11.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 177/41


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar”

COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

(2014/C 177/07)

Den 14 januari 2014 beslutade rådet att i enlighet med artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar”

COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD).

Eftersom kommittén till fullo står bakom förslaget och för övrigt redan uttalat sig om den aktuella frågan i sitt yttrande CESE 794/2011 – 2010/0373 (COD) av den 5 maj 2011 (1), beslutade EESK vid sin 495:e plenarsession den 21-22 januari 2014 (sammanträdet den 21 januari) med 159 röster för, 1 röst emot och 4 nedlagda röster att avge ett positivt yttrande om förslaget och samtidigt hänvisa till sin ståndpunkt i ovannämnda dokument.

Bryssel den 21 januari 2014

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Henri MALOSSE


(1)  EESK:s yttrande om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009”, EUT C 218, 23.7.2011, s. 74.