52013PC0267

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skyddsåtgärder mot växtskadegörare /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */


MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Växtskydd är en avgörande faktor för att jordbruket, trädgårdsnäringen och skogsbruket ska kunna bedrivas på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt. Friskt utsäde och förökningsmaterial krävs för att göra grödorna lönsamma och för att säkra arbetstillfällen, innovation och livsmedelstrygghet. Beträffande träd och buskar, är växtskyddet absolut nödvändigt för att bevara skogar, landskap samt offentliga och privata grönområden inom EU. Växtskydd är också viktigt för skyddet av den biologiska mångfalden och för ekosystemtjänster.

Skadegörare från andra kontinenter utgör en särskild fara. Europeiska växter och träd saknar vanligtvis tillräcklig genetisk resistens mot främmande skadegörare, som ofta heller inte har några naturliga fiender här. När de förs in i Europa, orsakar dessa främmande skadegörare allvarlig ekonomisk skada. De kan överföras till tidigare opåverkade värdarter, snabbt sprida sig i de olika länderna, varaktigt minska skördarna och permanent öka produktions- och kontrollkostnaderna. De ofta allvarliga ekonomiska förlusterna undergräver lönsamheten och konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket. Om nya skadegörare etablerat sig kan detta dessutom leda till att tredjeländer förbjuder handel med EU, vilket skadar vår export. Inte alla skadegörare kan kontrolleras med bekämpningsmedel, och i fall där bekämpningsmedel kan användas är detta inte alltid önskvärt.

Regelverk

EU:s nuvarande regelverk för växtskydd syftar till att skydda europeiskt jord- och skogsbruk genom att förhindra främmande skadegörare från att ta sig hit och sprida sig här. Det viktigaste verktyget i sammanhanget är rådets direktiv 2000/29/EG,[1] som också återspeglar internationella handelsavtal på området. EU:s växtskyddsordning är unik därför att den är öppen. Det är tillåtet att förflytta växter och växtprodukter till och inom unionen, på villkor att specifika restriktioner och krav uppfylls (t.ex. ursprung i ett område fritt från skadegörare eller adekvat behandling). De stora importvolymerna från andra världsdelar gör dock framtida spridning av främmande skadegörare mycket sannolik.

Ordningen är oumbärlig för att skydda livskraften, ekonomin och konkurrenskraften inom EU:s vegetabiliesektor samt för att upprätthålla unionens öppna handelspolitik. Det befintliga regelverket har emellertid kritiserats för att inte kunna stoppa det ökade inflödet av farliga nya skadegörare till följd av den globaliserade handeln. Dessutom gör klimatförändringarna att skadegörarna kan överleva i Europa på ett sätt som tidigare var omöjligt och att grödor och ekosystem blir ännu mer utsatta för nya skadegörare. De senaste tio årens kraftiga spridning av farliga importrelaterade skadegörare som angriper skogsbruket har höjt den samhälleliga och politiska medvetenheten om kostnaderna för och effekterna av otillräckligt skydd.

Problemanalys

En utvärdering av reglerna (2010)[2] har visat att den grundläggande lagstiftningen måste ändras för att till fullo beakta dessa ökade risker. De största problemen gäller otillräcklig fokusering på förebyggande i samband med den ökade importen av varor med hög risk, behovet av att prioritera skadegörare på EU-nivå i samtliga 27 medlemsstater, behovet av bättre instrument för kontroll av förekomst och naturlig spridning av skadegörare om de till sist når unionens territorium, behovet av en modernisering och förbättring av instrumenten för EU-interna förflyttningar (växtpass och skyddade zoner) samt behovet av ytterligare resurser.

Dessutom har ett behov av en ”grönare” ordning uppstått och mål med koppling till naturmiljön har fått allt större betydelse. Detta kräver ändringar av ordningens interventionsregler – också i fråga om finansieringen – nu när den är på väg att omvandlas från en ordning för privata nyttigheter inom jordbruket till en kombinerad ordning för offentliga och privata nyttigheter inom jordbruket, skogsbruket, miljön och landskapet.

Ordningens vetenskapliga bas (forskning och laboratorier) måste stärkas. Den klassiska växtpatologin och skadegörartaxonomin vid universiteten har under en längre tid urholkats, vilket äventyrar den vetenskapligt underbyggda bedömningen av riskerna med nya skadegörare och möjligheterna att korrekt diagnostisera sådana skadegörare i laboratoriet. Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet har förklarat att nödläge råder på området.

Slutligen måste förhållandet mellan kostnaderna och ansvarsfördelningen (partnerskapsutveckling) balanseras och det finns ett behov av att öka effektiviteten och minska onödiga kostnader och den administrativa bördan. Dessutom föreligger det ett behov av att ytterligare modernisera ordningen genom starkare incitament för efterlevnad.

Förslagets syfte

Syftet med föreliggande översyn är att täppa till luckor och införa ett robust, öppet och hållbart regelverk som är väl lämpat för sitt syfte. Den föreslagna förordningen ersätter och upphäver direktiv 2000/29/EG.

Kopplingar till andra förslag i paketet

Förslaget ingår i ett översynspaket som rör växtskydd, kvaliteten på växtförökningsmaterial, djurhälsa, offentliga växtkontroller, djur, livsmedel och foder samt unionens utgifter för dessa politikområden.

Genom förslaget förstärks synergieffekterna av ordningen för växtförökningsmaterial, samtidigt som onödiga överlappningar och administrativa bördor undviks. Detta uppnås genom att växtskadegörare, som för närvarande regleras i direktiven om saluföring av utsäde och växtförökningsmaterial, hädanefter får falla under den föreslagna växtskyddsförordningen. Genom denna omflyttning ändras vitt spridda karantänsskadegörares status till kvalitetsskadegörare, vilket efterlysts av professionella aktörer och medlemsstater för att frigöra växtskyddsmyndigheternas resurser till faktiska unionsprioriteringar. Genom förslaget garanteras att medlemsstaternas befintliga praktiska bestämmelser om certifiering av växtförökningsmaterial för kvalitetsskadegörare under tiden kan kvarstå. Omflyttningarna mellan EU:s växtskyddsordning och ordningen för växtförökningsmaterial bör sammantaget kunna bidra till ökad samstämmighet mellan de båda systemen (genom delad användning av certifieringssystem, etiketter och register) och därmed till minskad arbetsbörda för professionella aktörer. Den nya ordning som föreslagits kommer dock att kräva ökad samordning mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter för växtskydd och växtförökningsmaterial.

Förslaget innehåller inte några bestämmelser om de behöriga myndigheternas officiella kontroll av de professionella aktörernas efterlevnad av unionens växtskyddsbestämmelser, vilka för närvarande finns i direktiv 2000/29/EG. Dessa kontroller har nu alla samlats i förslaget till förordning om offentlig kontroll (som ersätter förordning (EG) nr 882/2004[3]). Detta kommer också att förbättra överensstämmelsen med den nya tullkodexen och tillåta förenklade förfaranden vid import.

Förslaget innehåller inte några bestämmelser om utgifter som berättigar till finansiellt stöd från unionen, vilket är fallet i direktiv 2000/29/EG. De berörda bestämmelserna, utarbetade i enlighet med det lämpligaste alternativet i konsekvensbedömningen, finns bifogade i förslaget till förordning om livsmedels- och foderutgifter, som gäller förvaltningen av unionens utgifter med koppling till livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd samt växtskydd och växtförökningsmaterial.

Förslaget kommer att tjäna som komplement till förslaget om invasiva främmande arter som utarbetats enligt EU:s strategi för biologisk mångfald.

2.           RESULTATET AV SAMRÅDET MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samrådsförfarande

Den 21 november 2008 uppmanade rådet kommissionen att göra en utvärdering av EU:s växtskyddsordning och att överväga möjliga ändringar av den befintliga rättsliga ramen och effekterna av sådana ändringar[4]. Kommissionen inledde en omfattande bedömning av hur ordningen har fungerat från införandet av den inre marknaden (1993)[5] och gav en extern konsult[6] uppdraget att genomföra den nödvändiga undersökningen. Sakkunniga från medlemsstaterna deltog i den institutionsövergripande styrgruppen för utvärdering. En konferens anordnades den 23–24 februari 2010 för att informera parterna och medlemsstaterna om framstegen i utvärderingen och samråda med dessa om de preliminära förslag som konsulten presenterat. Det inkomna materialet omfattade slutliga alternativ och rekommendationer. Utvärderingsrapporten[7] lades fram vid en andra konferens den 28 september 2010 med medverkan av berörda parter, allmänheten och företrädare för medlemsstaterna och tredjeländer. I detta sammanhang hölls ett offentligt samråd om rekommendationer från utvärderingen och om tillämpningsområdet för den kommande konsekvensbedömningen.

För att förbereda konsekvensbedömningen diskuterades den externa konsultens rekommenderade alternativ med medlemsstaterna i rådet och med cheferna för växtskyddsmyndigheterna i en lång rad mötesrundor och – i fråga om överensstämmelsen med ordningen för växtförökningsmaterial – med avdelningscheferna med ansvar för denna ordning samt den behöriga arbetsgruppen. Fem arbetsgrupper med experter från medlemsstaterna och kommissionen sammankallades för vidare diskussion om de områden som främst berörs av förändringarna.

Berörda parter (företrädare för branschorganisationer och icke-statliga organisationer) rådfrågades från allra första början – innan utvärderingen inletts, under utvärderingens gång och i samband med utarbetandet av konsekvensbedömningen. En tillfällig arbetsgrupp för växtskydd inrättades genom den rådgivande gruppen för livsmedelskedjan, djurhälsa och växthälsa. Framstegen presenterades och diskuterades vid flera möten inom den nämnda rådgivande gruppen, andra rådgivande grupper[8] och, efter inbjudan, vid möten med COPA-COGECA, Europatat, ESA och Union Fleurs. Samrådet med de berörda parterna var ett viktigt inslag i utvärderingen och den kompletterande ekonomiska studie som lagts ut på en extern konsult. Samrådet gällde ändringar av EU:s växtskyddsordning samt av inslag i ordningen som ska överföras till eller från ordningen om växtförökningsmaterial och EU:s ordning om offentlig kontroll av livsmedel och foder, djurhälsa och djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial.

Genom konferenser som anordnades under utvärderingen kunde berörda parter lämna synpunkter och åsikter om rekommendationerna och konsekvensbedömningens omfattning, både muntligt vid konferenserna och genom det påföljande offentliga samrådet. Ett samråd om förslag till tekniska förändringar hölls i anslutning till mötet i arbetsgruppen för växtskydd den 18 februari 2011, varvid den bästa vägen framåt stakades ut för de ändringar som medför stora effekter. Samråden offentliggjordes även på en särskild webbplats[9] som iordningställts av GD Hälsa och konsumentskydd. Ett slutligt samråd om de strategiska alternativen inleddes den 13 maj 2011.

Insamling av uppgifter

Insamlingen av uppgifter inleddes med att den externa konsulten mellan 2009 och 2010 genomförde en omfattande utvärdering av marknadsordningen. Utvärderingen innefattade en efterhandsanalys av ordningen för perioden 1993–2008 samt av insamlandet av ekonomiska data om de kostnader och den administrativa börda som ordningen innebär för behöriga myndigheter och berörda aktörer samt förarbetet med att utveckla alternativ och rekommendationer för framtiden. Utvärderingsrapporten överlämnades i maj 2010.

Den interna processen för att utarbeta konsekvensbedömningen underbyggdes vidare med hjälp av ett andra avtal med konsulten. Avtalet gällde en beräkning av nyttan med ändringarna av ordningen, som komplement till de uppgifter som samlats in i samband med utvärderingen. Undersökningen omfattade moduler med inriktning på förhandsbedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av specifika tekniska alternativ för översynen av lagstiftningen. Tillämpningsområdet för de frågor som ska behandlas hade varit föremål för samråd med berörda parter. Modulerna var utformade så att de kunde samlas runt potentiella politiska alternativ. I juli 2011 kunde konsulten leverera slutrapporten om undersökningen. När så krävdes hämtades ytterligare information från relevant litteratur, undersökningsrapporter och utfrågningar för att bedöma de viktigaste konsekvenserna av den förändrade politiken. Vidare bedömde kommissionens avdelningar alternativens social- och ekologiska konsekvenser.

Konsekvensbedömning

Fyra alternativ till en förbättrad ordning har övervägts:

Alternativ 1: Förbättring av ordningens juridiska form och klarhet men inget annat. Lagstiftningen skulle omvandlas från direktiv till förordning samt förenklas och förtydligas. Inga ändringar skulle göras i sak.

Alternativ 2: Prioritera, modernisera och förbättra de förebyggande åtgärderna. Utöver alternativ 1 skulle prioriteringarna förfinas genom en omvandling av de nuvarande bilagorna I och II, som innehåller en förteckning över reglerade skadegörare enligt tekniska egenskaper oberoende av deras prioritet för unionen, till förteckningar på grundval av interventionslogik och prioritet. Växtpasset och systemen med skyddade zoner skulle moderniseras (delat ansvar med professionella aktörer) och uppgraderas (växtpassets räckvidd, format, växtpassavgifter som bygger på obligatorisk kostnadstäckning liknande de avgifter som redan tas ut vid importkontroller, bestämmelser om övervakning och bekämpning av angrepp i skyddade zoner). Samstämmigheten mellan växtskyddsförordningen och ordningen för växtförökningsmaterial skulle förbättras för att öka effektiviteten och minska kostnaderna för professionella aktörer. Det förebyggande arbetet skulle förstärkas genom nya bestämmelser om växtförökningsmaterial med hög risk (växter för plantering) som inte är godkända för införsel till unionen eller som är föremål för specifika skärpta fysiska kontroller intill dess att en riskanalys genomförts och genom att undantagen för resenärers bagage hävs (som i stället blir föremål för stickprovskontroller i syfte att minimera kostnadseffekterna).

Alternativ 3: Prioritera, modernisera, förebygga och förstärka åtgärder mot utbrott. Utöver alternativ 2 skulle en obligatorisk övervaknings- och beredskapsplanering införas. I likhet med arrangemangen inom ramen för djurhälsoordningen ska EU:s medfinansiering göras tillgänglig för övervakning och, i vissa fall, för ekonomisk ersättning för direkta förluster som professionella aktörer lidit. De rättsliga instrumenten för utrotning och inneslutning skulle utvecklas ytterligare. Åtgärder mot naturlig spridning skulle inte hävas.

Alternativ 4: Prioritera, modernisera, förstärka förebyggande åtgärder och insatser mot utbrott och utvidga räckvidden till invasiva växter. Utöver alternativ 3 skulle ordningen också omfatta invasiva växter i form av lagstiftning om åtgärder och medfinansiering från EU:s sida. Invasiva växter (andra än parasitiska) skulle inte omfattas av alternativen 1, 2 och 3.

Vid en bedömning av effekterna av de fyra alternativen framgick det att alternativ 3 är det bästa sättet att uppnå målet maximal nytta och en optimal balans mellan information från medlemsstaterna, professionella aktörer och unionen. Alternativ 3 skulle få betydande positiva effekter på lönsamheten och den ekonomiska tillväxten inom de berörda sektorerna. Detta alternativ låg också närmast resultaten av samråden med berörda parter och medlemsstaterna.

De nödvändiga EU-medlen för att genomföra alternativ 3 säkrades i kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2014–2020. De erforderliga bestämmelserna finns i förslaget till en förordning med bestämmelser om förvaltningen av utgifter med koppling till livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd samt växtskydd och växtförökningsmaterial.

Små och medelstora företag samt mikroföretag

Växtskyddsordningens utformning förutsätter att små och medelstora företag inte undantas från de skyldigheter som fastställs i denna förordning. Majoriteten av de företag som berörs av ordningen är små eller medelstora företag, och att a priori undanta dem skulle i grunden äventyra regimens mål. Enligt förslaget undantas emellertid företag som säljer växter och växtprodukter uteslutande på den lokala marknaden från skyldigheten att utfärda växtpass, vilket heller inte kommer att krävas för försäljning till konsumenter som inte är professionella aktörer. För mikroföretag innebär den nya kontrollförordningen möjligheter till särskilda arrangemang med avseende på potentiell återbetalning av avgifter för växtskyddskontroll enligt reglerna för statligt stöd.

Grundläggande rättigheter

Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör tillämpa den i enlighet med dessa rättigheter och principer samt på lämpligt sätt se till att den införlivas i den nationella lagstiftningen. Vissa bestämmelser i förordningen innebär ändå en begränsning av en del av stadgans rättigheter, men bara i den mån som är absolut nödvändig för att skydda den del av unionens allmänintresse som berörs av denna förordning och slå vakt om kärnan i de berörda rättigheterna.

Utrotning av främmande skadegörare kan endast lyckas om samtliga spridningskällor avlägsnas. Utöver karantänsskadegörares spridning på professionella aktörers ägor, kan spridningen också äga rum på offentliga eller privata grönområden. I dessa fall måste utrotningsinsatserna för att alls lyckas omfatta både de angripna växterna och de som potentiellt kan komma att angripas på dessa offentliga eller privata grönområden (angripna växter som eventuellt finns kvar kommer att fungera som en källa till nya angrepp på andra ställen). Detta innebär i vissa fall att behöriga myndigheter i medlemsstaterna måste beviljas tillträde till privata ägor för officiella kontroller, eventuellt åtföljda av obligatoriska behandlings- eller utrotningsinsatser, alternativt vissa begränsningar av eller förbud mot användning av växter. Detta innebär en begränsning av artiklarna 7 och 17 i stadgan om de grundläggande rättigheterna om respekt för privatliv och familjeliv samt rätten till egendom. Denna begränsning är nödvändig för att uppnå ett mål av allmänt intresse, dvs. växtskydd inom unionen. Begränsningen är proportionerlig, eftersom det allmänintresse som är målet inte kan uppnås utan att alla faktiskt respekterar växtskyddsåtgärderna (att avstå från destruktion av angripna växter i privata trädgårdar skulle omintetgöra fördelarna med de utrotningsåtgärder som ålagts professionella aktörer och genomförts på offentligägd mark). Det kommer att åligga medlemsstaterna att inom rimlig tid och på ett rättvist sätt ersätta drabbade medborgare för de förluster som de lidit. Därigenom skyddas kärnan i rätten till egendom.

Den som är medveten om förekomsten av en karantänsskadegörare kommer att bli skyldig att anmäla förekomsten av den till behöriga myndigheter, tillsammans med uppgifter om ursprunget och det berörda materialets natur. Samma sak kommer att gälla laboratorier och forskningsorgan som påträffar skadegörare i prover som lämnats in till dem. Detta kan i vissa fall utgöra en begränsning av artikel 8 i stadgan om rätten till skydd av personuppgifter. Denna begränsning är nödvändig för att uppnå målet växtskydd inom unionen som är ett allmänintresse, eftersom behöriga myndigheter måste underrättas om fyndet av karantänsskadegörare för att kunna garantera omedelbar utrotning av källan till angreppet. Begränsningen är proportionerlig eftersom personuppgifter måste uppges endast i den utsträckning som de behövs för att behöriga myndigheter ska kunna lokalisera angrepp och vidta nödvändiga åtgärder. Sålunda bevaras kärnan i rätten till skydd av personuppgifter.

3.           FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Kapitel I: Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Ordningens territoriella räckvidd omfattar inte några av medlemsstaternas utomeuropeiska territorier, eftersom dessa territorier tillhör andra biogeografiska regioner i världen med förekomst av just de skadegörare som medlemsstaternas europeiska territorier behöver skydd emot. Ordningens territoriella räckvidd omfattar en del av de makaronesiska öarna (Madeira och Azorerna), vilka utgör en biogeografisk region som – med avseende på den naturliga växtligheten – har mycket gemensamt med Medelhavsområdet, särskilt Iberiska halvön. Det är därför lämpligt att ta med dessa öar i ordningens tillämpningsområde. Bilaga I innehåller en förteckning över de av medlemsstaternas territorier som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska unionen, men som vid tillämpningen av denna förordning betraktas som tredjeländer.

I överensstämmelse med resultatet av konsekvensbedömningen undantas andra invasiva växter än parasitiska (som fysiskt livnär sig på värdväxter) från bestämmelserna.

Definitioner ska tillhandahållas vid behov.

Kapitel II: Karantänsskadegörare

Skadegörare förtecknas i särskilda bilagor till direktiv 2000/29/EG. Förslaget däremot innehåller en begreppsstrategi med avseende på karantänsskadegörare som förtecknas i genomförandeakter, antingen som EU-karantänsskadegörare eller karantänsskadegörare för skyddad zon. EU-karantänsskadegörare kräver utrotningsåtgärder inom hela unionens territorium, medan karantänsskadegörare för skyddad zon endast behöver utrotas från särskilda skyddade zoner där vissa skadegörare saknas, samtidigt som de är kända från andra delar av unionens territorium. Genom förslaget får kommissionen befogenhet att förteckna vissa karantänsskadegörare, dock högst 10 % av unionens förtecknade karantänsskadegörare, som prioriterade skadegörare inom unionen. Sådana skadegörare kommer att omfattas av strängare skyldigheter i fråga om beredskap och utrotning, kompletterat med förstärkt ekonomiskt stöd från unionen för obligatoriska åtgärder. Kriterierna för beslut om huruvida en skadegörare ska kvalificera som EU-karantänsskadegörare eller karantänsskadegörare för skyddad zon eller prioriterad skadegörare återfinns i bilaga II till förordningen. Det planeras en överflyttning av de skadegörare som för närvarande är förtecknade i bilagorna I och II till direktiv 2000/29/EG till de lämpliga förteckningarna i de framtida genomförandeakterna. Det kommer inte längre att göras någon åtskillnad mellan skadegörare förtecknade i bilaga I och bilaga II till direktiv 2000/29/EG.

I detta kapitel anges dessutom bestämmelser om anmälan av förekomsten av karantänsskadegörare, åtgärder för utrotning av sådana skadegörare och begränsning av de områden som omfattas av utrotningsåtgärder, nödvändiga undersökningar med avseende på förekomsten av skadegörare samt upprättande av beredskapsplaner och utrotningsplaner vid angrepp av prioriterade skadegörare.

Bestämmelserna i detta kapitel ger kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter om varaktiga åtgärder för att hantera karantänsskadegörare som har etablerat sig inom unionens territorium. Sådana lagstiftningsakter kan också antas tillfälligt, om de avser karantänsskadegörare som inte förts upp i någon förteckning, och vid behov med åberopande av det skyndsamma förfarande som medges i Lissabonfördraget. De verktyg som utvecklats i detta kapitel finns i dag i direktiv 2000/29/EG, men i förslaget utvecklas dessa verktyg uttryckligen. En bestämmelse som gör att medlemsstaterna kan vidta strängare åtgärder mot skadegörare än de som anges i unionslagstiftningen, på villkor att dessa åtgärder inte på något sätt inskränker de fria förflyttningen av växter, växtprodukter och andra reglerade föremål på den inre marknaden.

Kapitlet omfattar också bestämmelser om skyddade zoner, vilka behåller sin nuvarande utformning men uttryckligen förstärks för att säkerställa att de skyddade zonerna är tekniskt motiverade och att eventuella angrepp av karantänsskadegörare för skyddad zon bekämpas på ett korrekt sätt och i god tid. Om så inte sker, kommer den skyddade zonen att förlora sin status. I och med dessa förändringar anpassas unionens skyddade zoner, på begäran av dem som berörs av ordningen och tredjeländer, till systemet med områden fria från skadegörare som inrättats genom internationella växtskyddskonventionen (IPPC).

Kapitel III: Kvalitetsskadegörare

Skadegörare som påverkar användningen av växter för plantering, men som inte kräver utrotning, regleras i dag i direktiven om utsäde och växtförökningsmaterial samt delvis i bilaga II till direktiv 2000/29/EG. I förslaget förtecknas samtliga som EU-kvalitetsskadegörare. Där definieras sådana skadegörare begreppsligt och förtecknas sedan i genomförandeakter. Kriterierna för att avgöra huruvida en skadegörare kan kvalificera som EU-kvalitetsskadegörare återfinns i bilaga II. Kvalitetsskadegörare kommer inte att regleras i förslaget till lag om växtförökningsmaterial, annat än när de i tillämpliga fall tas med i certifieringssystem.

Schematisk återgivning av olika typer av skadegörare som finns i förslaget, processen för att definiera dem och de åtgärder som måste vidtas mot dem.

Kapitel IV: Åtgärder avseende växter, växtprodukter och annat

Direktiv 2000/29/EG innehåller bilagor om förbud för vissa växter, växtprodukter och andra föremål (bilaga III) samt särskilda krav för införsel till och transport inom unionen (bilaga IV). Enligt förslaget ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana förteckningar i genomförandeakter. Bestämmelserna i kapitel IV gäller vidare bestämmelser om erkännande av tredjeländers åtgärder som likvärdiga med unionens åtgärder och av undantag från förbuden. Respektive bestämmelser om förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål till och inom skyddade zoner tas också upp.

Unionens växtskyddsordning innehåller ett nytt inslag i form av en artikel som ger kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter för att hantera nya risker som hänger samman med vissa växter för plantering från vissa tredjeländer som kräver förebyggande åtgärder. Förtecknat växtmaterial kräver intensifierad okulär besiktning och provning, en viss tid i karantän eller att ett tillfälligt förbud mot införsel till unionen. Dessa åtgärder ska gälla i två år och kunna förlängas en gång. Under den tiden ska en fullständig riskbedömning genomföras, följd av ett beslut om att permanent reglera det berörda materialet eller att häva de tillfälliga åtgärderna.

Ett annat nytt inslag är en artikel om grundläggande bestämmelser om karantänsstationer, när sådana ska användas enligt förordningen eller genom sekundärlagstiftning som stöder sig på förordningen.

Införsel till unionen av reglerade växter i resenärers bagage ska inte längre undantas från gällande krav och förbud. Detta är nödvändigt eftersom växter i resenärernas bagage har befunnits medföra en ökande risk för unionens växtskyddsstatus och äventyra ett framgångsrikt genomförande av ordningen.

Ett tredje nytt inslag är slutligen en artikel enligt vilken export av växter, växtprodukter och andra föremål till tredjeland ska äga rum antingen enligt unionens bestämmelser eller tredjelandets regler, om dessa så medger, eller om tredjelandet uttryckligen samtycker till detta genom bilaterala avtal eller på annat sätt enligt kraven i det berörda landet.

Kapitel V: Registrering av professionella aktörer och spårbarhet

Enligt förslaget ska berörda professionella aktörer föras upp i ett register som även kommer att innehålla de professionella aktörer som ska registreras enligt förordningen om växtförökningsmaterial. Detta bör minska de professionella aktörernas administrativa börda. Registrerade aktörer ska uppfylla vissa krav om spårbarhet i fråga om växtmaterial under deras översyn.

Kapitel VI: Intyg för växter, växtprodukter och andra föremål

Direktiv 2000/29/EG har en bilaga (V) med en förteckning över bestämmelser om certifiering av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in till eller flyttas inom unionen. Enligt förslaget ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana förteckningar i genomförandeakter. Gällande bestämmelser om förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål till och inom skyddade zoner tas också upp.

Enligt förslaget ska samtliga växter för plantering, utom vissa utsäden, vara försedda med ett sundhetscertifikat för införsel till unionen och ett växtpass för transport inom unionen. Växtpass kommer att krävas för alla transporter mellan professionella aktörer, men inte för försäljning till icke-professionella slutaktörer. Växtpasset kommer att förenklas och harmoniseras. I stället för ett partinummer kan det förses med chip, streckkod eller hologram med länkning till de professionella aktörernas system för intern spårbarhet.

Undersökningar av växter, växtprodukter och andra föremål som kräver ett växtpass förutsätter användning av certifieringssystem på vissa karantäns- eller kvalitetsskadegörare, när undersökningar på fältet är nödvändiga under odlingssäsongen. Detta kan möjligt tack vare att kvalitetsskadegörare tags upp i växtskyddsförordningen. I de fall där det enligt växtskyddsförordningen krävs certifieringssystem, gäller detta på villkor att de system som inrättats enligt den föreslagna förordningen om växtförökningsmaterial används. Detta bör förhindra införandet av dubbla system, vilket skulle fördubbla de professionella aktörernas kostnader.

Växtpass ska utfärdas av registrerade aktörer som bemyndigats till detta av behöriga myndigheter, eller, om aktörerna så begär, direkt av de behöriga myndigheterna. Om ett visst växtmaterial enligt växtskyddsförordning kräver ett växtpass och ett certifieringsmärke enligt den föreslagna förordningen om växtförökningsmaterial, ska växtpasset och certifieringsstämpeln kombineras i ett enda dokument. Detta bör kunna förhindra dubbla kostnader för professionella aktörer, när de utfärdas av de behöriga myndigheterna.

Bestämmelser om bemyndigande och tillsyn av professionella aktörer som utfärdar växtpass har utarbetats samt också om undersökning av växtmaterialet för att säkerställa att materialet är förenligt med alla bestämmelser i förordningen.

Det har även utarbetats bestämmelser om bemyndigande och tillsyn av producenter av träförpackningsmaterial som förser materialet med ett visst märke sedan det behandlats enligt de internationella normerna för växtskyddsåtgärder nr 15 om reglering av förpackningsmaterial i trä inom den internationella handeln.

Genom förslaget införs för exportändamål ett intyg inför export för de fall där växtmaterial exporteras från en annan medlemsstat än ursprungsmedlemsstaten. Detta intyg inför export kommer att ersätta den nu använda informella vägledning som utarbetats i samråd med medlemsstaterna.

Kapitel VII: Åtgärder som stöder genomförandet av förordningen

I förslaget föreskrivs inrättandet av ett elektroniskt system för anmälan och rapportering.

Kapitel VIII: Slutbestämmelser

Enligt förslaget kommer kommissionen att bistås av en ny ständig kommitté, som kommer att omfatta de befintliga kommittéerna för livsmedelskedjan, djurhälsa och växtskydd samt vegetabiliskt förökningsmaterial (i stället för den befintliga ständiga kommittén för växtskydd).

I förslaget anges ändringar av den förordning som fastslår bestämmelser om förvaltningen av utgifter med koppling till livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd samt växtskydd och växtförökningsmaterial, vilken förväntas antas före detta lagförslag. Genom dessa ändringar får EU möjligheten att samfinansiera åtgärder med inriktning mot prioriterade skadegörare (en kategori som inrättas i och med det aktuella förslaget) och ersättning till aktörer för det förlorade värdet av ett växtmaterial som destruerats som ett led i utrotningsinsatser mot prioriterade skadegörare.

