19.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 303/28


Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG

Ansökan från en upphandlande enhet

2013/C 303/13

Den 1 oktober 2013 tog kommissionen emot en ansökan enligt artikel 30.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 2 oktober 2013.

Ansökan, som kommer från Österreichische Post AG, avser posttjänster samt andra tjänster än posttjänster (jfr artikel 6.2 b–c i direktiv 2004/17/EG) i Österrike. I nämnda artikel 30 föreskrivs att direktiv 2004/17/EG inte är tillämpligt om den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Granskningen av huruvida dessa villkor är uppfyllda ska uteslutande ske enligt direktiv 2004/17/EG och påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.

Kommissionen ska inom en tidsfrist av tre månader räknat från ovannämnda arbetsdag fatta beslut rörande denna ansökan. Tidsfristen löper därför ut den 2 januari 2014.

Denna tidsfrist får eventuellt förlängas med tre månader. Om en sådan förlängning äger rum, ska denna offentliggöras.

Enligt artikel 30.6 andra stycket ska nya ansökningar rörande posttjänster samt andra tjänster än posttjänster i Österrike, som görs innan den tidsfrist som gäller för den aktuella ansökan har löpt ut, inte betraktas som nya förfaranden, utan behandlas inom ramen för den aktuella ansökan.