigt för de huvudsakliga användarna av HIKP, särskilt kommissionen och Europeiska centralbanken, men vissa parametrar har ändrats sedan de ursprungliga reglerna antogs:

· Utvecklingen av det europeiska statistiksystemet (ESS) har lett till att behovet av en harmoniserad inställning till många av metodaspekterna när det gäller konsumentprisindex erkänns i mycket större utsträckning.

· De tekniska aspekterna av datainsamlingen och indexberäkningen har förändrats drastiskt med anledning av den snabba tekniska utvecklingen på senare år. Kraftfulla it-system gör det möjligt att använda metoder som inte hade varit tänkbara för bara två decennier sedan: möjligheten att använda skannerdata revolutionerar datainsamlingen och bruket av olika internetkällor för priser utvecklas ständigt.

· Genom Lissabonfördraget infördes en nyordning för kommittéförfaranden, med delegerade akter och genomförandeakter. Detta bör avspeglas i lagstiftningen.

Alla dessa olika förändringar gör att HIKP-lagstiftningen måste omarbetas så att den rättsliga grunden moderniseras, rationaliseras och anpassas efter dagens behov, såväl faktiska som potentiella. En översyn av HIKP-förordningen ger berörda parter möjligheten att reflektera över de befintliga reglerna och rekommendationerna, rationalisera dem och fokusera på vissa aspekter beroende deras relevans i dag och vad som ligger i olika slags användares främsta intresse.

För många politikområden där EU spelar en aktiv roll behövs information om händelser och utvecklingstendenser som påverkar konsumentprisindex, så att man kan ställa upp mål och utvärdera framsteg. Enligt EU-lagstiftningen är Eurostat dessutom skyldigt att tillhandahålla deflatorer av högsta möjliga kvalitet, där HIKP är ett värdefullt bidrag. Indexen måste vara aktuella, rättvisande, fullständiga, samanvändbara och jämförbara på EU-nivå och mellan olika produktgrupper. Endast genom att modernisera EU-lagstiftningen om HIKP kan dessa krav uppfyllas.

Den föreslagna HIKP-förordningen följer principerna i riktlinjerna för europeisk statistik i fråga om kvalitetsåtagande, god metodik, kostnadseffektivitet, relevans, noggrannhet, tillförlitlighet, samanvändbarhet och jämförbarhet.

2.       RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Utkastet till HIKP-förordning diskuterades av expertgrupper bestående av både statistikproducenter, särskilt nationella statistikbyråer, och statistikanvändare, däribland Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och nationella centralbanker. Kommittén för det europeiska statistiksystemet har hörts.

Någon konsekvensbedömning ansågs inte nödvändig.

3.       FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Syftet med detta förslag är att fastställa gemensamma regler för medlemsstaternas framställning av harmoniserade index, vilket inbegriper insamling, sammanställning, bearbetning och inrapportering av harmoniserade konsumentprisindex. Dessa behövs för den systematiska framställningen av inflationsmått i Europeiska unionen.

Genom detta förslag förenklas och klargörs de krav som gäller för sammanställningen av dessa index. Förslaget innebär att

· det fastställs en ny allmän ram som gäller för tydligt avgränsade kategorier av produktgrupper,

· det fastställs ett tydligt och klart angivet tillämpningsområde,

· särskilda åtgärder bibehålls för vissa områden som t.ex. hälso- och sjukvård, utbildning, socialt skydd och försäkring,

· man tar itu med möjliga tolkningsskillnader och svårigheter för dataleverantörer att tillämpa reglerna,

· det garanteras att liknande produktgrupper behandlas på samma sätt i hela EU,

· bestämmelser som blivit överflödiga tas bort, och att

· bestämmelser som tidigare lett till feltolkningar förtydligas.

Förordningen innehåller bestämmelser om möjligheten att anta delegerade akter eller genomförandeakter i enlighet med artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), för de fall då det behövs ytterligare klargöranden eller enhetliga villkor för genomförandet.

För att säkra konsumentprisindexens fullständiga jämförbarhet behövs i synnerhet enhetliga villkor för

· uppdelningen av HIKP på kategorier i den europeiska ändamålsklassificeringen av individuell konsumtion (Ecoicop),

· de metoder som används för att framställa harmoniserade index,

· innebörden och användningen av statistiska enheter,

· de vikter som används för att beräkna harmoniserade index och metadata om vikterna,

· den årliga tidsplanen för inrapporteringen av harmoniserade index och delindex,

· standarder för utbyte av data och metadata,

· revideringen av data,

· basuppgifter och metoder som ska användas, med utvärderingen av pilotstudierna som underlag, och för

· tekniska kvalitetssäkringskrav när det gäller innehållet i de årliga kvalitetsrapporterna, tidsfristen för att lämna in dessa rapporter till Eurostat samt kartläggningens struktur.

I enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget tilldelas kommissionen därför genomförandebefogenheter i förslaget till förordning.

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras i förslaget till förordning befogenheten till kommissionen att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av förordningen. Därmed kan kommissionen

· säkra jämförbarheten internationellt med ändamålsklassificeringen av individuell konsumtion (Coicop) som används för uppdelningen av HIKP,

· fastställa ett tröskelvärde under vilket det inte är obligatoriskt att tillhandahålla delindex av harmoniserade index, och

· fastställa en förteckning över delindex som det inte är obligatoriskt för medlemsstaterna att framställa.

Kommissionen bör se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna.

Förslaget till reviderad HIKP-förordning är ett försök att skapa en enda rättsakt som omfattar alla enhetliga villkor. För närvarande finns 20 olika tillämpningsförordningar. Med den nya förordningen samlas dessa i en och samma förordning, vilket ger berörda parter och medlemsstaterna ett tydligare rättsläge och gör förvaltningen enklare och effektivare. Att på så sätt förenkla kraven och tillämpningen av dem är ett av huvudsyftena med den föreslagna strategin för ny HIKP-lagstiftning.

4.       BUDGETKONSEKVENSER

Inga konsekvenser för EU-budgeten.

2014/0346 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande[1],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)       Harmoniserade index för konsumentpriser (HIKP) är utformade för att mäta inflationen på ett harmoniserat sätt i alla medlemsstater. Kommissionen och Europeiska centralbanken använder HIKP för sina bedömningar av prisstabiliteten i medlemsstaterna enligt artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget).