Genom förslaget återkallas sex så kallade kontrolldirektiv om förvaltning av vissa karantänsskadegörare (potatiskräfta, potatiscystnematod, brunröta på potatis, ljus ringröta på potatis, nejlikvecklare och San José-sköldlus) som är kända inom EU. Sådana lagstiftningsakter kommer i framtiden att antas som sekundärlagstiftning den föreslagna förordningen och inte som lagstiftningsakter enligt medbeslutandeförfarandet. Direktiven om skadegörare på potatis kommer att ersättas av sekundärrättsakter under den nu föreslagna förordningen, dock utan förändring av innehållet. Direktiven om nejlikvecklare och San José-sköldlus kommer inte att ersättas.

4.           BUDGETKONSEKVENSER

De finansiella bestämmelser och anslag som avser genomförandet av förordningen till och med den 31 december 2020 läggs fram i det kommandet förslaget till förordning om förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd, samt om växtskydd och växtförökningsmaterial. Föreliggande förslag innebär inte några utgifter som inte redan finns med i finansieringsöversikten i förslaget till denna förordning och det kräver ingen ytterligare personal.

2013/0141 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[10],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[11],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)       Genom rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen inrättas en växtskyddsordning[12].

(2)       Den 21 november 2008 uppmanade rådet kommissionen att gå vidare med en utvärdering av nämnda växtskyddsordning[13].

(3)       Mot bakgrund av resultaten av denna utvärdering och de erfarenheter som vunnits från tillämpningen av direktiv 2000/29/EG bör direktivet ersättas. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av de nya reglerna, bör den lagstiftningsakt som ersätter direktivet anta formen av en förordning.

(4)       Växtskydd är mycket viktigt för växtproduktionen, offentliga och privata grönområden, naturliga ekosystem, ekosystemtjänster och biologisk mångfald inom EU. Växtskyddet hotas av arter som är skadliga för växter och växtprodukter, nedan kallade skadegörare. För att bekämpa detta hot, är det nödvändigt att anta bestämmelser om att fastställa växtskyddsriskerna med sådana skadegörare och reducera dessa risker till en godtagbar nivå.

(5)       Behovet av sådana åtgärder har länge varit uppenbart. De har varit föremål för internationella avtal och internationella konventioner, däribland internationella växtskyddskonventionen av den 6 december 1951, som slöts inom Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, och dess nya reviderade text, som godkändes av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation vid dess 29:e session i november 1997. EU är part i internationella växtskyddskonventionen.

(6)       Det har framkommit att det för fastställandet av denna förordnings räckvidd är viktigt att beakta biogeografiska faktorer, för att undvika att skadegörare som inte förekommer på Europeiska unionens territorium heller inte sprids hit. Följaktligen bör de av medlemsstaternas utomeuropeiska territorier som avses i artikel 355.1 i EUF-fördraget uteslutas från denna förordnings territoriella tillämpningsområde. Dessa områden bör förtecknas. När situationen i landet eller något av de territorier som avses i artikel 355.2 i EUF-fördraget ändras enligt artikel 355.6 i EUF-fördraget, bör även förteckningen ändras så att förordningens territoriella tillämpningsområde begränsas till den europeiska delen av unionens territorium. Hänvisningar till tredjeländer bör tolkas som hänvisningar också till de territorier som är upptagna i nämnda förteckning.

(7)       I direktiv 2000/29/EG fastställs bestämmelser om de officiella kontroller som ska genomföras av de behöriga myndigheterna avseende skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen. Sådana bestämmelser fastställs för närvarande i förordning (EU) nr …/…. om officiella kontroller och andra officiella åtgärder som vidtas för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurhälsa, växtskydd, växtförökningsmaterial, växtskyddsprodukter och för att ändra förordningarna (EG) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, förordningarna (EU) nr 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number and title of Regulation on Official Controls and, in the footnote, the reference to the Official Journal] och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (reglering av offentliga kontroller)[14] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls and, in the footnote, the reference to the Official Journal] och bör därför inte ingå i denna förordning.

(8)       Det bör fastställas kriterier för att möjliggöra identifiering av skadegörare för vilka det är nödvändigt att kontrollåtgärder antas för hela unionens territorium. Sådana skadegörare kallas EU-karantänsskadegörare. Kriterier bör också fastställas för identifiering av skadegörare för vilka det är nödvändigt att vidta kontrollåtgärder endast i fråga om en eller flera delar av territoriet. Sådana skadegörare kallas karantänsskadegörare för skyddad zon.

(9)       För att möjliggöra insatser för kontroll av de karantänsskadegörare som medför de mest kännbara konsekvenserna för ekonomin, miljön eller de sociala förhållandena på unionens hela territorium, bör en begränsad förteckning upprättas över sådana skadegörare, nedan kallade prioriterade skadegörare.

(10)     Undantag bör kunna göras från förbudet mot införsel till och förflyttning inom unionens territorium av EU-karantänsskadegörare, på villkor att det är fråga om vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling och utställningar.

(11)     För att säkerställa effektiva och snabba åtgärder vid förekomst av EU-karantänsskadegörare, bör anmälningsskyldigheten gälla såväl offentliga och professionella aktörer som medlemsstaterna.

(12)     Om anmälningsskyldigheten innebär att personuppgifter om fysiska eller juridiska personer måste lämnas ut till behöriga myndigheter, kan detta utgöra en begränsning av artikel 8 (skydd av personuppgifter) i stadgan om de grundläggande rättigheterna. En sådan begränsning vore emellertid både nödvändig och proportionerlig enligt allmänintresset i denna förordning.

(13)     En professionell aktör som upptäcker förekomst av en EU-karantänsskadegörare i växter, växtprodukter eller andra föremål som är eller har varit under aktörens kontroll bör vara skyldig att vidta alla tillämpliga åtgärder för att eliminera skadegöraren, dra tillbaka eller återkalla växterna, växtprodukterna eller övriga föremål i fråga samt att informera den behöriga myndigheten, andra personer i handelskedjan och allmänheten.

(14)     Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att utrota EU-karantänsskadegörare, när sådana upptäcks på deras territorium. Det är lämpligt att fastställa åtgärder som kan vidtas av medlemsstaterna i ett sådant fall och vilka principer som ska följas när beslut om lämpliga åtgärder fattas. Dessa åtgärder bör innefatta fastställande av restriktionsområden, bestående av ett angripet område samt en buffertzon.

(15)     I vissa fall bör medlemsstaterna införa åtgärder för utrotning av karantänsskadegörare för växter på privat mark, eftersom utrotning av skadegörare endast kan lyckas om samtliga spridningskällor avlägsnas. För detta ändamål bör medlemsstaternas behöriga myndigheter ha lagligt tillträde till dessa ägor. Detta kan innebära en begränsning av artikel 7 (respekten för privat- och familjeliv) och artikel 17 (rätten till egendom) i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Denna begränsning är nödvändig och proportionerlig för att tillvarata ordningens allmänintresse, i den mån som medlemsstaterna garanterar rimlig kompensation i god tid för förlust av privat egendom.

(16)     Om en skadegörare ska kunna utrotas effektivt och i god tid, är det mycket viktigt att den upptäcks tidigt. Medlemsstaterna bör därför undersöka förekomsten av EU-karantänsskadegörare i områden där sådana skadegörare tidigare inte varit kända. Med tanke på antalet EU-karantänsskadegörare och den tid och de resurser som krävs för att genomföra undersökningarna bör medlemsstaterna utarbeta fleråriga övervakningsprogram.

(17)     Kommissionen bör ges befogenhet att anta åtgärder i fall av misstänkt eller bekräftad förekomst av specifika EU-karantänsskadegörare, särskilt i fråga om deras utrotning och inneslutning, och inrättandet av restriktionsområden, undersökningar, beredskapsplaner, simuleringsövningar och utrotningsplaner avseende dessa skadegörare.

(18)     För att säkerställa snabba och effektiva åtgärder mot skadegörare som inte är EU-karantänsskadegörare, men som enligt medlemsstaterna uppfyller villkoren för att tas upp i förteckningen över EU-karantänsskadegörare, bör bestämmelser införas om åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna om de uppmärksammas på förekomsten av en sådan skadegörare. Kommissionen bör omfattas av liknande bestämmelser.

(19)     På vissa villkor bör medlemsstaterna ha möjlighet att vidta striktare utrotningsåtgärder än vad som krävs enligt unionslagstiftningen.

(20)     Särskilda bestämmelser bör tillämpas på prioriterade skadegörare särskilt när det gäller information till allmänheten, undersökningar, beredskapsplaner, utrotningsplaner och medfinansiering av unionens åtgärder.

(21)     Karantänsskadegörare som förekommer på delar av unionens territorium, men som inte finns i vissa delar av territoriet som betecknas som skyddade zoner, och vilkas förekomst skulle få oacceptabla ekonomiska, sociala eller ekologiska konsekvenser endast inom dessa skyddade zoner, bör identifieras och förtecknas som karantänsskadegörare för skyddad zon. Såväl införsel till som förflyttning och frisläppning av karantänsskadegörare för skyddad zon i respektive skyddad zon bör förbjudas.

(22)     Bestämmelser bör fastställas om erkännande, ändring eller återkallande av områdenas status som skyddade zoner, övervakningsskyldigheterna med avseende på de skyddade zonerna, och åtgärder som bör vidtas i fall där karantänsskadegörare för skyddad zon upptäcks i de respektive skyddade zonerna. Vid upptäckt av karantänsskadegörare för skyddad zon inom respektive skyddad zon bör strikta bestämmelser tillämpas för att ändra och återkalla dessa skyddade zoners status.

(23)     En växtskadegörare som inte är EU-växtskadegörare ska benämnas EU-kvalitetsskadegörare, ifall sådana växtskadegörare främst överförs via särskilda växter för plantering, deras förekomst på planteringsväxterna har oacceptabla ekonomiska konsekvenser på den avsedda användningen av dessa växter och de är förtecknade som EU-kvalitetsskadegörare. För att begränsa förekomsten av sådana växtskadegörare bör deras införsel till eller förflyttning inom unionens territorium på de berörda växterna för plantering förbjudas, om inte annat framgår av förteckningen.

(24)     Vissa växter, växtprodukter och andra föremål utgör en oacceptabel växtskyddsrisk genom deras sannolikhet att hysa EU-karantänsskadegörare. För vissa av dem finns det godtagbara riskreducerande åtgärder, men inte för andra. Beroende på tillgången till godtagbara riskreducerande åtgärder bör deras införsel till och förflyttning inom unionens territorium antingen förbjudas eller omfattas av särskilda krav. Dessa växter, växtprodukter och andra föremål bör förtecknas.

(25)     Det bör fastställas undantag från förbuden eller de särskilda kraven i fråga om införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium. Kommissionen bör ges befogenhet att godkänna vissa åtgärder i tredjeland som likvärdiga med kraven på förflyttning inom unionens territorium av växter, växtprodukter och andra föremål.

(26)     Dessa förbud eller krav bör varken gälla mindre kvantiteter av växter, växtprodukter och andra föremål – förutom växter för plantering, för icke-kommersiella och icke-professionella syften – eller införsel till och förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål i gränsområden. De bör heller inte gälla införsel till och förflyttning inom unionens territorium av växter, växtprodukter och andra föremål om det är fråga om vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling och utställningar. Lämpliga skyddsåtgärder bör fastställas, och berörda parter bör få tillgång till information.

(27)     En möjlighet att medge undantag från unionens bestämmelser om införsel till och förflyttning inom unionen bör införas för växter, växtprodukter och andra föremål.

(28)     Internationell handel med växter för plantering för vilka det finns begränsad erfarenhet av växtskydd kan innebära en allvarlig risk för etablering av karantänsskadegörare som inte omfattas av några åtgärder enligt denna förordning. För att säkerställa snabba och effektiva åtgärder mot nyligen identifierade risker förknippade med växter för plantering som inte är föremål för permanenta krav eller förbud, men som skulle kunna motivera sådana permanenta åtgärder, bör kommissionen, enligt försiktighetsprincipen, ha möjlighet att vidta tillfälliga åtgärder.

(29)     Det är nödvändigt att införa förbud och särskilda krav, liknande dem som gäller unionens territorium, med avseende på införsel till och förflyttning inom skyddade zoner av växter, växtprodukter och andra föremål som medför en oacceptabelt hög växtskyddsrisk genom deras sannolikhet att vara värdar för karantänsskadegörare för skyddad zon.

(30)     Allmänna krav bör antas för fordon och förpackningsmaterial för växter, växtprodukter och andra föremål för att säkerställa att de är fria från karantänsskadegörare.

(31)     Medlemsstaterna bör utse karantänsstationer. Det bör införas krav för utnämning, drift och tillsyn av karantänsstationer samt på vilka villkor växter, växtprodukter eller andra föremål som härrör från dessa anläggningar får släppas ut. Om dessa krav inbegriper obligatoriska förteckningar över personal och besökare vid anläggningarna, kan detta innebära en begränsning av artikel 8 (skydd av personuppgifter) i stadgan om de grundläggande rättigheterna. En sådan begränsning vore emellertid både nödvändig och proportionerlig enligt allmänintresset i denna förordning.

(32)     När ett bilateralt avtal, som unionen ingått med ett tredjeland, eller ett tredjelands lagstiftning så kräver, ska växter, växtprodukter och andra föremål som förs ut från unionens territorium till det berörda tredjelandet vara förenliga med dessa bestämmelser.

(33)     Om inget bilateralt avtal om växtskydd slutits av unionen med ett tredjeland eller om ett tredjelands lagstiftning är tillämplig på vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som förs ut från unionens territorium till tredjeländer, bör tredjeländerna erbjudas skydd mot EU-karantänsskadegörare p.g.a. av deras erkänt skadliga natur. Detta gäller dock inte om det är officiellt känt att en EU-karantänsskadegörare redan finns i det berörda landet och inte står under officiell tillsyn, eller om det rimligen kan antas att EU-karantänsskadegöraren inte uppfyller kriterierna för att kvalificera som karantänsskadegörare i det berörda tredjelandet.

(34)     För att säkerställa ett effektivt genomförande av denna förordning, bör professionella aktörer som åläggs skyldigheter genom denna förordning tas upp i register som upprättats av medlemsstaterna. För att minska den administrativa bördan, bör dessa register också inbegripa professionella aktörer som omfattas av förordning (EU) nr …/…. ……[15] [Office of Publications to insert number, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on plant reproductive material].

(35)     Professionella aktörer som är verksamma på flera verksamhetsplatser än en bör ges möjlighet att registreras separat för var och en av dessa platser.

(36)     För att göra det lättare att avslöja källan till ett angrepp av karantänsskadegörare, är det lämpligt att kräva av näringsidkare att de för register över växter, växtprodukter och andra föremål som levererats till dem av professionella aktörer och som de levererat till andra professionella aktörer. Med tanke på vissa karantänsskadegörares latensperiod samt den tid som krävs för upptäckt av smittkällan, bör uppgifterna sparas i tre år.

(37)     Professionella aktörer bör också ha system och förfaranden på plats som gör det möjligt att identifiera förflyttningar av deras växter, växtprodukter och andra föremål inom deras egna verksamhetsplatser.

(38)     Ett sundhetscertifikat bör krävas för införsel från tredjeländer till unionens territorium, och till skyddade zoner, av vissa växter, växtprodukter och andra föremål. Dessa växter, växtprodukter och andra föremål bör för tydlighets skull förtecknas.

(39)     Sundhetscertifikaten bör uppfylla kraven i IPPC-direktivet och intyga överensstämmelse med de krav och åtgärder som fastställts i enlighet med denna förordning. För att säkra sundhetscertifikatens tillförlitlighet, bör bestämmelser fastställas om villkoren för deras giltighet och annullering.

(40)     Förflyttning inom unionens territorium, samt till och inom skyddade zoner, av vissa växter, växtprodukter och andra föremål bör tillåtas endast om de åtföljs av ett växtpass som intygar att kraven är uppfyllda och att åtgärder vidtagits enligt bestämmelserna i denna förordning. Dessa växter, växtprodukter och andra föremål bör för tydlighets skull förtecknas.

(41)     Växtpass bör inte krävas för växter, växtprodukter och andra föremål som är avsedda för slutanvändare.

(42)     För att säkra växtpassens tillförlitlighet, bör bestämmelser om deras innehåll fastställas.

(43)     Växtpass bör i allmänhet utfärdas av professionella aktörer. Om professionella aktörer inte har resurser att utfärda växtpass, bör det finnas möjlighet att växtpass, på deras begäran, utfärdas av behöriga myndigheter.

(44)     Bestämmelser bör fastställas om utfärdande av växtpass, de undersökningar som krävs för utfärdande, bemyndigande och tillsyn av professionella aktörer som utfärdar växtpass, skyldigheter för bemyndigade aktörer samt om indragande av bemyndigandet.

(45)     För att minska de bemyndigade aktörernas arbetsbörda, bör om så är lämpligt de undersökningar som krävs för ett utfärdande kombineras med de undersökningar som krävs enligt förordning (EU) nr …/…. [Office of Publication to insert number of Regulation on plant reproductive material law].

(46)     Bemyndigade aktörer bör besitta nödvändig kunskap om skadegörare.

(47)     Vissa aktörer kan vilja upprätta en riskhanteringsplan för växtskydd för att visa en hög grad av kompetens och kunskap om växtskyddsrisker som kan vara kritiska i deras yrkesutövning och motivera särskilda tillsynsförfaranden i samarbete med behöriga myndigheter. Det bör utarbetas EU-regler om innehållet i dessa planer.

(48)     Det är lämpligt att fastställa regler för utbyte av växtpass och växtskyddsintyg.

(49)     I fall av bristande efterlevnad av unionsreglerna bör växtpassen avlägsnas, ogiltigförklaras och av spårbarhetsskäl bevaras.

(50)     Enligt FAO:s internationella standard för växtskyddsåtgärder nr 15 ska träförpackningsmaterial förses med ett särskilt märke, som används av bemyndigade professionella aktörer som står under officiell tillsyn. Denna förordning bör innehålla bestämmelser om märkets modell och innehåll samt om bemyndigande och tillsyn av professionella aktörer inom unionen som använder detta märke.

(51)     Om ett tredjeland så kräver ska respektive växter, växtprodukter eller andra föremål förflyttas från unionens territorium till det berörda tredjelandet försedda med ett sundhetscertifikat för export eller återexport. Med avseende på de tillämpliga bestämmelserna i IPPC-direktivet bör dessa certifikat utfärdas av behöriga myndigheter, varvid innehållet i modellcertifikaten för export och återexport som fastställs i internationella växtskyddskonventionen måste följas.

(52)     Om växter, växtprodukter eller andra föremål förflyttas genom mer än en medlemsstat innan de exporteras till ett tredjeland, är det viktigt att den medlemsstat där de växter, växtprodukter eller andra föremål som har producerats eller beretts utbyter information med den medlemsstat som utfärdar sundhetscertifikatet för export. Detta informationsutbyte är viktigt för att kunna bestyrka överensstämmelse med tredjelandets krav. Därför bör ett harmoniserat ”intyg inför export” utarbetas, för att säkerställa att utbytet av denna information sker på ett enhetligt sätt.

(53)     Kommissionen bör inrätta ett elektroniskt system för de anmälningar som krävs i enlighet med denna förordning.

(54)     För att undantag för EU-karantänsskadegörare som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling och utställningar ska kunna genomföras på ett sätt som inte innebär några växtskyddsrisker för unionens territorium eller delar därav, bör makten att anta lagstiftningsakter – med avseende på reglerna om utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen – i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, i fråga om införsel till och förflyttning inom unionen av berörda skadegörare, bedömningar och bemyndiganden samt övervakning av efterlevnaden, åtgärder i samband med bristande efterlevnad och anmälan av det.

(55)     För att säkerställa ett effektivt system för anmälan, bör befogenheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om anmälningsplikt med avseende på misstänkta förekomster av vissa karantänsskadegörare som ännu inte officiellt har bekräftats.

(56)     För att beakta den tekniska och vetenskapliga utvecklingen med avseende på undersökningar av förekomsten av skadegörare, ska befogenheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om ändring eller komplettering av de inslag som kommer att täckas av de fleråriga undersökningsprogrammen.

(57)     För att säkerställa effektivt fungerande simuleringsövningar bör befogenheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om frekvens, innehåll, format och andra bestämmelser om simuleringsövningar.

(58)     För att se till att skyddade zoner inrättas och fungerar på ett tillförlitligt sätt, bör befogenheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om undersökningar som ska genomföras i syfte att erkänna skyddade zoner och kontrollera om de skyddade zonerna överensstämmer med kraven.

(59)     För att säkerställa en proportionerlig och begränsad tillämpning av undantagen för förflyttning av växter, växtprodukter eller andra föremål till eller inom gränsområden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om den maximala tillåtna bredden på tredjeländernas gränsområden och medlemsstaternas gränsområden, den maximala sträckan för förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom tredjelandets respektive medlemsstaternas gränsområden samt förfarandena för godkännande av införsel och förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom medlemsstatens gränsområden.

(60)     För att undvika växtskyddsrisker i samband med transitering av växter, växtprodukter eller andra föremål, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser som anger innehållet i en förklaring om passage av växter, växtprodukter eller andra föremål genom unionens territorium i syfte att förflytta dem till ett tredjeland.

(61)     För att säkerställa att registreringen av professionella aktörer står i proportion till målet att kontrollera växtskyddsrisker, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om fastställande av vilka kategorier av professionella aktörer som kan undantas från skyldigheten att registrera sig i ett register och på vilka villkor.

(62)     För att säkerställa tillförlitligheten i sundhetscertifikaten från tredjeländer som inte är parter i internationella växtskyddskonventionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser som kompletterar villkoren för godkännande av sundhetscertifikat från dessa tredjeländer.

(63)     För att minimera växtskyddsriskerna med växter, växtprodukter eller andra föremål som förflyttas inom unionens territorium, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om fastställande av den övre gränsen för små kvantiteter av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som ska undantas från växtpass.

(64)     För att säkerställa tillförlitligheten i de undersökningar av växter, växtprodukter och andra föremål som görs inför utfärdandet av växtpass, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om okulär besiktning, provtagning och testning samt användningen av certifieringssystem.

(65)     För att öka växtpassens tillförlitlighet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om fastställande av de kvalifikationskrav som ska vara uppfyllda av de professionella aktörerna, så att de kan bemyndigas att utfärda växtpass.

(66)     För att öka räckvidden och nyttan av riskhanteringsplanen för växtskydd, bör befogenheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser som kompletterar eller ändrar de inslag som omfattas av sådana planer.

(67)     För att ta hänsyn till utvecklingen av internationella standarder, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller bestämmelser om intyg för produkter av en viss typ, utom träförpackningsmaterial, vilket skulle kräva ett särskilt bestyrkande av att reglerna i denna förordning efterlevs.

(68)     För att säkerställa nyttan av och tillförlitligheten i officiella intyg och intyg inför export, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller bestämmelser om innehållet i officiella intyg, auktorisation och tillsyn av professionella aktörer som utfärdar dessa intyg, samt innehållet i intyget före export.

(69)     I syfte att anpassa sig till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, och att anpassa sig till Europeiska rådets beslut på grundval av artikel 355.6 i EUF-fördraget, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller reglerna om ändring av bilagorna till denna förordning.

(70)     Det är av särskild vikt att kommissionen under sitt förberedande arbete håller lämpliga samråd, även på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker i god tid och på lämpligt sätt.

(71)     Genomförandebefogenheter bör delegeras till kommissionen för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning med avseende på att upprätta en förteckning över unionens karantänsskadegörare, upprätta en förteckning över prioriterade skadegörare, fastställa åtgärder mot särskilda EU-karantänsskadegörare, anta tidsbegränsade åtgärder i fråga om växtskyddsrisker till följd av skadegörare som preliminärt klassificeras som EU-karantänsskadegörare, erkänna skyddade zoner som erkänts i enlighet med första stycket i artikel 2.1 h i direktiv 2000/29/EG samt upprätta en förteckning över karantänsskadegörare för skyddad zon, ändra eller ogiltigförklara skyddade zoner, ändra förteckningen över dessa skyddszoner, upprätta förteckningar över EU-kvalitetsskadegörare och de växter för plantering som berörs, upprätta förteckningar över de växtprodukter och andra föremål vilkas införsel till och transport inom unionens territorium ska förbjudas, samt de tredjeländer som berörs, upprätta förteckningar över växtprodukter och andra föremål samt över de krav som ska uppfyllas i samband med deras införsel till och förflyttning inom unionens territorium, fastställa likvärdiga krav för tredjeländer i fråga om kraven i samband med förflyttning inom unionen av växter, växtprodukter eller andra föremål, fastställa särskilda villkor eller åtgärder som rör införsel av vissa växter, växtprodukter och andra föremål till medlemsstaternas gränsområden, vidta tillfälliga åtgärder med avseende på införsel till och förflyttning inom unionen av växter för plantering från tredjeländer, upprätta förteckningar över växter, växtprodukter och andra föremål vilkas införsel och förflyttning inom särskilda skyddade zoner kommer att förbjudas, upprätta förteckningar över krav i samband med införsel till och förflyttning inom vissa skyddade zoner av växter, växtprodukter och andra föremål, upprätta förteckningar över växter, växtprodukter och andra föremål samt tredjeländer som är ursprungs- eller avsändarländer för dessa produkter, för vilka ett sundhetscertifikat ska krävas för införsel till unionens territorium, upprätta en förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål samt de tredjeländer som är ursprungs- eller avsändarländer för dessa produkter, för vilka ett sundhetscertifikat ska krävas för införsel från dessa tredjeländer till vissa skyddade zoner, upprätta förteckningar över de växter, växtprodukter och andra föremål för vilka växtpass krävs för att de ska få förflyttas inom Europeiska unionens territorium, upprätta förteckningar över de växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass ska krävas för införsel av dessa till vissa skyddade zoner samt för att fastställa växtpassens format. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna bestämmelser och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter[16].

(72)     Det rådgivande förfarandet bör användas för att upprätta den initiala förteckningen över EU-karantänsskadegörare, eftersom den initiala förteckningen, utan några ändringar, endast bör innehålla de skadegörare som förtecknas i del A i bilaga I till direktiv 2000/29/EG och del A i bilaga I till direktivet, ändra det vetenskapliga namnet på en växtskadegörare, i de fall där en sådan ändring är berättigad på grundval av den vetenskapliga utvecklingen, upprätta den initiala förteckningen över skyddade zoner och deras respektive karantänsskadegörare, eftersom den initiala förteckningen, utan några ändringar, endast bör innehålla skyddade zoner som erkänts i enlighet med första stycket i artikel 2.1 h i direktiv 2000/29/EG och de karantänsskadegörare för skyddad zon som förtecknas i del B i bilaga I och del B i bilaga II till direktiv 2000/29/EG, ändra och återkalla skyddade zoner, anta den initiala förteckningen över EU-kvalitetsskadegörare, eftersom den initiala förteckningen, utan några ändringar, endast bör innehålla de skadegörare som förtecknas i vissa direktiv om produktion och saluföring av utsäde och förökningsmaterial, för att anta den initiala förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål, vilkas införsel till och transport inom unionens territorium bör förbjudas eftersom den preliminära förteckningen, utan några ändringar, endast bör innehålla växter, växtprodukter och andra föremål samt förbuden och de berörda tredjeländerna, enligt del A i bilaga III till direktiv 2000/29/EG, tillsammans med deras (KN)-nummer i kombinerade nomenklaturen, upprätta den initiala förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål, vilkas införsel till och förflyttning inom unionens territorium kommer att förbjudas eftersom den initiala förteckningen, utan några ändringar, endast bör innehålla växter, växtprodukter och andra föremål samt kraven och de berörda tredjeländerna enligt del A i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, tillsammans med deras (KN)-nummer i kombinerade nomenklaturen, upprätta den initiala förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål vilkas införsel till vissa skyddade zoner bör omfattas av specifika krav eftersom den ursprungliga förteckningen, utan några ändringar, endast bör innehålla växter, växtprodukter och andra föremål samt förbuden och de berörda tredjeländerna, enligt del B i bilaga III till direktiv 2000/29/EG, tillsammans med deras (KN)-nummer i kombinerade nomenklaturen, anta den ursprungliga förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål vilkas införsel och förflyttning inom vissa skyddade zoner bör omfattas av specifika krav eftersom den initiala förteckningen, utan ändringar, endast bör innehålla växter, växtprodukter och andra föremål samt förbuden och de berörda tredjeländerna, enligt del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, tillsammans med deras (KN)-nummer i kombinerade nomenklaturen, upprätta den initiala förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål samt respektive tredjeländer som är ursprungs- eller avsändarländer för dessa produkter, för vilka ett sundhetscertifikat ska krävas för införsel till unionens territorium, eftersom den initiala förteckningen, utan ändringar, endast bör innehålla växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i punkt I i del B i bilaga V till direktiv 2000/29/EG, upprätta den initiala förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål, för vilka det krävs växtpass för förflyttning inom unionens territorium eftersom den initiala förteckningen, utan ändringar, endast bör innehålla växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i punkt I i del A i bilaga V till direktiv 2000/29/EG samt för att upprätta den initiala förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål, för vilka det krävs växtpass för införsel till vissa skyddade zoner, eftersom den initiala förteckningen, utan ändringar, endast bör innehålla växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i punkt II i del A I bilaga V till direktiv 2000/29/EG.

(73)     Rådets direktiv 74/647/EEG av den 9 december 1974 om bekämpning av nejlikvecklare[17] och rådets direktiv 69/466/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av San José-sköldlus[18] syftar till att inrätta mekanismer för kontroll av respektive skadegörare. Sedan dessa direktiv trädde i kraft har de berörda skadegörarna spridits över stora delar av unionens territorium, varför det inte längre är möjligt att innesluta dem. Dessa direktiv bör därför upphävas.

(74)     Rådets direktiv 69/464/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av potatiskräfta[19], rådets direktiv 93/85/EEG av den 4 oktober 1993 om bekämpning av ljus ringröta på potatis[20], rådets direktiv 98/57/EG av den 20 juli 1998 om kontroll av Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.[21] och rådets direktiv 2007/33/EG av den 11 juni 2007 om bekämpning av potatiscystnematod och om upphävande av direktiv 69/465/EG[22] bör upphävas, då nya åtgärder om skadegörare bör fastställas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Med tanke på den tid och de resurser som krävs för att vidta dessa nya åtgärder, bör dessa rättsakter upphävas senast 2021.

