52014PC0518

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Rådet har bemyndigat Europeiska kommissionen att på Europeiska unionens vägnar förhandla om förnyelse av det avtal mellan Republiken Senegals regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om fiske utanför Senegals kust som trädde i kraft den 1 juni 1981 samt om ett protokoll om fiskemöjligheterna och om den ekonomiska ersättningen. Förhandlingarna ledde till att ett utkast till nytt avtal och nytt protokoll paraferades av förhandlarna den 25 april 2014. Det nya avtalet upphäver och ersätter det befintliga avtalet. Avtalet löper på fem år från den dag då det träder i kraft och förlängs därefter automatiskt. Det nya protokollet löper på fem år från den dag då protokollet i enlighet med artikel 12 börjar tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då det nya protokollet undertecknas av parterna.

Det nya avtalets syfte är att skapa en aktuell ram för partnerskapet genom att hänsyn tas till den gemensamma och reformerade fiskeripolitikens prioriterade mål och till dess utrikespolitiska dimension; syftet med detta är ett strategiskt fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i Senegals vatten inom ramen för det tillgängliga överskottet, med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt från Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf) och med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden och rekommendationer utfärdade av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Kommissionen har bland annat grundat sig på resultaten av en bedömning av möjligheterna att ingå ett nytt avtal och ett nytt protokoll som gjorts av externa experter. Syftet är även att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal för att främja en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Senegals fiskezon, i båda parters intresse.

Protokollet fastställer fiskemöjligheter inom följande kategorier:

-           28 notfartyg för tonfiskfiske.

-           8 fartyg för spöfiske.

-           2 trålfartyg (som fiskar efter senegalkummel, en art som lever på botten i djupa hav).

Kommissionen föreslår på grundval av detta att rådet, med Europaparlamentets samtycke, antar ett beslut om att ingå detta nya avtal och detta nya protokoll.

2.           RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd har hållits med berörda parter inom ramen för utvärderingsarbetet inför ett avtal om partnerskap på fiskeområdet mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal. Medlemsstaternas experter har också konsulterats inom ramen för tekniska möten. Mötena har visat att det är av intresse att förnya fiskeavtalet och att ingå ett protokoll om fiske med Republiken Senegal.

3.           FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Detta förfarande inleds parallellt med förfarandena för rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet för hållbart fiske och genomförandeprotokollet och för rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheterna mellan Europeiska unionens medlemsstater.

4.           BUDGETKONSEKVENSER

Den årliga ekonomiska ersättningen är på 1 808 000 euro under det första året, 1 738 000 euro under det andra, tredje och fjärde året och på 1 668 000 euro under det femte året. Ersättningen avser följande:

a) En referensfångstmängd på 14 000 ton för tonfiskar och en tillåten fångstmängd på 2 000 ton för senegalkummel. Ersättningen för dessa fångstmängder ligger på 1 058 000 euro under det första året, 988 000 euro under det andra, tredje och fjärde året och på 918 000 euro under det femte året.

b) Stöd till utveckling av fiskeripolitiken i Republiken Senegal på 750 000 euro per år. Stödet bidrar till att uppfylla målen för den nationella fiskeripolitiken och i synnerhet Republiken Senegals behov när det gäller att stödja forskningen på fiskeriområdet, övervaka och bekämpa olagligt fiske, stödja det småskaliga fisket samt att återställa ekosystemen för att göra det möjligt för bestånd med unga exemplar att återhämta sig.

2014/0238 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2 jämförd med artikel 218.6 a och 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande[1], och

av följande skäl:

(1)       Europeiska unionen har tillsammans med Senegal undertecknat ett avtal om hållbart fiske som löper på fem år med automatisk förlängning samt ett genomförandeprotokoll som fogas till avtalet och som löper på fem år, genom vilket EU-fiskefartyg ges fiskemöjligheter i de vatten över vilka Republiken Senegal har överhöghet eller där Republiken Senegal utövar sin jurisdiktion på fiskeområdet.

(2)       Avtalet och protokollet undertecknades den [...] i enlighet med beslut 2014/... /EU[2] och tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet.

(3)       Avtalet och genomförandeprotokollet bör godkännas på Europeiska unionens vägnar.

(4)       Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté, vars uppgift är att övervaka genomförandet av avtalet. I enlighet med protokollet får den gemensamma kommittén dessutom godkänna vissa ändringar av protokollet. I syfte att förenkla godkännandet av sådana ändringar är det lämpligt att kommissionen, på vissa särskilda villkor, bemyndigas att godkänna ändringarna genom ett förenklat förfarande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskapsavtalet för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (nedan kallat avtalet) och det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (nedan kallat protokollet) godkänns på Europeiska unionens vägnar.

Texterna till avtalet och protokollet bifogas detta beslut som bilaga I och II.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på Europeiska unionens vägnar lämna de skriftliga underrättelser som föreskrivs i avtalets artikel 16 respektive i protokollets artikel 13 för att uttrycka unionens samtycke till att bindas av avtalet respektive protokollet.

Artikel 3

I enlighet med de villkor som fastställs i bilaga III till detta beslut bemyndigas Europeiska kommissionen att på unionens vägnar godkänna de ändringar av protokollet som antas av den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 7 i avtalet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

[1]               EUT C […], […], s. […].

[2]               EUT L […], […], s. […].

Bilaga I

AVTAL

om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen, och

REPUBLIKEN SENEGAL, nedan kallad Senegal,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR det nära samarbetet mellan Europeiska unionen och Senegal, särskilt inom ramen för Coutounouavtalet, samt parternas önskan om att intensifiera samarbetet,

SOM TAR HÄNSYN TILL Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982 och avtalet om gränsöverskridande fiskbestånd från 1995,

SOM ÄR BESLUTNA att tillämpa de beslut och rekommendationer som antagits av relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka parterna är medlemmar,

SOM ÄR MEDVETNA om betydelsen av de principer som fastställs i uppförandekoden för ansvarsfullt fiske som antogs vid Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) konferens 1995,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta i syfte att främja ansvarsfullt fiske för att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete måste grundas på initiativ och åtgärder som, oavsett om de genomförs gemensamt eller av den ena av parterna, kompletterar varandra, är förenliga med målsättningarna och skapar synergieffekter,

SOM ÄR BESLUTNA att för dessa ändamål föra den dialog som krävs för att genomföra Senegals fiskeripolitik genom att låta det civila samhället delta, särskilt yrkesverksamma inom fiskerisektorn,

SOM ÖNSKAR fastställa föreskrifter och villkor för den fiskeverksamhet som bedrivs av unionens fartyg i Senegals vatten och för unionens stöd till ett hållbart fiske i dessa vatten,

SOM ÄR BESLUTNA att bedriva ett närmare ekonomiskt samarbete inom fiskerinäringen och i verksamheter med anknytning till denna genom att främja samarbetet mellan företag från båda parter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1 - Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)      Senegals myndigheter: Republiken Senegals fiskeriministerium,

b)      unionens myndigheter: Europeiska kommissionen,

c)      fiskeverksamhet: verksamhet som innebär att fisk lokaliseras, att fiskeredskap sänks ned, öppnas, släpas och tas upp, att fångst tas ombord, att fångst omlastas, att fångst förvaras ombord, att fångst bearbetas ombord, att fångst överförs, att fångst placeras i burar, att fångst göds, samt att fisk och fiskeriprodukter landas,

d)      fiskefartyg: varje fartyg eller farkost som utrustats för fiske eller som vanligtvis används för fiske enligt Senegals lagstiftning,

e)      EU-fiskefartyg: varje fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och som är registrerat i unionen,

f)       Senegals vatten: vatten som står under Senegals överhöghet eller jurisdiktion.

g)      avtalet: avtalet och tillhörande protokoll, bilaga och tillägg,

h)      force majeure: plötsliga, oförutsedda och oundvikliga händelser som kan äventyra eller förhindra normal fiskeverksamhet i Senegals vatten.

Artikel 2 – Syfte

I detta avtal fastställs principer, regler och förfaranden för följande:

(a) De villkor enligt vilka unionens fiskefartyg får bedriva fiskeverksamhet efter tillgängliga resurser i Senegals vatten.

(b) Ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskerisektorn, i syfte att främja hållbart fiske i Senegals vatten och utvecklingen av Senegals fiskerisektor.

(c) Samarbete när det gäller kontroll av fisket i Senegals vatten för att se till att ovannämnda regler och villkor efterlevs, att åtgärderna för bevarande och förvaltning av fiskbestånden är effektiva och att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bekämpas.

Artikel 3 – Principer

1. Parterna förbinder sig att främja ansvarsfullt fiske i Senegals vatten i enlighet med FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske.

2. Senegal förbinder sig att inte bevilja mer förmånliga villkor än de som anges i detta avtal till de andra utländska fiskeflottor som fiskar i Senegals vatten med fartyg som har samma egenskaper och som fiskar efter samma arter som de fartyg som omfattas av detta avtal.

3. Parterna förbinder sig att sörja för genomförandet av detta avtal i enlighet med artikel 9 i Cotounouavtalet rörande mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen och grundsatser i avtalet rörande sunt styrelseskick, i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 8 och 96 i det avtalet.

4. Parterna förbinder sig härmed att se till att detta avtal tillämpas i enlighet med principerna om gott ekonomiskt och socialt styrelseskick och med respekt för fiskbeståndens tillstånd.

5. Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som mönstras på EU-fiskefartyg. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

6. Parterna förbinder sig att inte anta några beslut som kan få konsekvenser för EU-fiskefartyg som bedriver verksamhet enligt detta avtal utan att först samråda med varandra.

Artikel 4 – Tillträde till Senegals vatten

1. EU-fiskefartygen får endast bedriva fiskeverksamhet i Senegals vatten om de har ett fisketillstånd som utfärdats på grundval av detta avtal och de får inte bedriva någon annan fiskeverksamhet utöver avtalets ram.

2. Senegals myndigheter får endast bevilja EU-fiskefartygen fisketillstånd på grundval av detta avtal och får inte bevilja EU-fiskefartygen andra tillstånd i form av privata licenser utanför avtalets ram.

Artikel 5 – Tillämplig lagstiftning och genomförande

1. Om inget annat anges i detta avtal ska den fiskeverksamhet som avtalet avser omfattas av Senegals lagstiftning.

2. Senegals myndigheter ska underrätta unionens myndigheter om varje ändring av lagstiftningen som påverkar EU-fiskefartygens fiskeverksamhet. Sådan lagstiftning kan göras gällande för EU-fiskefartygen från och med den sextionde dagen efter det att unionens myndigheter tar emot underrättelsen.

3. Senegal förbinder sig att vidta alla åtgärder som krävs för en effektiv tillämpning av avtalets bestämmelser om fiskerikontroll. EU-fiskefartygen ska samarbeta med de myndigheter i Senegal som har ansvaret för fiskerikontrollen.

4. Unionen förbinder sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dess fartyg följer bestämmelserna i detta avtal och den senegalesiska lagstiftningen på fiskeområdet.

5. Unionens myndigheter ska underrätta Senegals myndigheter om varje ändring av lagstiftningen som påverkar EU-fiskefartygens fiskeverksamhet inom ramen för detta avtal.

Artikel 6 – Ekonomisk ersättning

1. Unionen ska inom ramen för detta avtal erlägga ekonomisk ersättning till Senegal för följande syften:

(a) För att bidra till kostnaderna för EU-fiskefartygens tillträde till Senegals fiskeresurser. Denna ersättning är skild från de tillträdeskostnader som ska betalas av fartygsägarna.

(b) För att stärka beredningskapaciteten och för att, genom sektorsstöd, bidra till utvecklingen av en politik för hållbart fiske i Senegal.

2. Sektorsstödet är skilt från de olika kostnaderna för tillträdet. Sektorsstödet är avhängigt och villkorat av att man uppfyller de mål för Senegals fiskeripolitik i enlighet med vad som föreskrivs i protokollet till detta avtal och i enlighet med en årlig och flerårig programplanering för genomförandet.

3. Ersättningen från unionen ska betalas ut årligen i enlighet med vad som föreskrivs i protokollet. Ersättningsbeloppet kan ändras i följande fall:

(a) Vid force majeure.

(b) Vid minskning av de fiskemöjligheter som beviljats EU-fiskefartygen, om detta på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning för förvaltning av bestånden bedöms vara nödvändigt för att bevara och på ett hållbart sätt utnyttja resurserna.

