52014DC0561

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SJUNDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET BUDGETÅR 2013 /* COM/2014/0561 final */


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1............ BUDGETFÖRFARANDE.. 3

2............ FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING.. 6

3............ GENOMFÖRANDET AV 2013 ÅRS EGFJ-BUDGET. 8

4............ KOMMENTARER TILL GENOMFÖRANDET AV 2013 ÅRS BUDGET FÖR EGFJ  9

5............ GENOMFÖRANDET AV AVSATTA INKOMSTER.. 11

6............ UTGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ UTGIFTSSLAG.. 12

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4-I Bilaga 4-II Bilaga 5 Bilaga 6 || Budgetförfarandet för EGFJ år 2013 – Bemyndiganden EGFJ-budgeten som andel av EU-budgeten 2007–2013 Analys av genomförandet av EGFJ:s budget – räkenskapsåret 2013 Analys av genomförandet av EGFJ:s budget – budgetåret 2013. Inkomster avsatta för särskilda ändamål. C4 Analys av genomförandet av EGFJ:s budget – budgetåret 2013. Inkomster avsatta för särskilda ändamål. C5 Genomförandet av EGFJ:s budget per artikel och medlemsstat – räkenskapsåret 2013 Utvecklingen av sammansättningen av EGFJ:s utgifter under budgetåren 2007–2013

Anm.: Ett utförligt arbetsdokument från kommissionen åtföljer denna rapport. Arbetsdokumentet i sin helhet (på engelska) och de bifogade tabellerna (på engelska) kommer också att finnas tillgängliga på webbplatsen för GD Jordbruk (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.           BUDGETFÖRFARANDE[1]

1.1.        Budgetförfarande 2013

Budgetmyndighetens båda grenar (rådet och Europaparlamentet) kunde på grundval av det ursprungliga budgetförslaget (BF) för 2013, inklusive ändringsskrivelse, inte enas om en gemensam ståndpunkt om Europeiska unionens allmänna budget för 2013 i enlighet med artikel 314.4–314.7 i EUF-fördraget. Därför lade kommissionen den 23 november 2012 fram ett nytt BF för 2013 i enlighet med artikel 314.8 i EUF-fördraget, som syftar till att nå förlikning mellan båda grenar. Budgeten för 2013 antogs slutligen på grundval av en kompromiss mellan Europaparlamentet och rådet om flera delar.

1.2.        Ursprungligt budgetförslag för 2013 och ändringsskrivelse nr 1/2013

Det ursprungliga budgetförslaget för år 2013 antogs av kommissionen och föreslogs för budgetmyndigheten den 15 april 2012. De föreslagna åtagandebemyndigandena för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), som finansieras enligt rubrik 2 i budgetramen 2007–2013, uppgick sammanlagt till 44 130,3 miljoner euro.

Rådet och Europaparlamentet antog sin ståndpunkt om det ursprungliga budgetförslaget för 2013 den 25 juli 2012 respektive den 23 oktober 2012, och minskade åtagandebemyndigandena för EGFJ med 335 miljoner euro respektive 43,8 miljoner euro.

Kommissionen antog den 19 oktober 2012 ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2013 och fastställde därvid de nödvändiga åtagandebemyndigandena för EGFJ 29,8 miljoner euro lägre än i det ursprungliga budgetförslaget.

1.3.        Antagande av budgeten för 2013

Kommissionen lade fram ett nytt förslag till budget 2013 den 23 november 2012 och fastslog i detta de nödvändiga åtagandebemyndigandena för EGFJ till 44 056,5 miljoner euro. Efter att detta nya budgetförslag för 2013 hade lagts fram, ägde intensiva trepartsmöten mellan de 3 parterna (kommissionen, rådet och Europaparlamentet) rum den 28–29 november 2012. Rådet samtyckte till kompromisspaket den 6 december 2012. Europaparlamentet godkände slutligen 2013 års budget den 12 december 2012. Budgeten omfattar åtagande- respektive betalningsbemyndiganden enligt följande:

– Åtagandebemyndiganden på 43 654,7 miljoner euro och betalningsbemyndiganden på 43 660 miljoner euro för jordbruksmarknadsåtgärder och direktstöd (politikområde 05 — Jordbruk och landsbygdsutveckling).