(75)     I förordning (EU) nr.../2013 om......[23] [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material and, in the footnote, the reference to the Official Journal] fastställs att stöd till åtgärder mot skadegörare ska gälla vissa skadegörare som förtecknas i bilagorna till direktiv 2000/29/EG, och vissa skadegörare som inte förtecknas i bilagorna men som är föremål för tillfälliga unionsåtgärder som antagits med avseende på dem. Genom denna förordning definieras kategorin prioriterade skadegörare. Vissa åtgärder som vidtas av medlemsstaterna när det gäller prioriterade skadegörare bör berättiga till unionsbidrag, också i form av ersättning till professionella aktörer, som motsvarar värdet av växter, växtprodukter och andra föremål som blir föremål för destruering enligt de utrotningsåtgärder som fastställs i denna förordning. Förordning (EG) nr XXXX/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(76)     Eftersom målet för denna förordning, som är att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt för skyddsåtgärder mot skadegörare på växter, inte i tillräcklig grad kan uppnås av medlemsstaterna och till följd av sin effekt, komplexitet, gränsöverskridande och internationella karaktär bättre uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(77)     Denna förordning leder inte till att små och medelstora företag drabbas av några orimliga administrativa bördor eller ekonomiska konsekvenser. Efter samråd med aktörer på området har den särskilda situationen för små och medelstora företag så långt möjligt beaktats i denna förordning. Ett potentiellt allmänt undantag för mikroföretag, som utgör huvuddelen av företagen, har inte beaktats med avseende på det politiska målet växtskydd.

(78)     Denna förordning respekterar internationella växtskyddskonventionen, avtalet om tillämpning av sanitära och växtskyddsåtgärder (SPS-avtalet) och de riktlinjer som utarbetats med stöd i dessa.

(79)     Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet i fråga om respekten för privatlivet och familjelivet, skyddet av äganderätten, skyddet av personuppgifter, näringsfrihet och frihet för konsten och vetenskapen. Medlemsstaterna bör tillämpa förordningen i enlighet med dessa rättigheter och principer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1 Syfte och räckvidd

1.           I denna förordning fastställs bestämmelser som möjliggör en precisering både av de växtskyddsrisker som hänger samman med arter, stammar eller biotyper av patogener, djur eller parasiterande växter som är skadliga för växter eller växtprodukter (nedan kallade skadegörare) och de åtgärder som är möjliga för att begränsa dessa risker till en acceptabel nivå.

2.           I denna förordning ska hänvisningar till tredjeländer förstås som hänvisningar till tredjeländer och till de territorier som förtecknas i bilaga I.

I denna förordning ska hänvisningar till unionens territorium förstås som hänvisningar till unionens territorium förutom de territorier som förtecknas i bilaga I.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om ändring av bilaga I, för att säkerställa att förordningens tillämpningsområde förblir begränsat till den europeiska delen av unionens territorium. Denna ändring ska göras på något av följande sätt:

a)      Ett tillägg till bilaga I av ett eller flera territorier som avses i artikel 355.1 i fördraget.

b)      En strykning i bilaga I av ett eller flera territorier som avses i artikel 355.2 i fördraget.

Artikel 2 Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.           växter: levande växter och följande levande växtdelar:

a)      fröer i termens botaniska betydelse, med undantag för sådana som inte är avsedda för sådd,

b)      frukter i termens botaniska betydelse,

c)      grönsaker,

d)      knölar, stamknölar, lökar, rhizom, rötter, jordstammar och stoloner,

e)      skott, stjälkar och utlöpare,

f)       snittblommor,

g)      grenar med bladverk,

h)      avskurna träd med bladverk,

i)       blad och bladverk,

j)       växtvävnadskulturer, inklusive cellkulturer, embryonalt material, meristem, chimära kloner och material som har tagits fram genom mikroförökning,

k)      levande pollen, och

l)       knoppar, okuleringsris, sticklingar, ympris, ympkvistar.

2.           växtprodukter: produkter av växtursprung, som är obearbetade eller som genomgått en enkel bearbetning, på villkor att dessa inte är växter.

Om inget annat föreskrivs, ska trä betraktas som en växtprodukt endast om det inte har bearbetats för att eliminera växtskyddsriskerna samt uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

a)      Hela eller delar av den naturliga rundade ytan finns kvar, med eller utan bark.

b)      Den naturliga rundade ytan finns, till följd av sågning, kapning eller klyvning, inte kvar.

c)      Det har formen av flis, småbitar, sågspån, träavfall, hyvelspån eller avskrap och har inte genomgått någon bearbetning som inbegriper användning av lim, upphettning eller tryck eller en kombination av dessa för att producera pellets, briketter, plywood eller spånskivor.

d)      Det används, eller är avsett att användas, som förpackningsmaterial eller stuvningsgods, oavsett om den faktiskt används vid transporter av gods.

3.           växter för plantering: växter, som kan och som är avsedda att ge upphov till hela växter, och som är avsedda att planteras eller omplanteras eller förbli planterade.

4.           andra föremål: alla material eller föremål, utom växter eller växtprodukter, som kan hysa eller sprida skadegörare, också jord eller odlingssubstrat.

5.           behörig myndighet: behörig myndighet enligt definitionen i artikel 2.5 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

6.           parti: ett antal enheter av en och samma vara som i växtskyddssyfte kan identifieras genom sin homogenitet i fråga om sammansättning och ursprung, och som utgör en del av en försändelse.

7.           professionell aktör: var och en som omfattas av offentlig rätt eller privaträtt och som arbetar professionellt med en eller flera av följande verksamheter som rör växter, växtprodukter och andra föremål:

a)      plantering,

b)      odling,

c)      produktion,

d)      införsel till och förflyttning inom och från unionens territorium, och

e)      marknadsföring.

8.           slutanvändare: var och en som agerar i syften som faller utanför deras närings- eller yrkesverksamhet och som för eget bruk förvärvar växter eller växtprodukter.

9.           test: en officiell undersökning, som inte är en okulär besiktning, för att fastställa förekomst av skadegörare eller för att identifiera skadegörare.

10.         behandling: ett förfarande för att utrotning, inaktivering eller avlägsnande av skadegörare eller för att göra dessa skadegörare infertila eller oskadliggöra dem.

Kapitel II Karantänsskadegörare

Avsnitt 1 Karantänsskadegörare

Artikel 3 Definition av karantänsskadegörare

En skadegörare ska betecknas som karantänsskadegörare, med avseende på ett avgränsat område, om den uppfyller samtliga följande villkor:

a)           Dess identitet är fastställd, i den mening som avses avsnitt 1.1 i bilaga II.

b)           Den förekommer inte inom detta område, i den mening som avses i avsnitt1.2 a i bilaga II, eller, om den förekommer, endast har begränsad spridning inom detta territorium, i den mening som avses i avsnitt 1.2 b och c i bilaga II.

c)           Den har förmågan att introduceras på detta område och hålla sig kvar där under överskådlig tid efter introduktionen (nedan kallat att etablera sig) och dessutom sprida sig inom detta område eller, om den redan förekommer där, de delar där den har begränsad utbredning i enlighet med avsnitt 1.3 i bilaga II.

d)           Dess introduktion, etablering och spridning skulle, i den mening som avses i avsnitt 1.4 i bilaga II, få oacceptabla ekonomiska, ekologiska eller sociala konsekvenser för detta område, eller, om den redan förekommer där, de delar där den har begränsad utbredning.

e)           Det finns lämpliga och effektiva åtgärder för att förhindra skadegörarens introduktion, etablering och spridning inom detta område, och begränsa dess risker och konsekvenser för växtskyddet.

Avsnitt 2 EU-karantänsskadegörare

Artikel 4 Definition av EU-karantänsskadegörare

Karantänsskadegörare ska betecknas som EU-karantänsskadegörare, om det avgränsade område som avses i inledningen i artikel 3 är unionens territorium och den är upptagen i den förteckning som avses i artikel 5.2.

Artikel 5 Förbud mot införsel och förflyttning av EU-karantänsskadegörare

1.           En EU-karantänsskadegörare får inte föras in till eller förflyttas inom unionens territorium.

Inga åtgärder får avsiktligt vidtas som kan bidra till introduktion, etablering och spridning av EU-karantänsskadegörare inom unionens territorium.

2.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, upprätta en förteckning över skadegörare som uppfyller de villkor som med avseende på unionens territorium anges i artikel 3 b, c och d, nedan kallad förteckning över EU-karantänsskadegörare.

Förteckningen ska innehålla de skadegörare som förtecknas i del A i bilaga I till direktiv 2000/29/EG och del A i bilaga II till detta direktiv.

Skadegörare som är inhemska någonstans inom unionens territorium, antingen naturligt eller på grund av införsel utifrån till unionens territorium, ska i förteckningen markeras som skadegörare som förekommer inom unionens territorium.

Skadegörare som inte är inhemska någonstans inom unionens territorium ska i förteckningen markeras som skadegörare som inte förekommer inom unionens territorium.

Genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

3.           Kommissionen ska ändra den genomförandeakt som avses i punkt 2, om en bedömning visar att en skadegörare som inte förtecknas i samma akt, med avseende på unionens territorium, uppfyller de villkor som avses i artikel 3 b, c och d, eller om en skadegörare som förtecknas i samma akt inte längre uppfyller ett eller flera av dessa villkor. I det förra fallet ska kommissionen föra upp den aktuella skadegöraren i den förteckning som avses i punkt 2, i det senare ska den berörda skadegöraren strykas från förteckningen.

Kommissionen ska göra sin bedömning tillgänglig för medlemsstaterna.

De genomförandeakter som avses i punkt 2 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3. Samma förfarande ska tillämpas vid ett upphävande eller utbyte med stöd i den genomförandeakt som avses i punkt 2.

4.           Kommissionen ska ändra den genomförandeakt som avses i punkt 2 genom ändring av det vetenskapliga namnet på en skadegörare, om en sådan ändring motiveras av den vetenskapliga utvecklingen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

Artikel 6 Prioriterade skadegörare

1.           En EU-karantänsskadegörare är en prioriterad skadegörare om den uppfyller samtliga följande villkor:

a)      Med avseende på unionens territorium uppfyller den villkoren i led a eller led b i avsnitt 1.2 i bilaga II.

b)      Dess potentiella ekonomiska, ekologiska eller sociala konsekvenser är mycket allvarliga för unionens territorium på det sätt som anges i avsnitt 2 i bilaga II.

c)      Den är förtecknad i enlighet med punkt 2.

2.           Kommissionen ska, i genomförandeakter, upprätta och ändra en förteckning över de prioriterade skadegörarna, nedan kallad förteckning över prioriterade skadegörare.

När resultaten av en bedömning visar att en EU-karantänsskadegörare uppfyller de villkor som avses i punkt 1, eller att en skadegörare inte längre uppfyller ett eller flera av kraven ska kommissionen ändra den genomförandeakt som avses i första stycket genom att lägga till den berörda skadegöraren eller stryka den från förteckningen i fråga.

Kommissionen ska göra sin bedömning tillgänglig för medlemsstaterna.

Antalet prioriterade växtskadegörare får inte överstiga 10 % av det sammanlagda antal EU-karantänsskadegörare som förtecknas enligt artikel 5.2 och 5.3. Om antalet prioriterade skadegörare överskrider 10 % av antalet EU-karantänsskadegörare som förtecknas enligt artikel 5.2 och 5.3, ska kommissionen ändra den genomförandeakt som avses i första stycket genom att i enlighet därmed justera antalet skadegörare i denna förteckning, på grundval av deras potentiella ekonomiska, ekologiska eller sociala konsekvenser på det sätt som anges i punkt 2 i bilaga II.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

Om det föreligger väl motiverade tvingande skäl till skyndsamhet med anledning av en allvarlig växtskyddsrisk, ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 99.4 och förteckna karantänsskadegörare som prioriterade skadegörare.

Artikel 7 Ändring av avsnitten 1 och 2 i bilaga II

1.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om ändring av avsnitt 1 i bilaga II om kriterier för att identifiera skadegörare som klassificeras som karantänsskadegörare, med avseende på skadegörarens identitet, förekomst, förmåga till introduktion, etablering och spridning samt de potentiella ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna av den, med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

2.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om ändring av avsnitt 2 i bilaga II om kriterier för bedömning av EU-karantänsskadegörare som klassificeras som prioriterade skadegörare, med avseende på deras potentiella ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser, med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Artikel 8 EU-karantänsskadegörare som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling eller utställningar

1.           Genom undantag från artikel 5.1 får medlemsstaterna på begäran ge tillstånd till införsel och förflyttning för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling eller utställningar inom deras territorium av EU-karantänsskadegörare, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)      Införsel, förflyttning och användning av skadegöraren i fråga leder inte till etablering eller spridning av skadegöraren inom unionens territorium om adekvata restriktioner införs.

b)      De lagringsanläggningar där skadegöraren ska hållas och de karantänsstationer, i den mening som avses i artikel 56, där skadegöraren kommer att användas är ändamålsenliga.

c)      All personal som ska utföra arbetet med skadegöraren besitter erforderliga vetenskapliga och tekniska kvalifikationer.

2.           Den behöriga myndigheten ska bedöma risken för etablering och spridning av den berörda skadegöraren, i enlighet med punkt 1 a, samtidigt som hänsyn tas till dess identitet, biologi och spridningssätt, den planerade verksamheten, samverkan med miljön och andra relevanta faktorer som gäller riskerna med denna skadegörare.

Myndigheten ska bedöma lagringsanläggningarna där skadegöraren ska hållas, i enlighet med punkt 1 b, och huruvida den personal som ska utföra arbetet besitter de vetenskapliga och tekniska kvalifikationerna i enlighet med punkt 1 c.

På grundval av dessa bedömningar ska den behöriga myndigheten ge tillstånd till införsel av skadegöraren till eller förflyttningar inom unionens territorium, på villkor att de krav som anges i punkt 1 är uppfyllda.

3.           Om ett tillstånd beviljas ska ansökan inbegripa samtliga följande villkor:

a)      Skadegöraren ska hållas i lagringsanläggningar som de behöriga myndigheterna befunnit ändamålsenliga och som avses i tillståndet.

b)      Den verksamhet som inbegriper skadegörare ska utföras i en karantänsstation som av den behöriga myndigheten utsetts i enlighet med artikel 56 och som avses i tillståndet.

c)      Den verksamhet som innefattar skadegörare ska utföras av personal som av de behöriga myndigheterna anses besitta erforderliga vetenskapliga och tekniska kvalifikationer som avses i tillståndet.

d)      Skadegöraren ska åtföljas av tillståndet vid införsel till eller förflyttning inom unionens territorium.

4.           Tillståndet ska begränsas till den mängd som är lämplig för den berörda användningen och får inte överstiga den utsedda karantänsstationens kapacitet.

Det ska omfatta nödvändiga begränsningar för att i tillräcklig utsträckning minska risken för etablering och spridning av den berörda EU-karantänsskadegöraren.

5.           Den behöriga myndigheten ska övervaka efterlevnaden av de villkor som avses i punkt 3 och de begränsningar och restriktioner som avses i punkt 4 samt vidta nödvändiga åtgärder i fall dessa villkor, begränsningar eller restriktioner inte uppfylls. I tillämpliga fall ska åtgärden vara ett återkallande av det tillstånd som avses i punkt 1.

6.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om fastställande av närmare bestämmelser om:

a)      utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på införsel till och förflyttning av de berörda skadegörarna inom unionens territorium,

b)      de bedömningar och tillstånd som avses i punkt 2 och

c)      kontrollen av efterlevnaden, åtgärder vid bristande efterlevnad och anmälan därav, på det sätt som avses i punkt 5.

Artikel 9 Anmälan till behöriga myndigheter av EU-karantänsskadegörare

1.           När någon upptäcker förekomst av en EU-karantänsskadegörare eller har anledning att misstänka sådan förekomst, ska vederbörande skriftligen underrätta den behöriga myndigheten inom tio kalenderdagar.

2.           Om den behöriga myndigheten så kräver, ska den person som avses i punkt 1 förse myndigheten med de uppgifter om denna förekomst som den har tillgång till.

Artikel 10 Åtgärder vid misstanke om förekomst av EU-karantänsskadegörare

Om en behörig myndighet misstänker förekomst av en EU-karantänsskadegörare på en del av en medlemsstats territorium där förekomst av skadegöraren tidigare inte varit känd, ska myndigheten genast vidta nödvändiga åtgärder, för att officiellt bekräfta om en skadegörare förekommer där eller ej.

Artikel 11 Anmälan av EU-karantänsskadegörare till kommissionen och övriga medlemsstater

1.           En medlemsstat ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater, i fall ett av följande villkor är uppfyllt:

a)      Medlemsstatens behöriga myndigheter har mottagit en diagnos från ett officiellt laboratorium, på det sätt som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls], varigenom bekräftas (nedan kallat officiell bekräftelse) förekomst på medlemsstatens territorium av en karantänsskadegörare som tidigare inte haft någon känd förekomst där.

b)      Medlemsstatens behöriga myndigheter har officiellt bekräftat förekomsten på sitt territorium av en EU-karantänsskadegörare, om denna skadegörare påträffas inom en del av dess territorium där den tidigare inte förekommit.

c)      Medlemsstatens behöriga myndigheter har officiellt bekräftat förekomsten på sitt territorium av en EU-karantänsskadegörare i en försändelse av växter, växtprodukter eller andra föremål som förts in till, är avsedda att föras in till, eller förflyttats inom, unionens territorium.

2.           De anmälningar som avses i punkt 1 ska göras inom tre arbetsdagar efter dagen för den behöriga myndighetens officiella bekräftelse av förekomsten av respektive EU-karantänsskadegörare.

3.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98, för att föreskriva att den anmälningsskyldighet som avses i punkt 1 även ska tillämpas vid misstänkt förekomst av särskilda EU-karantänsskadegörare, som ännu inte officiellt bekräftats. I dessa delegerade akter får också fastställas en tidsfrist inom vilken dessa anmälningar ska göras.

Artikel 12 Information om EU-karantänsskadegörare som de behöriga myndigheterna har överlämnat till professionella aktörer

Om villkoren i en av punkterna i artikel 11.1 är uppfyllda, ska den behöriga myndigheten se till att professionella aktörer, vars produktionsanläggningar, växtprodukter eller andra föremål kan påverkas, omedelbart underrättas om förekomsten av den berörda EU-karantänsskadegöraren.

Artikel 13 Information om prioriterade skadegörare som de behöriga myndigheterna överlämnat till allmänheten

Om villkoren i en av punkterna i artikel 11.1 a eller b är uppfyllda i fråga om prioriterade skadegörare, ska den behöriga myndigheten informera allmänheten om de åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas av den behöriga myndigheten och som, i förekommande fall, kommer att genomföras av särskilda professionella aktörer eller andra personer.

Artikel 14 Anmälan av överhängande risker

1.           Om en medlemsstat har uppgifter om att det finns en överhängande risk för att en EU-karantänsskadegörare kommer att ta sig in på unionens territorium, eller till en del av detta territorium där den ännu inte förekommer, ska medlemsstaten omgående och skriftligen underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om dessa uppgifter.

2.           Professionella aktörer ska omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om alla uppgifter som de har om en överhängande risk som avses i punkt 1 i fråga om EU-karantänsskadegörare.

Artikel 15 Åtgärder som omedelbart måste vidtas av de professionella aktörerna

1.           Om en professionell aktör får kännedom om att växter, växtprodukter eller andra föremål som befinner sig under dess kontroll innehåller en EU-karantänsskadegörare, ska den omedelbart, och efter information till och samråd med berörd behörig myndighet, vidta de växtskyddsåtgärder som är nödvändiga för att eliminera skadegöraren från växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i fråga och, i tillämpliga fall, från sina verksamhetsplatser samt förhindra spridning av skadegöraren.

Professionella aktörer ska omedelbart och efter att information till och samråd med berörd behörig myndighet underrätta de personer i handelsleden från vilka dessa växter, växtprodukter eller andra föremål har förvärvats.

Den behöriga myndigheten ska, i tillämpliga fall, se till att den professionella aktören från marknaden drar in de växter, växtprodukter och andra föremål som kan hysa skadegörare.

2.           Om växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i punkt 1 inte längre finns under den berörda professionella aktörens kontroll, ska denna professionella aktör omedelbart och efter att ha informerat och samrått med berörd behörig myndighet underrätta de personer i handelsleden från vilka dessa växter, växtprodukter eller andra föremål har förvärvats, och de personer till vilka de har levererats, om förekomsten av skadegöraren.

3.           Den behöriga myndigheten ska, i tillämpliga fall, se till att de professionella aktörerna drar in de växter, växtprodukter och andra föremål som kan hysa skadegörare från marknaden och, om växter, växtprodukter och andra föremål kan ha nått slutanvändaren, återkalla dem från dessa användare.

4.           I de fall där punkterna 1 och 2 är tillämpliga ska den berörda professionella aktören förse den berörda behöriga myndigheten med de uppgifter som är av betydelse för allmänheten. Myndigheten ska informera allmänheten om åtgärder behöver vidtas med avseende på de växter, växtprodukter eller andra föremål som kan innehålla respektive skadegörare.

Artikel 16 Utrotning av EU-karantänsskadegörare

1.           Om förekomst av en EU-karantänsskadegörare officiellt har bekräftats, ska den behöriga myndigheten omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera skadegöraren från det berörda området och förhindra dess spridning från området (nedan kallat: utrota). Dessa åtgärder ska vidtas i enlighet med bilaga IV om åtgärder och principer för hantering av riskerna med skadegörare.

2.           Om förekomsten av den berörda EU-karantänsskadegöraren kan ha samband med förflyttning av växter, växtprodukter eller andra föremål, ska den behöriga myndigheten undersöka källan till förekomsten och möjligheten att den berörda skadegöraren har spridits till andra växter, växtprodukter eller föremål genom dessa förflyttningar.

3.           Om de åtgärder som avses i punkt 1 rör införsel eller transport inom unionens territorium av växter, växtprodukter och andra föremål, ska den berörda medlemsstaten omgående anmäla dessa åtgärder till kommissionen och övriga medlemsstater.

4.           Medborgares privata ägor ska inte undantas från de åtgärder som avses i punkt 1 och de undersökningar som avses i punkt 2.

Artikel 17 Inrättande av restriktionsområden

1.           Efter den officiella bekräftelse som avses i artikel 11.1 a ska den behöriga myndigheten omedelbart inrätta ett område där de åtgärder som avses i denna artikel ska vidtas (nedan kallat: restriktionsområde).

Området ska bestå av en sådan angripen zon som avses i punkt 2 och en sådan buffertzon som avses i punkt 3.

2.           Den angripna zonen ska innehålla:

a)      Alla växter som är kända för att vara angripna av den berörda skadegöraren.

b)      Alla växter som visar tecken eller symptom på eventuella angrepp av denna skadegörare.

c)      Övriga växter som kan vara angripna av skadegöraren på grund av deras känslighet för denna skadegörare och deras närhet till angripna växter, eller – om känd – en gemensam produktionskälla med angripna växter, eller växter som drivits upp där.

3.           Buffertzonen ska angränsa till det angripna området och omsluta det.

Zonens utsträckning ska vara anpassad till risken för spridning av den berörda skadegöraren på naturlig utanför den angripna zonen, eller till följd av mänsklig verksamhet inom den angripna zonen och dess omgivning, och ska fastställas i enlighet med de principer som anges i avsnitt 2 i bilaga IV om åtgärder och principer för hantering av riskerna för skadegörare.

Om risken för spridning av skadegöraren utanför den angripna zonen minskats tillräckligt tack vare naturliga eller konstgjorda barriärer, behöver ingen buffertzon inrättas.

4.           Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten besluta om att inte inrätta något restriktionsområde, om den vid en första besiktning finner att ett omedelbart eliminerande är möjligt med hänsyn till den berörda skadegörarens typ och den plats där den påträffats.

I sådana fall ska en undersökning genomföras för att fastställa huruvida ytterligare växter eller växtprodukter är angripna. På grundval av denna undersökning ska den behöriga myndigheten fastställa om det föreligger något behov av att inrätta ett restriktionsområde. Den berörda behöriga myndigheten ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om resultaten av undersökningen.

5.           Om ett restriktionsområde, i enlighet med punkterna 2 och 3, måste utvidgas till en annan medlemsstats territorium, ska den medlemsstat i vilken den berörda skadegöraren påträffats omgående kontakta den medlemsstat till vars territorium restriktionsområdet ska utvidgas, så att denna medlemsstat får möjlighet att vidta de tillämpliga åtgärder som avses i punkterna 1–4.

6.           Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om det antal restriktionsområden som inrättats och var de ligger, de berörda skadegörarna, samt vilka åtgärder som vidtagits under året.

Artikel 18 Undersökningar och ändringar av restriktionsområden samt hävande av restriktionen

1.           Varje år ska de behöriga myndigheterna genomföra en undersökning av varje restriktionsområde när det gäller förekomsten av den berörda skadegöraren och hur den utvecklas.

Undersökningarna ska genomföras i enlighet med de bestämmelser om undersökningar som anges i artikel 21.1 och 21.2.

2.           Om en behörig myndighet vid en årlig undersökning upptäcker förekomst av den berörda skadegöraren i buffertzonen, ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om att skadegöraren påträffats i en buffertzon.

3.           De behöriga myndigheterna ska, i tillämpliga fall, ändra gränserna runt de angripna områdena, buffertzonerna och restriktionsområdena enligt resultaten av de kontroller som avses i punkt 1.

4.           De behöriga myndigheterna får besluta sig för att upphäva ett restriktionsområde och avsluta respektive utrotningsåtgärder, på villkor att den berörda skadegöraren i samband med de besiktningar som anges i punkt 1 inte påträffats under en tillräckligt lång period.

5.           Vid beslut om sådana ändringar som avses i punkt 3, eller upphävande av det restriktionsområde som avses i punkt 4, ska den berörda behöriga myndigheten åtminstone beakta skadegörarens och den berörda vektorns biologi, förekomsten av värdväxter, ekologiska och klimatiska förhållanden och sannolikheten för att utrotningsåtgärderna har varit framgångsrika.

Artikel 19 Rapporter om åtgärder som har vidtagits i enlighet med artiklarna 16, 17 och 18

Medlemsstaterna ska utarbeta en rapport om de åtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 16, 17 och 18.

När dessa åtgärder vidtagits av en medlemsstat i ett område som angränsar till en annan medlemsstat, ska rapporten lämnas till denna medlemsstat.

På begäran ska rapporten överlämnas till kommissionen och övriga medlemsstater.

Artikel 20 Ändring av bilaga IV

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 98 om ändring av avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder för att hantera riskerna med karantänsskadegörare, när det gäller åtgärder som är inriktade på förebyggande och eliminering av angrepp på odlade och vilda växter genom åtgärder med inriktning på sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål, åtgärder med inriktning på andra överföringsvägar för karantänsskadegörare och om ändring av bilagans avsnitt 2 om principer för hantering av riskerna för skadegörare, när det gäller principer för hantering av riskerna för skadegörare, med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Artikel 21 Undersökningar om EU-karantänsskadegörare och skadegörare som preliminärt klassificeras som EU-karantänsskadegörare

1.           Medlemsstaterna ska, i enlighet med avsnitt 3 i bilaga II, under angivna tidsperioder genomföra undersökningar för att kontrollera förekomsten av EU-karantänsskadegörare och tecken eller symptom på skadegörare som preliminärt klassificeras som EU-karantänsskadegörare inom alla områden där skadegöraren inte tidigare förekommit.

2.           Undersökningarna ska åtminstone bestå av okulär besiktning utförd av den behöriga myndigheten och, i tillämpliga fall, insamling av prover och resultat från undersökningar. De ska bygga på sunda vetenskapliga och tekniska principer samt utföras vid tidpunkter som lämpar sig för att möjliggöra upptäckt av de berörda skadegörarna.

Undersökningarna ska beakta såväl vetenskapliga och tekniska uppgifter som annan information om förekomsten av den berörda skadegöraren.

3.           Senast den 30 april varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om resultaten av de kontroller som avses i punkt 1 och som utförts under året.

Artikel 22 Fleråriga undersökningsprogram och insamling av uppgifter

1.           Medlemsstaterna ska upprätta fleråriga program som fastställer innehållet i de undersökningar som ska genomföras enligt artikel 21. Dessa program ska möjliggöra insamling och registrering av såväl vetenskapliga och tekniska uppgifter som annan relevant information som avses i artikel 21.2 andra stycket.

Programmen ska innehålla följande delar: det särskilda målet för respektive undersökning, dess geografiska och tidsliga utsträckning, de undersökta skadegörarna, växterna och varorna, undersökningsmetoder och kvalitetsstyrning, inklusive en beskrivning av förfarandena för okulär besiktning, provtagning och testning samt den tekniska motiveringen till detta, tidpunkter, frekvens och antalet planerade okulära besiktningar, prover och tester, metoderna för registrering av de uppgifter som samlats in och formerna för rapporteringen av dem.

De fleråriga programmen ska omfatta en period av fem till sju år.

2.           Medlemsstaterna ska anmäla sina fleråriga program till kommissionen och övriga medlemsstater i samband med att de inrättas.

3.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 för att ändra eller komplettera de delar som ska omfattas av de fleråriga undersökningsprogram som anges i punkt 1.

Artikel 23 Undersökning av prioriterade skadegörare

1.           Medlemsstaterna ska, med avseende på varje prioriterad skadegörare, årligen genomföra den sorts separata undersökning som anges i artikel 21.1. Dessa undersökningar ska omfatta ett tillräckligt stort antal okulära besiktningar, provtagningar och tester som lämpar sig för de berörda skadegörarna för att med hög sannolikhet säkerställa att de upptäcks i tid.

2.           Senast den 30 april varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om resultaten av de kontroller som avses i punkt 1 och som utförts under året.

Artikel 24 Beredskapsplan för prioriterade skadegörare

1.           Varje medlemsstat ska upprätta en separat plan, som ska hållas uppdaterad, för varje prioriterad skadegörare som kan introduceras på dess territorium eller en del därav och etablera sig där. Planen ska innehålla uppgifter om beslutsprocessen, de förfaranden och protokoll som ska följas, och de resurser som ska ställas till förfogande ifall förekomst av den berörda skadegöraren bekräftas eller misstänks, nedan kallad: beredskapsplanen.