(c) Vid ökning av de fiskemöjligheter som beviljats EU-fiskefartygen, om bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att resursernas tillstånd medger detta.

(d) Om det görs en översyn av villkoren för det ekonomiska stödet till sektorspolitiken om resultaten av den årliga och fleråriga programplaneringen är sådana att detta är berättigat.

(e) Vid tillfälligt avbrytande av avtalets tillämpning i enlighet med artikel 13.

(f) Vid uppsägning av avtalet i enlighet med artikel 14.

Artikel 7 – Gemensam kommitté

1. Det ska inrättas en gemensam kommitté som ska bestå av företrädare för unionens och Senegals myndigheter och som ska ansvara för genomförandet av detta avtal. Den gemensamma kommittén ska bland annat kunna göra ändringar av protokollet, bilagan och tilläggen.

2. Den gemensamma kommitténs ansvar för genomförandet av avtalet ska särskilt innebära att den gemensamma kommittén ansvarar för att

(a) kontrollera genomförande, tolkning och tillämpning av avtalet, särskilt utformningen av den årliga och fleråriga programplanering som avses i artikel 6.2 och utvärderingen av programmens genomförande,

(b) tillhandahålla de nödvändiga kontakterna i frågor av gemensamt intresse som rör fiske,

(c) fungera som forum för uppgörelser i godo av tvister om avtalets tolkning eller tillämpning.

3. Den gemensamma kommitténs bemyndigande att fatta beslut ska avse ändringar av protokollet, bilagan och tilläggen till detta avtal på följande områden:

(a) Revidering av fiskemöjligheterna och av motsvarande ekonomiska ersättning.

(b) Föreskrifter för sektorsstödets genomförande.

(c) Villkoren för EU-fiskefartygens fiskeverksamhet.

Beslut ska fattas enhälligt och rapporteras i bilagan till mötesprotokollet.

4. Den gemensamma kommittén ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med målen för detta avtal och i enlighet med de relevanta regler som antagits av de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna.

5. Den gemensamma kommittén ska sammanträda minst en gång per år, omväxlande i Senegal och i unionen, eller på en annan plats som parterna kommer överens om, och ska ledas av den part som står som värd för mötet. Den gemensamma kommittén ska hålla extraordinära möten på begäran av endera parten.

Artikel 8 – Samarbete om övervakning och för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Parterna förbinder sig att bedriva ett nära samarbete för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i syfte att utveckla ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

Artikel 9 – Vetenskapligt samarbete

1. Parterna ska främja vetenskapligt samarbete för att verka för bättre övervakning av de levande marina resursernas tillstånd i Senegals vatten.

2. Parterna ska samråda med varandra via en gemensam vetenskaplig arbetsgrupp och inom berörda internationella organisationer för att stärka förvaltningen och bevarandet av de levande marina resurserna i Atlanten och för att samarbeta inom relevant vetenskaplig forskning.

Artikel 10 – Samarbete mellan yrkesorganisationer inom fiskerisektorn, den privata sektorn och civilsamhället

1. Parterna ska främja ekonomiskt och tekniskt samarbete inom fiskerisektorn och sektorer med anknytning till denna. Parterna kan till exempel rådgöra med varandra för att samordna de olika åtgärder som vidtas i detta syfte.

2. Parterna ska uppmuntra informationsutbyte om fiskemetoder och fiskeredskap, metoder för konservering och för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3. Parterna ska sträva efter att skapa goda förutsättningar för förbindelser mellan företag från båda parter i fråga om teknik, ekonomi och handel, genom att uppmuntra skapandet av en miljö som är gynnsam för utvecklingen av affärsverksamhet och investeringar. Parterna ska, om lämpligt, främja skapandet av gemensamma företag.

Artikel 11 – Geografiskt tillämpningsområde

Detta avtal ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i det fördraget, och, å andra sidan, i Senegal.

Artikel 12 – Varaktighet

Detta avtal gäller i fem år från och med den dag då det träder i kraft. Det ska förlängas automatiskt, utom om det sägs upp i enlighet med artikel 14.

Artikel 13 – Tillfälligt avbrott

1. Genomförandet av detta avtal kan avbrytas tillfälligt av endera parten i följande fall:

(a) Vid force majeure.

(b) Vid en tvist mellan parterna om tolkningen eller genomförandet av detta avtal.

(c) Om en av parterna begår en överträdelse av bestämmelserna i detta avtal, särskilt artikel 3.3 om de mänskliga rättigheterna.

2. Den part som väljer att tillfälligt avbryta tillämpningen av avtalet ska skriftligen underrätta den andra parten om detta och avbrottet ska få verkan tre månader efter det att parten tar emot underrättelsen. Parterna ska samråda så snart en underrättelse om tillfälligt avbrott tas emot i syfte att nå en överenskommelse i godo inom tre månader. Samrådet kan fortsätta efter det att avbrottet har inletts, Om parterna når en överenskommelse i godo ska tillämpningen av avtalet återupptas utan dröjsmål och den ekonomiska ersättningen enligt artikel 6 ska minskas proportionellt och tidsproportionellt i förhållande till avbrottet.

Artikel 14 – Uppsägning

1. Detta avtal kan sägas upp av endera parten i följande fall:

(a) Vid force majeure.

(b) Om de berörda bestånden har utarmats enligt bästa tillgängliga oberoende och tillförlitliga vetenskapliga yttranden.

(c) Om de fiskemöjligheter som beviljats EU-fiskefartygen underutnyttjas.

(d) Om de åtaganden som parterna har gjort vad gäller bekämpning av olagligt, odeklarerat eller oreglerat fiske inte fullgörs.

2. Den part som väljer att säga upp avtalet ska skriftligen underrätta den andra parten om detta och uppsägningen ska få verkan sex månader efter det att parten tar emot underrättelsen, utom om parterna enas om att förlänga tidsfristen. Parterna ska samråda så snart en underrättelse om uppsägning tas emot i syfte att nå en överenskommelse i godo inom sex månader. Om parterna når en överenskommelse i godo ska tillämpningen av avtalet återupptas utan dröjsmål och den ekonomiska ersättningen enligt artikel 6 minskas proportionellt och tidsproportionellt i förhållande till avbrottet.

Artikel 15 – Upphävande

Avtalet mellan Republiken Senegals regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om fiske utanför Senegals kust, som trädde i kraft den 1 juni 1981, ska upphöra att gälla.

Artikel 16 – Ikraftträdande

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Det träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har avslutats.

Artikel 17 – Provisorisk tillämpning

Avtalet ska börja tillämpas provisoriskt från och med den dag då partnerna undertecknar avtalet.

Bilaga II PROTOKOLL

PROTOKOLL om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

Artikel 1 Tillämpningsområde

1. De fiskemöjligheter som beviljas unionens fiskefartyg ska fördelas enligt följande:

–  Långvandrande arter (arter som anges i bilaga 1 till Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982), utom skyddade arter och arter som omfattas av fiskeförbud enligt Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat):

(a) 28 notfartyg för tonfiskfiske med frysanläggning.

(b) 8 fartyg för spöfiske.

–  Demersala arter:

(c)  2 trålfartyg.

Denna punkt ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 5 och 6 i detta protokoll.

2. De fiskemöjligheter som anges i första stycket gäller endast i de senegalesiska fiskezoner för vilka de geografiska koordinaterna anges i bilagan.

Artikel 2 Varaktighet

Detta protokoll och dess bilaga ska tillämpas under fem år från och med den dag då det träder ikraft eller, om lämpligt, från och med den dag då det börjar tillämpas provisoriskt.

Artikel 3 Ekonomisk ersättning

1. Protokollets sammanlagda värde under den period som anges i artikel 2 uppgår till 13 930 000 euro. Beloppet ska fördelas enligt följande:

1.1. 8 690 000 euro i ekonomisk ersättning enligt artikel 6 i avtalet om fiskepartnerskap, vilka ska fördelas enligt följande:

(1) Ett årligt belopp som ekonomisk ersättning för tillträdet till resurserna på 1 058 000 euro under det första året, på 988 000 euro det andra, tredje och fjärde året och på 918 000 euro det femte året. Beloppen motsvarar en referensfångstmängd för långvandrande arter på 14 000 ton per år.

(2) Ett särskilt belopp på 750 000 euro per år under fem år till stöd för genomförandet av Senegals sektoriella fiskeripolitik.

1.2.    5 240 000 euro i form av de preliminära avgifter som fartygsägarna ska erlägga för fisketillstånd som utfärdas med tillämpning av artikel 4 i avtalet och enligt de föreskrifter som anges i kapitel II.3.

2. Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 5, 6, 7 och 8 i detta protokoll och av artiklarna 13 och 14 i avtalet.

3. Senegal ska övervaka fiskeverksamheten i Senegals fiskezoner för att kontrollera att de referensfångstmängder som anges i punkt 1.1.1 för långvandrande arter och de totala tillåtna fångstmängderna för demersala arter som anges i den tekniska specifikationen i bilagan till detta protokoll, mot bakgrund av beståndens tillstånd och det tillgängliga överskottet. Som ett led i övervakningen ska Senegal underrätta unionens myndigheter så snart EU-fiskefartygens fångstnivåer i Senegals fiskezoner når upp till 80 % av referensfångstmängden eller 80 % av de totala tillåtna fångstmängderna för demersala arter. Så snart unionen får denna underrättelse ska den meddela medlemsstaterna.

4. När EU-fiskefartygens fångstnivåer når upp till 80 % av referensfångstmängden eller 80 % av de totala tillåtna fångstmängderna för demersala arter ska Senegal övervaka EU-fiskefartygens fångstnivåer på månatlig bas. Övervakningen ska göras på daglig bas så snart det elektroniska rapporteringssystem (nedan kallat ERS-systemet) som avses i kapitel IV avsnitt 1 i bilagan till detta protokoll har tagits i drift. Senegal ska underrätta unionens myndigheter så snart referensfångstmängden eller den totala tillåtna fångstmängden enligt ovan har uppnåtts, Så snart unionen får denna underrättelse ska den meddela medlemsstaterna.

5. Om EU-fiskefartygen årliga fångstmängd av långvandrande arter i Senegals vatten överskrider referensfångstmängden enligt punkt 1.1.1 ska den totala årliga ekonomiska ersättningen ökas för varje ton som fångas därutöver: med 55 under det första året, med 50 euro under det andra, tredje och fjärde året och med 45 euro under det femte året.

6. De totala tillåtna fångstmängder för demersala arter som anges i den tekniska specifikationen i tillägget till bilagan till detta protokoll motsvarar de totala tillåtna fångstmängderna för de arterna. Om den årliga fångstmängden för dessa arter överstiger den totala tillåtna fångstmängden ska de avgifter för fartygsägarna som anges i tillägget ökas med 50 % för de överskjutande mängderna.

7. Det totala årliga belopp som Europeiska unionen betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i punkt 1.1.1. Om den kvantitet som fångas av unionens fiskefartyg överstiger en kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

8. Unionen ska erlägga den ekonomiska ersättning för fiskefartygens tillträde till Senegals fiskeresurser som avses i punkt 1.1.1 senast 90 dagar efter den dag då protokollet börjar tillämpas provisoriskt vad gäller det första året och därefter senast på årsdagen för protokollets undertecknande.

9. Den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1.1.1 ska sättas in på ett konto som öppnats för Senegals statskassas räkning. Det ekonomiska sektorsstödet enligt punkt 1.1.2 ska betalas ut till direktoratet för havsfiske på ett depåkonto som öppnats för statskassans räkning. Senegals myndigheter ska årligen lämna uppgifter om bankkontonummer till Europeiska kommissionen.

Artikel 4 Sektorsstöd

1. Den gemensamma kommittén ska senast tre månader efter den dag då detta protokoll träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt utarbeta ett flerårigt sektorsprogram och tillämpningsföreskrifter till detta, särskilt följande:

(1) Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 3.1.1.2:

(2) Årliga och fleråriga mål för att långsiktigt främja ett hållbart och ansvarsfullt fiske på grundval av de prioriteringar som Senegal uttrycker i sin nationella fiskeripolitik och i annan politik som hänger samman med eller påverkar skapandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske, bland annat vad gäller stöd till småskaligt fiske, övervakning, kontroll och bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) samt vad gäller prioriterade mål för att stärka Senegals sektor för forskning på fiskeriområdet.