– Åtagandebemyndiganden på 274,7 miljoner euro och betalningsbemyndiganden på 247,3 miljoner euro för veterinära och fytosanitära åtgärder (politikområde 17 - Hälsa och konsumentskydd).

– Åtagandebemyndiganden på 27,2 miljoner euro och betalningsbemyndiganden på 26,9 miljoner euro för fiskerimarknader (politikområde 11 - Havsfrågor och fiske).

I budgeten uppgår de totala åtagandebemyndigandena för EGFJ till 43 956,5 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 43 934,2 miljoner euro. Skillnaden mellan åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena beror på att differentierade anslag används för vissa åtgärder som kommissionen genomför direkt. Detta gäller huvudsakligen säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter, strategiska frågor och samordning i fråga om jordbruk, fiske samt veterinära och fytosanitära åtgärder.

Av de godkända åtagandebemyndigandena inom EGFJ på sammanlagt 43 654,7 miljoner uro för politikområde 05 avsattes 2 771,4 miljoner euro för marknadsåtgärder inom ramen för kapitel 05 02, 40 931,9 miljoner euro avsattes för direktstöd inom ramen för kapitel 05 03, - 84,9 miljoner euro avsattes för revision av jordbruksutgifterna inom ramen för kapitel 05 07 och 27,3 miljoner euro avsattes för politisk strategi och samordning inom ramen för kapitel 05 08. 

För närmare uppgifter se bilaga 1.

1.4.        Inkomster avsatta för EGFJ[2]

Enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, ska inkomster från finansiella korrigeringar i enlighet med beslut om överensstämmelse, inkomster från oegentligheter och inkomster från mjölkavgiften betraktas som avsatta inkomster avsedda att användas för att finansiera EGFJ:s utgifter. Enligt dessa bestämmelser kan sådana inkomster användas för att täcka finansieringen av EGFJ-utgifter. De inkomster som inte används överförs automatiskt till nästa budgetår.

Vid utarbetandet av 2013 års budget gjordes en uppskattning både av förväntade inkomster under budgetåret 2013 och vilka belopp som kunde förväntas föras över från budgetåret 2012 till budgetåret 2013. Uppskattningen uppgick till 1 533 miljoner euro och beaktades när budgetmyndigheten antog 2013 års budget. Närmare bestämt:

– Inkomsterna från kontroll av överensstämmelse och från oegentligheter uppskattades till 389 miljoner euro respektive 161 miljoner euro, medan inkomsterna från mjölkavgiften uppskattades till 78 miljoner euro. De sammanlagda avsatta inkomster som förväntades under budgetåret 2013 uppskattades således till 628 miljoner euro.

– De avsatta inkomster som skulle överföras från budgetåret 2012 till 2013 beräknades till 905 miljoner euro.

I budgeten för 2013 fördelade kommissionen inkomsterna avsatta för särskilda ändamål, som ursprungligen uppskattades till 1 533 miljoner euro, till två ordningar: Närmare bestämt:

– 500 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

– 1 033 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd (direktstöd).

För dessa båda ordningar godkände budgetmyndigheten slutligen anslag på 267 miljoner euro respektive 30 635 miljoner euro, i enlighet med kommissionens förslag. Summan av godkända anslag och nämnda avsatta inkomster motsvarar ett beräknat totalt anslag på 767 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker och 31 668 miljoner euro för systemet med samlat gårdsstöd.

1.5.        EGFJ-budgetens andel av den totala EU-budgeten

I bilaga 2 visas den andel som den slutliga EGFJ-budgeten (åtagandebemyndiganden) utgör av den totala EU-budgeten för varje år under perioden 2007–2013.