2.           Beredskapsplanen ska omfatta

a)      roller och ansvarsområden för de organ som deltar i genomförandet av planen, ifall förekomst av den prioriterade skadegöraren bekräftas eller förmodas, ordergång och förfaranden för samordningen av åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter eller andra myndigheter som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls], medverkande delegerade organ eller fysiska personer som avses i artikel 25.1 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls], laboratorier och professionella aktörer, och i tillämpliga fall även samordning med angränsande medlemsstater och angränsande tredjeländer,

b)      behöriga myndigheters tillträde till professionella aktörers verksamhetsplatser och fysiska personers ägor, och vid behov laboratorier, utrustning, personal, extern expertis och resurser som är nödvändiga för att snabbt och effektivt utrota eller, i förekommande fall, innesluta de prioriterade skadegörarna i fråga,

c)      åtgärder som ska vidtas med avseende på information till kommissionen, övriga medlemsstater, berörda aktörer och allmänheten när det gäller förekomsten av den berörda prioriterade skadegöraren och de åtgärder som vidtagits mot den, i fall om förekomst av den berörda skadegöraren bekräftas eller misstänks officiellt,

d)      system för registrering av fynden av den berörda prioriterade skadegöraren,

e)      tillgängliga bedömningar som anges i artikel 6.2 och varje bedömning som genomförts av medlemsstaten i fråga om risken med den prioriterade skadegöraren på dess territorium,

f)       de riskhanteringsåtgärder som ska vidtas med avseende på den prioriterade skadegöraren enligt avsnitt 1 i bilaga IV, och de förfaranden som ska följas,

g)      principer för den geografiska avgränsningen av restriktionsområden,

h)      protokoll som beskriver metoderna för okulära besiktningar, provtagningar och laboratorietester, och

i)       principer för utbildning av personal vid de behöriga myndigheterna.

I förekommande ska punkterna a–i utformas som handledningar.

3.           Inom ett år från dagen för upptagningen av den berörda skadegöraren i förteckningen över prioriterade skadegörare ska varje medlemsstat upprätta en beredskapsplan för den berörda prioriterade skadegöraren.

Medlemsstaterna ska regelbundet se över och vid behov uppdatera sina beredskapsplaner.

4.           Medlemsstaterna ska på begäran översända sina beredskapsplaner till kommissionen och övriga medlemsstater.

Artikel 25 Simuleringsövningar

1.           Medlemsstaterna ska utföra simuleringsövningar med inriktning på genomförandet av beredskapsplanerna i intervall som fastställs utifrån den berörda prioriterade skadegörarens biologi och den växtskyddsrisk som denna skadegörare utgör.

Dessa övningar ska inom rimlig tid utföras med avseende på samtliga prioriterade skadegörare.

2.           Vad gäller prioriterade växtskadegörare, vars förekomst i en medlemsstat kan få effekter för angränsande medlemsstater, ska simuleringsövningar utföras gemensamt av de berörda medlemsstaterna och på grundval av deras respektive beredskapsplaner.

I förekommande fall ska medlemsstaterna utföra dessa simuleringsövningar tillsammans med angränsande tredjeländer.

3.           Medlemsstaterna ska på begäran underrätta kommissionen och medlemsstaterna om resultaten av varje simuleringsövning.

4.           Kommissionen ska ges befogenhet att, i enlighet med artikel 98, anta delegerade akter som anger

a)      simuleringsövningarnas frekvens, innehåll och utformning,

b)      simuleringsövningar som omfattar flera prioriterade skadegörare än en,

c)      samarbete dels mellan medlemsstater, dels mellan medlemsstater och tredjeländer, och

d)      innehållet i de rapporter om simuleringsövningar som föreskrivs i punkt 3.

Artikel 26 Utrotningsplan för prioriterade skadegörare

1.           Om förekomst av en prioriterad skadegörare officiellt har bekräftats på en medlemsstats territorium i enlighet med artikel 11.1 a, ska den behöriga myndigheten omgående anta en plan med åtgärder för utrotning av den berörda skadegöraren, enligt bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 18, samt en tidsplan för genomförandet av dessa åtgärder. Denna plan kallas utrotningsplanen.

Utrotningsplanen ska innehålla en beskrivning av utformningen och organisationen av de undersökningar som ska genomföras och ange antalet okulära besiktningar, prover som ska tas och laboratorietest som ska utföras.

2.           Medlemsstaterna ska på begäran underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om utrotningsplanerna och årsrapporten om de åtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 16, 17 och 18 inom ramen för utrotningsplanen i fråga.

Artikel 27 Unionsåtgärder mot särskilda EU-karantänsskadegörare

1.           Kommissionen får i genomförandeakter fastställa åtgärder mot särskilda EU-karantänsskadegörare. Genom dessa åtgärder ska en eller flera av nedanstående bestämmelser genomföras med avseende på varje berörd skadegörare:

a)      Artikel 10 om åtgärder vid misstanke om förekomst av en EU-karantänsskadegörare.

b)      Artikel 15 om åtgärder som omgående ska vidtas av professionella aktörer.

c)      Artikel 16 om utrotning av EU-karantänsskadegörare.

d)      Artikel 17 om inrättande av restriktionsområden.

e)      Artikel 18 om undersökningar, ändringar av restriktionsområden och hävande av restriktioner.

f)       Artikel 21 om undersökningar om EU-karantänsskadegörare och skadegörare som preliminärt klassificeras som EU-karantänsskadegörare.

g)      Artikel 23 om undersökningar för prioriterade skadegörare, särskilt i fråga om antalet okulära besiktningar, prover och tester för särskilda prioriterade skadegörare.

h)      Artikel 24 om beredskapsplaner för prioriterade skadegörare.

i)       Artikel 25 om simuleringsövningar.

j)       Artikel 26 om utrotningsplaner för prioriterade skadegörare.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

2.           Om kommissionen, i fråga om ett restriktionsområde och på grundval av de undersökningar som avses i artikel 18 eller andra uppgifter, konstaterar att en utrotning av den berörda EU-karantänsskadegöraren inte är möjlig, får kommissionen anta genomförandeakter enligt punkt 1 för att föreskriva åtgärder med det enda syftet att förebygga spridning av dessa skadegörare utanför de berörda områdena. Sådana förebyggande åtgärder kallas inneslutning.

3.           Om kommissionen drar slutsatsen att förebyggande åtgärder på platser utanför restriktionsområden är nödvändiga för att skydda den del av unionens territorium där berörda EU-karantänsskadegörare inte förekommer, får kommissionen anta genomförandeakter på det sätt som avses i punkt 1 för att fastställa sådana åtgärder.

4.           De åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska vidtas i enlighet med bilaga IV om åtgärder och principer för hantering av riskerna med skadegörare, med hänsyn tagen till de specifika riskerna med de berörda EU-karantänsskadegörarna och behovet av att på EU-nivå genomföra nödvändiga riskreducerande åtgärder på ett harmoniserat sätt.

5.           De genomförandeakter som avses i punkt 1 får föreskriva att de bestämmelser som avses i punkt 1 a–j, och som vidtas av medlemsstaterna, ska upphävas eller ändras. Innan en åtgärd har antagits av kommissionen får medlemsstaten fortsätta med de åtgärder som de redan har vidtagit.

6.           Vid väl motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet för att avvärja en allvarlig växtskyddsrisk ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 99.4.

7.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om alla fall av professionella aktörer som brister i efterlevnaden av de åtgärder som vidtagits enligt denna artikel.

Artikel 28 Åtgärder som har vidtagits av medlemsstater med avseende på skadegörare som inte förtecknats som EU-karantänsskadegörare

1.           Om förekomsten av en skadegörare, som inte tagits upp i förteckningen över EU-karantänsskadegörare på en medlemsstats territorium, officiellt bekräftas och den berörda behöriga myndigheten anser att skadegöraren kan uppfylla villkoren för att föras upp i förteckningen över EU-karantänsskadegörare, ska den omedelbart bedöma huruvida skadegöraren uppfyller kriterierna i underavsnitt 1 i avsnitt 3 i bilaga II. Om den drar slutsatsen att kriterierna är uppfyllda, ska den omgående vidta utrotningsåtgärder i enlighet med bilaga IV om åtgärder och principer för riskhantering i samband med växtskadegörare. Artiklarna 16–19 ska tillämpas.

Om en behörig myndighet misstänker att den på sitt territorium har en växtskadegörare som uppfyller de kriterier som anges i första stycket, ska artikel 10 tillämpas i enlighet med detta.

2.           Efter de åtgärder som avses i punkt 1 ska medlemsstaten bedöma huruvida den berörda skadegöraren, i fråga om unionens territorium, uppfyller de kriterier för karantänsskadegörare som anges i avsnitt 1 i bilaga II.

3.           Den berörda medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om förekomsten av skadegöraren, den bedömning som avses i punkt 1, de åtgärder som vidtagits och de uppgifter som ligger till grund för dessa åtgärder.

Inom 24 månader efter den officiella bekräftelsen av förekomsten av skadegöraren ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om resultaten av den bedömning som avses i punkt 2.

Anmälningar om förekomsten av skadegöraren ska lämnas via det elektroniska anmälningssystem som avses i artikel 97.

Artikel 29 Unionens åtgärder med avseende på skadegörare som inte har förtecknats som EU-karantänsskadegörare

1.           När kommissionen tar emot en anmälan som avses i första stycket i artikel 28.3, eller har tillgång till andra uppgifter som rör förekomst eller en överhängande risk för intrång på unionens territorium av en växtskadegörare som inte är upptagen i förteckningen över EU-karantänsskadegörare, och den anser att denna skadegörare kan uppfylla villkoren för att föras upp i förteckningen, ska den omedelbart bedöma om skadegöraren uppfyller kriterierna i underavsnitt 2 i avsnitt 3 i bilaga II med avseende på unionens territorium.

Om kommissionen finner att dessa kriterier är uppfyllda, ska den omgående och i genomförandeakter under en begränsad tid anta åtgärder med avseende på de växtskyddsrisker som denna skadegörare medför. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

Genom åtgärderna ska en eller flera av de bestämmelser som avses i artikel 27.1 a–f genomföras, med särskilt avseende på de berörda skadegörarna.

2.           Om kommissionen, på grundval av de undersökningar som avses i artiklarna 18 och 21 eller andra uppgifter, anser att den berörda skadegöraren inte är möjlig att utrota inom vissa restriktionsområden, kan de genomförandeakter som avses i punkt 1 andra stycket fastställa åtgärder i det enda syftet att innesluta den berörda skadegöraren.

3.           Om kommissionen drar slutsatsen att förebyggande åtgärder på platser utanför restriktionsområden är nödvändiga för att skydda den del av unionens territorium där skadegöraren i fråga inte förekommer, kan de genomförandeakter som avses i punkt 1 fastställa sådana åtgärder.

4.           De åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska fastställas i enlighet med avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder och principer för riskhantering i samband med karantänsskadegörare och avsnitt 2 i den bilagan om principer för riskhantering i samband med skadegörare, med hänsyn till de specifika riskerna med den berörda skadegöraren och behovet av att på unionsnivå genomföra nödvändiga riskreducerande åtgärder på ett harmoniserat sätt.

5.           De genomförandeakter som avses i punkt 1 får fastställa att de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna enligt artikel 28 ska upphävas eller ändras. Innan en åtgärd har antagits av kommissionen får medlemsstaten fortsätta med de åtgärder som de redan har vidtagit.

6.           Vid väl motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet för att avvärja en allvarlig växtskyddsrisk ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 99.4.

7.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om alla fall av professionella aktörer som brister i efterlevnaden av de åtgärder som vidtagits enligt denna artikel.

Artikel 30 Ändring av avsnitt 3 i bilaga II

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om ändring av avsnitt 3 i bilaga II om kriterier för skadegörare, som föreskrivs i artiklarna 28 och 29, med avseende på kriterierna för skadegörarens identitet, dess förekomst och sannolikheten för att dess introduktion, etablering och spridning, de potentiella ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna av detta med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Artikel 31 Strängare krav som har antagits av medlemsstaterna

1.           Medlemsstaterna får inom sitt territorium tillämpa strängare åtgärder än de som vidtagits i enlighet med artiklarna 27.1, 27.2 och 27.3 samt artikel 29.1, 29.2 och 29.3 om detta motiveras av växtskyddsmålet och i enlighet med avsnitt 2 i bilaga IV för åtgärder och principer för riskhantering i samband med växtskadegörare.

Dessa åtgärder får inte införa eller leda till förbud mot eller begränsningar av införsel till eller förflyttning inom unionens territorium av andra växter, växtprodukter och andra föremål än de som följer av bestämmelserna i artiklarna 40–54 och bestämmelserna i artiklarna 67–96.

2.           Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder som vidtagits inom ramen för punkt 1.

Medlemsstaterna ska på begäran förse kommissionen och övriga medlemsstater med en årsrapport om vilka åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 1.

Avsnitt 3 Skadegörare för skyddad zon

Artikel 32 Erkännande av skyddade zoner

1.           Om karantänsskadegörare förekommer inom unionens territorium men inte i den berörda medlemsstaten, och inte är en EU-karantänsskadegörare, får kommissionen på begäran av medlemsstaterna enligt punkt 4 erkänna den berörda medlemsstatens territorium som skyddad zon i enlighet med punkt 3.

Om en karantänsskadegörare för skyddad zon inte förekommer på en del av en medlemsstats territorium, ska samma villkor gälla denna del.

Sådana karantänsskadegörare kallas karantänsskadegörare för skyddad zon.

2.           Karantänsskadegörare för skyddad zon får inte föras in i eller förflyttas inom den berörda skyddade zonen.

Ingen ska avsiktligt vidta en åtgärd som bidrar till introduktion, etablering och spridning inom en skyddad zon av respektive karantänsskadegörare för skyddad zon.

3.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, sammanställa en förteckning över skyddade zoner och respektive karantänsskadegörare för skyddad zon. Denna förteckning ska innehålla de skyddade zoner som erkänts i enlighet med artikel 2.1 h första stycket i direktiv 2000/29/EG samt de skadegörare som förtecknas i del B i bilaga I och del B i bilaga II till direktiv 2000/29/EG. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

Kommissionen får erkänna ytterligare skyddade zoner, genom ändring av den genomförandeakt som avses i första stycket, under förutsättning att de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda. Dessa ändringar ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3. Samma förfarande ska tillämpas om den genomförandeakt som avses i första stycket upphävs eller ersätts.

Om artikel 35 tillämpas ska en genomförandeakt antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

4.           Tillsammans med den ansökan som avses i punkt 1 ska den berörda medlemsstaten lämna in

a)      en beskrivning av gränserna för den skyddade zonen i fråga, inklusive kartor, och

b)      resultaten av undersökningar som visar att karantänsskadegöraren inte förekommit inom territoriet under de tre åren närmast före ansökan.

Dessa undersökningar ska ha genomförts vid lämpliga tidpunkter och ska ha haft lämplig omfattning med avseende på möjligheten att upptäcka förekomsten av den berörda karantänsskadegöraren. De ska bygga på sunda vetenskapliga och tekniska principer.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 98 om närmare bestämmelser för undersökningar som ska genomföras i syfte att erkänna skyddade zoner.

Artikel 33 Allmänna skyldigheter avseende skyddade zoner

1.           I fråga om skyddade zoner ska de skyldigheter som anges i följande artiklar tillämpas på samma sätt med avseende på karantänsskadegörare för skyddad zon.

a)      Artiklarna 9–12 om bekräftelse, anmälan och information när det gäller förekomst av EU-karantänsskadegörare.

b)      Artikel 15 om åtgärder som omgående ska vidtas av professionella aktörer.

c)      Artiklarna 16, 17 och 18 om utrotning av EU-karantänsskadegörare, inrättande och ändring av restriktionsområden och undersökningar inom dessa områden.

2.           En växt, växtprodukt eller annat föremål med ursprung i ett restriktionsområde, som upprättats i enlighet med artikel 17 inom en skyddad zon för den berörda karantänsskadegöraren för skyddad zon, får inte förflyttas inom eller flyttas till någon skyddad zon som upprättats för denna karantänsskadegörare för skyddad zon. Vid förflyttning från den skyddade zonen i fråga, ska växten, växtprodukten eller föremålet förpackas och transporteras på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för spridning av den berörda karantänsskadegöraren för skyddad zon inom denna skyddade zon.

3.           De områden som inrättats inom en skyddad zon och de utrotningsåtgärder som vidtagits inom dessa områden i enlighet med artiklarna 16, 17 och 18 ska omedelbart anmälas till kommissionen och övriga medlemsstater.

Artikel 34 Undersökningar om karantänsskadegörare för skyddad zon

1.           Den behöriga myndigheten ska genomföra en årlig undersökning av varje skyddad zon med avseende på förekomsten av den berörda karantänsskadegöraren för skyddad zon. Undersökningarna ska utföras vid lämpliga tidpunkter och vara av lämplig omfattning med avseende på möjligheten att upptäcka förekomst av den berörda karantänsskadegöraren för skyddad zon. De ska bygga på sunda vetenskapliga och tekniska principer.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om tillämpningsföreskrifter för de undersökningar som ska genomföras, för att bekräfta att de skyddade zonerna fortfarande uppfyller de villkor som anges i artikel 32.1.

2.           Senast den 30 april varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om resultaten av de kontroller som avses i punkt 1, och som utförts under året.

Artikel 35 Ändring och återkallande av skyddade zoner

1.           Kommissionen får ändra den skyddade zonens utsträckning på begäran av den medlemsstat vars territorium berörs.

Om kommissionen ändrar den skyddade zonen, ska den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen, övriga medlemsstater och, via internet, de professionella aktörerna om ändringen av den skyddade zonen och dessutom tillhandahålla kartor.

Om denna ändring gäller utvidgningen av en skyddad zon är artiklarna 32, 33 och 34 tillämpliga.

2.           På begäran av den medlemsstat som avses i punkt 1 ska kommissionen återkalla erkännandet av en skyddad zon eller minska dess utsträckning.

3.           Kommissionen ska återkalla erkännandet av en skyddad zon om de undersökningar som avses i artikel 34 inte har utförts i enlighet med artikeln.

4.           Kommissionen ska återkalla erkännandet av en skyddad zon om den berörda karantänsskadegöraren för skyddad zon har påträffats i samma zon och ett av följande villkor uppfylls:

a)      Inget restriktionsområde har utsetts i enlighet med artikel 33.1, inom tre månader sedan förekomsten av skadegöraren bekräftats.

b)      De utrotningsåtgärder som vidtagits i ett restriktionsområde enligt artikel 33.1 har inte lett till resultat inom 24 månader sedan förekomsten av denna skadegörare bekräftats.

c)      Uppgifter som kommissionen har tillgång till visar att de åtgärder vilka, i enlighet med artikel 33.1 c, vidtagits med stöd i artiklarna 16, 17 och 18 som en reaktion på förekomst av denna skadegörare i den berörda skyddade zonen har varit försumliga.

Kapitel III EU-kvalitetsskadegörare

Artikel 36 Definition av EU-kvalitetsskadegörare

En skadegörare ska betecknas som EU-kvalitetsskadegörare om den uppfyller följande villkor och är upptagen i den förteckning som avses i artikel 37:

a)           Dess identitet kan fastställas i enlighet med punkt 1 i avsnitt 4 i bilaga II.

b)           Den förekommer inom unionens territorium.

c)           Den är inte någon EU-karantänsskadegörare.

d)           Den sprids huvudsakligen genom särskilda växter för plantering, i enlighet med punkt 2 i avsnitt 4 i bilaga II.

e)           Dess förekomst på dessa växter för plantering får oacceptabla ekonomiska konsekvenser på den avsedda användningen av dessa växter för plantering, i enlighet med punkt 3 i avsnitt 4 i bilaga II.

f)            Det finns genomförbara och effektiva åtgärder för att förhindra förekomst av skadegöraren på de berörda växterna för plantering.

Artikel 37 Förbud mot införsel och förflyttning av EU-kvalitetsskadegörare på växter för plantering

1.           EU-kvalitetsskadegörare får inte föras in till, eller förflyttas inom, unionens territorium på de växter för plantering genom vilka de överförs och som särskilt anges i den förteckning som avses i punkt 2.

2.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, upprätta en förteckning över EU-kvalitetsskadegörare och de särskilda växter för plantering som avses i artikel 36 d, i förekommande fall med angivande av de kategorier och de tröskelvärden som avses i punkt 4 respektive punkt 5.

Förteckningen ska innehålla skadegörarna och de olika växter för plantering som anges i följande rättsakter:

a)      Avsnitt II i del A i bilaga II till direktiv 2000/29/EG.

b)      Punkterna 3 och 6 i bilaga I till rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd[24] och punkt 3 i bilaga II till samma direktiv.

c)      Bilagan till kommissionens direktiv 93/48/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som ska uppfyllas av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 92/34/EEG[25].

d)      Bilagan till kommissionens direktiv 93/49/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som ska uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 91/682/EEG[26].

e)      Punkt b i bilaga II till rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter[27].

f)       Punkt 6 i bilaga I till rådets direktiv 2002/56/EG[28] av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis och punkt B i bilaga II till detta direktiv.

g)      Punkt 4 i bilaga I till rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter[29] samt punkt 5 i bilaga II till samma direktiv.

Genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

3.           Kommissionen ska ändra den genomförandeakt som avses i punkt 2, om en bedömning visar att en skadegörare som inte förtecknas i denna akt uppfyller de villkor som avses i artikel 36, en skadegörare som anges i denna akt inte längre uppfyller ett eller flera av dessa villkor, eller om ändringar av denna förteckning är nödvändiga i fråga om de kategorier eller tröskelvärden som avses i punkt 4 respektive punkt 5.

Kommissionen ska göra sin bedömning tillgänglig för medlemsstaterna.

4.           Om artikel 36 e är uppfylld enbart med avseende på en eller flera av de kategorier som avses i artikel 12.1 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], ska den förteckning som avses i punkt 1 innehålla dessa kategorier med angivande av att det förbud mot införsel och förflyttning som avses i punkt 1 endast är tillämpligt på dessa kategorier.

5.           Om artikel 36 e är uppfylld enbart om den berörda skadegöraren förekommer i mängder över ett visst tröskelvärde, ska den förteckning som avses i punkt 1 fastställa tröskelvärdet med angivande av att det förbud mot införsel och förflyttning som föreskrivs i punkt 1 endast gäller över detta tröskelvärde.

Ett tröskelvärde ska införas endast om följande villkor är uppfyllda:

a)      Det är möjligt att, genom åtgärder som vidtas av den professionella aktören, säkerställa att förekomsten av EU-kvalitetsskadegöraren på dessa växter för plantering inte överstiger denna tröskel, och

b)      det är möjligt att kontrollera att tröskelvärdet inte överskrids i partier av sådana växter för plantering.

Principerna för riskhantering i samband med växtskadegörare som anges i avsnitt 2 i bilaga IV ska tillämpas.

6.           För ändringar av de genomförandeakter som avses i punkt 2, som är nödvändiga för att anpassa genomförandeakten med hänsyn till förändringar av det vetenskapliga namnet på en växtskadegörare, ska det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2 tillämpas.

Alla andra ändringar av den genomförandeakt som avses i punkt 2 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3. Samma förfarande ska tillämpas vid ett upphävande eller ersättning av den genomförandeakt som avses i punkt 2.

Artikel 38 Ändring av avsnitt 4 i bilaga II

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om ändring av avsnitt 4 i bilaga II om kriterier för att identifiera växtskadegörare som klassificeras som EU-kvalitetsskadegörare, när det gäller kriterierna för skadegörarens identitet, dess relevans, sannolikheten för att den ska spridas samt dess potentiella ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser, med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Artikel 39 EU-kvalitetsskadegörare som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling eller utställningar

Det förbud som föreskrivs i artikel 37 ska inte tillämpas på EU-kvalitetsskadegörare på växter för plantering, som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling eller utställningar.

Kapitel IV Åtgärder avseende växter, växtprodukter och andra föremål

Avsnitt 1 Åtgärder som avser hela unionens territorium

Artikel 40 Förbud mot införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium

1.           Kommissionen ska anta en genomförandeakt som omfattar de växter, växtprodukter och andra föremål, samt berörda förbud och tredjeländer, som anges i del A i bilaga III till direktiv 2000/29/EG.

Genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2 i denna förordning.

I den förteckning som upprättas med stöd i denna genomförandeakt ska växter, växtprodukter och andra föremål identifieras med hjälp av sina respektive varunummer i enlighet med klassificeringen i den kombinerade nomenklatur som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan[30] (nedan kallat KN-nummer).

2.           Om en växt, växtprodukt eller annat föremål, som har sitt ursprung i eller skickas från ett tredjeland, medför en oacceptabelt hög växtskyddsrisk på grund av sin sannolikhet att vara värd för en EU-karantänsskadegörare, och denna risk inte kan reduceras till en godtagbar nivå genom vidtagande av en eller flera av de åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 i avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder och principer för riskhantering i samband med växtskadegörare, ska kommissionen på lämpligt sätt ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1 för att inkludera denna växt, växtprodukt eller detta andra föremål samt de tredjeländer som berörs.

Om en växt, växtprodukt eller annat föremål som ingår i denna genomförandeakt inte medför någon oacceptabelt hög växtskyddsrisk, eller medför en sådan risk som emellertid kan reduceras till en godtagbar nivå genom vidtagande av en eller flera av de åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 i avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder för riskhantering i samband med karantänsskadegörare och deras överföringsvägar, ska kommissionen ändra denna genomförandeakt på lämpligt sätt.

Nivån på denna växtskyddsrisk ska bedömas i enlighet med de principer som anges i avsnitt 2 i bilaga IV om principer för riskhantering i samband med växtskadegörare. I förekommande fall ska godkännandet av växtskyddsriskens nivå bedömas med avseende på en eller flera specifika tredjeländer.

Dessa ändringar ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3 i denna förordning.

Vid väl motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet för att avvärja en allvarlig växtskyddsrisk ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 99.4.

3.           Växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i den genomförandeakt som avses i punkt 1 får inte föras in till unionen territorium från ett tredjeland som berörs av förteckningen.

4.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och andra medlemsstater om växter, växtprodukter eller andra föremål har förts in till unionens territorium i strid med punkt 3.

Det tredjeland från vilket växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen förts in till unionen ska underrättas.

Artikel 41 Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av särskilda och likvärdiga krav

1.           Kommissionen ska anta en genomförandeakt som omfattar de växter, växtprodukter och andra föremål, samt de krav som ska uppfyllas, och i tillämpliga fall de berörda tredjeländer som avses i del A i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG.

Genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2 i denna förordning.

I den förteckning som upprättas med stöd i denna genomförandeakt ska växterna, växtprodukterna och andra föremål vara identifierade med hjälp av sina respektive KN-nummer.

2.           Om en växt, växtprodukt eller anat föremål medför en oacceptabelt hög växtskyddsrisk på grund av sin sannolikhet att vara värd för en EU-karantänsskadegörare, och denna risk inte kan reduceras till en godtagbar nivå genom vidtagande av en eller flera av de åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 i avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder och principer för riskhantering i samband med växtskadegörare, ska kommissionen med stöd i den genomförandeakt som avses i punkt 1 i tillämpliga fall göra ändringar i genomförandeakten för att inkludera denna växt, växtprodukt eller detta andra föremål samt de åtgärder som är tillämpliga på dem. Dessa åtgärder, och de krav som avses i punkt 1, kallas nedan särskilda krav.

Dessa åtgärder kan bestå av särskilda krav som antagits i enlighet med artikel 42.1 för införsel till unionens territorium av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål, som är likvärdiga med särskilda krav för förflyttning av dessa växter, växtprodukter eller andra föremål inom unionens territorium (nedan kallade likvärdiga krav).

Om en växt, växtprodukt eller annat föremål som ingår i denna genomförandeakt inte medför någon oacceptabelt hög växtskyddsrisk, eller medför en sådan risk som emellertid kan reduceras till en godtagbar nivå genom särskilda krav, ska kommissionen ändra genomförandeakten.

Godtagbarheten av växtskyddsriskens nivå ska bedömas, och åtgärderna för att reducera denna risk till en godtagbar nivå ska vidtas i enlighet med de principer som anges i avsnitt 2 i bilaga IV om principer för riskhantering i samband med växtskadegörare. I tillämpliga fall ska godtagbarheten av växtskyddsriskens nivå bedömas, och dessa åtgärder ska antas med avseende på ett eller flera specifika tredjeländer eller delar av dessa.

Dessa ändringar ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3 i denna förordning.

Vid väl motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet för att avvärja en allvarlig växtskyddsrisk ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 99.4.

3.           Växter, växtprodukter eller andra föremål som förtecknas i den genomförandeakt som avses i punkt 1 får endast föras in till, eller förflyttats inom, unionens territorium om särskilda eller likvärdiga krav är uppfyllda.

4.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och andra medlemsstater om växter, växtprodukter eller andra föremål har förts in till, eller förflyttats inom, unionens territorium i strid med punkt 3.

Det tredjeland från vilket växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen förts in till unionen ska underrättas.

Artikel 42 Fastställande av likvärdiga krav

1.           På begäran av ett visst tredjeland ska sådana likvärdiga krav som avses i artikel 41.2 andra stycket fastställas i en genomförandeakt, på villkor att samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:

a)      Det berörda tredjelandet garanterar, genom att under sin officiella kontroll vidta en eller flera specificerade åtgärder, en växtskyddsnivå som motsvarar de särskilda krav som antagits i enlighet med artikel 41.1 och 41.2 i fråga om förflyttning inom unionen av växter, växtprodukter och andra föremål.

b)      Det berörda tredjelandet ska på objektiv grund kunna visa för kommissionen att de specificerade åtgärder som avses i led a uppfyller den växtskyddsnivå som anges i nämnda punkt.

2.           I tillämpliga fall ska kommissionen i det berörda tredjelandet, och i enlighet med artikel 119 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] undersöka om leden a och b är uppfyllda.

3.           De genomförandeakter som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

Artikel 43 Information som ska lämnas till resenärer, användare av posttjänster och internetkunder

1.           Medlemsstaterna och internationella transportörer ska informera resenärer om de förbud som fastställs i enlighet med artikel 40.3, de krav som anges i enlighet med artiklarna 41.1 och 42.2 samt de undantag som fastställs i enlighet med artikel 70.2, i fråga om införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium.

Denna information ska tillhandahållas i form av affischer eller broschyrer, vilka i tillämpliga fall ska göras tillgängliga via internet.