(2)       Europeiska centralbankssystemet (ECBS) använder HIKP som index för att mäta hur väl ECBS lyckats uppnå målet med prisstabilitet enligt artikel 127.1 i fördraget, vilket är av särskild vikt för utformningen och genomförandet av unionens monetära politik enligt artikel 127.2 i fördraget.

(3)       Genom rådets förordning (EG) nr 2494/95[2] infördes gemensamma bestämmelser för fastställandet av harmoniserade index för konsumentpriser. Dessa bestämmelser behöver anpassas efter rådande behov och den tekniska utvecklingen.

(4)       Denna förordning beaktar kommissionens program för bättre lagstiftning, och särskilt kommissionens meddelande om smart lagstiftning i unionen[3]. På statistikområdet är en av kommissionens prioriteringar att förenkla och förbättra statistiklagstiftningen[4].

(5)       HIKP bör delas upp enligt kategorierna i den europeiska ändamålsklassificeringen av individuell konsumtion (Ecoicop). Denna klassificering bör säkra att all europeisk statistik över privat konsumtion är enhetlig och jämförbar. Ecoicop bör också stämma överens med FN:s Coicop-klassificering, som är den internationella standarden för individuell konsumtion klassificerad efter ändamål, och bör därför anpassas efter ändringar i FN:s Coicop.

(6)       De vanliga HIKP är baserade på observerade priser, vilka även inkluderar produktskatter. Inflationen påverkas således av ändrade produktskattesatser. För analys av inflation och bedömning av konvergens i medlemsstaterna behöver uppgifter också samlas in om hur inflationen påverkas av skatteförändringar. Därför bör HIKP dessutom beräknas på grundval av priser vid konstant skattenivå.

(7)       Att fastställa prisindex för bostäder och särskilt för ägarbebodda bostäder (nedan kallade egnahemsprisindex) är ett avgörande steg mot att förbättra HIKP:s relevans och jämförbarhet. Bostadsprisindex är en nödvändig grund för att sammanställa egnahemsprisindex. Bostadsprisindex är dessutom viktiga indikatorer i sig.

(8)       Prisindexens referensperiod bör uppdateras med jämna mellanrum. Det bör fastställas regler för gemensamma indexreferensperioder för harmoniserade index och deras delindex som integreras vid olika tidpunkter i syfte att se till att de index man får fram är jämförbara och relevanta.

(9)       För att stärka den gradvisa harmoniseringen av konsumentprisindex bör det genomföras pilotstudier för att bedöma möjligheten att använda ytterligare basuppgifter eller tillämpa nya metoder.

(10)     Vägledning om de olika stegen i framställningen av harmoniserade index av hög kvalitet bör ges i form av en metodhandbok för att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta jämförbara konsumentprisindex. Metodhandboken bör sammanställas av kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med medlemsstaterna i det europeiska statistiksystemet, och den bör uppdateras regelbundet. Vid den årliga HIKP-kartläggning som avses i artikel 9.2 b i denna förordning bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om eventuella skillnader mellan de använda statistikmetoderna och de som rekommenderas i metodhandboken.

(11)     Kommissionen (Eurostat) bör kontrollera de källor och metoder som medlemsstaterna använt för att beräkna harmoniserade index och bör övervaka medlemsstaternas genomförande av lagstiftningen. Kommissionen (Eurostat) bör därför föra en regelbunden dialog med medlemsstaternas statistikmyndigheter.

(12)     Bakgrundsinformation är nödvändigt för att bedöma huruvida de detaljerade harmoniserade index som medlemsstaterna tillhandahållit är tillräckligt jämförbara. Dessutom hjälper öppna metoder och rutiner för sammanställning i medlemsstaterna alla berörda att förstå de harmoniserade indexen och ytterligare förbättra kvaliteten på dem. En uppsättning bestämmelser för inrapportering av harmoniserade metadata bör därför fastställas.

(13)     För att se till att de harmoniserade indexen håller hög kvalitet bör kommissionen (Eurostat), de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken utbyta konfidentiella data och metadata i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009[5].

(14)     Eftersom målet med denna förordning, nämligen att skapa gemensamma statistiska standarder för harmoniserade index, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)     I syfte att säkra att den ändamålsklassificering av individuell konsumtion som används för indelningen av HIKP är jämförbar på internationell nivå och se till att den anpassas till ändringar i FN:s Coicop-klassificering, fastställa ett tröskelvärde under vilket det inte är obligatoriskt att tillhandahålla delindex av harmoniserade index, samt att upprätta en förteckning över delindex som medlemsstaterna inte behöver framställa bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på harmoniserade index. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(16)     För att konsumentprisindexen ska vara helt jämförbara behövs enhetliga villkor för uppdelningen av HIKP i kategorier enligt Ecoicop, för den metod som tillämpas vid framställningen av harmoniserade index, för den information som statistikenheterna tillhandahåller, för tillhandahållandet av vikter och metadata om vikterna, för upprättandet av en årlig tidsplan för inrapporteringen av de harmoniserade indexen och delindexen, för standarder för utväxling av data och metadata, för de enhetliga villkoren för revideringar, för förbättrade basuppgifter eller förbättrade metoder som bygger på utvärderingen av pilotstudier och för tekniska kvalitetssäkringskrav när det gäller innehållet i årliga kvalitetsrapporter, tidsfristen för att lämna in rapporten till kommissionen (Eurostat) samt kartläggningens struktur. För att säkerställa sådana enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011[6].

(17)     När kommissionen antar genomförandeåtgärder och delegerade akter i enlighet med denna förordning bör den ta största möjliga hänsyn till kostnadseffektivitet.

(18)     Med hänvisning till artikel 7 i förordning (EG) nr 223/2009 har kommittén för det europeiska statistiksystemet ombetts att yttra sig.

(19)     Förordning (EG) nr 2494/95 bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Syfte

Denna förordning innehåller gemensamma bestämmelser om utvecklingen, framställningen och spridningen av harmoniserade index för konsumentpriser (HIKP) och för bostadspriser på unionsnivå, nationell nivå och på nivån under den nationella.