2.           FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING

2.1.        Anslagsförvaltning

2.1.1.     Disponibla anslag under räkenskapsåret 2013

I euro ||

Budgetens utgifts- sida (1) || Åtagandebemyndiganden || Betalningsbemyndiganden || Budgetens inkomstsida (AR) (2) || Prognoser

1. Ursprungliga anslag till EGFJ, varav || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || 1. Kontroll av överensstämmelse || 389 000 000

1a. Anslag som är föremål för delad förvaltning || 43 610 600 000 || 43 610 600 000 || 2. Oegentligheter || 161 000 000

1b. Anslag som är föremål för direktförvaltning (3) || 345 948 610 || 323 588 711 || 3. Tilläggsavgiften för mjölkproducenter || 78 000 000

2. Ändringsbudget || || || Total prognos (AR) || 628 000 000

3. Överföring till/från EGFJ under året || -7 944 450 || -12 869 715 || ||

4. Slutliga anslag till EGFJ, varav || 43 948 604 160 || 43 921 318 996 || ||

4a. Anslag som är föremål för delad förvaltning || 43 610 250 000 || 43 610 250 000 || ||

4b. Anslag som är föremål för direktförvaltning || 338 354 160 || 311 068 996 || ||

(1)    Anslag som tagits upp i 2012 års budget efter avdrag för de väntade avsatta inkomsterna för 2013 och de avsatta inkomster som överförts från 2012 till 2013 i enlighet med artikel 14 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. (2)    AR: Avsatta väntade inkomster. Under inkomstrubriken saknas belopp[3], men det beräknade beloppet anges i budgetkommentarerna. (3)    79 % av åtagandebemyndigandena gäller utgifter för veterinära och fytosanitära åtgärder inom ramen för politikområde 17 – Hälsa och konsumentskydd. Resten gäller i lika delar utgifter för politisk strategi och samordning inom ramen för politikområde 05 – Jordbruk och landsbygdsutveckling (13 %) samt för fiskerimarknader inom ramen för politikområde 11 – Havsfrågor och fiske (8 %).

2.1.2.     Utnyttjande av disponibla anslag under budgetåret 2013

I euro

|| Utnyttjande av åtagandebemyndiganden || Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

Delad förvaltning (1) || 44 961 909 263,95 || 44 961 909 263,95

Direkta utgifter || 340 229 347,87 || 312 088 996,62

Totalt || 45 302 138 611,82 || 45 273 998 260,57

 (1) Anslagna belopp. Åtaganden och betalningar minus mottagna avsättningar till fonden för gemensam förvaltning: 44 132 955 071,43 euro.

Under räkenskapsåret 2013 uppgick de sammanlagda åtagandebemyndiganden som utnyttjats till 45 302 138 611,82 euro, medan de sammanlagda betalningsbemyndigandena uppgick till 45 273 998 260,57 euro.

2.1.3.     Budgetgenomförandet – kommissionens utgifter under direkt förvaltning

I euro ||

Direkta utgifter || Åtagandebemyndiganden || Tillbakadragande || Betalningsbemyndiganden || Överfört till 2014 (2)

Anslag (C1) (1) || 338 354 160,00 || - || 311 068 995,90 || -

Utnyttjande (C1) || 332 522 151,49 || - || 292 180 573,98 || 13 121 493,82

Förfallna anslag || 5 832 008,51 || - || 3 911 831,14 || -

(1) C1 avser godkända budgetanslag. Beloppet omfattar överföringar till/från EGFJ: -7 594 450,00 euro i åtagandebemyndiganden och -12 519 715,10 euro i betalningsbemyndiganden. (2) Endast icke-differentierade anslag förs över till 2014. För budgetposterna i avdelningarna 11 och 17 har de belopp som blivit över från 2013 förts över till budgetposter som hör till rubrik 2 (icke-EGFJ) respektive rubrik 3.

I 2013 års budget var åtagandebemyndiganden på 338,4 miljoner euro anslagna för direkta utgifter. Under 2013 ingicks åtaganden för 332,5 miljoner euro. Anslagssaldot på 5,8 miljoner euro förföll. 79 % av åtagandebemyndigandena avser politikområde 17 – Veterinära och fytosanitära åtgärder. Resten avser till politikområde 05 – Jordbruk och landsbygdsutveckling (13 %) och politikområde 11 – Fiske (8 %).