Om informationen görs tillgänglig för passagerarna vid kusthamnar och flygplatser, ska detta ske i form av affischer.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta en genomförandeakt som fastställer en förteckning över dessa affischer och broschyrer. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2 i denna förordning.

2.           Den information som avses i punkt 1 ska genom posttjänster och av professionella aktörer som är inbegripna i försäljning genom distansavtal göras tillgänglig för kunderna via internet.

3.           Varje år ska medlemsstaterna förse kommissionen med en rapport som sammanfattar den information som tillhandahålls i enlighet med denna artikel.

Artikel 44 Undantag från förbud och krav som gäller gränsområden

1.           Genom undantag från artiklarna 40.3 och 41.3 får medlemsstaterna ge tillstånd till införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium, under förutsättning att växterna, växtprodukterna och de andra föremålen uppfyller följande villkor:

a)      De odlas eller produceras i tredjelandsområden som ligger i närheten av gränsen till medlemsstater (nedan kallade tredjelandets gränsområden).

b)      De förs direkt över denna gräns in till områden i medlemsstaterna (nedan kallade medlemsstatens gränsområden).

c)      Produkterna ska beredas i respektive medlemsstats gränsområden på ett sådant sätt att växtskyddsriskerna elimineras.

d)      De utgör inte någon risk för spridning av karantänsskadegörare till följd av sådana förflytningar inom gränszonen.

Dessa växter, växtprodukter och andra föremål får endast förflyttas till och inom medlemsstatens gränsområden, och endast under offentliga kontroller utförda av den behöriga myndigheten.

2.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 98, för att fastställa

a)      den maximala bredden på tredjelandets gränsområden och medlemsstatens gränsområden, beroende på särskilda växter, växtprodukter och andra föremål för sig,

b)      den maximala sträcka som växter, växtprodukter och andra föremål får förflyttas inom tredjelandets gränsområden och medlemsstaternas gränsområden, samt

c)      förfarandena för tillståndsgivning i samband med införsel till och förflyttning inom medlemsstatens gränsområden av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i punkt 1.

Områdena ha en sådan bredd att införsel till och förflyttning av de växter, växtprodukter och andra föremål inom unionens territorium inte utgör några växtskyddsrisker för unionens territorium eller delar av det.

3.           Kommissionen får i genomförandeakter fastställa särskilda villkor eller åtgärder rörande införsel till en medlemsstats gränsområden av vissa växter, växtprodukter och andra föremål, samt vilka tredjeländer som omfattas av denna artikel.

Dessa akter ska antas i enlighet med avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder för riskhantering i samband med karantänsskadegörare och avsnitt 2 i den bilagan om principer för riskhantering i samband med skadegörare, med beaktande av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Dessa genomförandeakter ska antas, och i tillämpliga fall upphävas eller ersättas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

4.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater när växter, växtprodukter eller andra föremål förts in i eller förflyttats inom de gränsområden som avses i punkterna 1 och 2 i strid med dessa punkter.

Det tredjeland varifrån växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen införts till det berörda gränsområdet ska också underrättas.

Artikel 45 Undantag från förbud och krav för växtskyddstransitering

1.           Genom undantag från artikel 40.3 och artikel 41.3 får medlemsstaterna ge tillstånd till införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till, och passage genom, unionens territorium till ett tredjeland (nedan kallat växtskyddstransitering), på villkor att dessa växter, växtprodukter och andra föremål uppfyller följande villkor:

a)      De åtföljs av en undertecknad förklaring från den professionella aktör som ansvarar för dessa växter, växtprodukter och andra föremål som visar att dessa växter, växtprodukter eller andra föremål befinner sig i växtskyddstransitering.

b)      De packas och transporteras på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för spridning av EU-karantänsskadegörare i samband med deras införsel till och passage genom unionens territorium.

c)      De förs in till, passerar och förflyttas utan dröjsmål från unionens territorium under officiell kontroll av berörda behöriga myndigheter.

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken dessa växter, växtprodukter eller andra föremål förs in, eller för första gången förflyttas inom, unionens territorium underrätta behöriga myndigheter i övriga medlemsstater genom vilka dessa växter, växtprodukter eller andra föremål ska förflyttas innan de förs ut från unionens territorium.

2.           Om så föreskrivs i de akter som antagits i enlighet med artiklarna 27.1, 27.2, 29.1 och 29.2, ska den här artikeln tillämpas i enlighet med detta.

3.           Kommissionen ska ges befogenhet att, i enlighet med artikel 98, anta delegerade akter som anger innehållet i den deklaration som avses i punkt 1 a.

4.           Kommissionen får i genomförandeakter fastställa specifikationer för den förklaring som avses i punkt 1 a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

5.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater när växter, växtprodukter eller andra föremål förts in till eller förflyttats inom unionens territorium, i den mening som avses i punkt 1 och i strid med bestämmelserna i den punkten.

Det tredjeland från vilket växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen förts in till unionen ska också underrättas.

Artikel 46 Växter, växtprodukter och andra föremål som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling och utställningar

1.           Genom undantag från artiklarna 40.3 och 41.3 får medlemsstaterna på begäran ge tillstånd till införsel till och förflyttning inom deras territorium av växter, växtprodukter och andra föremål som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling och utställningar, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)      Förekomsten av växterna, växtprodukterna eller övriga föremål i fråga orsakar inte några oacceptabla risker för spridning av EU-karantänsskadegörare om adekvata restriktioner införs.

b)      Lagringsanläggningarna där dessa växter, växtprodukter eller andra föremål ska bevaras och de karantänsstationer som avses i artikel 56, där de ska användas, är lämpliga.

c)      Den personal som ska utföra arbetet med dessa växter, växtprodukter eller andra föremål besitter erforderliga vetenskapliga och tekniska kvalifikationer.

2.           Den behöriga myndigheten ska bedöma såväl den risk för spridning av EU-karantänsskadegörare genom växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i punkt 1 a, med hänsyn till de berörda EU-karantänsskadegörarnas identitet, biologi och spridningssätt, som den planerade verksamheten, samspelet med miljön och andra relevanta faktorer med avseende på den risk som dessa växter, växtprodukter eller andra föremål utgör.

Den ska bedöma såväl de lagringsanläggningar där dessa växter, växtprodukter eller andra föremål ska hållas enligt punkt 1 b som de vetenskapliga och tekniska kvalifikationerna hos den personal som ska arbeta med dessa växter, växtprodukter eller andra föremål enligt punkt 1 c.

På grundval av dessa bedömningar ska den behöriga myndigheten ge tillstånd till införsel av dessa växter, växtprodukter eller andra föremål, eller förflyttning av dem inom unionens territorium, om de krav som anges i punkt 1 är uppfyllda.

3.           Om ett tillstånd beviljas, ska samtliga följande villkor vara uppfyllda:

a)      Växterna, växtprodukterna eller övriga föremål i fråga ska hållas i lagringsanläggningar som de behöriga myndigheterna konstaterat vara lämpliga och som anges i tillståndet.

b)      Arbetet med dessa växter, växtprodukter eller andra föremål ska utföras vid en karantänsstation som av den behöriga myndigheten utsetts i enlighet med artikel 56 och som anges i tillståndet.

c)      Arbetet med dessa växter, växtprodukter eller andra föremål ska utföras av en personalstyrka vars vetenskapliga och tekniska kvalifikationer av de behöriga myndigheterna befinns vara erforderliga och motsvara dem som anges i tillståndet.

d)      Dessa växter, växtprodukter eller andra föremål ska åtföljas av tillståndet när de förs in i eller förflyttas inom unionens territorium.

4.           Tillståndet ska begränsas till en volym som är lämpad för den berörda verksamheten och får inte överstiga den utsedda karantänsstationens kapacitet.

Det ska omfatta nödvändiga begränsningar för att i tillräcklig utsträckning minska risken för spridning av den berörda EU-karantänsskadegöraren.

5.           Den behöriga myndigheten ska övervaka efterlevnaden av de villkor som avses i punkt 3 och de begränsningar och restriktioner som avses i punkt 4, samt vidta nödvändiga åtgärder i fall dessa villkor, begränsningar eller restriktioner inte efterlevs.

6.           Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om fastställande av närmare bestämmelser om

a)      informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen avseende införsel till och förflyttning inom unionens territorium av växterna, växtprodukterna och andra föremål,

b)      de bedömningar och tillstånd som avses i punkt 2, och

c)      kontrollen av efterlevnaden, åtgärder i fall av bristande efterlevnad och anmälan därav på det sätt som avses i punkt 5.

7.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och andra medlemsstater ifall växter, växtprodukter eller andra föremål har förts in till, eller förflyttats inom, unionens territorium i strid med bestämmelserna i punkterna 1–4.

I tillämpliga fall ska dessa anmälningar även omfatta åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna med avseende på växterna, växtprodukterna och övriga föremål i fråga, och om införsel till eller förflyttning inom unionens territorium av sådana växter, växtprodukter eller andra föremål har godkänts efter införandet av dessa åtgärder.

Det tredjeland från vilket växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen förts in till unionen ska underrättas.

Varje år ska medlemsstaterna förse kommissionen med en rapport som sammanfattar all relevant information om de tillstånd som har beviljats i enlighet med punkt 1 och resultaten av den övervakning som avses i punkt 5.

Artikel 47 Tillfälliga åtgärder med avseende på växter för plantering

1.           Kommissionen får, i genomförandeakter, vidta tillfälliga åtgärder i fråga om införsel till och förflyttning inom unionens territorium av växter för plantering från tredjeland, på villkor att följande villkor är uppfyllda:

a)      Det saknas eller finns bara ringa erfarenhet av växtskydd i samband med handel med de berörda växterna för plantering som har sitt ursprung i eller har avsänts från det berörda tredjelandet.

b)      Ingen bedömning har gjorts av vilka växtskyddsrisker dessa växter för plantering som härrör från det berörda tredjelandet innebär för unionens territorium.

c)      Dessa växter för plantering kommer sannolikt att medföra växtskyddsrisker som inte är kopplade, eller ännu inte kan kopplas, till EU-karantänsskadegörare som förtecknas enligt artikel 5.2 och 5.3, eller skadegörare för vilka åtgärder har vidtagits i enlighet med artikel 29.

Dessa genomförandeakter ska antas, och i tillämpliga fall upphävas eller ersättas, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

2.           De tillfälliga åtgärder som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med bilaga III om uppgifter för att identifiera växter för plantering som medför växtskyddsrisker för unionens territorium och avsnitt 2 i bilaga IV om principer för riskhantering i samband med växtskadegörare.

Om så är nödvändigt i det berörda fallet ska åtgärderna inbegripa något av nedanstående:

a)      Intensiv provtagning, vid införselstället, på varje parti av växter för plantering som förs in till unionens territorium samt testning av prover.

b)      I de fall där frånvaro av växtskyddsrisk inte kan säkerställas genom intensiv provtagning och testning i samband med införseln av de berörda växterna för plantering till unionens territorium, ska karantän tillgripas för att kontrollera avsaknaden av växtskyddsrisken på dessa växter för plantering.

c)      I de fall där frånvaro av växtskyddsrisken inte kan säkerställas genom intensiv provtagning och testning i samband med införseln av de berörda växterna för plantering till unionens territorium och en karantänsperiod, ska förbud införas mot införsel till unionens territorium av dessa växter för plantering.

3.           De åtgärder som avses i punkt 1 ska gälla under en period av högst två år. Denna period får förlängas en gång med högst två år.

4.           Vid väl motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet för att avvärja en allvarlig växtskyddsrisk ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 99.4.

5.           Genom undantag från de bestämmelser som antagits i enlighet med punkt 1, ska artikel 46 tillämpas på införsel till och förflyttning inom unionens territorium av växter för plantering som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling och utställningar.

6.           Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om en växt, växtprodukt eller annat föremål har omfattats av de åtgärder som avses i punkt 2 a eller b.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de åtgärder som avses i punkt 2 augusti eller b, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater i fall en skadegörare har konstaterats som sannolikt kommer att medföra nya växtskyddsrisker.

Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om införsel av en växt, växtprodukt eller annat föremål till unionens territorium vägrats, eller om förflyttning inom unionens territorium förbjudits, därför att den berörda medlemsstaten ansett att det förbud som avses i punkt 2 c överträtts. I tillämpliga fall ska anmälningarna innehålla de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna med avseende på de berörda växterna, växtprodukterna och andra föremål enligt artikel 64.3 i förordning (EU) nr.../..., [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

I tillämpliga fall ska det tredjeland från vilket växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen förts in till unionen underrättas.

Artikel 48 Ändring av bilaga III

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 98 om ändring av bilaga III om uppgifter för att identifiera växter för plantering som medför växtskyddsrisker för unionens territorium, när det gäller egenskaper och ursprung för dessa växter för plantering, för att anpassa bestämmelserna till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Avsnitt 2 Åtgärder med anknytning till skyddade zoner

Artikel 49 Förbud mot införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till skyddade zoner

1.           Kommissionen ska anta en genomförandeakt som omfattar de berörda växter, växtprodukter och andra föremål, samt berörda förbud och tredjeländer, som avses i del B i bilaga III till direktiv 2000/29/EG.

Genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2 i denna förordning.

I den förteckning som upprättas i genomförandeakten ska växterna, växtprodukterna och andra föremål identifieras med hjälp av sina respektive KN-nummer.

2.           Om en växt, växtprodukt eller annat föremål, som härrör från platser utanför den skyddade zonen i fråga, medför en oacceptabelt hög växtskyddsrisk genom sin sannolikhet att vara värd för en karantänsskadegörare för skyddad zon, och denna risk inte kan reduceras till en godtagbar nivå genom vidtagande av en eller flera av de åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 i avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder för riskhantering i samband med växtskadegörare och deras överföringsvägar, ska kommissionen i tillämpliga fall ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1, för att i denna föra upp växter, växtprodukter eller andra föremål samt de skyddade zonerna i fråga.

Om en växt, växtprodukt eller annat föremål som ingår i denna genomförandeakt inte medför någon oacceptabelt hög växtskyddsrisk, eller om den medför en sådan risk men den risken kan reduceras till en godtagbar nivå genom vidtagande av en eller flera av de åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 i avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder för riskhantering och överföringsvägar för karantänsskadegörare ska kommissionen ändra denna genomförandeakt.

Dessa ändringar ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3 i denna förordning.

Nivån på denna växtskyddsrisk ska bedömas i enlighet med de principer som anges i avsnitt 2 i bilaga II om principer för riskhantering i samband med växtskadegörare.

3.           Växter, växtprodukter eller andra föremål som förtecknas i den genomförandeakt som avses i punkt 1 får inte föras in till den berörda skyddade zonen från det tredjeland eller område av unionens territorium som berörs.

4.           Vid väl motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet för att avvärja en allvarlig växtskyddsrisk ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 99.4.

5.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de fall där växter, växtprodukter eller andra föremål förts in till, eller förflyttats inom, den berörda skyddade zonen, i strid med de förbud som antagits i enlighet med den här artikeln.

Det tredjeland från vilket växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen förts in till unionen ska underrättas.

Artikel 50 Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av särskilda krav för skyddade zoner

1.           Kommissionen ska anta en genomförandeakt som omfattar växterna, växtprodukterna och övriga föremål i fråga, samt respektive skyddade zoner och gällande krav, som avses i del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG.

Genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2 i denna förordning.

I den förteckning som upprättas i genomförandeakten ska växterna, växtprodukterna och andra föremål identifieras med hjälp av sina respektive KN-nummer.

2.           Om en växt, växtprodukt eller annat föremål, som härrör från platser utanför den skyddade zonen i fråga, medför en oacceptabelt hög växtskyddsrisk genom sin sannolikhet att vara värd för en karantänsskadegörare för skyddad zon, och denna risk inte kan reduceras till en godtagbar nivå genom vidtagande av en eller flera av de åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 i avsnitt 1 i bilaga IV om åtgärder för riskhantering i samband med växtskadegörare och deras överföringsvägar, ska kommissionen i tillämpliga fall ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1, för att i denna föra upp växter, växtprodukter eller andra föremål samt de skyddade zonerna i fråga. Dessa åtgärder, och de krav som avses i punkt 1, kallas nedan särskilda krav för skyddade zoner.

Om en växt, växtprodukt eller annat föremål som ingår i denna genomförandeakt inte medför någon oacceptabelt hög växtskyddsrisk för den berörda skyddade zonen, eller medför en sådan risk som emellertid kan reduceras till en godtagbar nivå genom särskilda krav för skyddade zoner, ska kommissionen ändra genomförandeakten.

Dessa ändringar ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3 i denna förordning.

Godtagbarheten av nivån på växtskyddsrisken ska bedömas, och åtgärderna för att reducera risken till en godtagbar nivå ska vidtas i enlighet med de principer som anges i avsnitt 2 i bilaga II om principer för riskhantering i samband med växtskadegörare.

Vid väl motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet för att avvärja en allvarlig växtskyddsrisk ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 99.4.

3.           Växter, växtprodukter eller andra föremål som förtecknas i den genomförandeakt som avses i punkt 1 får endast föras in till, eller förflyttas inom, den berörda skyddade zonen på villkor att de särskilda kraven för skyddade zoner är uppfyllda.

4.           Medlemsstaterna ska, genom det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de fall där växter, växtprodukter eller andra föremål förts in till, eller förflyttats inom, den berörda skyddade zonen, i strid med de åtgärder som vidtagits i enlighet med den här artikeln.

Det tredjeland från vilket växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen förts in till unionen ska underrättas.

Artikel 51 Information som ska lämnas till resenärer, användare av posttjänster och internetkunder med avseende på skyddade zoner

Artikel 43 om information till resenärer, användare av posttjänster och internetkunder ska tillämpas på samma sätt när det gäller införsel av växter, växtprodukter och andra föremål som kommer från tredjeländer till skyddade zoner.

Artikel 52 Undantag från förbud och krav på gränsområden med avseende på skyddade zoner

Artikel 44 om undantag från förbud och krav i fråga om gränsområden ska tillämpas med avseende på växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i enlighet med artiklarna 49.1, 49.2, 50.1 och 50.2 med avseende på skyddade områden som gränsar till ett tredjelands gränsområden.

Artikel 53 Undantag från förbud och krav på växtskyddstransitering med avseende på skyddade zoner

Artikel 45 om undantag från förbud och krav på växtskyddstransitering ska tillämpas på motsvarande sätt när det gäller de växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i enlighet med artiklarna 49.1, 49.2, 50.1 och 50.2 med avseende på växtskyddstransitering genom skyddade zoner.

Artikel 54 Växter, växtprodukter och andra föremål som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling och utställningar

Genom undantag från förbuden och kraven i artiklarna 49.3 och 50.3 ska artikel 46 gälla med avseende på de växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i enlighet med artiklarna 49.1, 49.2, 50.1 och 50.2 med avseende på införsel till och förflyttning inom de skyddade zonerna av de växter, växtprodukter och andra föremål som används för vetenskapliga ändamål, försök, sorturval, förädling och utställningar.

Avsnitt 3 Åtgärder med avseende på växter, växtprodukter och andra föremål

Artikel 55 Allmänna krav på förpackningar och fordon

1.           Förpackningsmaterial som används för växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i de genomförandeakter som antas i enlighet med artiklarna 27.1, 27.2, 29.1, 29.2, 40.1, 41.1, 41.2, 47.1, 49.1 och 50.1 och som förflyttas till eller inom unionens territorium ska vara fritt från EU-karantänsskadegörare.

Detsamma ska gälla fordon som transporterar sådana växter, växtprodukter och andra föremål.

2.           Förpackningsmaterialet som avses i punkt 1, utom träförpackningsmaterial, ska täcka växter, växtprodukter och andra föremål på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för spridning av EU-karantänsskadegörare, när de förflyttas till eller inom unionens territorium.

De fordon som avses i punkt 1 ska, i tillämpliga fall, vara täckta eller förslutna på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för spridning av EU-karantänsskadegörare, när de förflyttas till eller inom unionens territorium.

3.           Punkterna 1 och 2 ska tillämpas på skyddade zoner också vad gäller den berörda karantänsskadegöraren för skyddad zon.

Artikel 56 Utnämning av karantänsstationer

1.           Medlemsstaterna ska på sitt territorium utnämna karantänsstationer för växter, växtprodukter och andra föremål och skadedjur, eller ge tillstånd till användning av utsedda karantänsstationer i andra medlemsstater, på villkor att dessa stationer uppfyller de krav som anges i punkt 2.

På begäran kan den behöriga myndigheten dessutom utse en anläggning till karantänsstation på villkor att den uppfyller de krav som fastställs i punkt 2.

2.           Karantänsstationer ska uppfylla följande villkor:

a)      De ska fysiskt isolera de växter, växtprodukter och andra föremål som hålls i karantän och garantera att de inte kan användas eller avlägsnas från dessa stationer utan den behöriga myndighetens samtycke.

b)      Om den verksamhet som bedrivs vid karantänsstationerna gäller växter, växtprodukter eller andra föremål, ska de erbjuda ändamålsenlig växt- eller inkubationsförhållanden som gör att dessa växter, växtprodukter och andra föremål kan utveckla tecken eller symptom på karantänsskadegörare.

c)      De ska ha ytor av slätt och ogenomträngligt material som möjliggör effektiv rengöring och sanering.

d)      De ska ha ytor som är resistenta mot nedbrytning och angrepp orsakade av insekter och andra leddjur.

e)      De ska ha system för bevattning, avlopp och ventilation som utesluter överföring eller utsläpp av karantänsskadegörare.

f)       De ska ha system för sterilisering, desinfektion eller destruktion av angripna växter, växtprodukter och andra föremål, avfall och utrustning innan dessa avlägsnas från stationerna.

g)      De ska tillhandahålla skyddskläder och skoskydd.

h)      De ska, om så krävs, ha system för sanering av personal och besökare vid stationens utgång.

i)       Det ska finnas en beskrivning av stationernas uppgifter och de villkor på vilka dessa ska utföras.

j)       Tillräckligt stor och väl kvalificerad, utbildad och erfaren personal ska finnas tillgänglig.

3.           På begäran ska medlemsstaterna förse kommissionen och övriga medlemsstater med en förteckning över de karantänsstationer som utsetts på deras territorium.

Artikel 57 Drift av karantänsstationer

1.           Den ansvarige för karantänsstationen ska se till att stationen och dess omedelbara omgivning är fri från karantänsskadegörare.

Om en sådan skadegörare påträffas, ska den ansvarige för den berörda karantänsstationen vidta lämpliga åtgärder. Behörig myndighet ska informeras om förekomsten och de åtgärder som vidtagits.

2.           Den ansvarige för karantänsstationen ska se till att personal och besökare bär skyddskläder och skoskydd samt i tillämpliga fall får genomgå sanering när de lämnar stationen.

3.           Den ansvarige för karantänsstationen ska föra register över följande punkter:

a)      De anställda.

b)      Besökare som får tillträde till stationen.

c)      De växter, växtprodukter och andra föremål som levereras till eller lämnar stationen.

d)      Ursprungsorten för dessa växter, växtprodukter och andra föremål.

e)      Iakttagelser rörande förekomst av skadegörare på sådana växter, växtprodukter och andra föremål.

Uppgifterna ska bevaras i tre år.

Artikel 58 Tillsyn av karantänsstationer och återkallande av utnämning

1.           Den behöriga myndigheten ska minst en gång om året utföra granskningar eller inspektioner av karantänsstationerna, för att kontrollera huruvida dessa stationer uppfyller de villkor som anges i artikel 56.2 och artikel 57.

2.           Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål återkalla den utnämning som avses i artikel 56.1 om

a)      en granskning eller inspektion tyder på att karantänsstationen inte uppfyller de villkor som avses i artikel 56.2 eller artikel 57, eller

b)      den ansvarige för karantänsstationen inte i tid vidtar lämpliga och ändamålsenliga korrigerande åtgärder.

Artikel 59 Växter, växtprodukter och andra föremål som släpps ur karantän

1.           Växter, växtprodukter och andra föremål får lämna karantänsstationerna, med tillstånd från de behöriga myndigheterna, endast om det kan bekräftas att de är fria från EU-karantänsskadegörare, eller, i förekommande fall, karantänsskadegörare för skyddad zon.

2.           Behöriga myndigheter kan ge tillstånd till förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål från karantänsstationerna till andra karantänsstationer, eller till någon annan plats, endast om åtgärder vidtas för att garantera att ingen EU-karantänsskadegörare, eller, i förekommande fall, karantänsskadegörare för skyddad zon, sprids inom det berörda området.

Artikel 60 Förflyttning från unionens territorium

1.           När förflyttning av en växt, växtprodukt eller annat föremål från unionen regleras genom ett växtskyddsavtal med ett tredjeland, ska denna förflyttning överensstämma med avtalet.

2.           Om förflyttning av en växt, växtprodukt eller annat föremål från unionen inte regleras av något växtskyddsavtal med ett tredjeland, ska förflyttningen ske i enlighet med växtskyddsbestämmelserna i det tredjeland till vilket växten, växtprodukten eller annat föremål ska förflyttas.

3.           Om förflyttning av en växt, växtprodukt eller annat föremål från unionen varken styrs av ett växtskyddsavtal med ett tredjeland eller växtskyddsbestämmelser i det tredjeland till vilket växten, växtprodukten eller det andra föremål ska förflyttas, ska de bestämmelser om förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom unionens territorium som anges i den förteckning som avses i artikel 41.1 och 41.2 tillämpas.

Dessa bestämmelser ska emellertid inte gälla när de avser en växtskadegörare som uppfyller något av följande villkor:

a)      Det medges av detta tredjeland att den förekommer i landet och att den inte befinner sig under officiell kontroll.

b)      Det kan rimligen antas att den inte uppfyller kriterierna för en karantänsskadegörare med avseende på landets territorium.

Kapitel V Registrering av professionella aktörer och spårbarhet

Artikel 61 Officiellt register över professionella aktörer

1.           Den behöriga myndigheten ska föra och uppdatera ett register över de professionella aktörer som bedriver verksamheterna i andra stycket inom den berörda medlemsstatens territorium och som omfattas av ett av följande led:

a)      De är professionella aktörer vars verksamheter avser växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av en genomförandeakt som föreskrivs i artikel 27.1, 27.2, 27.3, 29.1, 29.2, 29.3, 40.1, 41.1, 41.2, 47.1, 49.1 eller 50.1, eller som omfattas av bestämmelserna i artikel 43.1, 43.2, 44.1, 45.1, 51, 52 eller 53.

b)      De är professionella aktörer i den mening som avses i artikel 3.6 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law].

Denna punkt ska tillämpas på följande verksamheter:

a)      Plantering.

b)      Odling.

c)      Produktion.

d)      Införsel till unionens territorium.

e)      Förflyttning inom unionens territorium.

f)       Utförsel från unionens territorium.

g)      Produktion och/eller tillhandahållande på marknaden i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law].

h)      Försäljning genom distansavtal.

Registret ska kallas registret. Professionella aktörer som registrerats enligt första stycket a och b ska kallas registrerade aktörer.

2.           En professionell aktör får registreras i en behörig myndighets register mer än en gång, förutsatt att varje registrering är kopplad till olika sådana verksamhetsplatser, gemensamma lagerutrymmen eller distributionscentraler som avses i artikel 62.2 d. För var och en av dessa registreringar ska förfarandet i artikel 62 tillämpas.

3.           Punkt 1 ska inte tillämpas på en professionell aktör som omfattas av ett eller flera av följande led:

a)      Aktören levererar endast små kvantiteter växter, växtprodukter och andra föremål till slutanvändare på andra sätt än via försäljning genom distansavtal, varvid innebörden av små kvantiteter beror på vilka växter, växtprodukter och andra föremål det rör sig om.

b)      Aktörens professionella verksamhet som avser växter, växtprodukter och andra föremål är begränsad till transport av sådana växter, växtprodukter eller andra föremål för en annan professionell aktörs räkning.

c)      Aktörens professionella verksamhet avser endast transport av alla slags föremål med användning av träförpackningsmaterial.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om fastställande av ett eller flera av följande:

a)      Ytterligare kategorier av professionella aktörer som ska undantas från tillämpningen av punkt 1, om registreringen skulle innebära en oproportionerlig administrativ börda för dem i förhållande till den växtskyddsrisk som är förknippad med deras yrkesverksamhet.

b)      Särskilda krav för registrering av vissa kategorier av professionella aktörer.

c)      Den övre gränsen för små kvantiteter av specifika växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i första stycket a.

Artikel 62 Registreringsförfarande

1.           Professionella aktörer som omfattas av artikel 61.1 första stycket a eller b ska lämna in en ansökan till de behöriga myndigheterna för upptagande i registret.

2.           Ansökan ska innehålla följande:

a)      Den professionella aktörens namn, adress och kontaktuppgifter.

b)      En redogörelse för den professionella aktörens avsikt att utöva var och en av de verksamheter som avses i artikel 61.1 gällande växter, växtprodukter och andra föremål.

c)      En redogörelse för den professionella aktörens avsikt att utöva var och en av följande verksamheter:

i)        Utfärdande av växtpass för växter, växtprodukter och andra föremål, i enlighet med artikel 79.1.

ii)       Anbringande av den märkning på träförpackningsmaterial som avses i artikel 91.1.

iii)      Annan attestering, i enlighet med artikel 93.1.

iv)      Utfärdande av officiella etiketter för växtförökningsmaterial, i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material].

d)      Adress till de verksamhetsplatser, gemensamma lagerutrymmen och distributionscentraler som används av den professionella aktören i den berörda medlemsstaten för att bedriva de verksamheter som avses i artikel 61.1 för registreringsändamål.

e)      Släkten och arter av de växter och växtprodukter och, eventuellt, typ av andra föremål, som berörs av den professionella aktörens verksamhet.

3.           De behöriga myndigheterna ska registrera en professionell aktör om ansökan om registrering innehåller uppgifterna i punkt 2.

4.           Registrerade professionella aktörer ska, vid behov, lämna in en ansökan om uppdatering av de uppgifter som avses i punkt 2 a, d och e samt de redogörelser som avses i punkt 2 b och c.

5.           Om den behöriga myndigheten får kännedom om att den registrerade aktören inte längre bedriver verksamheterna i artikel 61.1 eller att den registrerade aktören har lämnat in en ansökan som inte längre uppfyller kraven i punkt 2, ska den begära att aktören uppfyller dessa krav omedelbart eller inom en viss tidsperiod.

Om den registrerade aktören inte uppfyller kraven inom den tidsfrist som fastställts av den behöriga myndigheten, ska den behöriga myndigheten återkalla den aktörens registrering.