(3) De kriterier, förfaranden och eventuella budgetindikatorer och finansiella indikatorer, som ska användas för årlig utvärdering av de resultat som uppnåtts.

2. Den gemensamma kommittén ska fastställa mål och göra en utvärdering av projektens förväntade resultat innan godkännande ges för hur Senegal anslår sektorsstödet.

3. Senegal ska årligen rapportera om hur de projekt som finansierats genom sektorsstödet framskrider och den gemensamma kommittén ska granska uppgifterna och ta fram en årlig resultatrapport. Senegal ska också utarbeta en slutrapport innan protokollet löper ut.

4. Sektorsstödet ska betalas ut i delbelopp vars storlek ska baseras på en bedömning av sektorsstödets resultat och de behov som identifierats i programplaneringen. Unionen får, delvis eller helt, avbryta betalningen av den särskilda ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 3.1.1.2 i detta protokoll i följande fall:

4.1. Om en utvärdering gjord av den gemensamma kommittén visar att de resultat som uppnåtts inte stämmer överens med programmet.

4.2. Om den särskilda ekonomiska ersättningen inte används i enlighet med den överenskomna programplaneringen.

Betalningen av den ekonomiska ersättningen ska återupptas efter samråd och överenskommelse mellan parterna så snart resultaten av det ekonomiska genomförande som avses i punkt 4 gör det berättigat. Utbetalningen av den särskilda ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 3.1.1.2 får dock inte ske senare än sex (6) månader efter det att protokollet har löpt ut.

5. Varje föreslagen ändring av det fleråriga sektorsprogrammet ska föreläggas den gemensamma kommittén för godkännande.

Artikel 5 Vetenskapligt samarbete

1. Parterna förbinder sig att främja samarbetet i Västafrika när det gäller ansvarsfullt fiske. Parterna förbinder sig att iaktta samtliga rekommendationer och resolutioner som utfärdats av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och att beakta vetenskapliga yttranden från övriga behöriga regionala organisationer, som Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf).

2. Parterna förbinder sig att regelbundet och så ofta som behövs sammankalla den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen för att diskutera frågor av vetenskaplig art som rör genomförandet av detta protokoll. Den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppens behörighetsområde, sammansättning och arbetsform ska fastställas av den gemensamma kommittén.

3. På grundval av de rekommendationer och resolutioner som utfärdats av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), de bästa tillgängliga vetenskapliga yttrandena, som de yttranden som utfärdas av Cecaf, och, om lämpligt, slutsatser från den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppens möten ska den gemensamma kommittén anta åtgärder för hållbar förvaltning av de fiskeresurser som detta protokoll omfattar och som berörs av den fiskeverksamhet som bedrivs av unionens fiskefartyg.

Artikel 6 Revidering av fiskemöjligheterna

1. De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 får revideras av den gemensamma kommittén förutsatt att de rekommendationer och resolutioner som antagits av Iccat bekräftar att revideringen garanterar en hållbar förvaltning av de fiskeresurser som detta protokoll avser och på villkor att den vetenskapliga arbetsgruppen godkänner revideringen.

2. I så fall ska den ekonomiska ersättning som avses i artikel 3.1.1.1 revideras proportionellt och tidsproportionellt. Det totala årsbeloppet för den ekonomiska ersättning som unionen betalar får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som avses i artikel 3.1.1.1.

Artikel 7 Nya fiskemöjligheter och experimentellt fiske

1. Om unionens fiskefartyg är intresserade av att bedriva annan fiskeverksamhet än den som avses i artikel 1 ska parterna samråda i den gemensamma kommittén om ett eventuellt tillstånd för sådan ny fiskeverksamhet. Den gemensamma kommittén ska vid behov fastställa villkoren för sådana nya fiskemöjligheter och om så krävs göra ändringar i detta protokoll och dess bilaga.

2. Tillstånd för sådan ny fiskeverksamhet ska beviljas med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden och, om lämpligt, med beaktande av resultaten från vetenskapliga undersökningar som kontrollerats av den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen.

3. Efter det samråd som avses i punkt 1 kan den gemensamma kommittén tillåta experimentellt fiske i Senegals fiskezoner i syfte att testa om det nya fisket är tekniskt möjligt och om det är ekonomiskt lönsamt. För detta ändamål och på begäran av Senegal ska den gemensamma kommittén fastställa, från fall till fall, vilka villkor som ska gälla och alla andra lämpliga parametrar. Parterna ska bedriva det experimentella fisket i enlighet med de villkor som fastställs av den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen.

Artikel 8 Tillfälligt avbrott

Genomförandet av detta protokoll, även betalningen av den ekonomiska ersättningen, kan avbrytas tillfälligt unilateralt av endera parten i de fall och på de villkor som anges i artikel 13 i avtalet.

Artikel 9 Uppsägning

Detta protokoll får sägas upp av endera parten i de fall och på de villkor som anges i artikel 14 i avtalet.

Artikel 10 Datoriserat informationsutbyte

1. Senegal och Europeiska unionen förbinder sig att utan dröjsmål införa de datorsystem som krävs för elektroniskt utbyte av alla uppgifter och samtliga dokument som rör genomförandet av avtalet.

2. Den elektroniska versionen av ett dokument ska i alla sammanhang anses likvärdig med pappersversionen.

3. Senegal och Europeiska unionen ska utan dröjsmål informera varandra om eventuella funktionsfel i ett databehandlingssystem. Information och dokument knutna till genomförandet av avtalet ska då automatiskt ersättas av pappersversionen.

Artikel 11 Konfidentiella uppgifter

1. Senegal och Europeiska unionen förbinder sig att se till att alla identifikationsuppgifter rörande Europeiska unionens fartyg och deras fiskeverksamhet som erhålls inom ramen för avtalet alltid behandlas restriktivt, i enlighet med principerna för sekretess och dataskydd.

2. Parterna ska sörja för att endast aggregerade uppgifter om fiskeverksamheten i Senegals fiskezoner görs offentliga, i enlighet med de bestämmelser som antagits av Iccat och övriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Uppgifter som kan betraktas som konfidentiella får endast användas av de behöriga myndigheterna för genomförandet av avtalet och för förvaltning, kontroll och övervakning av fisket.

Artikel 12 Provisorisk tillämpning

Detta protokoll och tillhörande bilaga och tillägg ska tillämpas provisoriskt från och med den dag då parterna undertecknar protokollet.

Artikel 13 Ikraftträdande

Detta protokoll och tillhörande bilaga och tillägg träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har avslutats.

BILAGA TILL PROTOKOLLET

VILLKOR FÖR EU-FARTYGS FISKEVERKSAMHET I SENEGALS FISKEZON

Kapitel I - Allmänna bestämmelser

1. Utseende av behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna bilaga och om inte annat uttryckligen anges, ska varje hänvisning till en behörig myndighet vad avser Europeiska unionen (nedan kallad EU) eller Republiken Senegal (nedan kallad Senegal) avse följande:

- EU: Europeiska kommissionen, i tillämpliga fall via EU:s delegation i Senegal.

- Republiken Senegal: Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes.

2. Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna bilaga ska termen fisketillstånd motsvara termen licens så som denna definieras i senegalesisk lagstiftning.

3. Fiskezoner

Som Senegals fiskezoner ska betraktas de områden i Senegals vatten i vilka Senegal tillåter att unionens fiskefartyg bedriver fiskeverksamhet i enlighet med artikel 5.1 i avtalet.

3.1. De geografiska koordinaterna för Senegals fiskezoner och baslinjerna anges i tillägg 4 till bilagan till detta protokoll.

3.2. De områden där det råder fiskeförbud enligt gällande senegalesisk lagstiftning, som nationalparker, skyddade marina områden och lekområden, och de områden där det råder sjöfartsförbud anges i tillägg 4 till bilagan till detta protokoll.

3.3. Senegal ska informera fartygsägarna om de geografiska koordinaterna för fiskezonerna i samband med att fisketillstånd utfärdas.

3.4. Senegal ska underrätta Europeiska kommissionen om varje ändring av fiskezonerna minst två månader innan en sådan ändring träder i kraft.

4. Fredningstid

De EU-fiskefartyg som har tillstånd att bedriva fiskeverksamhet inom ramen för detta protokoll ska iaktta de fredningstider som fastställs i enlighet med senegalesisk lagstiftning.

5. Utseende av ett ombud

Varje fiskefartyg från unionen som avser att landa eller omlasta i en hamn i Senegal ska företrädas av ett ombud som är bosatt i Senegal.

6. Banköverföring av avgifterna från fartygsägarna

Innan protokollet börjar tillämpas provisoriskt ska Senegal meddela EU uppgifter om det bankkonto som öppnats för statskassans räkning och på vilket de belopp som ska erläggas för EU-fiskefartygen inom ramen för avtalet ska sättas in. Kostnaderna för banköverföringar ska betalas av fartygsägarna.

7. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till fiskeriministeriet (Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes) och till direktoratet för skydd och övervakning av fisket (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP)) i Senegal återfinns i tillägg 7.

Kapitel II – Fisketillstånd

1.         Villkor som måste vara uppfyllda innan ett fisketillstånd kan beviljas – behöriga fartyg

De fisketillstånd som avses i artikel 4 i avtalet ska utfärdas på villkor att fartyget finns upptaget i unionens fartygsregister och att fartygsägaren, befälhavaren och själva fartyget har uppfyllt alla tidigare skyldigheter som följer av fiskeverksamhet i Senegal inom ramen för avtalet.

2.         Ansökan om fisketillstånd

1. Unionens behöriga myndigheter ska, för varje fartyg som önskar bedriva fiske enligt avtalet, på elektronisk väg lämna in en ansökan till fiskeriministeriet (Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes), med kopia till Europeiska unionens delegation i Senegal, minst 20 arbetsdagar före den begärda giltighetstidens början. Originalansökningarna ska skickas direkt av unionens behöriga myndigheter till direktoratet för havsfiske (Direction des Pêches Maritimes (DPM)) via unionens delegation.

2. Ansökningarna ska lämnas in till direktoratet för havsfiske på en blankett som överensstämmer med förlagan i tillägg 1.

3. Varje ansökan om fisketillstånd ska innehålla följande:

– Ett bevis för att förskottet för fisketillståndets giltighetstid är betalt.

– Ett nytaget färgfoto av fartyget sett från sidan.

4. Vid förnyelse av ett fisketillstånd enligt det gällande protokollet, för ett fartyg vars tekniska specifikationer inte har ändrats, ska ansökan om förlängning endast åtföljas av bevis på att avgiften har betalats.

3.         Fast avgift/förskott

1. Avgiften för bottenlevande arter anges i den tekniska specifikationen i tillägg 2. Fisketillstånd ska utfärdas efter det att det förskott som anges i den tekniska specifikationen har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

2. Avgiften ska vara följande för varje ton fisk som fångas av notfartyg för tonfiskfiske och fartyg för spöfiske i Senegals fiskezoner:

55 euro under det första året av protokollets tillämpning,

60 euro under det andra och tredje året av protokollets tillämpning,

65 euro under det fjärde året av protokollets tillämpning,

70 euro under det femte året av protokollets tillämpning.

Fisketillstånd ska utfärdas efter det att följande fasta belopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

-         För notfartyg för tonfiskfiske:

-           13 750 euro per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 250 ton för det första året av protokollets tillämpning.

-           15 000 euro per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 250 ton för det andra och tredje året av protokollets tillämpning.

-           16 250 euro per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 250 ton för det fjärde året av protokollets tillämpning.

-           17 500 euro per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 250 ton för det femte året av protokollets tillämpning.

-        För fartyg för spöfiske

-           8 250 euro per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 150 ton för det första året av protokollets tillämpning.

-           9 000 euro per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 150 ton för det andra och tredje året av protokollets tillämpning.

-           9 750 euro per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 150 ton för det fjärde året av protokollets tillämpning.

-           10 500 euro per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 150 ton för det femte året av protokollets tillämpning.

3. Den fasta avgiften ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamn- och serviceavgifter.

4. Om ett fisketillstånd har en giltighetstid på mindre än ett år, till exempel på grund av att fisket är fredat, ska den fasta avgiften anpassas i förhållande till giltighetstidens längd.