Huvuddelen av de åtagandebemyndiganden inom EGFJ som rör kommissionens utgifter inom ramen för direkt förvaltning är differentierade anslag. Den automatiska överföringen till 2014, som endast avser icke-differentierade anslag, uppgår till 13,1 miljoner euro.

2.2.        Månadsbetalningar

2.2.1.     Månadsbetalningar till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning

2.2.1.1.  Månadsbetalningar avseende verkställda utgifter

I artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken[4] föreskrivs följande: ”Kommissionen ska verkställa månadsbetalningarna för de utgifter som har betalats av medlemsstaternas godkända utbetalande organ under referensmånaden”. Månadsbetalningarna ska göras till medlemsstaten senast den tredje arbetsdagen i den andra månaden efter den månad då utgifterna har betalats.

Månadsbetalningarna är ersättningar för redan verkställda nettoutgifter (efter avdrag för inkomster) och tillhandahålls på grundval av medlemsstaternas månatliga deklarationer[5]. Den månatliga inkomst- och utgiftsredovisningen kontrolleras och korrigeras på grundval av den detaljerade deklarationen[6]. Vidare blir beloppen definitiva först efter besluten om godkännande av räkenskaperna.

Betalningar som medlemsstaterna gjort under perioden 16.10.2012–15.10.2013 ingår i systemet med månadsbetalningar. De återstående betalningarna görs av kommissionen för ett begränsat antal åtgärder.

Det totala nettobeloppet för månadsbetalningarna, efter avdrag för avslutande och andra korrigeringar, uppgick för budgetåret 2013 till 44 132 955 071,43 euro.

2.2.1.2.  Beslut om månadsbetalningar 2013

För räkenskapsåret 2013 fattade kommissionen tolv beslut om månadsbetalningar. I december 2013 beslutades vidare om en ytterligare månadsbetalning för att justera de betalningar som redan beviljats för de totala utgifter som hänförde sig till räkenskapsåret.

3.           GENOMFÖRANDET AV 2013 ÅRS EGFJ-BUDGET

3.1.        Utnyttjandet av EGFJ:s budgetanslag

Genomförandet av budgeten hamnade på 45 302,1 miljoner euro. Dessa utgifter finansierades genom budgetens ursprungliga anslag och genom utnyttjande av det belopp som avsatts för politikområde 05 – Jordbruk och landsbygdsutveckling, bestående av hela det belopp på 1 245,6 miljoner euro som förts över från 2012 och en del av de avsatta inkomster som kom in 2013 (118,7 miljoner euro av sammanlagt 829 miljoner euro). 

Inom politikområde 05 – Jordbruk och landsbygdsutveckling var utgifterna för marknadsåtgärder 3 193,2 miljoner euro och för direktstöd 41 658,3 miljoner euro. Utgifterna för vissa marknadsåtgärder och direktstöd överskred det godkända budgetanslaget och täcktes delvis med anslagsöverföringar från andra budgetposter och delvis med inkomster avsatta för EGFJ-budgeten. 

I det tidigare nämnda totala genomförandebeloppet ingår anslag för åtgärder på marknaderna för fiske (politikområde 11) på 32,2 miljoner euro (åtagandebemyndiganden) liksom för veterinära och fytosanitära åtgärder (politikområde 17) på 265,9 miljoner euro (åtagandebemyndiganden).

Se bilaga 3 för närmare detaljer om genomförandet av budgeten per politikområde.

I bilaga 5 återges utgifternas fördelning på marknadsåtgärder, direktstöd och revision av jordbruksutgifter per artikel och per medlemsstat.

4.           KOMMENTARER TILL GENOMFÖRANDET AV 2013 ÅRS BUDGET FÖR EGFJ

En kort kommentar rörande genomförandet av 2013 års budgetanslag för EGFJ samt om utnyttjandet av de avsatta inkomsterna för 2013 presenteras nedan, baserad på uppgifter i bilaga 3.

