9.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 378/384


P7_TA(2014)0196

Trafiksäkerheten hos nyttofordon ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

(2017/C 378/50)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0382),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0188/2012),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av de motiverade yttranden från det cypriotiska parlamentet och den nederländska första kammaren och den nederländska andra kammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 12 december 2012 (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0207/2013).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen (2).

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  EUT C 44, 15.2.2012, s. 128.

(2)  Denna ståndpunkt ersätter ändringsförslagen som antogs den 2 juli 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0296).


P7_TC1-COD(2012)0186

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/47/EU.)