4.         Utfärdande av fisketillstånd och preliminär förteckning över fartyg med tillstånd att fiska

1. Så snart ansökningarna om fisketillstånd enligt punkt 2.3 och 2.3 har inkommit ska Senegal, inom fem dagar, upprätta en preliminär förteckning för varje fartygskategori över vilka fartyg som har tillstånd att fiska.

2. Förteckningen ska omedelbart översändas till den nationella myndighet som ansvarar för fiskerikontrollen i Senegal och till EU.

3. EU ska vidarebefordra den preliminära förteckningen till fartygsägaren eller till ombudet. Om EU:s kontor är stängda får Senegal lämna den preliminära förteckningen direkt till fartygsägaren, eller till dennes ombud, och därefter lämna en kopia till EU.

4. Fartygen får fiska så snart de har tagits upp i den preliminära förteckningen. Fartygen ska ständigt förvara en kopia av den preliminära förteckningen ombord till dess att de fått sitt fisketillstånd utfärdat.

5. För alla fartyg gäller att fisketillståndet ska utfärdas till fartygsägaren eller dennes ombud inom 20 arbetsdagar efter det att direktoratet för havsfiske via Europeiska unionens delegation i Senegal har mottagit all den dokumentation som anges i punkt 2.3.

6. För att inte fördröja möjligheten att fiska i zonen ska samtidigt en kopia av fisketillståndet skickas till fartygsägaren på elektronisk väg. Denna kopia kan användas under en period av högst 60 dagar från utfärdandet av fisketillståndet. Under denna period ska kopian betraktas som likvärdig med originalet.

7. Fisketillståndet ska alltid förvaras ombord på fartyget, utan att detta påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 6 i detta avsnitt.

5.         Överlåtelse av fisketillståndet

1. Fisketillstånd ska beviljas individuellt för enskilda fartyg och får inte överlåtas.

2. Vid bevisad force majeure, om fartyget går förlorat eller om det blir liggande i hamn under lång tid på grund ett allvarligt tekniskt fel, ska, på begäran av EU, fisketillståndet för fartyget ifråga ersättas med ett nytt fisketillstånd för ett annat fartyg ur samma kategori, utan att någon ny avgift behöver betalas.

3. I sådana fall ska de båda fartygens sammanlagda fångst ligga till grund för beräkningen av huruvida ytterligare betalningar ska göras.

4. Ägaren till det fartyg som ska ersättas, eller dennes ombud, ska via Europeiska unionens delegation i Senegal lämna tillbaka det annullerade fisketillståndet till direktoratet för havsfiske.

5. Det nya fisketillståndet ska börja gälla samma dag som fartygsägaren lämnar tillbaka det annullerade tillståndet till direktoratet för havsfiske. EU-delegationen i Senegal ska informeras om att ett nytt fisketillstånd har utfärdats.

6.         Fisketillståndets giltighetstid

1. Fisketillstånd för notfartyg för tonfiskfiske och fartyg för spöfiske ska ha en giltighetstid på ett år. Fisketillstånd för trålfartyg som fiskar efter bottenlevande arter i djupa hav ska ha en giltighetstid på tre månader.

2. Fisketillstånden får förnyas.

3. För fastställandet av giltighetstidens början ska följande definitioner gälla:

– ettårsperiod: Under protokollets första tillämpningsår, perioden mellan dagen för protokollets ikraftträdande och den 31 december samma år. Efter protokollets första tillämpningsår, varje fullständigt kalenderår. Under protokollets sista tillämpningsår, perioden mellan den 1 januari och den dag då protokollets giltighetstid löper ut.

– tremånadersperiod: I samband med protokollets ikraftträdande, perioden mellan dagen för protokollets ikraftträdande och första dagen på nästa tremånadersperiod, vilken obligatoriskt ska börja den 1 januari, den 1 april, den 1 juli eller den 1 oktober. Därefter, varje hel tremånadersperiod. I slutet av protokollets giltighetstid, perioden mellan slutet på föregående hela tremånadersperiod och protokollets sista giltighetsdag.

7.         Stödfartyg

1. På EU:s begäran ska Senegal tillåta att EU-fiskefartyg som innehar fisketillstånd tar hjälp av stödfartyg.

2. Stödfartygen får inte förse EU-fiskefartygen med bränsle och inte heller omlasta fångster.

3. Stödfartygen ska föra en EU-medlemsstats flagg och får inte vara utrustade för fiske.

4. Stödfartygen omfattas, i tillämpliga delar, av ansökningsförfarandet för fisketillstånd enligt kapitel II.

5. Senegal ska upprätta en förteckning över godkända stödfartyg och utan dröjsmål vidarebefordra denna till den nationella myndighet som ansvarar för fiskerikontrollen och till EU.

Kapitel III – Tekniska bestämmelser

De tekniska bestämmelser som gäller för trålfartyg som fiskar efter bottenlevande arter i djupa hav med fisketillstånd beträffande fiskezoner, fiskeredskap och bifångster anges i den tekniska specifikationen i tillägg 2.

Fartyg för tonfiskfiske ska iaktta samtliga rekommendationer och resolutioner som utfärdats av Iccat.

Kapitel IV – Kontroll, uppföljning och övervakning

Avsnitt 1: System för fångstdeklaration

1.         Fiskeloggbok

1. Befälhavaren på ett EU-fiskefartyg som fiskar inom ramen för avtalet ska föra en fiskeloggbok i enlighet med förlagan per fiskekategori i tillägg 3a och 3b till denna bilaga.

2. Befälhavaren ska fylla i fiskeloggboken för varje dag som fartyget befinner sig i Senegals fiskezon.

3. Befälhavaren ska varje dag i fiskeloggboken anteckna den kvantitet av varje art (anges med treställig alfabetisk FAO-kod) som fångats och förvaras ombord, uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, antal individer. För varje huvudart ska befälhavaren även ange om ingen fångst tagits.

4. Befälhavaren ska också varje dag i fiskeloggboken anteckna de kvantiteter av varje art som kastats över bord, uttryckta i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal individer.

5. Fiskeloggboken ska fyllas i med läsliga versaler och undertecknas av befälhavaren.

6. Befälhavaren ska ansvara för att uppgifterna i fiskeloggboken är korrekta.

2.         Fångstdeklaration

1. Befälhavaren ska deklarera fartygets fångster genom att till Senegal överlämna de fiskeloggböcker som avser den period då fartyget befunnit sig i Senegals fiskezoner.

2. Fram tills att det införs ett system för elektronisk fångstrapportering enligt punkt 4 i detta avsnitt ska fiskeloggböckerna översändas enligt följande:

i. Vid genomresa i någon av Senegals hamnar ska originalet till varje fiskeloggbok lämnas till det lokala ombudet i Senegal, som ska lämna ett skriftligt mottagningsbevis.

  ii. Om fartyget lämnar Senegals fiskezoner utan att dessförinnan ha anlöpt någon av Senegals hamnar ska originalet till varje fiskeloggbok, skickas

(a) i scannad form per e-post till den adress som anges av Senegal. Senegal ska omedelbart bekräfta mottagandet per e-post,

eller, i undantagsfall,

(b) per fax, till det nummer som meddelas av Senegal, eller

(c) inom en period på 14 dagar efter ankomst till hamn, och under alla omständigheter inom 45 dagar efter det att fartyget lämnat Senegals fiskezoner, per postförsändelse till Senegal.

3. Befälhavaren ska skicka en kopia av samtliga fiskeloggböcker till EU. När det gäller tonfiskfartyg ska befälhavaren även skicka en kopia av samtliga fiskeloggböcker till ett av följande vetenskapliga institut:

i)       Institut de recherche pour le développement (IRD).

ii)      Instituto Español de Oceanografia (IEO).

iii)     Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas (INIAP).  

v)      Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT)

4. Om fartyget återvänder till Senegals fiskezon under fisketillståndets giltighetstid ska en ny fångstdeklaration göras.

5. Om reglerna rörande fångstdeklarationen inte iakttas får Senegal dra in det berörda fartygets fisketillstånd till dess att deklarationen för de fångster som saknas inkommit, samt utdöma påföljder för fartygsägaren i enlighet med den nationella lagstiftning som är tillämplig i detta fall. Vid upprepad överträdelse får Senegal vägra förnyelse av fisketillståndet.

6. Senegal ska utan dröjsmål underrätta EU om samtliga påföljder som tillämpas i detta sammanhang.

3.         Tremånatlig fångstdeklaration för trålfartyg

Fram tills att det införs ett system för elektronisk för fångstrapportering enligt punkt 4 i detta avsnitt ska Europeiska kommissionen, före utgången av den tredje månaden i varje tremånadersperiod meddela direktoratet för havsfiske vilka mängder som trålfartygen fångat under den aktuella tremånadersperioden, i enlighet med den förlaga som anges i tillägg 3c till denna bilaga.

4.         Övergång till ett elektroniskt system för fångstrapportering

Parterna har enats om att gå över till ett elektroniskt system för fångstrapportering som grundar sig på de tekniska specifikationerna i tillägg 6. Parterna har enats om att anta gemensamma föreskrifter för att säkra att övergången går så smidigt som möjligt. Senegal ska informera EU så snart villkoren för övergången är uppfyllda. Parterna har enats om en tidsfrist på två månader från och med den dag då den informationen översänds inom vilket systemet ska göras helt driftsklart.

5.         Beräkning av de avgifter som ska erläggas av tonfiskfartyg

1. Årlig deklaration

1.1. En årlig fångstdeklaration som bygger p fiskeloggböckerna och de uppgifter som lämnas av befälhavaren ska skickas in för kontroll av de vetenskapliga institut som anges ovan.

1.2. När instituten har kontrollerat deklarationen ska denna skickas till direktoratet för havsfiske, direktoratet för skydd och övervakning av fisket och till Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT) för kontroll.

1.3. Senegal ska utan dröjsmål underrätta EU om resultatet av kontrollen.

1.4. EU ska vid behov av förtydliganden vända sig till de vetenskapliga instituten i EU och ska meddela Senegal vilka svar som erhållits. Uppgifterna ska översändas elektroniskt.

1.5. Vid behov ska den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen sammanträda.

1.6. Om så krävs ska parterna inleda en dialog om kontrollprocessen, och vid behov ska ett möte hållas med företrädare för samtliga vetenskapliga institut.

2. Slutavräkning

2.1. EU ska för varje notfartyg för tonfiskfiske, på grundval av deras respektive fångstdeklarationer, som bekräftats av de forskningsinstitut och forsknings centrum som anges ovan, fastställa en slutavräkning för de avgifter som fartyget är skyldigt med avseende på den årliga fiskesäsongen för det föregående kalenderåret.

2.2. EU ska skicka slutavräkningen till Senegal och fartygsägaren senast den 15 juli under året efter det år då fångsterna gjordes.

2.3. Om slutavräkningen är högre än den förskottsavgift som erlagts för fisketillståndet ska fartygsägaren betala det resterande beloppet till Senegal senast den 30 augusti det innevarande året. Om slutavräkningen är lägre än den i förväg betalda fasta avgiften, ska det återstående beloppet inte återbetalas till fartygsägaren.

Avsnitt 2:  Inträde i och utträde ur Senegals vatten

1.           EU-fiskefartyg som bedriver fiskeverksamhet i enlighet med detta protokoll i Senegals vatten ska minst sex (6) timmar i förväg meddela landets behöriga myndigheter att de har för avsikt att segla in i eller ut ur landets vatten.

2.           I samband med att fartygen meddelar inträde i och utträde ur Senegals vatten ska de samtidigt meddela sin position samt vilka fångster som redan finns ombord (angivna med treställig alfabetisk FAO-kod), som fångats och förvaras ombord, uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, antal individer, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i avsnitt 2 i tillägg 6. Uppgifterna ska meddelas per e-post eller fax till de adresser som anges i tillägg 7.

3.           Ett fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat den behöriga myndigheten i Senegal ska betraktas som ett fartyg utan fisketillstånd och kan ådömas påföljder enligt landets lagstiftning.

4.           E-postadress, faxnummer och telefonnummer samt radioanropsuppgifter till de behöriga myndigheterna i Senegal ska bifogas fisketillstånden.