Artikel 2 Definitioner

I denna förordning avses med

a)           utveckling av statistik: fastställande och förbättring av statistiska metoder, standarder och förfaranden som används vid framställning och spridning av statistik, i syfte att utforma nya statistiska mått och indikatorer,

b)           framställning av statistik: alla led som ingår i att sammanställa statistik, t.ex. att samla in, lagra, bearbeta och analysera statistik,

c)           spridning av statistik: verksamhet som gör statistik, statistiska analyser och icke-konfidentiella uppgifter tillgängliga för användarna,

d)           produkter: varor och tjänster enligt definitionen i punkt 3.01 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013[7] (nedan kallad ENS 2010),

e)           konsumentpriser: de inköpspriser som hushållen betalar för att köpa enskilda produkter genom penningtransaktioner,

f)            inköpspris: det pris som köparen faktiskt betalar för produkter, inklusive eventuella skatter minus produktsubventioner, efter avdrag för mängd- eller säsongsrabatter på standardpriset, exklusive ränte- eller serviceavgifter som tillkommer vid krediter och eventuella extraavgifter som köparen ådragit sig om betalningen inte skett inom den tid som angetts vid köptillfället,

g)           harmoniserade index för konsumentpriser (HIKP): jämförbara index för konsumentpriser som varje medlemsstat utarbetar,

h)           harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå (konstantskatteindex, HIKP-CT): index som mäter förändringar i konsumentpriserna över tid utan påverkan av ändrade skattesatser för produkterna under samma tidsperiod,

i)            reglerade priser: priser som antingen är direkt satta eller i hög grad påverkas av staten,

j)            egnahemsprisindex: ett index som mäter förändringar av transaktionspriserna på bostäder som är nya för hushållssektorn och på andra produkter som hushållen förvärvar i egenskap av egnahemsägare,

k)           bostadsprisindex: ett index som mäter förändringar i transaktionspriserna på bostäder som hushåll köpt,

l)            delindex av HIKP: prisindex för någon av kategorierna i den europeiska ändamålsklassificeringen av individuell konsumtion (nedan kallad Ecoicop) enligt bilagan,

m)          harmoniserade index: HIKP, konstantskatteindex (HIKP-CT), egnahemsprisindex och bostadsprisindex,

n)           Laspeyres index: ett prisindex med formen

där P är det relativa indexet för prisnivån under två perioder, Q är de mängder som förbrukats, t0 är basperioden och tn den period för vilken indexet beräknats,

o)           index av Laspeyres-typ: ett index som mäter genomsnittliga prisförändringar på grundval av oförändrade utgifter i förhållande till basperioden, dvs. hushållens konsumtionsmönster hålls konstant från och med basperioden,

p)           indexreferensperiod: den period för vilken indexet är 100 indexpunkter,

q)           basuppgifter: i samband med HIKP och HIKP-CT, data som täcker

– alla inköpspriser på produkter som behöver beaktas för att beräkna HIKP:s delindex i enlighet med denna förordning,

– alla egenskaper som avgör produktpriset och alla andra egenskaper som är relevanta för konsumentändamålet i fråga,

– uppgifter om uttagna punktskatter och andra skatter,

– uppgift om huruvida priset är helt eller delvis reglerat, och

– samtliga vikter som återspeglar nivån och strukturen på förbrukningen av de berörda produkterna,

r)            basuppgifter: i samband med egnahemsprisindex och bostadsprisindex, data som täcker

– alla transaktionspriser på bostäder som hushåll köpt som behöver beaktas för att beräkna bostadsprisindex i enlighet med denna förordning,

– alla egenskaper som avgör priset på bostaden eller andra relevanta egenskaper,

s)            hushåll: ett hushåll enligt definitionen i punkt 2.119 a och b i bilaga A till ENS 2010, oberoende av nationalitet eller status i fråga om uppehållstillstånd,

t)            medlemsstatens ekonomiska territorium: territorium enligt definitionen i punkt 2.05 i bilaga A till ENS 2010, med det undantaget att de exterritoriella enklaver som är belägna innanför landets gränser ingår medan de territoriella enklaver som är belägna i utlandet inte ingår,

u)           hushållens slutliga monetära konsumtionsutgifter: den del av de slutliga konsumtionsutgifterna som uppstår

– för hushåll,

– vid monetära transaktioner,

– på medlemsstatens ekonomiska territorium,

– för produkter som används för att direkt tillgodose enskildas behov och önskemål, enligt definitionen i punkt 3.101 i bilaga A till ENS 2010,

– under en av eller båda de tidsperioder som jämförs.

v)           väsentlig förändring i produktionsmetoden: en förändring som bedöms komma att påverka den årliga förändringen av ett visst harmoniserat index eller en del därav under någon period med mer än

– 0,1 procentenheter för det totala HIKP eller egnahemsprisindex eller bostadsprisindex,

– 0,3, 0,4, 0,5 eller 0,6 procentenheter för någon huvudgrupp, grupp, undergrupp respektive femsiffrig nivå inom Ecoicop.

Artikel 3 Sammanställning av harmoniserade index

1.           Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med alla harmoniserade index i enlighet med definitionen i artikel 2 m.

2.           Harmoniserade index ska sammanställas med hjälp av en formel av Laspeyres-typ.

3.           HIKP och HIKP-CT ska grundas på de prisförändringar och vikter för produkter som ingår i hushållens slutliga monetära konsumtionsutgifter.

4.           HIKP ska inte omfatta transaktioner mellan hushåll, utom när hyresgäster betalar hyra till privata hyresvärdar, då den senare fungerar som marknadsproducent av tjänster som köps av hushåll (hyresgäster).

5.           HIKP:s delindex ska sammanställas för Ecoicop-kategorierna. Enhetliga villkor för uppdelningen av HIKP efter Ecoicop-kategori ska antas med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 4 De harmoniserade indexens jämförbarhet

1.           För att HIKP och egnahemsprisindex ska anses jämförbara får eventuella skillnader mellan olika länder oberoende av detaljnivå endast återspegla skillnader i prisförändringar eller utgiftsmönster.

2.           Eventuella delindex av de harmoniserade indexen som avviker från begreppen eller metoderna i denna förordning ska anses jämförbara om de medför ett index som bedöms ha en systematisk skillnad på

a)      mindre än eller lika med 0,1 procent i genomsnitt under ett år i förhållande till det föregående året och jämfört med ett index som sammanställts enligt tillvägagångssättet i denna förordning, i fråga om HIKP,

b)      mindre än eller lika med en procent i genomsnitt under ett år i förhållande till det föregående året och jämfört med ett index som sammanställts enligt tillvägagångssättet i denna förordning, i fråga om egnahemsprisindex och bostadsprisindex.