4.1.        Kapitel 05 02: Interventioner på jordbruksområdet

4.1.1.     Inledning

De samlade utgifterna för detta kapitel uppgick till 3 193,2 miljoner euro och finansierades med godkända budgetanslag på 2 771,4 miljoner euro samt med avsatta inkomster på 532,5 miljoner euro, vilka användes till att täcka utgifter inom frukt- och grönsakssektorn (Obs! Uppgifter för denna sektor återfinns i punkt 4.1.3 nedan) och genom överföringar av anslag från andra delar av EGFJ:s budget på 162,7 miljoner euro. Det återstående saldot av avsatta inkomster som uppbars 2013 (710,2 miljoner euro) fördes över till 2014. Vid underutnyttjande överfördes de tillgängliga anslagen till andra budgetposter för att täcka eventuella ytterligare utgifter.

4.1.2.     Livsmedelsprogram

Underutnyttjandet av anslagen i 2013 års budget för livsmedelsbistånd uppgick till 8,5 miljoner euro och berodde på att en medlemsstat hade svårigheter med att genomföra sitt program i slutet av budgetåret. Det bör noteras att 2013 var det sista året för genomförande av livsmedelsprogram inom EGFJ.   

4.1.3.     Frukt och grönsaker 

Utgifterna för detta uppgick till 1 138,1 miljoner euro och överutnyttjandet beror främst på medlemsstaternas utgifter för stöd till förhandserkännande av producentgrupper.

När det gäller producentorganisationernas driftsfonder, som syftar till att finansiera deras förbättringar av produktionskvaliteten samt program för marknadsföring och saluföring, uppgick de sammanlagda uppskattade behoven för att täcka de utgifter som väntas uppstå i de berörda medlemsstaterna till 767 miljoner euro. Av detta sammanlagda belopp beviljade budgetmyndigheten anslag som uppgick till 267 miljoner euro, eftersom den tog hänsyn till beräknade inkomster på 500 miljoner euro som i 2013 års budget hade avsatts för finansieringen av systemet. Medlemsstaterna genomförde senare utbetalningar på 726,8 miljoner euro, som alltså var lägre än de tillgängliga budgetanslagen, främst på grund av lägre utbetalningar för den andra delbetalningen för planer som godkänts under 2012 till följd av att vissa medlemsstater hade överskattat sina utgiftsprognoser. 

Medlemsstaternas utgifter för stödet till producentgrupper för förhandserkännande överskred budgetanslagen med cirka 90,4 miljoner euro på grund av det stora antal producentgrupper som gått med i detta system i vissa medlemsstater.  

2013 års budget för programmet för frukt i skolan har underutnyttjats med omkring 23,3 miljoner euro främst på grund av att vissa medlemsstater haft kostnader som låg under deras budgetanslag för läsåret 2011/12. När det gäller läsåret 2012/2013 som inleddes den 1 augusti 2013 var medlemsstaternas utgifter i slutet av budgetåret 2013 i överensstämmelse med 2013 års budget.

4.1.4.     Produkter från vinsektorn

Vinsektorn reformerades från och med budgetåret 2009. För närvarande är den huvudsakliga återstående åtgärden inom denna sektor de nationella stödprogrammen för vinsektorn. För alla andra åtgärder omfattade 2013 års budget anslag avsedda att täcka det uppskattade saldot av ännu utestående betalningar.

Vad gäller de nationella stödprogrammen hade fyra medlemsstater något lägre utgifter jämfört med de belopp som angivits i dessa program. Däremot genomfördes samtliga program inom denna ordning fullt ut, vilket resulterade i ett totalt genomförandet på mer än 98,1 % av 2013 års anslag.

För det röjningssystem som avslutades 2011 har medlemsstaterna haft avsevärt mindre utgifter för betalning av utestående saldon, vilket följaktligen ledde till ett underutnyttjande av budgetanslagen med 4,6 miljoner euro. 