Artikel 63 Registrets innehåll

Registret ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 62.2 a, b, d och e liksom följande:

a)           Det officiella registreringsnumret.

b)           Den tvåbokstavskod som anges i standarden ISO 3166-1-alpha-2[31] för den medlemsstat i vilken den professionella aktören är registrerad.

c)           En uppgift om huruvida den professionella aktören har bemyndigats för var och en av de verksamheter som avses i artikel 62.2 c.

Artikel 64 Tillgång till information i de officiella registren

1.           Den medlemsstat som för registret ska på begäran låta de övriga medlemsstaterna eller kommissionen ta del av informationen i registret.

2.           Den medlemsstat som för registret ska på begäran låta professionella aktörer ta del av den information som avses i artikel 63, med undantag av den information som avses i artikel 62.2 d och e.

Artikel 65 Spårbarhet

1.           En professionell aktör till vilken växter, växtprodukter eller andra föremål levereras som omfattas av förbud, krav eller villkor enligt artiklarna 40.1, 41.1, 41.2, 44.1, 44.3, 45.1, 46.1, 46.3, 47.1, 49.1, 49.2, 50.1, 50.2, 52, 53 och 54 ska föra ett register över varje växt, växtprodukt eller annat föremål som levererats, så att aktören kan identifiera de levererande professionella aktörerna.

2.           En professionell aktör som levererar växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av förbud, krav eller villkor enligt artiklarna 40.1, 41.1, 41.2, 44.1, 44.3, 45.1, 46.1, 46.3, 47.1, 49.1, 49.2, 50.1, 50.2, 52, 53 och 54 ska föra ett register som gör det möjligt för aktören att för varje växt, växtprodukt eller annat föremål som levererats, identifiera de mottagande professionella aktörerna.

3.           Professionella aktörer ska föra de register som avses i punkterna 1 och 2 under tre år från och med det datum då växten, växtprodukten eller det andra föremålet i fråga levererades till eller av dem.

4.           De ska på begäran överlämna informationen i de register som avses i punkterna 1 och 2 till de behöriga myndigheterna.

5.           Punkterna 1–4 ska inte tillämpas på de professionella aktörer som avses i artikel 61.3 b.

Artikel 66 Förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom en professionell aktörs verksamhetsplatser

1.           Professionella aktörer ska ha inrättat system och förfaranden för spårbarhet som gör det möjligt att identifiera förflyttningar av deras växter, växtprodukter och andra föremål inom de egna verksamhetsplatserna.

Första stycket ska inte tillämpas på de professionella aktörer som avses i artikel 61.3 b.

2.           På begäran ska den behöriga myndigheten få ta del av den information om förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom dessa verksamhetsplatser som registrerats genom de system och förfaranden som avses i punkt 1.

Kapitel VI Certifiering av växter, växtprodukter och andra föremål

Avsnitt 1 sundhetscertifikat som krävs för införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium

Artikel 67 Sundhetscertifikat för införsel till unionens territorium

1.           Ett sundhetscertifikat för införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium ska vara ett dokument, utfärdat av ett tredjeland, som uppfyller villkoren i artikel 71, har det innehåll som anges i del A i bilaga V, eller, i förekommande fall, i del B i bilaga V, och som intygar att växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i fråga uppfyller samtliga följande krav:

a)      De är fria från EU-karantänsskadegörare.

b)      De uppfyller bestämmelserna i artikel 37.1 rörande förekomst av EU-kvalitetsskadegörare på växter för plantering.

c)      De uppfyller de krav som avses i artikel 41.1 och 41.2.

d)      De uppfyller, i tillämpliga fall, bestämmelser som har antagits med stöd av de bestämmelser som antagits i enlighet med artiklarna 27.1, 27.2 och 29.1.

2.           I förekommande fall ska det under rubriken ”Tilläggsdeklaration” i sundhetscertifikatet, i överensstämmelse med de genomförandeakter som antagits i enlighet med artiklarna 41.1, 41.2, 50.1 och 50.2, anges vilket specifikt krav som är uppfyllt, om det finns flera möjliga alternativ. Det ska hänvisas till det berörda alternativ som fastställs i dessa akter.

3.           I förekommande fall ska det i sundhetscertifikatet anges att växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i fråga är förenliga med växtskyddsåtgärder som enligt artikel 42 erkänts som likvärdiga med kraven i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 41.2.

4.           Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om ändring av delarna A och B i bilaga V för att anpassa dessa till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och utvecklingen av internationella standarder.

Artikel 68 Växter, växtprodukter och andra föremål för vilka sundhetscertifikat krävs

1.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, upprätta en förteckning över de växter, växtprodukter och andra föremål, samt respektive tredjeland som är ursprungs- eller avsändarland, för vars införsel till unionens territorium sundhetscertifikat krävs.

Förteckningen ska innehålla

a)      de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i del B.I i bilaga V till direktiv 2000/29/EG,

b)      de växter, växtprodukter och andra föremål för vilka krav avseende införsel till unionens territorium har antagits i enlighet med artiklarna 27.1 och 29.1,

c)      fröer angivna i enlighet med artikel 37.2,

d)      de växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i enlighet med artikel 41.1 och 41.2.

Leden a–d ska dock inte tillämpas om den akt som antagits i enlighet med artikel 27.1, 29.1 eller 41.1 och 41.2 kräver bevis på efterlevnad i form av en officiell märkning, enligt artikel 91.1, eller annan officiell attestering, enligt artikel 93.1.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

2.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1 i följande fall:

a)      Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som anges i den genomförandeakten inte är i överensstämmelse med punkt 1 b, c eller d.

b)      Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som inte anges i den akten är i överensstämmelse med punkt 1 b, c eller d.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

3.           Kommissionen får, i en genomförandeakt, ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1, i enlighet med de principer som anges i avsnitt 2 i bilaga IV, om det finns en risk för att en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som inte anges i den akten är värd för en EU-karantänsskadegörare, eller om det inte längre föreligger någon sådan risk för en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som anges i den akten.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

4.           Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 ska det inte krävas sundhetscertifikat för de växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av artiklarna 44, 45, 46 och 70.

Artikel 69 Växter, växtprodukter och andra föremål för vars införsel till en skyddad zon sundhetscertifikat krävs

1.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, upprätta en förteckning över de växter, växtprodukter och andra föremål, samt respektive tredjeland som är ursprungs- eller avsändarland, för vilka sundhetscertifikat krävs för att de ska få föras in i vissa skyddade zoner från respektive tredjeland, utöver de fall som avses i artikel 68.1, 68.2 och 68.3.

Förteckningen ska innehålla

a)      de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i del B.II i bilaga V till direktiv 2000/29/EG,

b)      de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i enlighet med artikel 50.1 eller 50.2.

Leden a och b ska dock inte tillämpas om den akt som antagits i enlighet med artikel 50.1 eller 50.2 kräver bevis på efterlevnad i form av en officiell märkning, enligt artikel 91.1, eller annan officiell attestering, enligt artikel 93.1.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

2.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1 i följande fall:

a)      Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som anges i den genomförandeakten inte är i överensstämmelse med punkt 1 b.

b)      Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som inte anges i den akten är i överensstämmelse med punkt 1 b.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

3.           Kommissionen får, i en genomförandeakt, ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1, i enlighet med de principer som anges i avsnitt 2 i bilaga IV, om det finns en risk för att en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som inte anges i den akten är värd för respektive karantänsskadegörare för skyddad zon, eller om det inte längre föreligger någon sådan risk för en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som anges i den akten.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

4.           Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3, ska det inte krävas sundhetscertifikat för de växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av artiklarna 52, 53, 54 och 70.

Artikel 70 Undantag för resenärers bagage, användare av posttjänster och internetkunder

1.           Små kvantiteter av specifika växter, växtprodukter och andra föremål från ett tredjeland får undantas från det krav på sundhetscertifikat som anges i artiklarna 68.1 och 69.1, om de uppfyller samtliga följande villkor:

a)      De förs in till unionens territorium i resenärers personliga bagage, försändelser efter försäljning genom distansavtal till slutanvändare (nedan kallade internetkunder) eller i försändelser som levereras genom posttjänster till slutanvändare.

b)      De är inte avsedda att användas i yrkesmässiga eller kommersiella syften.

c)      De förtecknas i enlighet med punkt 2.

Detta undantag ska inte gälla växter för plantering, andra än fröer.

2.           Kommissionen, ska genom genomförandeakter, förteckna de växter, växtprodukter och andra föremål som avses i punkt 1 och de berörda tredjeländerna, och fastställa den maximala kvantitet, beroende på vad som är lämpligt, av de växter, växtprodukter och andra föremål i fråga som ska omfattas av undantaget i den punkten, liksom, vid behov, en eller flera av riskhanteringsåtgärderna enligt avsnitt 1 bilaga IV.

Förteckningen, maximikvantiteten i fråga och, vid behov, riskhanteringsåtgärderna ska fastställas på grundval av den växtskyddsrisk som är förknippad med små kvantiteter av dessa växter, växtprodukter och andra föremål, i enlighet med de kriterier som anges i avsnitt 2 i bilaga IV.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3 i denna förordning.

Artikel 71 Villkor som ett sundhetscertifikat ska uppfylla

1.           Den behöriga myndigheten ska endast godkänna ett sundhetscertifikat som åtföljer växter, växtprodukter eller andra föremål som ska föras in från ett tredjeland, om innehållet i certifikatet överensstämmer med del A i bilaga V. Om växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen ska föras in från ett tredjeland där de inte har sitt ursprung, ska den behöriga myndigheten endast godkänna ett sundhetscertifikat som överensstämmer med del B i bilaga V.

Den ska inte godta sundhetscertifikatet om den tilläggsdeklaration som avses i artikel 67.2, i tillämpliga fall, inte finns med eller inte är korrekt, och om den redogörelse som avses i artikel 67.3, i tillämpliga fall, inte finns med.

2.           Den behöriga myndigheten ska endast godkänna ett sundhetscertifikat om det uppfyller följande krav:

a)      Det är utfärdat på minst ett av unionens officiella språk.

b)      Det riktar sig till unionen eller en av dess medlemsstater.

c)      Det har inte utfärdats tidigare än 14 dagar före det datum då de växter, växtprodukter eller andra föremål som certifikatet avser lämnar det tredjeland i vilket certifikatet utfärdats.

3.           När det gäller ett tredjeland som är part i IPPC ska den behöriga myndigheten endast godkänna sundhetscertifikat som utfärdats av den officiella nationella växtskyddsmyndigheten i det tredjelandet eller, på dess ansvar, av en tjänsteman som är tekniskt kvalificerad och bemyndigad av den officiella nationella växtskyddsmyndigheten.

4.           När det gäller ett tredjeland som inte är part i IPPC ska den behöriga myndigheten endast godkänna sundhetscertifikat som utfärdats av de behöriga myndigheterna i enlighet med nationella bestämmelser i det tredjelandet som anmälts till kommissionen. Via det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, ska kommissionen underrätta medlemsstaterna och aktörerna, i enlighet med artikel 131 a i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls], om de anmälningar som inkommit.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om komplettering av de villkor för godkännande som avses i första stycket, för att garantera certifikatens tillförlitlighet.

5.           Elektroniska sundhetscertifikat ska endast godtas om de lämnas via, eller genom elektroniskt utbyte med, det datoriserade informationshanteringssystem som avses i artikel 130 i förordning (EG) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

Artikel 72 Ogiltigförklarande av sundhetscertifikat

1.           Om ett sundhetscertifikat har utfärdats i enlighet med artikel 67.1, 67.2 och 67.3 och den berörda behöriga myndigheten konstaterar att de villkor som avses i artikel 71 inte är uppfyllda, ska den ogiltigförklara sundhetscertifikatet och se till att det inte längre åtföljer berörda växter, växtprodukter eller andra föremål. I sådana fall ska den behöriga myndigheten vidta någon av de åtgärder som anges i artikel 64.3 i förordning (EU) nr.../.... {>[Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] när det gäller dessa växter, växtprodukter eller andra föremål.

2.           Via det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och övriga medlemsstater när ett sundhetscertifikat har ogiltigförklarats i enlighet med punkt 1.

Det tredjeland som utfärdat sundhetscertifikatet ska också underrättas.

Avsnitt 2 Växtpass som krävs för förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom unionens territorium

Artikel 73 Växtpass

Ett växtpass ska vara en officiell etikett för förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom unionens territorium och, i förekommande fall, till och inom skyddade zoner, som intygar efterlevnad av alla krav som fastställs i artikel 80 och, när det gäller införsel till skyddade zoner, artikel 81, och har det innehåll och format som fastställs i artikel 78.

Artikel 74 Växter, växtprodukter och andra föremål för vilka växtpass krävs för förflyttning inom unionens territorium

1.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, upprätta en förteckning över de växter, växtprodukter och andra föremål för vilka växtpass krävs för förflyttning inom unionens territorium.

Förteckningen ska innehålla följande:

a)      Alla växter för plantering, andra än fröer.

b)      De växter, växtprodukter och andra föremål som anges i del A.I i bilaga V till direktiv 2000/29/EG.

c)      De växter, växtprodukter och andra föremål för vilka krav har antagits i enlighet med artikel 27.1, 27.2, 27.3, 29.1, 29.2 eller 29.3 för förflyttning inom unionens territorium.

d)      Fröer angivna i enlighet med artikel 37.2.

e)      De växter, växtprodukter och andra föremål som anges i enlighet med artikel 41.1 och 41.2.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

2.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1 i följande fall:

a)      Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som inte anges i den akten överensstämmer med punkt 1 c, d eller e.

b)      Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som anges i den genomförandeakten inte överensstämmer med punkt 1 c, d eller e.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.3.

3.           Kommissionen får, i en genomförandeakt, ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1, i enlighet med principerna i avsnitt 2 i bilaga IV, om det finns en risk för att en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som inte anges i den akten är värd för en EU-karantänsskadegörare eller om det inte längre föreligger någon sådan risk för en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som anges i den akten.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

4.           Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3, ska det inte krävas växtpass för de växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av artiklarna 44, 45, 46 och 70.

Artikel 75 Växter, växtprodukter och andra föremål för vilka växtpass krävs för införsel till och förflyttning inom skyddade zoner

1.           Kommissionen ska, i en genomförandeakt, upprätta en förteckning över de växter, växtprodukter och andra föremål för vilka växtpass krävs för införsel till vissa skyddade zoner.

Förteckningen ska innehålla

a)      de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i del A.II i bilaga V till direktiv 2000/29/EG,

b)      övriga växter, växtprodukter och andra föremål som anges i enlighet med artikel 50.2.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

2.           Kommissionen får, i en genomförandeakt, ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1 i följande fall:

a)      Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som inte anges i den akten överensstämmer med punkt 1 b.

b)      Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som anges i den genomförandeakten inte överensstämmer med punkt 1 a eller b.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 99.2.

3.           Kommissionen får, i en genomförandeakt, ändra den genomförandeakt som avses i punkt 1, i enlighet med principerna i avsnitt 2 i bilaga IV, om det finns en risk för att en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som inte anges i den akten är värd för respektive karantänsskadegörare för skyddad zon, eller om det inte längre föreligger någon sådan risk för en växt, växtprodukt eller ett annat föremål som anges i den akten.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

4.           Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3, ska det inte krävas växtpass för de växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av artiklarna 52, 53, 54 och 70.

Artikel 76 Undantag för slutanvändare

Det ska inte krävas växtpass för förflyttning av små kvantiteter växter, växtprodukter eller andra föremål till slutanvändare, varvid innebörden av små kvantiteter beror på vilka växter, växtprodukter och andra föremål det rör sig om.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om fastställande av den övre gränsen för små kvantiteter av specifika växter, växtprodukter eller andra föremål.

Artikel 77 Undantag för förflyttning inom och mellan en professionell aktörs verksamhetsplatser

Det ska inte krävas växtpass för förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom och mellan verksamhetsplatser som tillhör samma professionella aktör.

Artikel 78 Växtpassets innehåll och format

1.           Växtpasset ska utgöras av en tydlig etikett som ska vara tryckt på lämpligt underlag, förutsatt att växtpasset hålls åtskilt från andra uppgifter eller etiketter som också kan återfinnas på det underlaget.

Växtpasset ska vara tydligt läsbart och outplånligt.

2.           Växtpasset för förflyttning inom unionens territorium ska innehålla de uppgifter som anges i del A i bilaga VI.

Växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon ska innehålla de uppgifter som anges i del B i bilaga VI.

3.           När det gäller växter för plantering som produceras eller tillhandahålls på marknaden, i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publication, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], som utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material i den mening som avses i artikel 10 i den förordningen, ska växtpasset, i tydlig form, inbegripas i den officiella etikett som tagits fram i enlighet med artikel 22 i den förordningen eller, i tillämpliga fall, det stambrev som utfärdats i enlighet med artikel 122.1 i den förordningen.

När denna punkt tillämpas ska växtpasset för förflyttning inom unionens territorium innehålla de uppgifter som anges i del C i bilaga VI.

När denna punkt tillämpas ska växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon innehålla de uppgifter som anges i del D i bilaga VI.

4.           Kommissionen ska ha befogenhet att, i enlighet med artikel 98, anta delegerade akter om ändring av delarna A, B, C och D i bilaga VI, för att, i förekommande fall, anpassa dessa delar till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

5.           Inom ett år från och med denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen, genom genomförandeakter, anta formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon, när det gäller de växtpass som avses i punkt 2 första och andra styckena och i punkt 3 andra och tredje styckena. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

När vissa växters, växtprodukters eller andra föremåls beskaffenhet så kräver, kan specifika storleksspecifikationer fastställas för dem.

Artikel 79 Bemyndigade professionella aktörers och behöriga myndigheters utfärdande

1.           Växtpass ska utfärdas av registrerade aktörer som, i enlighet med artikel 84, bemyndigats av de behöriga myndigheterna att utfärda växtpass (nedan kallade bemyndigade aktörer) under de behöriga myndigheternas tillsyn.

Bemyndigade aktörer får utfärda växtpass endast för de växter, växtprodukter eller andra föremål som de ansvarar för.

2.           Växtpass får dock utfärdas av de behöriga myndigheterna om en registrerad aktör så begär.

3.           Bemyndigade aktörer får endast utfärda växtpass i sådana verksamhetsplatser, gemensamma lagerutrymmen och distributionscentraler som avses i artikel 62.2 d.

Artikel 80 Grundläggande krav för växtpass för förflyttning inom unionens territorium

Växtpass ska utfärdas för förflyttning inom unionens territorium för växter, växtprodukter eller andra föremål endast om de uppfyller följande krav:

a)           De är fria från EU-karantänsskadegörare.

b)           De uppfyller bestämmelserna i artikel 37.1 rörande förekomst av EU-kvalitetsskadegörare på växter för plantering.

c)           De uppfyller de krav som avses i artikel 41.1 och 41.2.

d)           De uppfyller, i tillämpliga fall, bestämmelser som har antagits med stöd av de bestämmelser som antagits i enlighet med artiklarna 27.1, 27.2, 29.1 och 29.2.

e)           De överensstämmer, i tillämpliga fall, med åtgärder som antagits av de behöriga myndigheterna för utrotning av EU-karantänsskadegörare i enlighet med artikel 16.1 och för utrotning av växtskadegörare som preliminärt klassificeras som EU-karantänsskadegörare i enlighet med artikel 28.1.

Artikel 81 Grundläggande krav för växtpass för förflyttning till och inom en skyddad zon

1.           Växtpass ska utfärdas för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon för växter, växtprodukter och andra föremål endast om de uppfyller samtliga krav i artikel 80, och dessutom följande krav:

a)      De är fria från respektive karantänsskadegörare för skyddad zon.

b)      De uppfyller de krav som avses i artikel 50.1 och 50.2.

2.           När artikel 33.2 tillämpas ska det växtpass som avses i punkt 1 inte utfärdas.

Artikel 82 Undersökning för växtpass

1.           Det får endast utfärdas växtpass för växter, växtprodukter och andra föremål om en noggrann undersökning i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 har visat att de uppfyller kraven i artikel 80, och, i tillämpliga fall, artikel 81.

Växter, växtprodukter och andra föremål kan antingen undersökas var för sig eller också genom att representativa prover undersöks. Undersökningen ska också omfatta förpackningsmaterialet för växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen.

2.           Undersökningen ska genomföras av den bemyndigade aktören eller, i tillämpliga fall enligt artikel 79.2, av de behöriga myndigheterna.

3.           Undersökningen ska uppfylla följande villkor:

a)      Den ska utföras frekvent, på lämpliga tidpunkter och med hänsyn till de risker som föreligger.

b)      Den ska utföras i de verksamhetsplatser, gemensamma lagerutrymmen och distributionscentraler som avses i artikel 62.2 d.

c)      Den ska utgöras av en okulär besiktning och, när det finns misstanke om förekomst av en EU-karantänsskadegörare eller, när det gäller en skyddad zon, karantänsskadegöraren för skyddad zon i fråga, genom provtagning och testning.

Undersökningen ska äga rum utan att det påverkar tillämpningen av eventuella särskilda krav på undersökningar eller åtgärder som antagits i enlighet med artikel 27.1, 27.2 eller 27.3, artikel 29.1, 29.2 eller 29.3, artikel 41.1 och 41.2 samt artikel 50.1 och 50.2.

4.           Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om detaljerade bestämmelser för okulär besiktning, provtagning och testning, samt frekvens och tidpunkt för de undersökningar som avses i punkterna 1, 2 och 3, med avseende på specifika växter, växtprodukter och andra föremål, och på grundval av de särskilda växtskyddsrisker som de kan medföra. Undersökningarna ska, vid behov, avse vissa växter för plantering som hör till de kategorier som avses i artikel 12.1 i förordning (EU) nr …/…(Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material) och ska, vid behov, även avse de uppgifter som anges i del D i bilaga II till den förordningen.

Om kommissionen antar en sådan delegerad akt för specifika växter för plantering, och dessa växter för plantering omfattas av certifieringssystem i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material], ska respektive undersökningar kombineras inom ett enda certifieringssystem.

Vid antagandet av de delegerade akterna ska kommissionen beakta den tekniska och vetenskapliga kunskapen och utvecklingen.

Artikel 83 Anbringande av växtpass

Växtpass ska anbringas av de bemyndigade aktörerna, eller, i tillämpliga fall i enlighet med artikel 79.2, av de behöriga myndigheterna, på varje parti av berörda växter, växtprodukter och andra föremål innan dessa förflyttas inom unionens territorium, i enlighet artikel 74, eller till eller inom en skyddad zon, i enlighet med artikel 75. Om sådana växter, växtprodukter eller andra föremål förflyttas i en förpackning, bunt eller behållare, ska växtpasset anbringas på denna förpackning, bunt eller behållare.

Artikel 84 Bemyndigande för professionella aktörer att utfärda växtpass

1.           Den behöriga myndigheten ska bemyndiga en professionell aktör att utfärda växtpass (nedan kallat bemyndigandet att utfärda växtpass) om aktören uppfyller följande villkor:

a)      Aktören besitter de kunskaper som behövs för att genomföra de undersökningar som avses i artikel 82 när det gäller EU-karantänsskadegörare, karantänsskadegörare för skyddad zon och EU-kvalitetsskadegörare som kan påverka berörda växter, växtprodukter och andra föremål, liksom när det gäller tecken på förekomst av sådana växtskadegörare och symtom som orsakas av dem, metoder för att förhindra sådana växtskadegörares förekomst och spridning och metoder för att utrota dem.

b)      Aktören har inrättat system och förfaranden för att kunna fullgöra sina skyldigheter när det gäller spårbarhet enligt artiklarna 65 och 66.

2.           Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om kvalifikationskrav som måste uppfyllas av professionella aktörer för att uppfylla villkoren i punkt 1 a.

Artikel 85 Skyldigheter för bemyndigade aktörer

1.           Om en bemyndigad aktör har för avsikt att utfärda ett växtpass ska aktören identifiera och övervaka de moment i produktionsprocessen och de moment i samband med förflyttningen av växter, växtprodukter och andra föremål som är kritiska vad gäller efterlevnaden av de bestämmelser som antagits i enlighet med artiklarna 27.1, 27.2, 27.3, 29.1, 29.2, 29.3, 37.1, 41.3, 80 och 82, och, i tillämpliga fall, artiklarna 33.2, 50.3 och 81.

Den ska föra register med uppgifter om identifiering och övervakning av dessa moment.

2.           Den bemyndigade aktör som avses i punkt 1 ska ge lämplig utbildning till den personal som deltar i de undersökningar som avses i artikel 82, så att personalen har de kunskaper som krävs för att utföra undersökningarna.

Artikel 86 Riskhanteringsplaner för växtskydd

1.           Den behöriga myndigheten får, på lämpligt sätt, godkänna bemyndigade aktörers riskhanteringsplaner för växtskydd innehållande de åtgärder som genomförs av de aktörerna för att fullgöra skyldigheterna i artikel 85.1.

2.           Riskhanteringsplanen för växtskydd ska, vid behov och i form av instruktioner, omfatta åtminstone följande:

a)      Den information som krävs enligt artikel 62.2 för registrering av den bemyndigade aktören.

b)      Den information som krävs enligt artiklarna 65.3 och 66.1 avseende växters, växtprodukters och andra föremåls spårbarhet.

c)      En beskrivning av den bemyndigade aktörens produktionsprocesser och verksamheter vad gäller förflyttning och försäljning av växter, växtprodukter och andra föremål.

d)      En analys av de kritiska moment som avses i artikel 85.1 och de åtgärder som vidtagits av den bemyndigade aktören för att minska de växtskyddsrisker som är förknippade med dessa kritiska moment.

e)      Befintliga förfaranden och åtgärder som kommer att vidtas vid misstanke om eller fynd av karantänsskadegörare, registrering av dessa misstankar eller fynd, och registrering av de åtgärder som vidtagits.

f)       Roller och ansvarsområden för den personal som medverkar till de anmälningar som avses i artikel 9.1, de undersökningar som avses i artikel 82.1 och utfärdandet av växtpass i enlighet med artiklarna 79.1, 88.1, 88.2 och 89.

g)      Utbildning för den personal som avses i led f.

3.           Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om ändring av den information som avses i punkt 2.

Artikel 87 Återkallande av bemyndigande

1.           Om den behöriga myndigheten får kännedom om att en bemyndigad aktör inte uppfyller kraven i artikel 82.1, 82.2, 82.3, 82.4 eller 84.1, eller att en växt, växtprodukt eller ett annat föremål för vilken den professionella aktören har utfärdat växtpass inte uppfyller kraven i artikel 80 eller, i tillämpliga fall, artikel 81, ska myndigheten utan dröjsmål vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den bristande efterlevnaden av bestämmelserna inte fortsätter.

2.           Om den behöriga myndigheten har vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 1, utom att återkalla bemyndigandet att utfärda växtpass, och den bristande efterlevnaden fortsätter, ska myndigheten utan dröjsmål återkalla bemyndigandet.

Artikel 88 Ersättning av ett växtpass

1.           En bemyndigad aktör som har mottagit ett parti växter, växtprodukter, eller andra föremål för vilka växtpass har utfärdats eller den behöriga myndighet som agerar på en professionell aktörs begäran, får utfärda ett nytt växtpass för det partiet, som ersätter det växtpass som ursprungligen utfärdades för partiet, under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda.

2.           Om ett parti växter, växtprodukter eller andra föremål för vilka ett växtpass har utfärdats delas upp i två eller flera partier, ska den bemyndigade aktör som ansvarar för dessa nya partier, eller den behöriga myndighet som agerar på en professionell aktörs begäran, utfärda växtpass för varje nytt parti som blir resultatet av uppdelningen, under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda. Dessa växtpass ska ersätta det växtpass som utfärdats för det ursprungliga partiet.

Om två partier för vilka var sitt växtpass har utfärdats kombineras till ett enda parti, ska den bemyndigade aktör som ansvarar för det nya partiet, eller den behöriga myndighet som agerar på en professionell aktörs begäran, utfärda ett växtpass för det partiet. Det växtpasset ska ersätta de växtpass som utfärdats för de ursprungliga partierna, under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda.

3.           Ett sådant växtpass som avses i punkterna 1 och 2 får endast utfärdas om följande villkor är uppfyllda:

(a) Växternas, växtprodukternas eller de andra föremålens identitet garanteras.

(b) Växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i fråga fortsätter att uppfylla de krav som avses i artiklarna 80 och 81.

4.           Om ett växtpass utfärdas i enlighet med punkt 1 eller 2 ska den undersökning som avses i artikel 82.1 inte krävas.

5.           Efter det att ett växtpass som avses i punkterna 1 och 2 ersatts ska den berörda bemyndigade aktören behålla det ersatta växtpasset i tre år.

Om ett växtpass utfärdas av den behöriga myndigheten för att ersätta ett växtpass ska den professionella aktör på vars begäran det utfärdas behålla det ersatta växtpasset i tre år.

Artikel 89 Växtpass som ersätter sundhetscertifikat

1.           Om det till unionens territorium från ett tredjeland förs in växter, växtprodukter eller andra föremål för vilka växtpass krävs för förflyttning inom unionens territorium, i enlighet med de genomförandeakter som avses i artiklarna 74.1 och 75.1, ska, genom undantag från artikel 82, ett sådant växtpass utfärdas om kontrollerna enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] av införseln av respektive växt, växtprodukt eller annat föremål har genomförts med tillfredsställande resultat.

2.           Efter utfärdandet av ett sådant växtpass som avses i punkt 1 ska den bemyndigade aktör som utfärdar växtpasset, i tillämpliga fall, behålla sundhetscertifikatet i tre år.

När artikel 95.2 c tillämpas ska sundhetscertifikatet ersättas av en bestyrkt kopia.

Artikel 90 Skyldighet att avlägsna växtpasset

1.           Den professionella aktör som innehar ett parti växter, växtprodukter eller andra föremål ska avlägsna växtpasset från det partiet, om aktören får kännedom om att något av kraven i artiklarna 78–82, 84 och 85 inte är uppfyllt.

De professionella aktören ska ogiltigförklara växtpasset genom att dra en klart synlig och outplånlig diagonal röd linje över det.

2.           Om den professionella aktören underlåter att uppfylla punkt 1, ska de behöriga myndigheterna avlägsna växtpasset från partiet i fråga och ogiltigförklara växtpasset genom att dra en klart synlig och outplånlig diagonal röd linje över det.

3.           Om punkterna 1 och 2 tillämpas ska den berörda professionella aktören behålla det ogiltigförklarade växtpasset i tre år.