Om en sådan beräkning inte är möjlig måste konsekvenserna av att använda en metod som avviker från begreppen eller metoderna i denna förordning anges i detalj.

3.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 för ändringar av bilagan i syfte att säkra de harmoniserade indexens internationella jämförbarhet.

4.           I syfte att säkra enhetliga villkor ska lämplig metod för att framställa jämförbara harmoniserade index fastställas med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 5 Datakrav

1.           Medlemsstaterna ska samla in basuppgifter som är representativa för det egna landet till harmoniserade index och deras delindex.

2.           Uppgifterna ska hämtas från statistiska enheter enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 696/93[8].

3.           De statistiska enheter som lämnar uppgifter om produkter som ingår i hushållens slutliga monetära konsumtionsutgifter ska samarbeta i den mån som krävs vid insamlingen eller tillhandahållandet av basuppgifter. De statistiska enheterna ska lämna korrekta och fullständiga uppgifter, i elektronisk form om så begärs. På begäran av de nationella organ som ansvarar för att samla in officiell statistik ska de statistiska enheterna tillhandahålla uppgifter i elektronisk form, t.ex. skannerdata, på den detaljnivå som krävs för att framställa harmoniserade index och utvärdera överensstämmelsen med jämförbarhetskraven och kvaliteten på de harmoniserade indexen. Enhetliga villkor för att tillhandahålla dessa uppgifter ska fastställas med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

4.           De harmoniserade indexen och deras delindex ska baseras på den gemensamma referensperioden för index 2015. Denna justering får verkan från och med indexet för januari 2016.

5.           De harmoniserade indexen och deras delindex ska justeras till en ny gemensam indexreferensperiod vid större metodförändringar av harmoniserade index eller vart tionde år från och med 2015. Justeringen till den nya indexreferensperioden ska börja tillämpas samtidigt som indexet för januari det nästföljande kalenderåret. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 för att fastställa närmare bestämmelser om justering av harmoniserade index i samband med större metodändringar.

6.           För att medlemsstaternas arbete inte ska bli onödigt betungande och eftersom delindex av harmoniserade index endast är av betydelse över en viss gräns, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 för att fastställa ett tröskelvärde under vilket det inte är obligatoriskt att tillhandahålla dessa delindex.

7.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 för att upprätta en förteckning över delindex för Ecoicop som medlemsstaterna inte behöver framställa, antingen eftersom de inte omfattar privat konsumtion eller eftersom metoderna inte är harmoniserade i tillräckligt hög grad.

Artikel 6 Frekvens

1.           Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med HIKP, HIKP-CT och deras respektive delindex varje månad, inklusive de delindex som framställts med längre intervall.

2.           Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med egnahemsprisindex och bostadsprisindex varje kvartal. De kan även lämnas in varje månad, men detta är frivilligt.

3.           Medlemsstaterna är inte skyldiga att framställa delindex för varje månad eller kvartal om sådan datainsamling som görs mer sällan uppfyller kraven på jämförbarhet i artikel 4. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen (Eurostat) om vilka Ecoicop- och egnahemskategorier de avser att samla in mer sällan än månadsvis respektive kvartalsvis.

4.           Varje år ska medlemsstaterna se över och uppdatera delindexvikterna för de harmoniserade indexen. Enhetliga villkor för att tillhandahålla dessa vikter och metadata ska fastställas med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 7 Tidsfrister, standarder för datautbyte och revideringar

1.           Medlemsstaterna ska tillhandahålla harmoniserade index och alla delindex till kommissionen (Eurostat) senast 20 kalenderdagar efter referensmånadens slut för månadsserier och 85 kalenderdagar efter referenskvartalets slut för kvartalsserier.

2.           Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med de data och metadata som krävs enligt denna förordning i enlighet med standarder för utbyte av data och metadata.

3.           Delindex av harmoniserade index som redan har offentliggjorts får revideras.

4.           Fastställandet av en årlig tidsplan för inlämningen av harmoniserade index och delindex enligt punkt 1, de standarder för utbyte av data och metadata som avses i punkt 2 samt de enhetliga villkoren för revidering som avses i punkt 3 ska klargöras i detalj med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 8 Pilotstudier

1.           När det krävs bättre basuppgifter för sammanställningen av harmoniserade index, eller när det konstaterats i de metoder som avses i artikel 4.2 att indexens jämförbarhet behöver förbättras, får kommissionen (Eurostat) inleda pilotstudier som medlemsstaterna genomför på frivillig grund.

2.           I pilotstudierna ska det bedömas om det är möjligt att få bättre basuppgifter eller anta nya metoder.

3.           Pilotstudiernas resultat ska utvärderas av kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med medlemsstaterna och de huvudsakliga användarna av harmoniserade index, samtidigt som man tar hänsyn till fördelarna med att ha bättre prisuppgifter i förhållande till merkostnaderna för insamling och sammanställning.

4.           Med utvärderingen av pilotstudierna som underlag ska bättre basuppgifter eller bättre metoder införas med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 9 Kvalitetssäkring

1.           Medlemsstaterna ska se till att de harmoniserade index som de tillhandahåller håller god kvalitet. I denna förordning ska de standardkvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 tillämpas.

2.           Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med

a)      en årlig standardiserad kvalitetsrapport som omfattar kvalitetskriterierna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009,

b)      en årlig kartläggning av de datakällor, definitioner och metoder som använts, med uppgifter om eventuella skillnader mellan de statistiska metoder som använts och de metoder som rekommenderas i metodhandboken, och

c)      ytterligare information i samband med detta, med så ingående uppgifter som krävs för att bedöma överensstämmelsen med jämförbarhetskraven och kvaliteten på de harmoniserade indexen om kommissionen (Eurostat) så kräver.

3.           Om en medlemsstat har för avsikt att göra en betydande förändring i produktionsmetoderna för de harmoniserade indexen eller delar därav, ska medlemsstaten underrätta kommissionen (Eurostat) senast tre månader innan en sådan ändring skulle träda i kraft. Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen (Eurostat) en kvantifiering av hur stor inverkan en sådan ändring skulle få.

