30.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 216/20


Förhörsombudets slutrapport (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Bakgrund

(1)

Europeiska kommissionen mottog den 24 juli 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i koncentrationsförordningen (2), genom vilket Ryanair Holdings plc på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, förvärvar fullständig kontroll över Aer Lingus Group plc genom ett offentligt bud tillkännagivet den 19 juni 2012.

Meddelande om invändningar

(2)

Kommissionen inledde ett förfarande i enlighet med artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen den 29 augusti 2012 och antog ett meddelande om invändningar den 13 november 2012. Den 17 oktober 2012, ungefär en månad innan meddelandet om invändningar utfärdades, lämnade Ryanair in en uppsättning formella åtaganden enligt artikel 8.2 i koncentrationsförordningen, som kommissionen beslutade att inte marknadstesta.

(3)

Aer Lingus, som det offentliga budet var riktat mot och därmed den andra berörda parten i den mening som avses i artikel 11.b i tillämpningsförordningen (3), erhöll den 21 november 2012 en icke-konfidentiell version av meddelandet om invändningar. Företaget uttryckte omedelbart oro över att hela avsnittet om Ryanairs åtaganden och kommissionens bedömning därav hade redigerats. Aer Lingus begärde att få en kopia av avsnittet efter att generaldirektoratet för konkurrens avvisat det. Efter att ha granskat det motiverade kravet bad jag generaldirektoratet för konkurrens tillhandahålla Aer Lingus en icke-konfidentiell version av avsnittet om Ryanairs åtaganden i meddelandet om invändningar enligt vad som föreskrivs i artikel 13.2 i tillämpningsförordningen. Generaldirektoratet för konkurrens bad sedan Ryanair tillhandahålla en mindre redigerad version av avsnittet om åtaganden, som därefter översändes till Aer Lingus.

(4)

Ryanair lämnade in sitt svar till meddelandet om invändningar den 28 november 2012, och Aer Lingus lämnade in sina synpunkter den 30 november 2012. Ingen av dem begärde ett formellt muntligt hörande.

(5)

Den 14 december 2012 skickade kommissionen en skrivelse med faktauppgifter till Ryanair, som Ryanair besvarade den 20 december 2012.

Tillgång till handlingar

(6)

Den anmälande parten har på begäran återkommande beviljats fullständig tillgång till handlingarna via CD-ROM-skivor från november 2012 till februari 2013, medan Aer Lingus har getts tillgång på begäran i den mån detta har varit nödvändigt i syfte att utarbeta dess synpunkter, även det vid flera tidpunkter under processen.

(7)

Dessutom har två datarum för kvantitativa data organiserats i detta fall, från den 21 till 23 samt den 27 november 2012. Externa ekonomiska rådgivare för såväl Ryanair som Aer Lingus fick separat tillgång till dessa data, dvs. kommissionens analys av korrelationen mellan Ryanairs och Aer Lingus genomsnittliga bruttopriser.

Tredje man

(8)

Tre konkurrenter till de samgående parterna (International Airlines Group SA, Flybe Group plc och Aer Arann), en flygplats (Dublin Airport Authority) samt Irish Department of Transport, Tourism & Sport kunde påvisa ett ”tillräckligt intresse” i den mening som avses i artikel 18.4 i koncentrationsförordningen och gavs därmed tillfälle att yttra sig skriftligt i egenskap av tredje man.

Åtaganden

(9)

För att lösa de konkurrensproblem som identifierats i meddelandet om invändningar lämnade Ryanair in en reviderad uppsättning åtaganden, som alla hade marknadstestats, den 7 december 2012, den 15 januari 2013 och den 1 februari 2013. Resultatet av marknadstesterna och kommissionens motiveringar till avslag på de föreslagna åtagandena förklarades varje gång under avstämningsmöten, varav det sista ägde rum den 12 februari 2013. Ryanair fick dessutom kontinuerligt tillgång till handlingarna så att de kunde kontrollera informationen som låg till grund för kommissionens ståndpunkt.

Den övertagna partens processuella rättigheter

(10)

Aer Lingus, målföretag för det fientliga övertagandet, klagade över den begränsade roll företaget har kunnat ha i en utredning som är central för dess oberoende. Företaget anser att det har varit mycket långt från att åtnjuta jämlikhet i medel. Det har exempelvis inte medverkat i processen före anmälan, det tenderade att få överredigerade dokument som lämnats in av den anmälande parten, det erbjöds inte viktiga dokument vid inledandet av fas II, det fick endast begränsad tillgång till handlingarna och det uteslöts från dialogen med kommissionen om lösningar.

(11)

Det är sant att målföretag inte åtnjuter samma processuella status som förvärvande företag. Som Aer Lingus själva medger tillskriver de tillämpliga förordningarna endast en begränsad roll till övriga berörda parter. Jag finner således inte att Aer Lingus i detta förfarande inte effektivt har kunnat utöva de rättigheter de ges enligt tillämpliga förordningar och bästa praxis. Vid det enda tillfälle då de har hänskjutit ett negativt processuellt beslut till mig för granskning, kunde jag fatta ett beslut till förmån för Aer Lingus (se punkt 3 ovan).

Kommissionens utkast till beslut

(12)

Enligt min mening avser utkastet till beslut endast invändningar avseende vilka parterna har lämnats tillfälle att framföra sina synpunkter. Med anledning av den mycket känsliga karaktären på vissa uppgifter som härrör från den andra berörda parten och en tredje man har kommissionen begärt och fått en fullmakt från den anmälande parten som tillåter att dess externa ombud (i) för dess räkning mottar kommissionens beslut, endast för ombudet, och (ii) ger Ryanair en kopia av beslutet som har redigerats så att det utesluter den konfidentiella informationen. Båda uppgiftslämnarna är medvetna om denna begränsade redovisning och har gett sitt skriftliga medgivande.

Avslutande kommentarer

(13)

Sammantaget är min slutsats att alla deltagare i detta förfarande effektivt har kunnat utöva sina processuella rättigheter i detta ärende.

Bryssel den 19 februari 2013.

Michael ALBERS


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i beslutet av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29) (beslut 2011/695/EU).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 133, 30.4.2004, s. 1).