4.           Om punkterna 1 och 2 tillämpas ska den berörda professionella aktören informera den bemyndigade aktör eller den behöriga myndighet som utfärdat det ogiltigförklarade växtpasset.

5.           Medlemsstaterna ska, via det system för elektronisk anmälan som avses i artikel 97, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater när ett växtpass har avlägsnats och ogiltigförklarats i enlighet med punkt 2.

Avsnitt 3 Annan attestering

Artikel 91 Märkning av träförpackningsmaterial

1.           Den märkning som visar att träförpackningsmaterial har behandlats mot EU-karantänsskadegörare och karantänsskadegörare för skyddad zon, i överensstämmelse med en metod som fastställts enligt artikel 27.1, 27.2, 29.1, 29.2, 41.1, 41.2, 50.1 eller 50.2, ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga VII.

2.           Kommissionen ska ha befogenhet att, i enlighet med artikel 98, anta delegerade akter om ändring av bilaga VII för att anpassa märkningen till utvecklingen av internationella standarder.

3.           Märkningen får endast appliceras av en professionell aktör som bemyndigats i enlighet med artikel 92.

4.           Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta formatspecifikationer för den märkning som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

Artikel 92 Bemyndigande för och tillsyn över professionella aktörer som applicerar märkningen på träförpackningsmaterial inom unionens territorium

1.           Ett bemyndigande att applicera den märkning som avses i artikel 91.3 ska beviljas en registrerad aktör, förutsatt att aktören uppfyller följande villkor:

a)      Aktören besitter nödvändiga kunskaper för att utföra den behandling av träförpackningsmaterial som krävs enligt de akter som avses i artikel 91.1.

b)      Aktören driver lämpliga anläggningar för att utföra behandlingen (nedan kallade behandlingsanläggningar).

Kommissionen ska ha befogenhet att, i enlighet med artikel 98, anta delegerade akter om ändring av kraven för bemyndigande, om så behövs på grund av utvecklingen av vetenskaplig och teknisk kunskap.

Bemyndigandet ska beviljas av den behöriga myndigheten efter ansökan.

2.           Genom undantag från punkt 1, kan det bemyndigande som avses i den punkten beviljas om den registrerade aktören uppfyller samtliga följande villkor när det gäller märkning av träförpackningsmaterial som endast består av behandlat trä:

a)      Aktören använder uteslutande trä från behandlingsanläggningar som drivs av en registrerad aktör som bemyndigats i enlighet med punkt 1.

b)      Aktören ser till att det trä som används för det ändamålet kan spåras tillbaka till dessa behandlingsanläggningar.

c)      Aktören använder uteslutande trä som avses i led a och som åtföljs av ett växtpass, i tillämpliga fall i enlighet med artiklarna 27.1, 27.2, 29.1, 29.2, 41.1, 41.2, 50.1 och 50.2.

3.           Den behöriga myndigheten ska utöva tillsyn över de professionella aktörer som bemyndigats i enlighet med punkt 1, för att kontrollera och säkerställa att de behandlar och märker träförpackningsmaterial i enlighet med artikel 91.1 och uppfyller villkoren i punkterna 1 och 2.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om komplettering av de krav som fastställs i denna punkt när det gäller den behöriga myndighetens tillsyn över professionella aktörer.

4.           Om den behöriga myndigheten får kännedom om att en professionell aktör inte uppfyller de krav som avses i punkterna 1, 2 eller 3 ska myndigheten utan dröjsmål vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den bristande efterlevnaden av dessa bestämmelser inte fortsätter.

Om den behöriga myndigheten har vidtagit sådana åtgärder, utom att återkalla det bemyndigande som avses i punkt 1, och den bristande efterlevnaden fortsätter ska myndigheten utan dröjsmål återkalla det bemyndigande som avses i punkt 1.

Artikel 93 Annan attestering än märkning av träförpackningsmaterial

1.           Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om vilka uppgifter som ska ingå i specifika officiella attesteringar för växter, växtprodukter eller andra föremål, utom träförpackningsmaterial, som krävs enligt tillämpliga internationella standarder som bevis på genomförandet av åtgärder som antagits i enlighet med artikel 27.1, 27.2, 29.1, 29.2, 41.1, 41.2, 50.1 eller 50.2.

2.           Dessa delegerade akter får också innehålla krav i fråga om ett eller flera av följande:

a)      Bemyndigande för professionella aktörer att utfärda officiella attester enligt punkt 1.

b)      Den behöriga myndighetens tillsyn över de professionella aktörer som bemyndigats i enlighet med led a.

c)      Återkallande av det bemyndigande som avses i led a.

3.           Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta formatspecifikationer för de attesteringar som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

Avsnitt 4 export av växter, växtprodukter och andra föremål från unionens territorium

Artikel 94 Sundhetscertifikat för export

1.           När det för export av växter, växtprodukter eller andra föremål från unionens territorium till ett tredjeland krävs sundhetscertifikat enligt bestämmelserna i det tredjelandet (nedan kallat sundhetscertifikat för export), ska ett sådant certifikat utfärdas av den behöriga myndigheten på begäran av den professionella aktör som innehar de växter, växtprodukter eller andra föremål som ska exporteras.

2.           Sundhetscertifikatet för export ska utfärdas förutsatt att den tillgängliga informationen är tillräcklig för att styrka att kraven i det berörda tredjelandet är uppfyllda. Denna information kan, i förekommande fall, härröra från ett eller flera av följande underlag:

a)      Ett växtpass enligt artikel 73 som åtföljer växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i fråga.

b)      Den märkning av träförpackningsmaterial som avses i artikel 91.1 eller den attestering som avses i artikel 93.1.

c)      Den information som finns med i det intyg inför export som avses i artikel 96.

d)      Den officiella information som finns med i det sundhetscertifikat som avses i artikel 67, om växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i fråga har förts in till unionens territorium från ett tredjeland.

e)      Officiella inspektioner och officiell provtagning och testning av växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i fråga.

3.           Sundhetscertifikatet för export ska innehålla de uppgifter som anges i del A i bilaga VIII.

4.           Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om ändring av del A i bilaga VIII för att anpassa denna del till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och utvecklingen av internationella standarder.

5.           Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta formatspecifikationer för det sundhetscertifikat som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

6.           Elektroniska sundhetscertifikat för export ska endast vara giltiga om de lämnas via, eller genom elektroniskt utbyte med, det datoriserade informationshanteringssystem som avses i artikel 130 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

Artikel 95 Sundhetscertifikat för återexport

1.           Om en växt, växtprodukt eller ett annat föremål har sitt ursprung i ett tredjeland och har förts in till unionens territorium från det tredjelandet, eller ett annat tredjeland, kan ett sundhetscertifikat för återexport utfärdas i stället för sundhetscertifikatet för export.

Sundhetscertifikatet för återexport ska utfärdas av den behöriga myndigheten på begäran av den professionella aktör som innehar den växt, växtprodukt eller det andra föremål som ska exporteras.

2.           Sundhetscertifikatet för återexport ska utfärdas förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)      Växten, växtprodukten eller det andra föremålet i fråga har inte odlats, producerats eller bearbetats i den medlemsstat från vilken export till det berörda tredjelandet sker.

b)      Växten, växtprodukten eller det andra föremålet i fråga har inte varit utsatt för någon risk för angrepp av karantänsskadegörare, som förtecknats som sådana av det tredjeland som är destinationsland, under lagringen i den medlemsstat från vilken export till det tredjelandet ska ske.

c)      I förekommande fall fästs det sundhetscertifikat som åtföljer växten, växtprodukten eller det andra föremålet i fråga från ursprungstredjelandet, eller en bestyrkt kopia av detta, vid sundhetscertifikatet för återexport.

3.           Bestämmelserna i artikel 94.2, om tillräcklig information för att styrka att kraven i det berörda tredjelandet är uppfyllda, ska tillämpas på motsvarande sätt.

4.           Sundhetscertifikatet för återexport ska innehålla de uppgifter som anges i del B i bilaga VIII.

5.           Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om ändring av del B i bilaga VIII för att anpassa denna del till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och utvecklingen av internationella standarder.

6.           Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta formatspecifikationer för det sundhetscertifikat som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

7.           Elektroniska sundhetscertifikat för återexport ska endast vara giltiga om de lämnas via, eller genom elektroniskt utbyte med, det datoriserade informationshanteringssystem som avses i artikel 130 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

Artikel 96 Intyg inför export

1.           Den medlemsstat från vilken de växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 94.1 exporteras och den medlemsstat i vilken växterna, växtprodukterna och de andra föremålen har odlats, producerats eller bearbetats ska utbyta information som är nödvändig för att sundhetscertifikatet för export utan dröjsmål ska kunna utfärdas.

2.           Det informationsutbyte som avses i punkt 1 ska utgöras av ett harmoniserat dokument (nedan kallat intyg inför export), i vilket den medlemsstat där växterna, växtprodukterna och de andra föremålen har odlats, producerats eller bearbetats, intygar att växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen uppfyller specifika växtskyddskrav i fråga om ett eller flera av följande:

a)      Frånvaro av särskilda växtskadegörare i de berörda växterna, växtprodukterna eller andra föremålen.

b)      Ursprunget för de berörda växterna, växtprodukterna eller andra föremålen.

c)      De växtskyddsförfaranden som tillämpas på produktion eller bearbetning av de berörda växterna, växtprodukterna eller andra föremålen.

3.           Intyget inför export ska, på den professionella aktörens begäran, utfärdas av den medlemsstat i vilken växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen har odlats, producerats eller bearbetats, medan dessa finns inom den berörda professionella aktörens verksamhetsplatser.

4.           Intyget inför export ska åtfölja de berörda växterna, växtprodukterna och andra föremålen under deras förflyttning inom unionens territorium, såvida inte informationen i intyget utbyts mellan de berörda medlemsstaterna på elektronisk väg.

5.           Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 98, om innehållet i intyget inför export.

6.           Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta formatspecifikationer för intyget inför export. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 99.3.

Kapitel VII Kommissionens stödåtgärder

Artikel 97 Inrättande av elektroniska anmälningssystem

1.           Kommissionen ska inrätta ett elektroniskt system för medlemsstaternas inlämning av anmälningar.

Systemet ska vara anslutet till och kompatibelt med det datoriserade informationshanteringssystem som avses i artikel 130.1 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

2.           Om anmälan gäller förekomst av en växtskadegörare i växter, växtprodukter eller andra föremål som förs in i, som officiellt presenteras för införsel till eller som förflyttas inom unionens territorium, ska den anmälan som avses i punkt 1 innehålla en hänvisning till de berörda växterna, växtprodukterna och andra föremålen, typen av bristande efterlevnad och de åtgärder som vidtagits.

Om anmälan avser förekomst av en växtskadegörare inom en medlemsstats territorium, utom i växter, växtprodukter eller andra föremål som förs in i, som officiellt presenteras för införsel till eller som förflyttas inom unionens territorium, ska den anmälan som avses i punkt 1 innehålla en hänvisning till de berörda växterna, växtprodukterna och de andra föremålen, växtskadegörarens namn samt plats och GPS-koordinater för förekomsten liksom de åtgärder som vidtagits.

Kapitel VIII Slutbestämmelser

Artikel 98 Delegeringens utövande

1.           Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.           Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.2, 7.1, 7.2, 8.6, 11.3, 20, 22.3, 25.4, 30, 32.4, 34.1, 38, 44.2, 45.3, 46.6, 48, 61.3, 67.4, 71.4, 76, 78.4, 82.4, 84.2, 86.3, 91.2, 92.1, 92.3, 93.1, 94.4, 95.5 och 96.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med det att denna förordning trätt i kraft.

3.           Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.2, 7.1, 7.2, 8.6, 11.3, 20, 22.3, 25.4, 30, 32.4, 34.1, 38, 44.2, 45.3, 46.6, 48, 61.3, 67.4, 71.4, 76, 78.4, 82.4, 84.2, 86.3, 91.2, 92.1, 92.3, 93.1, 94.4, 95.5 och 96.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.           Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.           En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.2, 7.1, 7.2, 8.6, 11.3, 20, 22.3, 25.4, 30, 32.4, 34.1, 38, 44.2, 45.3, 46.6, 48, 61.3, 67.4, 71.4, 76, 78.4, 82.4, 84.2, 86.3, 91.2, 92.1, 92.3, 93.1, 94.4, 95.5 och 96.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 99 Kommittéförfarande

1.           Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder som inrättats genom artikel 58.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.           När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.

3.           När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.

4.           När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 100 Påföljder

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den ... [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation], och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.

Artikel 101 Upphävanden

1.           Direktiv 2000/29/EG ska upphöra att gälla.

Följande akter ska också upphöra att gälla:

a)      Direktiv 69/464/EEG.

b)      Direktiv 69/466/EEG.

c)      Direktiv 74/647/EEG.

d)      Direktiv 93/85/EEG.

e)      Direktiv 98/57/EG.

f)       Direktiv 2007/33/EG.

2.           Hänvisningar till dessa upphävda akter ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IX.

Artikel 102 Ändring av förordning (EU) nr […]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

Förordning (EU) nr [....]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] ska ändras på följande sätt:

1.           I artikel 1 ska led e ersättas med följande:

”e)     om skyddsåtgärder mot växtskadegörare,”

2.           I artikel 17.1 ska leden a, b och c ersättas med följande:

”a)     Åtgärder för att utrota en växtskadegörare från ett angripet område som de behöriga myndigheterna vidtagit enligt artiklarna 16.1, 27.1 och 29.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [...]/[...] [om skyddsåtgärder mot växtskadegörare]*.

b)      Åtgärder för att innesluta en prioriterad växtskadegörare som förtecknas i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr […]/[…]*, mot vilken unionen har antagit inneslutningsåtgärder i enlighet med artikel 27.2 eller 29.2 i den förordningen, i ett angripet område varifrån den prioriterade växtskadegöraren inte kan utrotas, när åtgärderna är nödvändiga för att skydda unionens territorium mot ytterligare spridning av växtskadegöraren. Åtgärderna ska avse utrotning av växtskadegöraren i den buffertzon som omger det angripna området om dess förekomst påvisats i denna buffertzon.

c)      Förebyggande åtgärder som vidtagits mot spridningen av en prioriterad växtskadegörare som förtecknas i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr […]/[…]*, mot vilken unionsåtgärder har antagits i enlighet med artikel 27.3 eller 29.3 i den förordningen, om dessa åtgärder är nödvändiga för att skydda unionens territorium mot ytterligare spridning av den prioriterade växtskadegöraren.

*          EUT L …, ……, s. …” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

3.           Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)      I första stycket ska leden a och b ersättas med följande:

”a)     Åtgärderna gäller EU-karantänsskadegörare som inte har någon känd förekomst inom unionens territorium och som förtecknas i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr [...]/[...]*.

b)      Åtgärderna gäller prioriterade växtskadegörare som förtecknas i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr [...]/[...]*.

c)       Åtgärderna gäller växtskadegörare som inte förtecknas som EU-karantänsskadegörare, men som omfattas av en åtgärd som kommissionen antagit i enlighet med artikel 29.1 i förordning (EU) nr [...]/[...]*.

*          EUT L …, ……, s. …” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

b)      Andra stycket ska ersättas med följande:

”För åtgärder som uppfyller villkoret i första stycket c ska bidraget inte täcka kostnader som uppkommit efter det att den åtgärd som kommissionen antagit i enlighet med artikel 29.1 i förordning (EU) nr […]/[…] upphört att gälla*.

*          EUT L …, ……, s. …” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

4.           Artikel 19.1 ska ändras på följande sätt:

a)      Följande led ska införas som led ca efter led c:

”ca)  

Kostnader som medlemsstaterna ådragit sig för ersättning till de aktörer som avses i artikel 2.7 a, b och c i förordning (EU) nr […]/[…]* för värdet på de förstörda växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av de åtgärder som avses i artikel 16 i samma förordning, vad gäller prioriterade växtskadegörare som förtecknas i enlighet med artikel 6.2 i den förordningen.

*          EUT L …, ……, s. …” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

b)      Led d ska ersättas med följande:

”d)     I exceptionella och vederbörligen motiverade fall, med beaktande av åtgärdernas mervärde för unionen, kostnader för att vidta andra nödvändiga åtgärder än de som avses i leden a–ca, förutsatt att dessa åtgärder fastställs i det bidragsbeslut som avses i artikel 35.3.”

c)      Följande stycke ska läggas till som andra stycke:

”Vid tillämpningen av första stycket ca får ersättningen inte överstiga marknadsvärdet av växterna, växtprodukterna eller andra föremål omedelbart innan de förstördes och det eventuella restvärdet ska dras av från ersättningen.”

5.           Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)      I första stycket ska leden a och b ersättas med följande:

”a)     De gäller EU-karantänsskadegörare som inte har någon känd förekomst inom unionens territorium och som förtecknas i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr [...]/[...]*.

b)      De gäller prioriterade växtskadegörare som förtecknas i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr [...]/[...]*.

c)       De gäller växtskadegörare som inte förtecknas som EU-karantänsskadegörare, men som omfattas av en åtgärd som kommissionen antagit i enlighet med artikel 29.1 i förordning (EU) nr [...]/[...]*.

*          EUT L …, ……, s. …” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

c)      Tredje stycket ska ersättas med följande:

”För åtgärder som uppfyller villkoret i första stycket c ska bidraget inte täcka kostnader som uppkommit efter det att den åtgärd som kommissionen antagit i enlighet med artikel 29.1 i förordning (EU) nr […]/[…] har upphört att gälla*.

*          EUT L …, ……, s. …” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

Artikel 103 Ikraftträdande och tillämpning

1.           Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [Office of Publications please insert date counting 36 months from the entry into force].

2.           Artikel 97.2 ska tillämpas från och med den dag då de system som avses i artikel 97.1 har inrättats.

3.           De akter som avses i artikel 101.1 a, d, e och f ska upphöra att gälla den 31 december 2021. Om bestämmelserna i de akterna står i strid med bestämmelserna i denna förordning ska bestämmelserna i denna förordning gälla.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                    På rådets vägnar

Ordföranden                                                  Ordföranden

BILAGA I

Territorier avseende vilka, vid tillämpning av denna förordning, hänvisningar till tredjeländer ska läsas som hänvisningar till tredjeländer och till dessa territorier, och avseende vilka hänvisningar till unionens territorium ska läsas som hänvisningar till unionens territorium utom dessa territorier enligt artikel 1.2

Territorier tillhörande

1.           Guadeloupe,

2.           Franska Guyana,

3.           Martinique,

4.           Réunion,

5.           Saint-Martin,

6.           Mayotte,

7.           Ceuta,

8.           Melilla,

9.           Kanarieöarna.

BILAGA II

Kriterier för klassificering av växtskadegörare med hänsyn till den risk de medför för unionens territorium

Avsnitt 1  kriterier för att identifiera växtskadegörare som klassificeras som karantänsskadegörare enligt artiklarna 3, 7.1 och 28.2

1.           Identifiering av växtskadegöraren

Växtskadegöraren ska vara entydigt taxonomiskt identifierad eller också ska den ha visat sig ge entydiga symtom och vara överförbar.

Växtskadegöraren ska taxonomiskt vara identifierad på artnivå eller, alternativt, en högre eller lägre taxonomisk nivå, där den taxonomiska nivån är vetenskapligt relevant på grundval av virulens, spektrum av värdorganismer eller samspel med vektorer.

2.           Växtskadegörarens förekomst inom territoriet i fråga

Ett eller flera av följande förhållanden ska föreligga:

a)      Växtskadegöraren har ingen känd förekomst inom territoriet i fråga.

b)      Växtskadegöraren har ingen känd förekomst inom territoriet i fråga, utom i en begränsad del av det.

c)      Växtskadegöraren har ingen känd förekomst inom territoriet i fråga, med undantag för sällsynta, oregelbundna, isolerade och tillfälliga förekomster.

Om led b eller c är tillämpligt ska växtskadegöraren anses ha begränsad utbredning.

3.           Växtskadegörarens förmåga till introduktion, etablering och spridning i territoriet i fråga

a)      Förmåga till introduktion

Växtskadegöraren ska anses ha förmåga att introduceras i territoriet i fråga eller, om den redan förekommer där, i den del av territoriet där den har begränsad utbredning (nedan kallat hotat område), antingen genom naturlig spridning eller om samtliga följande villkor är uppfyllda:

i)        Växtskadegöraren är, när det gäller växter, växtprodukter eller andra föremål som förflyttas till territoriet i fråga, knuten till dessa växter, växtprodukter och andra föremål inom det territorium där de har sitt ursprung eller varifrån de förflyttas till territoriet i fråga.

ii)       Växtskadegöraren överlever under transport eller lagring.

iii)      Växtskadegöraren kan överföras till en lämplig värdväxt, växtprodukt eller ett annat föremål inom territoriet i fråga.

b)      Förmåga till etablering

Växtskadegöraren ska anses ha förmåga att fortleva under överskådlig framtid (nedan kallat etablering) i territoriet i fråga eller, om den redan förekommer där, i den del av territoriet där den har begränsad utbredning, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

i)        Det finns värdar för växtskadegöraren och, i tillämpliga fall, vektorer för överföring av växtskadegöraren.

ii)       De avgörande miljöfaktorerna är gynnsamma för växtskadegöraren och, i tillämpliga fall, för dess vektor, vilket gör att den kan överleva perioder av klimatstress och fullborda sin livscykel.

iii)      De odlingsmetoder och bekämpningsåtgärder som tillämpas inom territoriet är gynnsamma för den.

iv)      Växtskadegörarens överlevnadsstrategi, reproduktionsstrategi, genetiska anpassningsförmåga och dess minsta livskraftiga populationsstorlek gynnar dess etablering.

c)      Förmåga till spridning

Växtskadegöraren ska anses ha förmåga till territoriell spridning i territoriet i fråga eller, om den redan förekommer där, i den del av territoriet där den har begränsad utbredning, om ett eller flera av följande villkor är uppfyllt:

i)        Miljön är lämplig för växtskadegörarens naturliga spridning.

ii)       Det finns inte tillräckliga hinder för växtskadegörarens naturliga spridning.

iii)      Varor eller transportmedel möjliggör växtskadegörarens förflyttning.

iv)      Växtskadegörarens värdar och, i tillämpliga fall, vektorer förekommer där.

v)       Växtskadegörarens naturliga fiender och antagonister förekommer inte eller har inte tillräcklig förmåga att stoppa växtskadegöraren.

4.           Potentiell ekonomisk, social och ekologisk påverkan

Växtskadegörarens introduktion, etablering och spridning i territoriet i fråga eller, om den redan förekommer där, i den del av territoriet där den har begränsad utbredning, ska ha oacceptabel ekonomisk, social och/eller ekologisk påverkan på det territoriet eller den del av territoriet där den har begränsad utbredning, i fråga om en eller flera av följande aspekter:

a)      Skördeförluster med avseende på avkastning och kvalitet.

b)      Kostnader för bekämpningsåtgärder.

c)      Kostnader för återplantering och förluster på grund av att ersättningsgrödor måste odlas.

d)      Effekter på befintliga produktionsmetoder.

e)      Effekter på gatuträd, parker och offentliga och privata grönområden.

f)       Effekter på inhemska växter, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

g)      Effekter på andra växtskadegörares etablering, spridning och påverkan, på grund av att den berörda växtskadegöraren kan fungera som vektor för andra växtskadegörare.

h)      Förändringar av producenternas kostnader eller behov av insatsvaror, bland annat kostnader för bekämpning liksom för utrotning och inneslutning.

i)       Effekter på producenternas vinster på grund av förändringar i produktionskostnader, avkastning eller prisnivåer.

j)       Förändringar av inhemsk eller utländsk konsumentefterfrågan på en produkt till följd av kvalitetsförändringar.

k)      Effekter på den inhemska marknaden, exportmarknaden och de priser som betalas, inbegripet effekter på tillträdet till exportmarknaden och sannolikheten för att växtskyddsrestriktioner införs av handelspartner.

l)       Resurser som krävs för ytterligare forskning och rådgivning.

m)     Ekologiska och andra oönskade effekter av bekämpningsåtgärder.

n)      Effekter på Natura 2000-områden eller andra skyddade områden.

o)      Förändringar i ett ekosystems ekologiska processer, struktur, stabilitet eller andra förhållanden, inbegripet följdeffekter på växtarter, erosion, grundvattennivå, brandfaror och näringsämnenas kretslopp.

p)      Kostnader för återställande av miljön.

q)      Effekter på livsmedelstrygghet.

r)       Effekter på sysselsättning.

s)       Effekter på vattenkvalitet, rekreation, turism, betesmarker, jakt och fiske.

När det gäller leden a–g ska direkta effekter på värdar i det hotade området beaktas. Effekterna ska bedömas med beaktande av värdarternas utbredningsområde och på grundval av typ, omfattning och frekvens av de skador som värdarterna drabbas av.

När det gäller leden h–s ska indirekta effekter inom och utanför det hotade området beaktas.

Avsnitt 2  kriterier för att identifiera EU-karantänsskadegörare som klassificeras som prioriterade växtskadegörare enligt artiklarna 6.1 och 7.2

En EU-karantänsskadegörare ska anses ha mest allvarlig ekonomisk, social eller ekologisk påverkan på unionens territorium, om dess introduktion, etablering och spridning överensstämmer med en eller flera av följande punkter:

a)           Ekonomisk påverkan: Växtskadegöraren har potential att orsaka stora förluster i fråga om de direkta och indirekta effekter som avses i avsnitt I.4 när det gäller grödor för vilka värdet av den totala årsproduktionen inom unionens territorium uppgår till minst 1 miljard euro.

b)           Social påverkan: Växtskadegöraren har potential att orsaka en eller flera av följande effekter:

i)       En betydande minskning av sysselsättningen inom den berörda jordbruks-, trädgårdsodlings- eller skogsbrukssektorn.

ii)       Risker för livsmedelstrygghet och livsmedelssäkerhet.

iii)      Förlust av, eller permanenta omfattande skador på, viktiga trädslag som växer eller odlas inom unionens territorium.

c)           Miljöpåverkan: Växtskadegöraren har potential att orsaka en eller flera av följande effekter:

i)       Effekter på arter och livsmiljöer som förtecknas i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter[32] och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar[33].

ii)       Stora och varaktiga ökningar av användningen av växtskyddsmedel på de berörda grödorna.

Avsnitt 3 kriterier för en preliminär bedömning för att identifiera växtskadegörare som preliminärt klassificeras som EU-karantänsskadegörare och som kräver tillfälliga åtgärder enligt artiklarna 21.1, 28.1, 29.1 och 30

underavsnitt 1 kriterier för en preliminär bedömning för att identifiera växtskadegörare som preliminärt klassificeras som EU-karantänsskadegörare och som kräver tillfälliga åtgärder enligt artikel 28

1.           Identifiering av växtskadegöraren

Växtskadegöraren ska uppfylla det kriterium som anges i avsnitt 1.1.

2.           Växtskadegörarens förekomst inom medlemsstatens territorium

Växtskadegöraren har ingen tidigare känd förekomst inom en medlemsstats territorium. Enligt den information som medlemsstaten har tillgång till har växtskadegöraren inte heller någon tidigare känd förekomst inom unionens territorium eller också anses den uppfylla villkoren avsnitt 1.2 b eller c i fråga om unionens territorium.

3.           Sannolikhet för att växtskadegöraren etablerar sig och sprider sig inom unionens territorium eller specifika delar av unionens territorium där den inte förekommer

Enligt den information som medlemsstaten har tillgång till uppfyller växtskadegöraren de kriterier som anges i avsnitt 1.3 b och c i fråga om medlemsstatens territorium och, i den mån det är möjligt för medlemsstaten att bedöma detta, unionens territorium.

4.           Växtskadegörarens potentiella ekonomiska, sociala och ekologiska påverkan

Enligt den information som medlemsstaten har tillgång till skulle växtskadegöraren ha oacceptabel ekonomisk, social eller ekologisk påverkan inom medlemsstatens territorium och, i den mån det är möjligt för medlemsstaten att bedöma detta, unionens territorium, om växtskadegöraren skulle etablera sig och sprida sig inom det territoriet, när det gäller en eller flera av de aspekter som anges i avsnitt 1.4.

Påverkan ska utgöras av minst en av de direkta effekter som anges i avsnitt 1.4 a–g.

underavsnitt 2 kriterier för en preliminär bedömning för att identifiera växtskadegörare som preliminärt klassificeras som EU-karantänsskadegörare och som kräver tillfälliga åtgärder enligt artikel 29.1

1.           Identifiering av växtskadegöraren

Växtskadegöraren ska uppfylla det kriterium som anges i avsnitt 1.1.

2.           Växtskadegörarens förekomst inom unionens territorium

Växtskadegöraren har inte någon tidigare känd förekomst inom unionens territorium eller anses uppfylla de villkor som anges i avsnitt 1.2 b eller c i fråga om unionens territorium.

3.           Sannolikhet för att växtskadegöraren etablerar sig och sprider sig inom unionens territorium eller specifika delar av unionens territorium där den inte förekommer

Enligt de uppgifter som unionen har tillgång till uppfyller växtskadegöraren de kriterier som anges i avsnitt 1.3 b och c i fråga om unionens territorium.

4.           Växtskadegörarens potentiella ekonomiska, sociala och ekologiska påverkan

Enligt den information som unionen har tillgång till skulle växtskadegöraren ha oacceptabel ekonomisk, social och/eller ekologisk påverkan inom unionens territorium, om den skulle etablera sig och sprida sig inom detta territorium, när det gäller en eller flera av de aspekter som anges i avsnitt 1.4.

Påverkan ska utgöras av minst en av de direkta effekter som anges i avsnitt 1.4 a–g.

Avsnitt 4 kriterier för att identifiera växtskadegörare som klassificeras som EU-kvalitetsskadegörare enligt artiklarna 36 och 38

1.           Identifiering av växtskadegöraren

Växtskadegöraren ska uppfylla det kriterium som anges i avsnitt 1.1.

2.           Sannolikhet för att växtskadegöraren sprider sig inom unionens territorium

Växtskadegöraren ska enligt bedömningar främst spridas via specifika växter för plantering, snarare än via naturlig spridning eller förflyttning av växtprodukter eller andra föremål.