Avsnitt 3: Omlastning och landning

1. Spöfiskefartygen ska landa de fångster de gör i Senegals fiskezoner i hamnen i Dakar och kan sälja fångsten till lokala företag till internationella marknadspriser, vilka ska förhandlas fram av aktörerna.

2. Alla EU-fiskefartyg som fiskar inom ramen för detta protokoll i Senegals vatten och som vill omlasta i Senegals vatten ska göra detta på redden utanför Dakars hamn, efter att tillstånd för detta har erhållits från den behöriga myndigheten i Senegal.

3. Ägarna till dessa fartyg eller dessas ombud, som önskar landa eller omlasta, ska minst 72 timmar i förväg meddela de behöriga myndigheterna i Senegal följande uppgifter:

3.1. De omlastande eller landande fiskefartygens namn.

3.2. Det mottagande fartygets namn eller landningshamnens namn.

3.3. Vikt i ton för varje art som ska omlastas eller landas.

3.4. Dag för omlastningen eller landningen.

3.5. Destinationen för de omlastade eller landade fångsterna.

4. En omlastning eller landning ska betraktas som ett utträde ur Senegals vatten. Fartygen ska lämna fångstdeklarationer till de behöriga myndigheterna i Senegal och meddela om de avser att fortsätta fisket eller lämna landets vatten.

5. Varje omlastning eller landning av fångster som inte avses i punkterna ovan är förbjuden i Senegals vatten. Överträdelse kan leda till påföljder enligt gällande lagstiftning i Senegal.

Avsnitt 4: System för satellitövervakning (VMS)

1.         Fartygens positionsrapporter – VMS-system

1. EU-fiskefartyg med fisketillstånd ska vara utrustade med ett satellitbaserat kontrollsystem (Vessel Monitoring System, VMS) för att möjliggöra automatisk och kontinuerlig rapportering av deras position, varje timme, till centrumet för fiskerikontroll i fartygets flaggstat.

2. Varje positionsrapport ska

i.       innehålla följande:

(a) Fartygets identifikation.

(b) Fartygets senaste geografiska position (longitud, latitud), med en felmarginal på mindre än 500 meter och med ett konfidensintervall på 99 %.

(c) Datum och klockslag för positionsregistreringen.

(d) Fartygets hastighet och kurs.

ii.      konfigureras enligt det format som anges i tillägg 5 till denna bilaga.

3. Den första position som registreras efter inträdet i Senegals fiskezon ska identifieras med koden ”ENT”. Samtliga följande positioner ska identifieras med koden ”POS”, utom den första position som registreras efter utträdet ur Senegals zon, vilken ska identifieras med koden ”EXI”.

4. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska garantera automatisk behandling, och i tillämpliga fall, elektronisk överföring av positionsrapporter. Positionsrapporterna ska registreras på ett säkert sätt och sparas under en treårsperiod.

2.         Överföring av positionsrapporter om VMS-systemet slutar att fungera

1. Befälhavaren ska garantera att VMS-systemet ständigt är fullt funktionsdugligt och att positionsrapporterna överförs på ett korrekt sätt till flaggstatens centrum för fiskerikontroll.

2. Vid funktionsfel ska fartygets VMS-system repareras eller bytas ut inom en månad. Efter tidsfristens utgång ska fartyget inte längre ha rätt att fiska i Senegals fiskezon.

3. Fartyg med defekt VMS-system som fiskar i Senegals zon ska överföra sina positionsrapporter via e-post, radio eller fax till flaggstatens centrum för fiskerikontroll minst var fjärde timme och meddelandena ska innehålla all obligatorisk information enligt punkt 1.2 i i detta avsnitt.

3.         Säker rapportering av positionsrapporter till Senegal

1. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt överföra de berörda fartygens positionsrapporter till Senegals centrum för fiskerikontroll. Flaggmedlemsstatens och Senegals centrum för fiskerikontroll ska utbyta elektroniska kontaktadresser och utan dröjsmål informera varandra om varje ändring av dessa.

2. Överföringen av positionsrapporter mellan flaggstatens och Senegals centrum för fiskerikontroll ska ske elektroniskt via ett säkert kommunikationssystem.

3. Senegals centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll och EU om varje avbrott i den kontinuerliga positionsrapporteringen från ett fartyg som innehar ett fisketillstånd, om det aktuella fartyget inte har anmält utträde ur Senegals fiskezoner.

4.         Funktionsfel i kommunikationssystemet

1. Senegal ska se till att dess elektroniska utrustning är kompatibel med den utrustning som används av flaggstatens centrum för fiskerikontroll och ska informera Europeiska unionen så snart det uppstår funktionsfel i överföringen och mottagandet av positionsrapporter så att en teknisk lösning på problemet kan finnas så snart som möjligt.

2. Vid oenighet ska förlikning inledas i den gemensamma kommittén.

3. Befälhavaren ska betraktas som ansvarig om det visar sig att fartygets VMS-system har manipulerats i syfte att störa dess funktion eller förfalska positionsrapporten. Varje överträdelse ska leda till påföljder i enlighet med Senegals gällande lagstiftning.

5.         Ändring av rapporteringsfrekvensen

1. Vid misstanke om överträdelse stödd av välgrundade fakta får Senegal, med kopia till Europeiska unionen, begära att flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll minskar sändningsintervallet mellan fartygets positionsrapporter till en timme under en fastställd utredningsperiod.

2. Bevismaterialet ska skickas av Senegal till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och till EU.

3. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål sända positionsrapporter till Senegal enligt den nya rapporteringsfrekvensen.

4. Vid den fastställda utredningsperiodens slut ska Senegal informera flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och EU om en eventuell uppföljning.

6.         VMS-uppgifternas giltighet vid en tvist

Vid en eventuell tvist mellan parterna äger endast de positionsrapporter som genereras av VMS-systemet giltighet.

Avsnitt 5: Observatörer

1. Observation av fiskeverksamheten

1.1. Fartyg som innehar ett fisketillstånd ska omfattas av ett system för observation av fiskeverksamhet inom ramen för avtalet.

1.2. Vad gäller tonfiskfartyg ska observationssystemet överensstämma med de bestämmelser som anges i de rekommendationer som utfärdats av Iccat (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten ).

2. Urval av fartyg och observatörer

2.1. I samband med att fisketillståndet utfärdas ska Senegal underrätta EU och fartygsägaren, eller dennes ombud, om vilka fartyg som ska ta ombord en observatör och hur länge observatören ska stanna ombord på varje fartyg.

2.2. Senast 15 dagar före observatörens ombordstigning ska Senegal informera EU och ägaren till de fartyg som ska ta ombord en observatör, eller dennes ombud, om namnet på den observatör som utsetts. Senegal ska utan dröjsmål informera EU och fartygsägaren, eller dennes ombud, om varje ändring rörande de utsedda fartygen och observatörerna.

2.3. Senegal ska sträva efter att inte utse observatörer för fartyg som redan har en observatör ombord eller som redan omfattas av ett formellt krav om att ta ombord en observatör under den aktuella fiskesäsongen inom ramen för fartygets fiskeverksamheter i andra fiskezoner än Senegals fiskezoner.

2.4. När det gäller trålfartyg som fiskar efter bottenlevande arter i djupa hav får observatörens tid ombord inte överstiga två månader. Observatören ska inte stanna längre ombord på fartyget än vad som krävs för att utföra observatörsuppgifterna.

3. Schablonavgift

3.1. I samband med att den årliga avgiften erläggs ska ägarna till notfartyg för tonfiskfiske och spöfartyg också erlägga en schablonavgift till direktoratet för skydd och övervakning av fisket på 400 euro för observatörsprogrammet.

3.2. I samband med att den tremånatliga avgiften erläggs ska ägarna till trålfartyg också erlägga en schablonavgift till direktoratet för skydd och övervakning av fisket på 100 euro för observatörsprogrammet.

4. Observatörens lön

Observatörens lön och sociala avgifter ska betalas av Senegal.

5. Ombordstigningsvillkor

5.1. Ombordstigningsvillkoren för observatören, särskilt när det gäller hur lång tid som ska tillbringas ombord, ska fastställas enligt överenskommelse mellan fartygsägaren eller dennes ombud och Senegal.

5.2. Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatörens logi ombord är dock beroende av fartygets tekniska struktur.

5.3. Fartygsägaren ska stå för kostnaderna för observatörens kost och logi.

5.4. Befälhavaren ska vidta alla åtgärder inom sitt ansvarsområde för att garantera observatörens fysiska och psykiska välbefinnande när denne utövar sina uppgifter.

5.5. Observatören ska ha tillgång till de hjälpmedel denne behöver för sin tjänsteutövning. Observatören ska ha tillträde till kommunikationsmedel, till handlingar som rör fartygets fiskeverksamhet, särskilt fiskeloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som är direkt knutna till observatörens tjänsteutövning.

6. Observatörens skyldigheter

6.1. Under den tid som observatören befinner sig ombord ska denne

6.2. vidta lämpliga åtgärder för att inte avbryta eller hindra fiskeinsatserna,

6.3. respektera egendom och utrustning ombord,

6.4. respektera sekretessen för alla fartygshandlingar.

7. Observatörens ombord- och avstigning

7.1. Observatören ska gå ombord i en hamn som utses av fartygsägaren.

7.2. Fartygsägaren eller dennes ombud ska med tio (10) dagars varsel före ombordstigningen underrätta Senegal om dag, klockslag och hamn för observatörens ombordstigning. Om observatören tas ombord i ett annat land ska kostnaderna för resan till ombordstigningshamnen betalas av fartygsägaren.

7.3. Om observatören inte inställer sig för ombordstigning inom tolv timmar från utsatt datum och klockslag, ska fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att ta ombord observatören. Fartyget får då lämna hamnen och inleda sin fiskeverksamhet.

7.4. Om fartyget inte kan gå i land i en hamn i Senegal ska fartygsägaren se till att observatören kan resa tillbaka till Senegal så snart som möjligt och även står för kostnaderna för detta.

8. Observatörens uppgifter

Observatören ska ha följande uppgifter:

8.1. Observera fartygets fiskeverksamhet.

8.2. Kontrollera fartygets position vid fiske.

8.3. Göra den provtagning som krävs inom ramen för ett vetenskapligt program.

8.4. Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

8.5. Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken i fråga om Senegals fiskezoner.

8.6. Kontrollera procentandelen bifångster och bedöma hur stor andel som kastas tillbaka.

8.7. Meddela sina observationer via radio, fax eller e-post minst en gång i veckan när fartyget bedriver fiske i Senegals fiskezoner, inklusive uppgifter om fångstmängden och bifångstmängden ombord.

9. Observatörens rapport

9.1. Innan observatören går i land ska denne överlämna en rapport om sina observationer till fartygets befälhavare. Fartygets befälhavare har rätt att föra in sina kommentarer i observatörens rapport. Rapporten ska undertecknas av observatören och befälhavaren. Observatören ska lämna en kopia av rapporten till befälhavaren.

9.2. Observatören ska skicka in sin rapport till Senegal, som ska vidarebefordra en kopia till EU inom åtta arbetsdagar från den dag då observatören lämnade fartyget.

Avsnitt 6: Inspektion till sjöss och i hamn

1. Inspektion till sjöss

1.1. Inspektion till sjöss i Senegals fiskezoner av EU-fiskefartyg som innehar fisketillstånd ska göras av fartyg och inspektörer från Senegal som tydligt kan identifieras som fiskerikontrollfartyg och fiskeriinspektörer.

1.2. Innan de stiger ombord ska de auktoriserade inspektörerna från Senegal underrätta EU-fiskefartyget om sitt beslut att göra en inspektion. Inspektionen ska göras av högst två inspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer.

1.3. Senegals inspektörer ska inte stanna längre ombord på EU-fiskefartyget än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna. De ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, dess fiskeverksamhet och dess last i så liten utsträckning som möjligt.

1.4. Senegal får tillåta Europeiska unionen att delta i en inspektion till havs som observatör.

1.5. Befälhavaren på EU-fiskefartyget ska underlätta Senegals inspektörers ombordstigning och arbete.

1.6. Efter varje avslutad inspektion ska Senegals inspektör upprätta en inspektionsrapport. EU-fiskefartygets befälhavare ska ha rätt att föra in sina kommentarer i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av EU-fiskefartygets befälhavare.

1.7. Senegals inspektörer ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till EU-fiskefartygets befälhavare innan de lämnar fartyget. Senegal ska sända en kopia av inspektionsrapporten till EU inom åtta dagar från inspektionen.