4.           De tekniska kvalitetssäkringskraven avseende innehållet i den årliga standardiserade kvalitetsrapporten, sista inlämningsdag för rapporten till kommissionen (Eurostat) och kartläggningens struktur ska fastställas med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 10 Utövande av delegering

1.           Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.           Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 4.3 och 5.5–5.7 ska ges tills vidare.

3.           Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 4.3 och 5.5–5.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.           Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.           En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.4 och 5.5–5.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11 Kommittéförfarande

1.           Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.           När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 12 Upphävande

1.           Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska medlemsstaterna fortsätta att tillhandahålla harmoniserade index i enlighet med förordning (EG) nr 2494/95 fram till och med inrapporteringen av data som avser 2015.

2.           Förordning (EG) nr 2494/95 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2016. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 13 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den får verkan för första gången för data som avser januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                     På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

[1]               EUT C […].

[2]               Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (EGT L 257, 27.10.1995, s. 1).

[3]               Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Smart lagstiftning i Europeiska unionen, KOM(2010) 543.

[4]               Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om produktionsmetoden för EU-statistik: en vision för det kommande årtiondet, KOM(2009) 404 slutlig.

[5]               Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

[6]               Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[7]               Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

[8]               Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (EGT L 76, 30.3.1993, s. 1).

BILAGA

Europeisk ändamålsklassificering av individuell konsumtion (Ecoicop)

01                    LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER

01.1                 Livsmedel

01.1.1              Bröd och spannmål

01.1.1.1           Ris

01.1.1.2           Mjöl och andra spannmålsprodukter

01.1.1.3           Bröd

01.1.1.4           Andra bagerivaror

01.1.1.5           Pizza och pajer

01.1.1.6           Pastaprodukter och couscous

01.1.1.7           Frukostflingor

01.1.1.8           Andra spannmålsprodukter

01.1.2              Kött

01.1.2.1           Nöt- och kalvkött

01.1.2.2           Fläskkött

01.1.2.3           Lamm- och getkött

01.1.2.4           Kött av fjäderfä

01.1.2.5           Annat kött

01.1.2.6           Ätliga slaktbiprodukter

01.1.2.7           Torkat, saltat eller rökt kött

01.1.2.8           Andra köttberedningar

01.1.3              Fisk och skaldjur

01.1.3.1           Färsk eller kyld fisk

01.1.3.2           Fryst fisk

01.1.3.3           Färska eller kylda skaldjur

01.1.3.4           Frysta skaldjur

01.1.3.5           Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur

01.1.3.6           Annan konserverad eller beredd fisk och skaldjur samt beredningar av fisk och skaldjur

01.1.4              Mjölk, ost och ägg

01.1.4.1           Färsk helmjölk

01.1.4.2           Färsk mjölk med låg fetthalt

01.1.4.3           Hållbarhetsbehandlad mjölk

01.1.4.4           Yoghurt

01.1.4.5           Ost och ostmassa

01.1.4.6           Andra mjölkprodukter

01.1.4.7           Ägg

01.1.5              Oljor och fetter

01.1.5.1           Smör

01.1.5.2           Margarin och annat vegetabiliskt fett

01.1.5.3           Olivolja

01.1.5.4           Andra ätliga oljor

01.1.5.5           Andra ätliga animaliska fetter

01.1.6              Frukt

01.1.6.1           Färsk eller kyld frukt

01.1.6.2           Fryst frukt

01.1.6.3           Torkade frukter och nötter

01.1.6.4           Konserverad frukt och fruktbaserade produkter

01.1.7              Grönsaker

01.1.7.1           Färska eller kylda grönsaker utom potatis och rotfrukter

01.1.7.2           Frysta grönsaker utom potatis och rotfrukter

01.1.7.3           Torkade grönsaker, andra konserverade eller beredda grönsaker

01.1.7.4           Potatis

01.1.7.5           Chips

01.1.7.6           Andra rotknölar och produkter av rotfrukter

01.1.8              Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr

01.1.8.1           Socker

01.1.8.2           Sylt, marmelader och honung

01.1.8.3           Choklad

01.1.8.4           Konfektyrprodukter

01.1.8.5           Isglass och glass

01.1.8.6           Konstgjorda sockerersättningsmedel

01.1.9              Andra livsmedel

01.1.9.1           Såser, smaktillsatser

01.1.9.2           Salt, kryddor och kryddväxter

01.1.9.3           Barnmat

01.1.9.4           Färdigrätter

01.1.9.9           Övriga livsmedel

01.2                 Alkoholfria drycker

01.2.1              Kaffe, te och choklad

01.2.1.1           Kaffe

01.2.1.2           Te

01.2.1.3           Kakao och chokladpulver

01.2.2              Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice

01.2.2.1           Mineral- och källvatten

01.2.2.2           Läskedrycker

01.2.2.3           Frukt- och grönsaksjuicer

02                    ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, TOBAK OCH NARKOTIKA

