14.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/35


Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

(2013/C 366/09)

1.   I enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) tillkännager kommissionen att om inte en översyn inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla det datum som anges i tabellen.

2.   Förfarande

Unionstillverkarna får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att dumpningen och skadan sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphörde att gälla.

Om kommissionen beslutar att se över åtgärderna i fråga kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionstillverkarna att ges tillfälle att komplettera, motbevisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

På de grunder som anges ovan får unionstillverkarna lämna in en skriftlig begäran om översyn till generaldirektoratet för handel vid Europeiska kommissionen (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2)) från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, dock senast tre månader före det datum som anges i tabellen.

4.   Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009.

Produkt

Ursprungs- eller exportländer

Åtgärd

Hänvisning

Datum då åtgärden upphör att gälla (3)

Rördelar av järn eller stål

Folkrepubliken Kina och Thailand och utvidgat till att omfatta Taiwan, Indonesien, Sri Lanka och Filippinerna

Antidumpningstull

Rådets förordning (EG) nr 803/2009 (EUT L 233, 4.9.2009, s. 1), utvidgad när det gäller Kina till att omfatta import som avsänts från Indonesien genom rådets förordning (EG) nr 2052/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 4), import som avsänts från Sri Lanka genom rådets förordning (EG) nr 2053/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 9) och import som avsänts från Filippinerna genom rådets förordning (EG) nr 655/2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 1)

5.9.2014


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Åtgärden upphör att gälla vid midnatt det datum som anges i den här kolumnen.