2. Inspektion i hamn

2.1. Hamninspektion av EU-fiskefartyg som landar eller omlastar fångster från Senegals fiskezoner i en hamn i Senegal ska utföras av ackrediterade inspektörer.

2.2. Inspektionen ska göras av högst två inspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer. De senegalesiska inspektörerna ska inte stanna längre ombord på EU-fiskefartyget än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna och ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, landningen, omlastningen och själva lasten i så liten utsträckning som möjligt.

2.3. Senegal får tillåta Europeiska unionen att delta i en inspektion i hamn som observatör.

2.4. Befälhavaren på EU-fiskefartyget ska underlätta Senegals inspektörers arbete.

2.5. Efter varje avslutad inspektion ska Senegals inspektör upprätta en inspektionsrapport. EU-fiskefartygets befälhavare ska ha rätt att föra in sina kommentarer i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av EU-fiskefartygets befälhavare.

2.6. Den senegalesiska inspektören ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till EU-fiskefartygets befälhavare så snart inspektionen avslutats. Senegal ska sända en kopia av inspektionsrapporten till EU inom åtta dagar från inspektionen.

Avsnitt 7: Överträdelser

1. Behandling av överträdelser

1.1. Varje överträdelse som begås av ett EU-fiskefartyg som innehar ett fisketillstånd i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga ska anges i en inspektionsrapport. Denna rapport ska skickas till EU och flaggstaten inom 24 timmar.

1.2. Befälhavarens undertecknande av inspektionsrapporten påverkar inte fartygsägarens rätt att försvara sig under överträdelseförfarandet.

2. Arrest av ett fartyg – informationssammanträde:

2.1. Om så föreskrivs i Senegals gällande lagstiftning för den aktuella överträdelsen, får varje EU-fiskefartyg som bryter mot lagen tvingas avbryta sin fiskeverksamhet och, i det fall fartyget befinner sig till havs, tvingas gå till hamnen i Dakar.

2.2. Senegal ska inom högst 24 timmar underrätta EU om varje arrest av ett EU-fiskefartyg som innehar fisketillstånd. Underrättelsen ska åtföljas av bevismaterialet rörande den anmälda överträdelsen.

2.3. Innan åtgärd vidtas mot fartyget, befälhavaren, besättningen eller lasten, undantaget åtgärder för att säkra bevis, ska Senegals centrum för fiskerikontroll inom en arbetsdag från underrättelsen om arresten av fartyget, organisera ett informationsmöte för att klargöra de förhållanden som lett till arresten av fartyget och presentera de eventuella följderna. En företrädare för fartygets flaggstat får delta vid informationssammanträdet.

3. Påföljder i samband med överträdelsen – förlikningsförfarande

3.1. Påföljderna för den anmälda överträdelsen ska fastställas av Senegal i enlighet med landets gällande lagstiftning.

3.2. Om överträdelsen påkallar ett rättsligt förfarande ska, förutsatt att ingen brottslig handling begåtts, ett förlikningsförfarande mellan Senegal och EU i syfte att fastställa påföljdens art och storlek äga rum innan det rättsliga förfarandet inleds. Förlikningsförfarandet ska avslutas senast tre dagar efter anmälan av arresten av fartyget.

3.3. Företrädare för fartygets flaggstat och företrädare för EU får delta i förlikningsförfarandet.

4. Rättsligt förfarande - bankgaranti

4.1. Om förlikningsförfarandet misslyckas och överträdelsen anhängiggörs vid behörig domstol, ska den fartygsägare som är ansvarig för överträdelsen ställa en bankgaranti hos en bank som anvisas av Senegal; garantibeloppet, fastställt av Senegal, ska täcka kostnaderna för arresten av fartyget, det uppskattade bötesbeloppet och eventuell kompensationsersättning. Bankgarantin ska blockeras till dess att det rättsliga förfarandet har avslutats.

4.2. Bankgarantin ska utan dröjsmål frisläppas och återlämnas till fartygsägaren, enligt följande, så snart avgörandet avgivits:

– a) Hela garantibeloppet, om ingen påföljd utdöms.

– b) Återstående belopp, om bötesbeloppet är lägre än bankgarantin.

4.3. Senegal ska underrätta EU om resultaten av det rättsliga förfarandet inom sju dagar efter det att avgörandet meddelats.

5. Frisläppande av fartyget och besättningen:

Fartyget och dess besättning ska ges tillstånd att lämna hamnen så snart påföljden enligt förlikningsförfarandet reglerats, eller så snart bankgarantin ställts.

Avsnitt 8: Övervakningssamarbete i kampen mot IUU-fiske

1. Syfte

För att stärka fiskeriövervakningen inom fisket på det öppna havet och kampen mot IUU-fisket ska EU-fiskefartygen rapportera om de upptäcker fartyg i Senegals fiskezoner som inte finns med i förteckningen över utländska fartyg med tillstånd att fiska i Senegal som tillhandahållits av Senegal.

2. Förfarande

2.1. Om befälhavaren på ett EU-fiskefartyg observerar ett fiskefartyg som bedriver verksamhet som skulle kunna utgöra IUU-fiske bör denne samla in så mycket information som möjligt om detta.

2.1. En observationsrapport ska utan dröjsmål sändas till Senegals myndigheter och den behöriga myndigheten i det observerande fartygets flaggstat, som i sin tur ska vidarebefordra rapporten till Europeiska kommissionen eller till den organisation som Europeiska kommissionen anger.

2.2. Europeiska kommissionen ska vidarebefordra denna information till Senegal.

3. Ömsesidigt samarbete

Senegal ska utan dröjsmål till EU vidarebefordra all information som landet förfogar över beträffande fiskefartyg i Senegals fiskezoner som bedriver verksamhet som skulle kunna utgöra IUU-fiske.

Kapitel V – Påmönstring av sjömän

1.           Ägarna till EU-fiskfartyg som bedriver fiskeverksamhet inom ramen för detta protokoll ska mönstra på medborgare från AVS-länderna i enlighet med följande villkor och begränsningar:

-        För flottan av notfartyg för tonfiskfiske gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen för tonfisk i Senegals fiskezon ska ha sitt ursprung i Senegal eller eventuellt i ett AVS-land.

-        För flottan av fartyg för spöfiske gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen för tonfisk i Senegals fiskezon ska ha sitt ursprung i Senegal eller eventuellt i ett AVS-land.

-        För flottan av trålfartyg för fiske efter bottenlevande arter i djupa hav gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen i Senegals fiskezon ska ha sitt ursprung i Senegal eller eventuellt i ett AVS-land.

2.           Fartygsägarna ska sträva efter att mönstra på sjömän med ursprung i Senegal.

3.           Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som mönstras på EU-fiskefartyg. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

4.           Anställningsavtalen för Senegals samt AVS-ländernas sjömän ska upprättas mellan fartygsägarnas företrädare och sjömännen och/eller sjömännens fackföreningar eller företrädare; en kopia av avtalet ska överlämnas till Agence nationale des Affaires maritimes och de undertecknande avtalsparterna. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av tillämpligt socialt trygghetssystem, i enlighet med tillämplig lag, och att detta system omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

5.           AVS-sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras företrädare ska komma överens om lönen med sjömännen, deras fackföreningar eller deras företrädare. Sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i de länder de kommer ifrån och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

6.           Sjömän som anställs på EU-fiskefartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, ska fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

Tillägg

1 – Ansökan om fisketillstånd

2 – Teknisk specifikation

3 – Förlagor till fiskeloggbok och fångstdeklaration

4 – Geografiska koordinater för fiskezonerna

5 – Överföring av VMS-meddelanden till Senegal – format för VMS-uppgifterna - positionsrapport

6 – Riktlinjer för förvaltningen och genomförandet av det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet (ERS-systemet)

7 – Kontaktuppgifter för Senegal

Tillägg 1

FISKEAVTAL SENEGAL–EUROPEISKA UNIONEN

ANSÖKAN OM FISKETILLSTÅND

I- SÖKANDE

1.     Fartygsägarens namn: ...................................................Nationalitet........................................................................

2.     Fartygsägarens adress: ........................................................................................................................

3.     Namn på fartygsägarens organisation eller ombud: .....................................................................

3.     Adress till fartygsägarens organisation eller ombud: ................................................................

4.     Tfn: ..................................................          Fax: ................................... E-post: ……………

5.     Befälhavarens namn:… ......................................... Nationalitet: ................. E-post: …………………………

II- FARTYG OCH IDENTIFIERING AV FARTYG

1.     Fartygets namn: ...............................................................................................................................................

2.     Flaggstat::.......................................................................................................................

3.     Distriktsbeteckning: …………....................................................................................

4.     Hemmahamn: …………………. MMSI : ............................IMO-nummer:….….…

5.     Datum för övergång till aktuell flaggstat: ........../........./.............. Eventuell tidigare flagg: ………...

6.     Byggår och byggort:. ....../......./.......... Ort: …………........ Radioanropssignal: ...............................

7.     Radioanropsfrekvens: ………….............. Nummer till satellittelefon: ……………..…………...……

8.     Typ av fartygsskrov:    Stål ¨  Trä ¨     Polyester ¨          Annat material ¨ …………………………….

III- TEKNISK BESKRIVNING AV FARTYG OCH UTRUSTNING

1.     Största längd: : ..................................................         Bredd: ....................................... Djupgående:...........

2.     Bruttotonnage (GT): ..................................   Nettotonnage:… ……………….……………

3.     Huvudmotorns styrka i kW: ..............................Märke: .................................           Typ: ….....................

4.     Fartygstyp: ¨ Notfartyg för tonfiskfiske¨Fartyg för spöfiske ¨Trålfartyg för fiske efter bottenlevande arter i djupa hav

5.     Fiskeredskap: ......................................

6.     Fiskezoner: ………………………………………     

7.     Målarter: ……………………………….

8.     Hamn som utsetts för landning: ………………………………….………………………

9.     Besättningens totala antal ombord: ....................................................................................................................

10.   Lagringsmetod ombord:                   Färsklagring ¨           Kylning ¨           Blandat ¨            Frysning¨

11.   Fryskapacitet i ton/dygn: .......................Lastrumskapacitet: ...............        Antal: .....

12.        VMS-sändare

            Tillverkare: …………………… Modell: …………………. Serienummer.: …………………

            Programvarans versionsnummer: ........................................................... Satellitoperatör: ………………..

Jag bekräftar härmed att uppgifterna i denna ansökan är korrekta och lämnade i god tro.

           

Utfärdad i ….....................................................den …

Sökandens underskrift…...................................................................

Tillägg 2

Teknisk specifikation för bottenlevande arter i djupa hav

(1) Målarter:

Målarterna är senegalkummel (Merluccius senegalensis och Merluccius polli). (2) Fiskezoner:

Den tillåtna fiskezonen definieras enligt följande[1]: a) Väster om longitud 016° 53' 42" W mellan gränsen mellan Senegal och Mauritanien och latitud 15° 40' 00" N. b) Bortom 15 sjömil från referenslinjen mellan latitud 15° 40' 00" N och latitud 15° 15' 00" N; c) Bortom 12 sjömil från referenslinjen mellan latitud 15° 15' 00" N och latitud 15° 00' 00" N. d) Bortom 8 sjömil från referenslinjerna mellan latitud 15° 00' 00" N och latitud 14° 32' 30" N. e) Väster om longitud 017° 30' 00" W, i zonen mellan latitud 14° 32' 30" N och latitude14° 04' 00" N. f) Väster om longitud 017° 22' 00" W, i zonen mellan latitud 14° 04' 00" N och den norra gränsen mellan Senegal och Gambia. g) Väster om longitud 017° 35' 00" W, i zonen mellan den södra gränsen mellan Senegal och Gambia och latitud12° 33' 00" N. h) Söder om azimut 137° i en linje från punkt P9 (12° 33' 00" N; 017° 35' 00'' W) fram till skärningspunkten med azimut 220° i en linje från Cabo Roxo mot bakgrund av avtalet om förvaltning och samarbete mellan Senegal och Guinea-Bissau.