02.1                 Alkoholhaltiga drycker

02.1.1              Spritdrycker

02.1.1.1           Sprit och likörer

02.1.1.2           Alkoläsk

02.1.2              Vin

02.1.2.1           Vin från druvor

02.1.2.2           Vin från andra frukter

02.1.2.3           Starkvin

02.1.2.4           Vinbaserade drycker

02.1.3              Öl

02.1.3.1           Ljust öl (lager)

02.1.3.2           Annan alkoholhaltig öl

02.1.3.3           Lättöl och alkoholfri öl

02.1.3.4           Ölbaserade drycker

02.2                 Tobak

02.2.0              Tobak

02.2.0.1           Cigaretter

02.2.0.2           Cigarrer

02.2.0.3           Andra tobaksprodukter

02.3                 Narkotika

02.3.0              Narkotika

02.3.0.0           Narkotika

03                    KLÄDER OCH SKODON

03.1                 Kläder

03.1.1              Material till kläder

03.1.1.0           Material till kläder

03.1.2              Kläder

03.1.2.1           Kläder för män

03.1.2.2           Kläder för kvinnor

03.1.2.3           Kläder för spädbarn och små barn (0–2 år) samt barn (3–13 år)

03.1.3              Andra klädesplagg och tillbehör till kläder

03.1.3.1           Andra klädesplagg

03.1.3.2           Klädesaccessoarer och -tillbehör

03.1.4              Skrädderiarbeten, tvätt och uthyrning av kläder

03.1.4.1           Klädtvätt

03.1.4.2           Skrädderiarbeten och uthyrning av kläder

03.2                 Skodon

03.2.1              Skor och andra skodon

03.2.1.1           Skodon för män

03.2.1.2           Skodon för kvinnor

03.2.1.3           Skodon för spädbarn och barn

03.2.2              Lagning och uthyrning av skodon

03.2.2.0           Lagning och uthyrning av skodon

04                    BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN

04.1                 Faktisk betalda hyror för bostäder

04.1.1              Av hyresgästerna faktiskt betalda hyror

04.1.1.0           Av hyresgästerna faktiskt betalda hyror

04.1.2              Andra faktiskt betalda hyror

04.1.2.1           Av hyresgästerna faktiskt betalda hyror för fritidsbostäder

04.1.2.2           Av hyresgästerna betalda garagehyror och andra hyror

04.2                 Imputerade hyror för bostäder

04.2.1              Imputerade hyror för boende som själv äger bostaden

04.2.1.0           Imputerade hyror för boende som själv äger bostaden

04.2.2              Andra imputerade hyror

04.2.2.0           Andra imputerade hyror

04.3                 Underhåll och reparation av bostaden

04.3.1              Material för underhåll och reparation av bostaden

04.3.1.0           Material för underhåll och reparation av bostaden

04.3.2              Tjänster för underhåll och reparation av bostaden

04.3.2.1           Arbeten utförda av rörmokare

04.3.2.2           Arbeten utförda av elektriker

04.3.2.3           Tjänster för underhåll av värmesystem

04.3.2.4           Arbeten utförda av målare

04.3.2.5           Arbeten utförda av snickare

04.3.2.9           Andra tjänster för underhåll och reparation av bostaden

04.4                 Vattenförsörjning och diverse andra bostadstjänster

04.4.1              Vattenförsörjning

04.4.1.0           Vattenförsörjning

04.4.2              Sophämtning

04.4.2.0           Sophämtning

04.4.3              Avloppssystem

04.4.3.0           Avloppssystem

04.4.4              Övriga tjänster förknippade med bostaden

04.4.4.1           Underhållsavgifter i flerbostadshus

04.4.4.2           Säkerhetstjänster

04.4.4.9           Andra tjänster förknippade med bostaden

04.5                 Elektricitet, gas och andra bränslen

04.5.1              Elektricitet

04.5.1.0           Elektricitet

04.5.2              Gas

04.5.2.1           Naturgas och stadsgas

04.5.2.2           Flytande kolväten (butan, propan m.m.)

04.5.3              Flytande bränslen

04.5.3.0           Flytande bränslen

04.5.4              Fasta bränslen

04.5.4.1           Kol

04.5.4.9           Andra fasta bränslen

04.5.5              Värmeenergi

04.5.5.0           Värmeenergi

05                    MÖBLER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN

05.1                 Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar

05.1.1              Möbler och inventarier

05.1.1.1           Möbler för hemmet

05.1.1.2           Trädgårdsmöbler

05.1.1.3           Belysningsutrustning

05.1.1.9           Andra möbler och inventarier

05.1.2              Mattor och andra golvbeläggningar

05.1.2.1           Mattor

05.1.2.2           Andra golvbeläggningar

05.1.2.3           Matt- och golvläggningstjänster

05.1.3              Reparation av möbler, inventarier och golvbeläggningar

05.1.3.0           Reparation av möbler, inventarier och golvbeläggningar

05.2                 Hushållstextilier

05.2.0              Hushållstextilier

05.2.0.1           Möbeltyger och gardiner

05.2.0.2           Sänglinne

05.2.0.3           Bordslinne och badrumstextilier

05.2.0.4           Lagning av hushållstextilier

05.2.0.9           Andra hushållstextilier

05.3                 Hushållsutrustning

05.3.1              Större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig

05.3.1.1           Kylskåp, frysar och kombinerad kyl/frys

05.3.1.2           Tvättmaskiner och torktumlare för kläder, diskmaskiner

05.3.1.3           Köksspisar

05.3.1.4           Värmeanordningar, luftkonditioneringsapparater

05.3.1.5           Städutrustning

05.3.1.9           Annan större hushållsutrustning

05.3.2              Mindre elektriska hushållsapparater

05.3.2.1           Matberedare

05.3.2.2           Kaffe- och tebryggare och liknande apparater

05.3.2.3           Strykjärn

05.3.2.4           Brödrostar och grillar

05.3.2.9           Andra mindre elektriska hushållsapparater

05.3.3              Reparation av hushållsapparater

05.3.3.0           Reparation av hushållsapparater

05.4                 Glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd

05.4.0              Glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd

05.4.0.1           Artiklar av glas, kristall, keramik och porslin

05.4.0.2           Bestick och bordssilver

05.4.0.3           Icke-elektriska köksredskap och köksartiklar

05.4.0.4           Lagning av glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd

05.5                 Verktyg och redskap för hus och trädgård

05.5.1              Större verktyg och redskap

05.5.1.1           Större motordrivna verktyg och redskap

05.5.1.2           Reparation, leasing och uthyrning av större verktyg och redskap

05.5.2              Mindre verktyg och diverse tillbehör

05.5.2.1           Mindre verktyg utan motor

05.5.2.2           Diverse tillbehör till mindre verktyg

05.5.2.3           Reparation av mindre verktyg utan motor och diverse tillbehör

05.6                 Varor och tjänster för rutinunderhåll av bostaden

05.6.1              Icke-varaktiga hushållsvaror

05.6.1.1           Produkter för rengöring och underhåll