4.1.5.     Mjölk och mjölkprodukter

Under budgetåret gjordes inga interventionsuppköp av skummjölkspulver eller smör.

Vad gäller stöd till privat lagring av smör uppgick anslagen i 2013 års budget till 9 miljoner euro medan utgifterna uppgick till 7,1 miljoner euro, till följd av den kortare genomsnittliga lagringstiden för de berörda mängderna av smör.  

När det gäller skolmjölk var de utdelade kvantiteterna i nästan alla medlemsstater lägre än vad som antagits i 2013 års budget, vilket ledde till ett underutnyttjande av motsvarande anslag med omkring 10,8 miljoner euro.

4.1.6.     Nötkött

Utgifterna för denna sektor uppgick till 6,5 miljoner euro i utbetalningar av exportbidrag för nötkött och levande djur, jämfört med 2013 års budgetanslag på 7,1 miljoner euro för dessa betalningar, vilket leder till ett sammanlagt underutnyttjande på ca 0,6 miljoner euro.  

4.2.        Kapitel 05 03: Direktstöd

De godkända anslagen för detta kapitel i 2013 års budget uppgick till 40 931,9 miljoner euro medan betalningarna uppgick till ca 41 658,3 miljoner euro. En del av systemet med samlat gårdsstöd var redan avsett att finansieras med avsatta inkomster, vilket ledde till ett överutnyttjande, vilket delvis täcktes genom inkomster och delvis genom överföringar av godkända anslag från andra budgetposter.

4.3.        Kapitel 05 07: Revision av jordbruksutgifter

4.3.1.     Artikel 05 07 01: Kontroll av jordbruksutgifter

Denna artikel omfattar de åtgärder som vidtagits för att förstärka instrumenten för kontroller på plats och förbättra kontrollsystemen i syfte att begränsa risken för bedrägerier och oegentligheter som skadar gemenskapens budget. Den omfattar även belopp som krediteras till EGFJ i samband med korrigeringar till följd av avslutandet av räkenskaperna och av förfarandet för minskning/tillfällig indragning av förskott.

Europeiska unionen direktfinansierade åtgärder främst för köp av satellitbilder inom ramen för det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS) genom att avsätta hela det belopp på 6,8 miljoner euro som anslagits i 2013 års budget för övervakning och förebyggande åtgärder – direktutbetalningar från Europeiska unionen.

Vad gäller avslutandet av föregående års räkenskaper, och i motsats till de förväntade negativa korrigeringarna, gjorde kommissionen positiva korrigeringar till förmån för medlemsstaternas på ca 3,4 miljoner euro, inklusive de negativa korrigeringar som ålagts medlemsstaterna i samband med påföljder för ej respekterade betalningsfrister. 2013 års budget omfattar anslag på sammanlagt – 200 miljoner euro för de negativa korrigeringarna av räkenskaperna. Kommissionen avslutade detta konto genom att överföra godkända anslag på 203,6 miljoner euro från andra budgetposter.

När det gäller kontroll av överensstämmelse för tidigare års räkenskaper hade budgetmyndigheten beviljat anslag på 108,3 miljoner euro med hänsyn till tidigare års positiva korrigeringar i samband med kontroll av överensstämmelsen i denna post. Kommissionen hade emellertid fattat ett beslut år 2013, med positiva korrigeringar till förmån för medlemsstaterna på cirka 109,1 miljoner euro. Det därav uppstående överutnyttjandet på 0,8 miljoner euro finansierades genom en överföring från andra budgetposter.

5.           GENOMFÖRANDET AV AVSATTA INKOMSTER

5.1.        Inkomster avsatta för EGFJ

De avsatta inkomster som faktiskt överfördes från 2012 till 2013 uppgick till 1 245,6 miljoner euro, inbegripet  saldot från fonden för omstrukturering av socker, och har använts uteslutande för att finansiera utgifter för budgetåret 2013 enligt artikel 14 i budgetförordningen. Som visas i bilaga 4-II täckte beloppet utgifter på 143,5 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder inom frukt- och grönsakssektorn och på 1 102,2 miljoner euro för systemet med samlat gårdsstöd.