(3) Godkänt redskap:

Klassisk bottentrål eller kummeltrål, med en minsta maskstorlek på 70 mm. Inga metoder eller anordningar vars syfte är att täppa till maskorna eller att minska selektiviteten får användas. För att motverka att slitage och skador på trålen är det emellertid tillåtet att på bottentrålsäckens undersida, och endast där, fästa skydd i nät eller i annat material. Skydden får endast fästas framtill och på sidorna av trålens säck. På ovansidan är det tillåtet att använda olika former av skydd under förutsättning att de är i ett enda stycke nät av samma material som säcken och vars maskor när de sträcks ut mäter minst 300 mm. Det är förbjudet att fodra trålsäcken med enkelt eller tvinnat garn.

(4) Bifångster[2]:

7 % bläckfiskar, 7 % skaldjur och 15 % andra bottenlevande arter i djupa hav. Procentandelen bifångster ska beräknas i slutet av varje fiskeresa på grundval av den totala fångstvolymen, i enlighet med senegalesisk lagstiftning. Det är förbjudet att ombord förvara, omlasta, landa, lagra och sälja hela exemplar eller delar av de hajar och rockor som omfattas av bevarandeåtgärder enligt handlingsplanen för bevarande och förvaltning av hajar och bevarandåtgärder som antagits av behöriga regionala fiskeförvaltningsorganisationer och regionala fiskeriorganisationer, särskilt årfenshaj (Carcharhinus longimanus), silkeshaj (Carcharhinus falciformis), vithaj (Carcharodon carcharias), brugd (Cetorhinus maximus), håbrand (Lamna nasus), rävhaj (Alopias superciliosus) havsängel (Squatina squatina), manta (Manta birostris) och arter ur familjen hammarhajar (Sphyrnidae). Om de hajar och rockor som omfattas av förbudet mot förvaring ombord fångas av misstag får de inte komma till skada. Fiskarna ska släppas tillbaka omedelbart.

(5) Total tillåten fångstmängd/Avgifter:

Tillåten fångstmängd: || 2 000 ton per år.

Avgift: || 90 euro/ton

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod under vilken fartyget har haft tillstånd att fiska och ska bygga på de fångster som har gjorts under den perioden. Ett förskott på 500 euro per fartyg, som kommer att dras av från den slutliga avgiften, ska erläggas för att fiskelicens ska kunna utfärdas. Förskottet ska betalas i början av varje tremånadersperiod under vilken fartyget har tillstånd att fiska.

– Antal fartyg med fisketillstånd || Två fartyg

– Typ av godkänt fartyg || Trålfartyg för fiske efter bottenlevande arter i djupa hav

– Påmönstring av sjömän från Senegal eller andra AVS-länder || 20 % av besättningen

– Årlig fredningstid || 1 maj – 30 juni[3]

Tillägg 3a

Långvandrande arter: fiskeloggbok - Iccats förlaga ||

|| || Långrev Levande bete Ringnot Trål (Annat) ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Fartygets namn: ……………………………………………………………………. || Bruttotonnage:            …………………………………………………............................. || Fartyget lämnade hamn: Fartyget återvände: || Månad || Dag || År || Hamn || || ||

Flaggstat:    ……………………………………………………………………........................... || Kapacitet — (MT): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registreringsnummer:      ………………………………………………………………................................... || Befälhavare: ……………………………………………………….... || || || ||

Fartygsägare: ………………………………………………………….......................... || Antal besättningsmän:      ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adress: ………………………………………………………………………….... || Rapportdatum: ………………………………………………...... || || ||

|| (Rapporterat av):          ………………………………………………................................. || Antal dagar till havs: || || Antal fiskedagar: Antal drag: || || Fiskeresa nr: || ||

||

||

|| ||

Datum || Område || Ytvatten temp (ºC) || Fiskeansträngning Antal använda krokar || Capturas (Fångster) || Isco usado na pesca (Använt bete) ||

Månad || Dag || Latitud N/S || Longitud Ö/V || Blåfenad tonfisk Thunnus thynnus eller maccoyi || Gulfenad tonfisk Thunnus albacares || (Storögd tonfisk) Thunnus Obesus || (Långfenad tonfisk) Thunnus alalunga || (Svärdfisk) Xiphias gladius || (Randig marlin) (Vit marlin) Tetraptunus audax eller albidus || (Svart marlin) Makaira indica || (Segelfisk) Istiophorus albicane eller platypterus || Bonit Katsuwonus pelamis || (Blandade fångster) || Total dagsfångst (vikt endast i kg) || Makrillgädda || Bläckfisk || Levande bete || (Annat) ||

|| || || || || || Antal || Vikt kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

LANDADE KVANTITETER (I KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Anmärkningar || || || || ||

1 – Använd ett blad för varje månad och en rad för varje dag. || || 2 – Med dag avses den dag då långreven lades ut. || 4 – Nedersta raden (landade kvantiteter) ska fyllas i först när fiskeresan är avslutad. Den faktiska vikten vid landning ska anges. || ||

|| || 3 – Med fiskeområde avses fartygets position. Avrunda minuterna och notera grader för latitud och longitud. Ange N/S och Ö/V. || || 5 – Alla uppgifter är konfidentiella. || || ||

Tillägg 3b Bottenlevande arter i djupa hav: fiskeloggbok – EU:s förlaga (bilaga VI till förordning (EU) nr 404/2011[4]

Nr............. || LOGGBOK FÖR EUROPEISKA UNIONEN || Dag Månad Tid År, 20-- Avfärd (4Ì 1-------1 1----------1 1---------1 de 1-------------------------1 Återkomst (5) 1--------1 1---------1 1----------1 à 1 -------------------------1 Landning (6) 1---------1 1----------1 1----------1        Landningsplats            1--------1

Fartygets namn (1)                      Distriktsbeteckning (2) _______________________________            __________________________ Internationell radioanropssignal           (1) || Befälhavarens namn (3)    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Adress 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Redskap (8)              Maskstorlek (9)            Mått (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         Eventuell omlastning (7)          Dag 1--------1              Månad 1------------------1 1----------1 || Fartygets namn och eventuella internationella radioanropssignal----------------------------- Distriktsbeteckning----------------------------------------------------------- Det mottagande fiskefartygets nationalitet---------------------------------------

Datum (11) || Antal fiskeinsatser (12) || Fisketid (13) || Position (14) || Fångster av varje art som hålls ombord, uttryckt i kilogram levande vikt eller antal enheter (15)²

|| || || Statistisk rektangel || Ices/Nafo/Cecaf/GFCM-område || Icke-medlemsstaters fiskeområden || || || || || || || || || || || || Ange varje enhets levande vikt för samtliga berörda arter || Initialer

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Fiskens presentationsform (17) Mängd (19) Fiskens presentationsform (17) Mängd (19) Fiskens presentationsform (17) Mängd (19) Fiskens presentationsform (17) Mängd (19) || Ices/Nafo/Cecaf/GFCM-område (22) || Icke-medlemsstaters fiskeområden (22) || || || || || || || || || || || || Uppskattad mängd totala utkast (16)

Landnings- eller omlastningsdeklaration (*) / (18) i kilogram eller antal enheter, vilket motsvarar …………….. kilogram

|| || || || || || || || || || || || || Underskrift Befälhavare/Ombud Π (20) Ombudets namn och adress (om tillämpligt) (21) Ombudets namn och adress (om tillämpligt) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Stryk det som inte är tillämpligt_

Tillägg 3c

PAHF - SENEGAL || || || || || || || || || || || || || ||

ÅR - TREMÅNADERSPERIOD || || || || || || || || || || || || ||

Fångstdeklaration för fartyg som fiskar efter bottenlevande arter i djupa hav

|| || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || ||

Fartygets namn || || || || || || Flaggstat || || || || || Zon (1) || ||

|| || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || ||

Fångster i kilogram ||

Månad || (2) || Senegal-kummel || Pagell || Marulk || || || || || || Andra fiskar (3) || Diverse bläckfiskar(3) || Diverse skaldjur(3) || Diverse musslor (3) || Total fångstvikt

(FAO-koder) || || || || || || || || || || || ||

Januari || || || || || || || || || || || || || ||

Februari || || || || || || || || || || || || || ||

Mars || || || || || || || || || || || || || ||

April || || || || || || || || || || || || || ||

Maj || || || || || || || || || || || || || ||

Juni || || || || || || || || || || || || || ||

Juli || || || || || || || || || || || || || ||

Augusti || || || || || || || || || || || || || ||

September || || || || || || || || || || || || || ||

Oktober || || || || || || || || || || || || || ||

November || || || || || || || || || || || || || ||

December || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || ||

Totalt || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || ||

|| (1) Ange Senegal eller gemensam zon för Senegal/Guinea-Bissau. || || || || || || ||

|| (2) Använd de kolumner som fångsten avser (ange FAO-kod) || || || || || || || ||

|| (3) Ange den totala fångsten om arterna inte kan fastställas || || || || || || || ||

Tillägg 4

Geografiska koordinater

De fiskezoner och andra zoner i Senegals vatten där fiske är förbjudet

De geografiska koordinaterna för de fiskezoner och andra zoner i Senegals vatten där det råder fiske- och sjöfartsförbud ska meddelas av Senegal innan detta protokoll träder i kraft.

Tillägg 5

ÖVERFÖRING AV VMS-MEDDELANDEN TILL SENEGAL

FORMAT FÖR VMS-UPPGIFTERNA - POSITIONSRAPPORT

Uppgift || Kod || Obligatorisk (O)/ frivillig (F) || Innehåll

Ny rapport || SR || O || Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas

Mottagare || AD || O || Meddelandeuppgift – Mottagare – Landets treställiga alfabetiska ISO-kod (ISO-3166)

Avsändare || FR || O || Meddelandeuppgift – Avsändare – Landets treställiga alfabetiska ISO-kod (ISO-3166)

Flaggstat || FS || O || Meddelandeuppgift – Flagg – Treställig alfabetisk kod (ISO-3166)

Typ av meddelande || TM || O || Meddelandeuppgift – Typ av meddelande (ENT, POS,EXI)

Radioanropssignal (IRCS) || RC || O || Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal (IRCS)

Avtalspartens interna referensnummer || IR || F || Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer – treställig alfabetisk ISO-kod (ISO-3166) åtföljd av ett nummer

Distriktsbeteckning || XR || O || Fartygsuppgift – numret på fartygets sida (ISO 8859.1)

Latitud || LT || O || Uppgift om fartygets position – i grader och minuter +/- DD.ddd (WGS-84)

Longitud || LG || O || Uppgift om fartygets position – i grader och minuter +/- DDD.ddd (WGS-84)

Kurs || CO || O || Fartygets kurs – skala 360 grader

Hastighet || SP || O || Fartygets hastighet angiven i knop med en decimal

Datum || DA || O || Uppgift om fartygets position – datum och klockslag för positionsregistreringen, UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Tid || TI || O || Uppgift om fartygets position – datum och klockslag för positionsregistreringen, UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Slut på rapporten || ER || O || Systemuppgift – visar att rapporten avslutas

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Tecknen ska överensstämma med standarden ISO 8859.1.

Ett dubbelt snedstreck (//) och koden ”SR” anger överföringens början.

Varje dataelement identifieras med sin kod och skiljs från andra dataelement av ett dubbelt snedstreck (//)

Ett enkelt snedstreck (/) avdelar koden och datatypen.

ER-koden följd av ett dubbelt snedstreck (//) anger slutet på meddelandet.

Frivilliga dataelement ska införas mellan meddelandets början och slut.

Tillägg 6

Riktlinjer för genomförandet av det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet (ERS-systemet)

1. Allmänna bestämmelser

(1) Varje EU-fiskefartyg ska vara utrustat med ett elektroniskt registrerings- och rapporteringssystem, nedan kallat ERS-system, som ska kunna registrera och överföra uppgifter rörande fartygets fiskeverksamhet, nedan kallade ERS-data, under hela den tid då fartyget befinner sig i Senegals fiskezon.

(2) Ett EU-fiskefartyg som inte är utrustat med ERS-system, eller vars ERS-system inte fungerar, får inte segla in i Senegals fiskezon för att fiska.

(3) ERS-data ska översändas i enlighet med de förfaranden som gäller i fartygets flaggstat, dvs. först till centrumet för fiskerikontroll som överför uppgifterna till Senegals direktorat för skydd och övervakning av fisket.