05.6.1.2           Andra icke-varaktiga mindre hushållsvaror

05.6.2              Hushållstjänster och tjänster för skötsel av hemmet

05.6.2.1           Hushållstjänster av avlönade anställda

05.6.2.2           Städtjänster

05.6.2.3           Hyra av möbler och inventarier

05.6.2.9           Andra hushållstjänster och tjänster för skötsel av hemmet

06                    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

06.1                 Medicinska produkter, apparatur och utrustning

06.1.1              Farmaceutiska produkter

06.1.1.0           Farmaceutiska produkter

06.1.2              Andra medicinska produkter

06.1.2.1           Graviditetstest och mekaniska preventivmedel

06.1.2.9           Övriga medicinska produkter

06.1.3              Medicinsk apparatur och utrustning

06.1.3.1           Glasögon och kontaktlinser

06.1.3.2           Hörapparater

06.1.3.3           Reparation av medicinsk apparatur och utrustning

06.1.3.9           Annan medicinsk apparatur och utrustning

06.2                 Öppen sjukvård

06.2.1              Läkarvård

06.2.1.1           Allmänvård

06.2.1.2           Specialistvård

06.2.2              Tandvård

06.2.2.0           Tandvård

06.2.3              Paramedicinsk vård

06.2.3.1           Tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier och röntgenmottagningar

06.2.3.2           Hälsobad, sjukgymnastik, ambulanstjänster och hyra av hjälpmedelsutrustning

06.2.3.9           Annan paramedicinsk vård

06.3                 Sjukhusvård

06.3.0              Sjukhusvård

06.3.0.0           Sjukhusvård

07                    TRANSPORT

07.1                 Inköp av fordon

07.1.1              Bilar

07.1.1.1           Nya bilar

07.1.1.2           Begagnade bilar

07.1.2              Motorcyklar

07.1.2.0           Motorcyklar

07.1.3              Cyklar

07.1.3.0           Cyklar

07.1.4              Fordon som dras av djur

07.1.4.0           Fordon som dras av djur

07.2                 Drift av persontransportmedel

07.2.1              Reservdelar och tillbehör till persontransportmedel

07.2.1.1           Däck

07.2.1.2           Reservdelar till persontransportmedel

07.2.1.3           Tillbehör till persontransportmedel

07.2.2              Bränslen och smörjmedel för persontransportmedel

07.2.2.1           Diesel

07.2.2.2           Bensin

07.2.2.3           Andra bränslen för persontransportmedel

07.2.2.4           Smörjmedel

07.2.3              Underhåll och reparationer av persontransportmedel

07.2.3.0           Underhåll och reparationer av persontransportmedel

07.2.4              Andra tjänster förknippade med persontransportmedel

07.2.4.1           Hyra av garage, parkeringsplatser och persontransportmedel

07.2.4.2           Biltullar och parkeringsmätare

07.2.4.3           Körlektioner, prov, körkort och bilprovning

07.3                 Transporttjänster

07.3.1              Passagerartransport på järn- och spårväg

07.3.1.1           Passagerartransport med tåg

07.3.1.2           Passagerartransport med tunnelbana eller spårvagn

07.3.2              Passagerartransport på landsväg

07.3.2.1           Passagerartransport med buss

07.3.2.2           Passagerartransport med taxi och hyrbil med chaufför

07.3.3              Passagerartransport med flyg

07.3.3.1           Inrikesflyg

07.3.3.2           Utrikesflyg

07.3.4              Passagerartransport på hav och inre vattenvägar

07.3.4.1           Passagerartransport på hav

07.3.4.2           Passagerartransport på inre vattenvägar

07.3.5              Kombinerad passagerartransport

07.3.5.0           Kombinerad passagerartransport

07.3.6              Andra transporttjänster mot betalning

07.3.6.1           Transporter med bergbanor, linbanor och liftar

07.3.6.2           Flytt- och lagringstjänster

07.3.6.9           Övriga transporttjänster mot betalning

08                    KOMMUNIKATION

08.1                 Posttjänster

08.1.0              Posttjänster

08.1.0.1           Brevtjänster

08.1.0.9           Andra posttjänster

08.2                 Telefon- och telefaxutrustning

08.2.0              Telefon- och telefaxutrustning

08.2.0.1           Utrustning för fast telefoni

08.2.0.2           Utrustning för mobiltelefoni

08.2.0.3           Annan telefon- och telefaxutrustning

08.2.0.4           Reparation av telefon- eller telefaxutrustning

08.3                 Telefon- och telefaxtjänster

08.3.0              Telefon- och telefaxtjänster

08.3.0.1           Tjänster avseende fast telefoni

08.3.0.2           Tjänster avseende trådlös telefoni

08.3.0.3           Internetaccesstjänster

08.3.0.4           Kombinerade telekommunikationstjänster

08.3.0.5           Andra informationsöverföringstjänster

09                    REKREATION OCH KULTUR

09.1                             Audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning

09.1.1              Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och bild

09.1.1.1           Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud

09.1.1.2           Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och video

09.1.1.3           Bärbara ljud- och videoanordningar

09.1.1.9           Annan utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och bild

09.1.2              Fotografisk och filmfotografisk utrustning samt optisk utrustning

09.1.2.1           Kameror

09.1.2.2           Tillbehör till fotografisk och filmfotografisk utrustning

09.1.2.3           Optisk utrustning

09.1.3              Informationsbehandlingsutrustning

09.1.3.1           Persondatorer

09.1.3.2           Tillbehör till informationsbehandlingsutrustning

09.1.3.3           Programvara

09.1.3.4           Räknedosor och annan informationsbehandlingsutrustning

09.1.4              Inspelningsmedier

09.1.4.1           Förhandsinspelade inspelningsmedier

09.1.4.2           Oinspelade inspelningsmedier

09.1.4.9           Andra inspelningsmedier

09.1.5              Reparation av audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning

09.1.5.0           Reparation av audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning

09.2                 Andra större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur

09.2.1              Större varaktiga konsumtionsvaror för utomhusrekreation

09.2.1.1           Campingbilar, husvagnar och släpvagnar

09.2.1.2           Flygplan, ultralätta flygplan, segelflygplan, hängflygare och varmluftsballonger

09.2.1.3           Båtar, utombordsmotorer och inredning till båtar

09.2.1.4           Hästar, ponnyer och tillbehör

09.2.1.5           Större spel- och idrottsartiklar

09.2.2              Musikinstrument och större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusrekreation

09.2.2.1           Musikinstrument

09.2.2.2           Större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusrekreation

09.2.3                          Underhåll och reparation av andra större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur

09.2.3.0           Underhåll och reparation av andra större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur

09.3                 Andra varor och utrustning för rekreation, trädgårdar och sällskapsdjur

09.3.1              Spel, leksaker och hobbyer

09.3.1.1           Spel och hobbyer

09.3.1.2           Leksaker och festartiklar

09.3.2              Utrustning för idrott, camping och friluftsliv

09.3.2.1           Idrottsutrustning

09.3.2.2           Utrustning för camping och friluftsliv

09.3.2.3           Reparation av utrustning för idrott, camping och friluftsliv

09.3.3              Trädgårdar, växter och blommor

09.3.3.1           Trädgårdsprodukter

09.3.3.2           Växter och blommor

09.3.4              Sällskapsdjur och produkter för sällskapsdjur

09.3.4.1           Inköp av sällskapsdjur

09.3.4.2           Produkter för sällskapsdjur

09.3.5              Veterinärtjänster och andra tjänster som rör sällskapsdjur

09.3.5.0           Veterinärtjänster och andra tjänster som rör sällskapsdjur

09.4                 Fritidstjänster och kulturella tjänster

09.4.1              Fritids- och idrottstjänster

09.4.1.1           Fritids- och idrottstjänster – åskådare

09.4.1.2           Fritids- och idrottstjänster – deltagare

09.4.2              Kulturella tjänster

09.4.2.1           Biografer, teatrar, konserter

09.4.2.2           Museer, bibliotek, zoologiska trädgårdar

09.4.2.3           Tv- och radiolicensavgifter, abonnemang

09.4.2.4           Hyra av utrustning och tillbehör för kulturella ändamål

09.4.2.5           Fotografitjänster

09.4.2.9           Andra kulturella tjänster

09.4.3              Hasardspel

09.4.3.0           Hasardspel

09.5                 Tidningar, böcker och skrivmaterial

09.5.1              Böcker

09.5.1.1           Skönlitteratur

09.5.1.2           Läroböcker

09.5.1.3           Andra faktaböcker

09.5.1.4           Binderitjänster och nedladdade e-böcker

09.5.2              Tidningar och tidskrifter

09.5.2.1           Tidningar

09.5.2.2           Tidskrifter

09.5.3              Diverse trycksaker

09.5.3.0           Diverse trycksaker

09.5.4              Skriv- och ritmaterial

09.5.4.1           Pappersprodukter

09.5.4.9           Annat skriv- och ritmaterial

09.6                 Paketresor

09.6.0              Paketresor

09.6.0.1           Inrikes paketresor

09.6.0.2           Utrikes paketresor

10                    UTBILDNING

10.1                 Förskola och låg- och mellanstadium

10.1.0              Förskola och låg- och mellanstadium

10.1.0.1           Förskola (nivå 0 i Isced-97)

10.1.0.2           Låg- och mellanstadium (nivå 1 i Isced-97)

10.2                 Högstadium och gymnasium

10.2.0              Högstadium och gymnasium

10.2.0.0           Högstadium och gymnasium

10.3                 Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning

10.3.0              Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning

10.3.0.0           Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning (nivå 4 i Isced-97)

10.4                 Högskoleutbildning

10.4.0              Högskoleutbildning

10.4.0.0           Högskoleutbildning

10.5                 Ej nivåbestämd utbildning

10.5.0              Ej nivåbestämd utbildning

10.5.0.0           Ej nivåbestämd utbildning

11                    RESTAURANGER OCH HOTELL

11.1                 Restaurangtjänster

11.1.1              Restauranger, kaféer och liknande

11.1.1.1           Restauranger, kaféer och dansställen

11.1.1.2           Snabbmats- och hämtmatstjänster

11.1.2              Serveringar

11.1.2.0           Serveringar

11.2                 Inkvarteringstjänster

11.2.0              Inkvarteringstjänster

11.2.0.1           Hotell, motell, värdshus och liknande inkvarteringstjänster

11.2.0.2           Stugbyar, campingplatser, vandrarhem och liknande inkvarteringstjänster

11.2.0.3           Andra anläggningars inkvarteringstjänster

12                    DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER

12.1                 Personvård

12.1.1              Frisersalonger och skönhetssalonger

12.1.1.1           Hårvård för män och barn

12.1.1.2           Hårvård för kvinnor

12.1.1.3           Skönhetsbehandlingar

12.1.2              Elektriska apparater för personvård

12.1.2.1           Elektriska apparater för personvård

12.1.2.2           Reparation av elektriska apparater för personvård

12.1.3              Andra apparater, artiklar och produkter för personvård

12.1.3.1           Icke-elektriska apparater

12.1.3.2           Artiklar för personlig hygien och välbefinnande, esoteriska produkter och skönhetsmedel

12.2                 Prostitution

12.2.0              Prostitution

12.2.0.0           Prostitution

12.3                 Övriga personliga tillhörigheter

12.3.1              Smycken och ur

12.3.1.1           Smycken

12.3.1.2           Ur och klockor

12.3.1.3           Reparation av smycken och ur

12.3.2              Andra personliga tillhörigheter

12.3.2.1           Reseffekter

12.3.2.2           Spädbarnsartiklar

12.3.2.3           Lagning av andra personliga tillhörigheter

12.3.2.9           Andra personliga tillhörigheter, ej tidigare nämnda

12.4                 Socialt skydd

12.4.0              Socialt skydd

12.4.0.1           Barnomsorg

12.4.0.2           Äldreboende och boende för personer med funktionsnedsättning

12.4.0.3           Hemtjänst

12.4.0.4           Rådgivning

12.5                 Försäkringar

12.5.1              Livförsäkring

12.5.1.0           Livförsäkring

12.5.2              Boendeförsäkring

12.5.2.0           Boendeförsäkring

12.5.3              Sjukvårds- och sjukförsäkring

12.5.3.1           Offentlig sjukvårds- eller sjukförsäkring

12.5.3.2           Privat sjukvårds- eller sjukförsäkring

12.5.4              Transportförsäkring

12.5.4.1           Motorfordonsförsäkring

12.5.4.2           Reseförsäkring

12.5.5              Annan försäkring

12.5.5.0           Annan försäkring

12.6                 Andra finansiella tjänster

12.6.1              Fisim

12.6.1.0           Fisim

12.6.2              Övriga finansiella tjänster

12.6.2.1           Post- och bankavgifter

12.6.2.2           Arvoden och serviceavgifter till mäklare, investeringsrådgivare

12.7                 Övriga tjänster

12.7.0              Övriga tjänster

12.7.0.1           Administrativa avgifter

12.7.0.2           Juridiska tjänster och bokföring

12.7.0.3           Begravningstjänster

12.7.0.4           Andra avgifter och tjänster