Vad gäller de avsatta inkomster som samlades in 2013 visar bilaga 4-I att dessa inkomster uppgick till cirka 829 miljoner euro, från följande källor:

– Korrigeringar till följd av beslut om kontroll av överensstämmelse till ett belopp av cirka 593,6 miljoner euro.

– Inkomster från återkrav på grund av oegentligheter till ett belopp av cirka 155,1 miljoner euro.

– Inkomster från mjölkavgiften till ett belopp av cirka 80,2 miljoner euro.

En del av de avsatta inkomster som uppbars 2013 (118,7 miljoner euro) användes under året för att täcka utgifter för utgifter för producentorganisationers driftsfonder inom frukt- och grönsakssektorn.

De sammanlagda avsatta inkomsterna på 710,2 miljoner euro för 2013 överfördes automatiskt till 2014 års budget för finansiering av det årets budgetbehov.

Se bilagorna 4-I och 4-II för närmare uppgifter.

6.           UTGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ UTGIFTSSLAG

EGFJ:s samlade utgifter uppgår till 45 302,1 miljoner euro. Nedan fördelas dessa utgifter på de viktigaste rapporteringskategorierna, tillsammans med dessas procentandel av EGFJ:s samlade utgifter för 2013:

Lagring

Utgifterna för lagring uppgick till 25,1 miljoner euro, dvs. 0,06 % av de totala utgifterna. Detta belopp utgör huvudsakligen utgifterna för privat lagring av smör och olivolja.

Exportbidrag

Utgifterna för exportbidrag uppgick till 62,4 miljoner euro, dvs. 0,1 % av det sammanlagda utgiftsbeloppet och avsåg främst nötkött, fjäderfä, griskött, ägg och produkter som inte ingår i bilaga I.

Andra marknadsåtgärder

Utöver lagring och exportbidrag uppgick utgifterna för andra marknadsåtgärder till 3 217,2 miljoner euro, dvs. 7,1 % av de totala utgifterna under året. Denna kategori omfattar huvudsakligen utgifter för livsmedelsprogram, olivolja, frukt och grönsaker, vin, spånadsväxter, Posei och humle, mjölk och mjölkprodukter, nötkött och griskött samt biodling. Utgifterna omfattar även mindre belopp och korrigeringar till följd av beslut om godkännande av räkenskaperna.

Direktstöd

Utgifterna för direktstöd uppgick till 41 658,3 miljoner euro, dvs 92 % av de totala utgifterna.

Direkta utgifter

Dessa utgifter uppgick till 340,2 miljoner euro (åtagandebemyndiganden) dvs. 0,8 % av det sammanlagda beloppet, och verkställdes direkt av kommissionen. Oftast avsåg dessa utgifter veterinära och fytosanitära åtgärder, bokföring i lantbruket samt jordbruksenkäter och information om den gemensamma jordbrukspolitiken osv..

Landsbygdsutveckling inom f.d. EUGFJ

Inga åtagandebemyndiganden kan längre göras för dessa program. Medlemsstaterna håller på att avsluta programmen och återkräva felaktigt utbetalda belopp. Det slutliga nettobelopp som återkrävts inom ramen för denna artikel uppgick till cirka 1 miljon euro.

Hur fördelningen av dessa utgiftsslag utvecklats under perioden 2007-2013 framgår av bilaga 6.

[1]               Bilaga 1 innehåller en redovisning av detta förfarande.

[2]               Dessa belopp är inte upptagna bland inkomstposterna i budgeten (artikel 670 för inkomster som avsatts för EGFJ), men de nämns i kommentarerna till artikeln i budgeten.

[3]               p.m.: Uppgift saknas.

[4]               EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

[5]               Dessa månatliga deklarationer lämnar medlemsstaterna in den tionde i månad n+1.

[6]               Medlemsstaterna lämnar månatligen in en detaljerad deklaration (tabell 104) den tjugonde i månad n+1.