(4) Flaggstaten och Senegal ska försäkra sig om att deras respektive nationella centrum för fiskerikontroll har datorutrustning samt förfogar över den programvara som krävs för automatisk överföring av ERS-data i XML-format, samt kapacitet för att kunna spara ERS-data elektroniskt under minst tre år.

(5) Överföringen av ERS-data ska ske med den elektroniska kommunikationsutrustning som förvaltas av Europeiska kommissionen på EU:s vägnar, dvs. DEH (Data Exchange Highway).

(6) Flaggstaten och Senegal ska utse varsin ERS-ansvarig som ska fungera som kontaktperson.

(a) De ERS-ansvariga ska utses för perioder på minst sex (6) månader.

(b) Flaggstatens och Senegals respektive centrum för fiskerikontroll ska, innan ERS-systemet sätts i drift av leverantören, utbyta kontaktuppgifter för sina ERS-ansvariga (namn, adress, telefonnummer, telexadress och e-postadress).

(c) Varje ändring av kontaktuppgifterna för en ERS-ansvarig ska meddelas utan dröjsmål.

2. Registrering och överföring av ERS-data

(1) EU-fiskefartygen ska göra följande:

(a) Dagligen skicka in ERS-data för varje dag som fartyget befinner sig i Senegals vatten.

(b) För varje fiskeinsats registrera vilka kvantiteter som fångats och hålls ombord av varje art, ange om det är fråga om målarter eller bifångster samt ange vilka kvantiteter som kastats över bord.

(c) Ange utebliven fångst för de arter som anges i den fiskelicens som utfärdats av Senegal. Även utebliven fångst ska deklareras.

(d) Identifiera varje art med treställig alfabetisk FAO-kod.

(e) Ange kvantiteterna i kilogram levande vikt, och vid behov, i antal individer.

(f) Registrera uppgifter om vilka kvantiteter som omlastats och/eller landats, som ERS-data för varje art.

(g) Registrera uppgifter som ERS-data om varje inträde (COE) och utträde (COX) i och ur Senegals fiskezon; för varje art som anges i det fisketillstånd som utfärdats av Senegal ska det anges vilka kvantiteter som finns ombord vid inträdet respektive utträdet.

(h) Dagligen överföra ERS-data till flaggstatens centrum för fiskerikontroll, senast kl. 23:59 UTC och i det format som anges i punkt 1.4 ovan.

(2) Befälhavaren är ansvarig för att registrerade och överförda ERS-data är riktiga.

(3) Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt och omedelbart överföra ERS-data till Senegals centrum för fiskerikontroll.

(4) Senegals centrum för fiskerikontroll ska bekräfta att man har tagit emot ERS-data genom ett returmeddelande och ska behandla alla ERS-data som konfidentiella.

3. Fel i ERS-systemet ombord på fartyget och/eller på överföringen av ERS-data mellan fartyget och flaggstatens centrum för fiskerikontroll

(1) Flaggstatens ska se till att befälhavaren, fartygsägaren eller dennes ombud utan dröjsmål underrättas om varje tekniskt fel i ERS-systemet på ett fartyg som för dess flagg eller i överföringen av ERS-data mellan fartyget och flaggstatens centrum för fiskerikontroll.

(2) Flaggstaten ska underrätta Senegal om de fel som upptäckts och om de åtgärder som vidtagits.

(3) Om ett tekniskt fel uppstår i ERS-systemet ombord ska befälhavaren och/eller fartygsägaren se till att ERS-systemet repareras eller ersätts inom tio dagar efter det att felet uppstod. Om fartyget går i hamn under tiodagarsfristen får fartyget inte återuppta fiskeverksamheten i Senegals vatten förrän ERS-systemet har gjorts helt driftsdugligt, utom om Senegal ger särskilt tillstånd till detta.

(a) Ett fiskefartyg med ett defekt ERS-system får inte lämna en hamn förrän ERS-systemet är ånyo fullt driftsdugligt och detta har godkänts av flaggstaten och Senegal, eller

(b) flaggstaten har gett tillstånd för fartyget att lämna hamnen. I det senare fallet ska flaggstaten underrätta Senegal om sitt beslut innan fartyget lämnar hamnen.

(4) Varje EU-fiskefartyg som fiskar i Senegals fiskezon med ett defekt ERS-system ska varje dag före kl. 23:59 UTC överföra ERS-data till sin flaggstats centrum för fiskerikontroll med hjälp av annan elektronisk kommunikationsutrustning som finns tillgänglig vid Senegals centrum för fiskerikontroll.

(5) De ERS-data som inte har kunnat överföras till Senegal via ERS-systemet på grund av ett fel i systemet ska överföras av flaggstatens centrum för fiskerikontroll till Senegals centrum för fiskerikontroll i ett annat elektroniskt format som parterna ska enas om. Denna alternativa överföring ska betraktas som prioriterad med tanke på att de vanliga tidsfristerna för överföring inte kan iakttas.

(6) Om Senegals centrum för fiskeövervakning inte får några ERS-data från ett fartyg under tre dagar i följd får Senegal uppmana fartyget att omedelbart segla till den hamn som Senegal anger, för undersökning.

4. Fel vid centrumen för fiskerikontroll – Senegals centrum för fiskerikontroll får inte ERS-data

(1) Om ett centrum för fiskerikontroll inte får ERS-data ska den ERS-ansvariga utan dröjsmål underrätta den ERS-ansvariga vid motsvarande centrum för fiskerikontroll och de båda ERS-ansvariga ska vid behov samarbeta för att finna en lösning på problemet.

(2) Flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Senegals centrum för fiskerikontroll ska gemensamt komma överens om vilka alternativa elektroniska överföringsmetoder som ska användas för överföring av ERS-data om det uppstår fel vid centrumen för fiskerikontroll och ska också omedelbart underrätta varandra om eventuella förändringar.

(3) Om Senegals centrum för fiskerikontroll signalerar att ERS-data inte har tagits emot ska flaggstatens centrum för fiskerikontroll identifiera felet och vidta lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska underrätta Senegals centrum för fiskerikontroll och EU om vilka åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa inom en tidsfrist av 24 timmar efter det att ett fel har upptäckts.

(4) Om det tar mer än 24 timmar att åtgärda ett fel ska flaggstatens centrum för fiskerikontroll utan dröjsmål överföra saknade ERS-data till Senegals centrum för fiskerikontroll med en av de alternativa överföringsmetoder som avses i punkt 3.

(5) Senegal ska underrätta sina behöriga kontrollmyndigheter för att säkra att dessa inte vidtar åtgärder mot EU-fiskefartyg på grund av att de inte har överfört ERS-data till följd av problem vid Senegals centrum för fiskerikontroll.

5. Underhåll vid centrumen för fiskerikontroll

(1) Det underhåll som planeras vid centrumen för fiskerikontroll (underhållsprogram) och som kan komma att påverka överföringen och mottagningen av ERS-data ska meddelas det andra centrumet för fiskerikontroll minst 72 timmar i förväg och om möjligt ska det anges datum för underhållet och varaktighet. När det gäller icke-planerade underhållsåtgärder ska information om dessa skickas till det andra centrumet för fiskerikontroll så snart som möjligt.

(2) Under tiden som underhållet pågår kan överföringen av ERS-data tillfälligt stoppas tills att systemet ånyo är helt driftsdugligt. Berörda ERS-data ska i sådana fall överföras omedelbart efter avslutat underhåll.

(3) Om underhållet pågår under mer än 24 timmar ska ERS-data överföras till det andra centrumet för fiskerikontroll med en av de alternativa överföringsmetoder som avses i punkt 3.5.

(4) Senegal ska underrätta sina behöriga kontrollmyndigheter för att säkra att dessa inte vidtar åtgärder mot EU-fiskefartyg på grund av att de inte har överfört ERS-data till följd av att det görs underhåll vid ett centrum för fiskerikontroll.

Tillägg 7

KONTAKTUPPGIFTER FÖR SENEGAL

1. DPM (direktoratet för havsfiske)

Adress: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-post:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Tfn: + 221 338 230 137

Fax: + 221 338 214 758

2. För ansökan om fisketillstånd

Adress: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-post:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Tfn: + 221 338 230 137

Fax: + 221 338 214 758

3. DPSP (direktoratet för skydd och övervakning av fisket) och anmälan av inträde och utträde

Namn för CSP (anropssignal): Papa Sierra

Radio:

            VHF: F1 kanal 16, F2 kanal 71,

            HF: F1 5.283 MHZ, F2 7.3495 MHZ

Adress:

E-post: crrsdpsp@gmail.com

E-post (alternativ): surpeche@hotmail.com

Tfn: + 221 338 602 465

Fax: + 221 338 603 119

4. CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye)

Adress: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-post: massal.fall@gmail.com

Tfn: + 221 773 339 289 / 776 483 936

Fax: + 221 338 328 265

BILAGA III Särskilda villkor för Europeiska kommissionens utövande av sin befogenhet att godkänna vissa ändringar av avtalet

1.           Europeiska kommissionens befogenhet att godkänna vissa ändringar av protokollet som antas av den gemensamma kommittén enligt artikel 7 i avtalet ska omfattas av de villkor som anges i punkterna 2–5 i denna bilaga.

2.           De ändringar av protokollet som kan göras ska gälla följande områden:

a)      Revidering av fiskemöjligheterna i enlighet med artiklarna 6 och 7 i protokollet.

b)      Beslut om formerna för sektorsstödet i enlighet med artikel 4 i protokollet.

c)      Tekniska specifikationer och föreskrifter som omfattas av den gemensamma kommitténs befogenheter i enlighet med bilagan till protokollet.

3.           Inom ramen för den gemensamma kommittén får EU

a)      handla i enlighet med de mål som eftersträvas av unionen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken,

b)      följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om meddelandet om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension,

c)      främja ståndpunkter som stämmer överens med relevanta bestämmelser antagna av regionala fiskeförvaltningsorganisationer.

4.           När ett beslut om ändring av det protokoll som avses i punkt 2 är avsett att antas under ett möte i gemensamma kommittén ska nödvändiga åtgärder vidtas för att den ståndpunkt som framförs på unionens vägnar tar hänsyn till den senaste statistiska, biologiska och övriga relevanta information som översänts till Europeiska kommissionen.

I detta syfte och på grundval av den informationen ska ett dokument som i detalj anger de närmare inslagen i förslaget till unionens ståndpunkt (nedan kallat det förberedande dokumentet) i tillräckligt god tid före det relevanta mötet i gemensamma kommittén översändas av kommissionens avdelningar till rådet eller dess förberedande organ för behandling och godkännande.

Vad beträffar de frågor som avses i punkt 2 a krävs det kvalificerad majoritet för rådets godkännande av den planerade unionsståndpunkten. I de övriga fallen ska den unionsståndpunkt som anges i det förberedande dokumentet anses godkänd om inte ett antal medlemsstater som motsvarar en blockerande minoritet gör invändningar mot ståndpunkten vid ett möte i rådets förberedande organ eller inom 20 dagar från mottagandet av det förberedande dokumentet, beroende på vilket datum som infaller först. I händelse av en sådan invändning ska frågan hänskjutas till rådet.

Om det vid senare möten, även direkt på plats, inte går att nå en överenskommelse så att unionens ståndpunkt kan beakta nya faktorer, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.

5.           Europeiska kommissionen uppmanas att vidta eventuella nödvändiga åtgärder för uppföljning av gemensamma kommitténs beslut, i förekommande fall inbegripet offentliggörande av det relevanta beslutet i Europeiska unionens officiella tidning samt framläggande av förslag som behövs för beslutets genomförande.

[1]               Fiskezonen definieras med hjälp av geografiska koordinater som markerar den polygon som utgör det område där fiske är tillåtet. Senegals myndigheter ska översända de geografiska koordinaterna till Europeiska kommissionen innan detta protokoll träder i kraft.

[2]               Denna bestämmelse ska ses över efter ett års tillämpning.

[3]               Fredningstiden och övriga tekniska bevarandeåtgärder ska ses över efter ett års tillämpning av protokollet och åtgärderna kan, på rekommendation av den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen, ändras mot bakgrund av beståndens tillstånd.

[4]               I bilaga X till förordning (EU) nr 404/2012 finns instruktioner till befälhavarna på EU-fiskefartyg om hur de ska redovisa de obligatoriska uppgifterna i fiskeloggboken.