Bedömningen ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta följande aspekter:

a)      Det antal livscykler som växtskadegöraren genomgår på de berörda värdarna.

b)      Växtskadegörarens biologi, epidemiologi och överlevnad.

c)      Möjliga naturliga, människorelaterade eller andra överföringsvägar för växtskadegöraren till den berörda värden och överföringsvägarnas effektivitet, inbegripet spridningsmekanismer och spridningshastighet.

d)      Sekundära angrepp och överföring av växtskadegöraren från den berörda värden till andra växter och vice versa.

e)      Klimatfaktorer.

f)       Odlingsmetoder före och efter skörd.

g)      Jordtyper.

h)      Den berörda värdens mottaglighet och relevanta stadier hos värdväxterna.

i)       Förekomst av vektorer för växtskadegöraren.

j)       Förekomst av naturliga fiender och antagonister till växtskadegöraren.

k)      Förekomst av andra värdar som är mottagliga för växtskadegöraren.

l)       Växtskadegörarens förekomst inom unionens territorium

m)     Växternas avsedda användning.

2.           Växtskadegörarens potentiella ekonomiska, sociala och ekologiska påverkan

Växtskadegörarens angrepp på växter för plantering enligt punkt 2 ska ha en oacceptabel ekonomisk påverkan på den avsedda användningen av dessa växter i fråga om en eller flera av följande aspekter:

a)      Skördeförluster med avseende på avkastning och kvalitet.

b)      Extra kostnader för bekämpningsåtgärder.

c)      Extrakostnader för skörd och sortering.

d)      Kostnader för återplantering.

e)      Förluster på grund av att ersättningsgrödor måste odlas.

f)       Effekter på befintliga produktionsmetoder.

g)      Effekter på andra värdväxter på produktionsplatsen.

h)      Effekter på andra växtskadegörares etablering, spridning och påverkan, på grund av att den berörda växtskadegöraren kan fungera som vektor för dessa andra växtskadegörare.

i)       Effekter på producenternas kostnader eller behov av insatsvaror, bland annat kostnader för bekämpning liksom för utrotning och inneslutning.

j)       Effekter på producenternas vinster på grund av förändringar i produktionskostnader, avkastning eller prisnivåer.

k)      Förändringar av inhemsk eller utländsk konsumentefterfrågan på en produkt till följd av kvalitetsförändringar.

l)       Effekter på den inhemska marknaden, exportmarknaden och de priser som betalas.

m)     Sysselsättningseffekter.

När det gäller leden a–h ska direkta effekter på värdar i det hotade området beaktas. Effekterna ska bedömas på grundval av respektive skadas typ, omfattning och frekvens.

När det gäller leden i–m ska indirekta effekter inom och utanför det hotade området beaktas.

BILAGA III

Uppgifter för att identifiera växter för plantering som medför växtskyddsrisker för unionens territorium och som avses i artiklarna 47.2 och 48

Växter för plantering från tredjeländer bör anses medföra sannolika växtskyddsrisker för unionens territorium, enligt artikel 47.1, om de uppfyller minst tre av följande villkor, varav minst ett av de villkor som anges i punkt 1 a, b och c:

1.           Egenskaper hos växterna för plantering

a)      De tillhör ett växtsläkte eller en växtfamilj som man vet ofta är värd för växtskadegörare som regleras som karantänsskadegörare inom unionens territorium eller i tredjeländer.

b)      De tillhör ett växtsläkte eller en växtfamilj som man vet ofta är värd för polyfaga växtskadegörare eller monofaga växtskadegörare med känd stor påverkan på växtarter som odlas inom unionens territorium och som har stor ekonomisk, social eller ekologisk betydelse för unionens territorium.

c)      De tillhör ett växtsläkte eller en växtfamilj som man vet ofta hyser växtskadegörare utan att uppvisa tecken och symtom på sådana skadegörare eller med en latenstid på minst tre månader innan tecknen eller symtomen visar sig, vilket innebär att växtskadegörarnas förekomst hos dessa växter för plantering sannolikt inte kommer att upptäckas vid offentliga kontroller i samband med införsel till unionens territorium, utan provtagning och testning eller tillämpning av karantänsförfaranden.

d)      De odlas utomhus i de tredjeländer som är ursprungsländer.

e)      De behandlas inte med generiska växtskyddsmedel före eller under transporten.

f)       De omfattas inte av offentliga exportkontroller och certifiering i det tredjeland som är ursprungsland.

g)      De transporteras inte i slutna behållare eller förpackningar, eller när de transporteras på ett sådant sätt, kan försändelserna på grund av sin storlek inte öppnas i slutna verksamhetsplatser för offentlig kontroll vid införsel till unionens territorium.

2.           Ursprung för växterna för plantering

a)      De har sitt ursprung i, eller förflyttas från, ett tredjeland varifrån det ofta rapporteras att karantänsskadegörare påträffats som inte förtecknas i enlighet med artikel 5.2.

b)      De har sitt ursprung i, eller förflyttas från, ett tredjeland som inte är part i IPPC.

BILAGA IV

Åtgärder och principer för riskhantering i samband med växtskadegörare

Avsnitt 1 Åtgärder för riskhantering i samband med karantänsskadegörare som avses i artiklarna 16.1, 20, 24.2, 27.4, 28.1, 29.4, 40.2, 41.2, 44.3, 49.2 och 50.2

Riskhanteringen i samband med karantänsskadegörare ska omfatta en eller flera av följande åtgärder, beroende på vad som är lämpligt:

1.           Åtgärder som är inriktade på att förebygga och bekämpa angrepp på odlade och vilda växter

a)      Begränsningar vad gäller odlade växters identitet, beskaffenhet, ursprung, härstamning, proveniens och produktionshistoria.

b)      Begränsningar vad gäller odling, skörd och användning av växter.

c)      Begränsningar vad gäller användning av växtprodukter, verksamhetsplatser, mark, vatten, jord, växtmedier, anläggningar, maskiner, utrustning och andra föremål.

d)      Övervakning, okulär besiktning, provtagning och laboratorieundersökning av växter, växtprodukter, verksamhetsplatser, mark, vatten, jord, växtmedier, anläggningar, maskiner, utrustning och andra föremål med avseende på förekomsten av karantänsskadegörare.

e)      Övervakning av om en resistent växtart eller växtsort förlorar eller förändrar sin motståndskraft till följd av en förändring av karantänsskadegörarens sammansättning eller dess biotyp, patotyp, ras eller virulensgrupp.

f)       Fysikalisk, kemisk och biologisk behandling av växter, växtprodukter, verksamhetsplatser, mark, vatten, jord, växtmedier, anläggningar, maskiner, utrustning och andra föremål som angripits eller skulle kunna angripas av karantänsskadegörare.

g)      Destruktion av växter, växtprodukter och andra föremål som angripits eller skulle kunna angripas av karantänsskadegörare eller destruktion i förebyggande syfte.

h)      Informations-, datainsamlings-, kommunikations- och rapporteringsskyldigheter.

Vid tillämpning av led b kan åtgärderna omfatta krav vad gäller testning av växtarter och växtsorter med avseende på resistens mot karantänsskadegöraren i fråga och förtecknandet av växtarter och växtsorter som konstaterats vara resistenta mot den karantänsskadegöraren.

Vid tillämpning av led f kan åtgärderna inbegripa krav avseende följande:

a)      Registrering av, bemyndigande för och officiell tillsyn över professionella aktörer som utför den berörda behandlingen.

b)      Utfärdande av sundhetscertifikat, växtpass, etiketter eller annan officiell attestering för behandlade växter, växtprodukter eller andra föremål och anbringande av den märkning som avses i artikel 91.1 efter utförandet av behandlingen i fråga.

2.           Åtgärder som är inriktade på försändelser av växter, växtprodukter och andra föremål

a)      Begränsningar vad gäller växters, växtprodukters och andra föremåls identitet, beskaffenhet, ursprung, proveniens, härstamning, produktionsmetod, produktionshistoria och spårbarhet.

b)      Begränsningar vad gäller växters, växtprodukters och andra föremåls införsel, förflyttning, användning, hantering, bearbetning, förpackning, lagring, distribution och destination.

c)      Övervakning, okulär besiktning, provtagning och laboratorieundersökning av växter, växtprodukter och andra föremål med avseende på förekomst av karantänsskadegörare, bland annat genom karantänsförfaranden.

d)      Fysikalisk, kemisk och biologisk behandling och, i förekommande fall, destruktion av växter, växtprodukter och andra föremål som angripits eller skulle kunna angripas av karantänsskadegörare.

e)      Informations-, datainsamlings-, kommunikations- och rapporteringsskyldigheter.

Vid tillämpning av leden a–d kan åtgärderna inbegripa krav med hänsyn till följande:

a)      Utfärdande av sundhetscertifikat, växtpass, etiketter eller annan officiell attestering, inbegripet anbringande av den märkning som avses i artikel 91.1 för att intyga efterlevnad av de bestämmelser som avses i leden a–d.

b)      Registrering av, bemyndigande för och officiell tillsyn över professionella aktörer som utför den behandling som avses i led d.

3.           Andra åtgärder som är inriktade på andra överföringsvägar för karantänsskadegörare än försändelser av växter, växtprodukter eller andra föremål

a)      Begränsningar vad gäller införsel och förflyttning av karantänsskadegörare som utgör varor.

b)      Övervakning, okulär besiktning, provtagning och laboratorieundersökning samt, vid behov, destruktion av karantänsskadegörare som utgör varor.

c)      Begränsningar vad gäller växter, växtprodukter och andra föremål som medförs av resenärer.

d)      Övervakning, okulär besiktning, provtagning och laboratorieundersökning samt, vid behov, lämplig behandling eller destruktion av växter, växtprodukter och andra föremål som medförs av resenärer.

e)      Begränsningar vad gäller fordon, förpackningar och andra föremål som används vid transport av varor.

f)       Övervakning, okulär besiktning, provtagning och laboratorieundersökning samt, vid behov, lämplig behandling eller destruktion av fordon, förpackningar och andra föremål som används vid transport av varor.

g)      Informations-, datainsamlings-, kommunikations- och rapporteringsskyldigheter.

Avsnitt 2 Principer för riskhantering i samband med växtskadegörare som avses i artiklarna 16.1, 17.2, 27.4, 28.1, 29.4, 31.1, 37.5, 44.3, 47.2, 68.3, 69.3, 70.2, 74.3 och 75.3

Riskhanteringen i samband med EU-karantänsskadegörare, karantänsskadegörare för skyddad zon och EU-kvalitetsskadegörare ska överensstämma med följande principer:

1.           Nödvändighet

Åtgärderna för riskhantering i samband med en växtskadegörare ska tillämpas endast i de fall då åtgärderna är nödvändiga för att förhindra växtskadegörarens introduktion, etablering och spridning.

2.           Proportionalitet

De åtgärder som vidtas för riskhantering i samband med en växtskadegörare ska vara förenliga med den risk som växtskadegöraren medför och den skyddsnivå som krävs.

3.           Minimal påverkan

De åtgärder som vidtas för riskhantering i samband med en växtskadegörare ska utgöra de minst restriktiva åtgärder som står till buds och ska orsaka ett minimum av hinder för internationell rörlighet för människor, varor och transportmedel.

4.           Icke-diskriminering

De åtgärder som vidtas för riskhantering i samband med en växtskadegörare ska inte tillämpas på ett sådant sätt att de medför en godtycklig eller omotiverad diskriminering eller en förtäckt begränsning, särskilt av internationell handel. De får inte vara strängare för tredjeländer än de åtgärder som tillämpas för samma växtskadegörare om den förekommer inom unionens territorium, om tredjeländerna kan visa att de har samma växtskyddsstatus och tillämpar identiska eller likvärdiga växtskyddsåtgärder.

5.           Teknisk motivering

De åtgärder som vidtas för riskhantering i samband med en växtskadegörare ska vara tekniskt motiverade mot bakgrund av slutsatser som dragits genom lämplig riskanalys eller, i förekommande fall, genom annan jämförbar undersökning och bedömning av tillgängliga vetenskapliga uppgifter. Åtgärderna bör återspegla och, vid behov, ändras eller upphävas för att återspegla nya eller uppdaterade riskanalyser eller relevanta vetenskapliga uppgifter.

6.           Genomförbarhet

De åtgärder som vidtas för riskhantering i samband med en växtskadegörare bör vara sådana att åtgärdernas mål sannolikt uppnås.

BILAGA V

Innehåll i sundhetscertifikat för införsel till unionens territorium

DEL A Sundhetscertifikat för export enligt artikel 71.1

___________________________________________________________________________

Modell för sundhetscertifikat

                                                                                               Nr__________________________

Växtskyddsmyndigheten i__________________________________________________

TILL: växtskyddsmyndigheten (växtskyddsmyndigheterna) i___________________________

I. Beskrivning av försändelsen

Exportörens namn och adress:_______________________________________________

Mottagarens namn och adress:______________________________________________

Antal förpackningar och beskrivning av dessa:____________________________________

Särskiljande märkning:____________________________________________________

Ursprungsort:__________________________________________________________

Angivet transportmedel:___________________________________________________

Angivet införselställe:_____________________________________________________

Produktens namn och angiven kvantitet:________________________________________

Botaniskt namn:_______________________________________________________________

Härmed intygas att de växter, växtprodukter eller andra reglerade artiklar som beskrivs ovan har inspekterats och/eller testats enligt lämpliga officiella förfaranden och betraktas som fria från de karantänsskadegörare som den importerande konventionsparten har angett samt att de uppfyller den importerande konventionspartens gällande växtskyddskrav, inklusive bestämmelserna om reglerade icke-karantänsskadegörare.

De betraktas som i praktiken fria från andra växtskadegörare.*

II. Tilläggsdeklaration

[Skriv här]

III. Sanering och/eller desinfektion

Datum:_____________Behandling:__________Kemikalie (verksamt ämne):_______________

Behandlingstid och temperatur:______________________________________________

Koncentration:_________________________________________________________

Ytterligare information:____________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Ort för utfärdande:_________________________________

(Myndighetens stämpel) ___              Den bemyndigade tjänstemannens namn:________________

                                                         Datum:_____________________________________

                                                                                                          (Underskrift)

___________________________________________________________________________

Detta intyg ska inte medföra något ekonomiskt ansvar för ____________________ (växtskyddsmyndighetens namn) eller någon av dess tjänstemän eller företrädare.*

* Frivilligt tillägg

DEL B Sundhetscertifikat för återexport enligt artikel 71.1

___________________________________________________________________________

Modell för sundhetscertifikat för återexport

                                                                                               Nr__________________________

Växtskyddsmyndigheten i _____________________ (återexporterande konventionspart)

TILL: växtskyddsmyndigheten (växtskyddsmyndigheterna) i ____________ (importerande konventionspart(er))

I. Beskrivning av försändelsen

Exportörens namn och adress:_______________________________________________

Mottagarens namn och adress:______________________________________________

Antal förpackningar och beskrivning av dessa:_________________________________________

Särskiljande märkning:____________________________________________________

Ursprungsort:__________________________________________________________

Angivet transportmedel:___________________________________________________

Angivet införselställe:_____________________________________________________

Produktens namn och angiven kvantitet:________________________________________

Botaniskt namn:_______________________________________________________________

Härmed intygas att de växter, växtprodukter eller andra reglerade artiklar som beskrivs ovan __________ har importerats till (återexporterande konventionspart) _________ från _________ (ursprungskonventionspart) och omfattas av sundhetscertifikat nr _________, vars

* original || ¨ || * bestyrkta kopia || ¨

bifogas detta certifikat; att de är

*förpackade || ¨ || *omförpackade || ¨

i

* ursprungliga || ¨ || * nya || ¨

behållare; att de på grundval av

* det ursprungliga sundhetscertifikatet || ¨

och

* ytterligare inspektion || ¨

betraktas som förenliga med gällande växtskyddsföreskrifter i den importerande konventionsparten, och att de under lagringen i ____________ (återexporterande konventionspart) inte har utsatts för risk för angrepp eller smitta.

* Kryssa i lämpliga || || rutor.

II. Tilläggsdeklaration

[Skriv här]

III. Sanering och/eller desinfektion

Datum:_____________Behandling:__________Kemikalie (verksamt ämne):_________________

Behandlingstid och temperatur:______________________________________________

Koncentration:_________________________________________________________

Ytterligare information:____________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Ort för utfärdande:_____________________________

(Myndighetens stämpel) ___              Den bemyndigade tjänstemannens namn:________________

                                                         Datum:_________________________________________

                                                                                                          (Underskrift)

___________________________________________________________________________

Detta intyg ska inte medföra något ekonomiskt ansvar för ____________________ (växtskyddsmyndighetens namn) eller någon av dess tjänstemän eller företrädare.*

* Frivilligt tillägg

BILAGA VI

Växtpass

DEL A Växtpass för förflyttning inom unionens territorium enligt artikel 78.2 första stycket

1.           Växtpass för förflyttning inom unionens territorium ska innehålla följande:

a)      I övre vänstra hörnet, ordet ”Växtpass”.

b)      I övre högra hörnet, Europeiska unionens flagga.

c)      Bokstaven ”A”, följt av växtartens eller taxonets botaniska namn, när det gäller växter och växtprodukter, eller, i tillämpliga fall, det berörda föremålets namn.

d)      Bokstaven ”B”, följt av den tvåbokstavskod som avses i artikel 63 b, för den medlemsstat i vilken den professionella aktör som utfärdar växtpasset är registrerad, ett bindestreck och den professionella aktörens registreringsnummer.

e)      Bokstaven ”C”, följt av växtens, växtproduktens eller det andra föremålets partinummer.

f)       Bokstaven ”D”, eventuellt följt av namnet på det tredjeland som är ursprungsland eller tvåbokstavskoden, enligt artikel 63 b, för ursprungsmedlemsstaten.

2.           Det partinummer som avses i punkt 1 e kan ersättas med en hänvisning till en unik streckkod, ett unikt hologram eller chip eller en annan unik databärare för spårbarhet som återfinns på partiet.

DEL B Växtpass för förflyttning till och inom skyddade zoner enligt artikel 78.2 andra stycket

1.           Växtpass för förflyttning till och inom skyddade zoner ska innehålla följande:

a)      I övre vänstra hörnet, ”Växtpass ─ ZP”.

b)      Omedelbart nedanför detta, vetenskapligt namn på berörd(a) karantänsskadegörare för skyddad zon.

c)      I övre högra hörnet, Europeiska unionens flagga.

d)      Bokstaven ”A”, följt av växtartens eller taxonets botaniska namn, när det gäller växter och växtprodukter, eller, i tillämpliga fall, det berörda föremålets namn.

e)      Bokstaven ”B”, följt av den tvåbokstavskod som avses i artikel 63 b, för den medlemsstat i vilken den professionella aktör som utfärdar växtpasset är registrerad, ett bindestreck och den professionella aktörens registreringsnummer.

f)       Bokstaven ”C”, följt av växtens, växtproduktens eller det andra föremålets partinummer.

g)      Bokstaven ”D”, eventuellt följt av namnet på det tredjeland som är ursprungsland eller tvåbokstavskoden, enligt artikel 63 b, för ursprungsmedlemsstaten.

2.           Det partinummer som avses i punkt 1 f kan ersättas med en hänvisning till en unik streckkod, ett unikt hologram eller chip eller en annan unik databärare för spårbarhet som återfinns på partiet.

Del C Växtpass för förflyttning inom unionens territorium kombinerat med en certifieringsetikett, enligt artikel 78.3 andra stycket

1.           Växtpass för förflyttning inom unionens territorium, som i en gemensam etikett kombineras med den officiella etikett som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] eller det stambrev som avses i artikel 122 i den förordningen, ska innehålla följande:

a)      I den gemensamma etikettens övre vänstra hörn, ordet ”Växtpass”.

b)      I den gemensamma etikettens övre högra hörn, Europeiska unionens flagga.

I den gemensamma etiketten ska växtpasset placeras omedelbart ovanför, och ha samma bredd som, den officiella etiketten eller, i tillämpliga fall, stambrevet.

När den information som avses i del A.1 c, d, e eller f inte finns med i den officiella etiketten eller, i tillämpliga fall, stambrevet, ska informationen anges i det växtpass som avses i första stycket.

2.           Del A.2 ska tillämpas på motsvarande sätt.

Del D Växtpass för förflyttning till och inom skyddade zoner kombinerat med en certifieringsetikett enligt artikel 78.3 trejde stycket

(1)          Växtpass för förflyttning till och inom skyddade zoner, som i en gemensam etikett kombineras med den officiella etikett som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr.../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] eller det stambrev som avses i artikel 122 i den förordningen, ska innehålla följande:

a)      I den gemensamma etikettens övre vänstra hörn, ”Växtpass ─ ZP”.

b)      Omedelbart nedanför detta, vetenskapligt namn på berörd(a) karantänsskadegörare för skyddad zon.

c)      I den gemensamma etikettens övre högra hörn, Europeiska unionens flagga.

I den gemensamma etiketten ska växtpasset placeras omedelbart ovanför, och ha samma bredd som, den officiella etiketten eller, i tillämpliga fall, stambrevet.

När den information som avses i del B.1 d, e, f eller g inte finns med i den officiella etiketten eller, i tillämpliga fall, stambrevet, ska informationen anges i det växtpass som avses i första stycket.

2.           Del B.2 ska tillämpas på motsvarande sätt.

BILAGA VII

Märkning av träförpackningsmaterial enligt artikel 91.1

Den märkning som anbringas på träförpackningsmaterial enligt artikel 91.1 ska innehålla följande:

a)           Till vänster, IPPC:s logotyp.

b)           Till höger, den tvåbokstavskod som avses i artikel 63 b, för den medlemsstat i vilken den professionella aktör som anbringar märkningen är registrerad, ett bindestreck, registreringsnumret för den professionella aktören, och bokstäverna ”HT”.

Ingen annan information får finnas innanför märkningens kantlinje.

Märkningen får inte göras för hand.

BILAGA VIII

Innehållet i sundhetscertifikat för export och återexport enligt artiklarna 94.3 och 95.4

DEL A Sundhetscertifikat för export enligt artikel 94.3

1.           Sundhetscertifikatet för utförsel från unionens territorium för export till ett tredjeland ska innehålla följande:

a)      Ordet ”Sundhetscertifikat”, följt av:

i)        Bokstäverna ”EU”.

ii)       Den tvåbokstavskod som avses i artikel 63 b, för den medlemsstat i vilken den professionella aktör som begär att sundhetscertifikatet för export utfärdas är registrerad.

iii)      Ett snedstreck.

iv)      En unik identifikationskod för certifikatet, bestående av siffror eller en kombination av bokstäver och siffror, där bokstäverna, i tillämpliga fall, betecknar den provins och det distrikt i medlemsstaten där certifikatet utfärdas.

b)      Orden ”Exportörens namn och adress”, följt av namn- och adressuppgifter om den registrerade aktör som begär att sundhetscertifikatet för export utfärdas.

c)      Orden ”Mottagarens namn och adress”, följt av namn- och adressuppgifter om mottagaren.

d)      Orden ”Växtskyddsmyndigheten i” följt av namnet på den medlemsstat vars växtskyddsmyndighet utfärdar certifikatet och därefter orden ”till växtskyddsmyndigheten (växtskyddsmyndigheterna) i”, följt av destinationslandets eller destinationsländernas namn.

e)      Ordet ”Ursprungsort”, följt av ursprungsorten för de växter, växtprodukter eller andra föremål som ingår i den försändelse för vilken certifikatet utfärdas.

f)       Orden ”Angivet transportmedel”, följt av det angivna transportmedlet för försändelsen.

g)      Orden ”Angivet införselställe”, följt av det angivna stället för införsel av försändelsen till destinationslandet.

h)      Orden ”Särskiljande märkning”, ”Antal förpackningar och beskrivning av dessa”, ”Produktens namn” och ”Botaniskt namn”, följt av antal och typ av förpackningar som ingår i försändelsen.

i)       Orden ”Angiven kvantitet”, följt av kvantiteten av de växter, växtprodukter eller andra föremål som ingår i försändelsen, uttryckt i antal eller vikt.

j)       Orden ”Härmed intygas att de växter, växtprodukter eller andra reglerade artiklar som beskrivs ovan har inspekterats och/eller testats enligt lämpliga officiella förfaranden och betraktas som fria från de karantänsskadegörare som den importerande konventionsparten har angett samt att de uppfyller den importerande konventionspartens gällande växtskyddskrav, inklusive bestämmelserna om reglerade icke-karantänsskadegörare. De betraktas som i praktiken fria från andra växtskadegörare.”

k)      Ordet ”Tilläggsdeklaration”, följt av den tilläggsdeklaration som avses i artikel 67.2 och den förklaring som avses i artikel 67.3 och, eventuellt, ytterligare växtskyddsinformation som är relevant för försändelsen. Om hela tilläggsdeklarationen inte får plats ska texten fortsätta på formulärets baksida.

l)       Orden ”Sanering och/eller desinfektion”.

m)     Ordet ”Behandling”, följt av den behandling som utförts på försändelsen.

n)      Orden ”Kemikalie (verksamt ämne)”, följt av det verksamma ämnet i den kemikalie som använts för den behandling som avses i led m.

o)      Orden ”Behandlingstid och temperatur”, följt av behandlingstiden och, i förekommande fall, behandlingstemperaturen.

p)      Ordet ”Koncentration”, följt av den koncentration av kemikalien som uppnåddes under behandlingen.

q)      Ordet ”Datum”, följt av det datum då behandlingen utfördes.

r)       Orden ”Ytterligare information”, följt av eventuell ytterligare information som den behöriga myndigheten vill ta med i certifikatet.

s)       Orden ”Ort för utfärdande”, följt av orten för utfärdande av sundhetscertifikatet.

t)       Ordet ”Datum”, följt av det datum då sundhetscertifikatet utfärdas.

u)      Orden ”Den bemyndigade tjänstemannens namn och underskrift”, följt av namnet på den tjänsteman som utfärdar och skriver under sundhetscertifikatet liksom dennes underskrift.

v)      Orden ”Myndighetens stämpel”, följt av den officiella stämpeln för den behöriga myndighet som utfärdar sundhetscertifikatet.

2.           Det papper som används ska vara försett med reliefstämpeln för den behöriga myndighet som skriver under certifikatet.

DEL B Sundhetscertifikat för återexport som avses i artikel 95.4

1.           Sundhetscertifikatet för utförsel från unionens territorium för återexport till ett tredjeland ska innehålla följande:

a)      Orden ”Sundhetscertifikat för återexport”, följt av:

(i)      Bokstäverna ”EU”.

ii)       Den tvåbokstavskod som avses i artikel 63 b, för den medlemsstat i vilken den professionella aktör som begär att sundhetscertifikatet för återexport utfärdas är registrerad.

iii)      Ett snedstreck.

iv)      En unik identifikationskod för certifikatet, bestående av siffror eller en kombination av bokstäver och siffror, där bokstäverna, i tillämpliga fall, betecknar den provins och det distriktet i medlemsstaten där certifikatet utfärdas.

b)      Orden ”Exportörens namn och adress”, följt av namn- och adressuppgifter om den registrerade aktör som begär att sundhetscertifikatet för återexport utfärdas.

c)      Orden ”Mottagarens namn och adress”, följt av namn- och adressuppgifter om mottagaren.

d)      Orden ”Växtskyddsmyndigheten i” följt av namnet på den medlemsstat vars växtskyddsmyndighet utfärdar certifikatet och därefter orden ”till växtskyddsmyndigheten (växtskyddsmyndigheterna) i”, följt av destinationslandets eller destinationsländernas namn.

e)      Ordet ”Ursprungsort”, följt av ursprungsorten för de växter, växtprodukter eller andra föremål som ingår i den försändelse för vilken certifikatet utfärdas.

f)       Orden ”Angivet transportmedel”, följt av det angivna transportmedlet för försändelsen.

g)      Orden ”Angivet införselställe”, följt av det angivna stället för införsel av försändelsen till destinationslandet.

h)      Orden ”Särskiljande märkning”, ”Antal förpackningar och beskrivning av dessa”, ”Produktens namn” och ”Botaniskt namn”, följt av antal och typ av förpackningar som ingår i försändelsen.

i)       Orden ”Angiven kvantitet”, följt av kvantiteten av de växter, växtprodukter eller andra föremål som ingår i försändelsen, uttryckt i antal eller vikt.

j)       Följande text:

Härmed intygas:

– att de växter eller växtprodukter som beskrivs ovan importerats till ............ (återexporterande land) från .................. (ursprungsland) och omfattas av sundhetscertifikat nr ............., vars

¨ || * original || ¨ || * bestyrkta kopia bifogas detta certifikat;

– att de är

¨ || *förpackade || ¨ || *omförpackade

i

¨ || * ursprungliga || ¨ || * nya behållare;

– att de på grundval av

¨ || * det ursprungliga sundhetscertifikatet

och

¨ || * ytterligare inspektion

anses uppfylla det importerande landets gällande växtskyddskrav;

– att försändelsen under lagringen i ............. (återexporterande land) inte har blivit utsatt för risk för angrepp eller smitta.

*        Kryssa i lämpliga rutor.”

I texten ska den nödvändiga informationen fyllas i och lämpliga rutor kryssas för.

k)      Ordet ”Tilläggsdeklaration”, följt av den tilläggsdeklaration som avses i artikel 67.2 och den förklaring som avses i artikel 67.3 och, eventuellt, ytterligare växtskyddsinformation som är relevant för försändelsen. Om hela tilläggsdeklarationen inte får plats ska texten fortsätta på formulärets baksida.

l)       Orden ”Sanering och/eller desinfektion”.

m)     Ordet ”Behandling”, följt av den behandling som utförts på försändelsen.

n)      Orden ”Kemikalie (verksamt ämne)”, följt av det verksamma ämnet i den kemikalie som använts för den behandling som avses i led m.

o)      Orden ”Behandlingstid och temperatur”, följt av behandlingstiden och, i förekommande fall, behandlingstemperaturen.

p)      Ordet ”Koncentration”, följt av den koncentration av kemikalien som uppnåddes under behandlingen.

q)      Ordet ”Datum”, följt av det datum då behandlingen utfördes.

r)       Orden ”Ytterligare information”, följt av eventuell ytterligare information som den behöriga myndigheten vill ta med i certifikatet.

s)       Orden ”Ort för utfärdande”, följt av orten för utfärdande av sundhetscertifikatet.

t)       Ordet ”Datum”, följt av det datum då sundhetscertifikatet utfärdas.

u)      Orden ”Den bemyndigade tjänstemannens namn och underskrift”, följt av namnet på den tjänsteman som utfärdar och skriver under sundhetscertifikatet liksom dennes underskrift.

v)      Orden ”Myndighetens stämpel”, följt av den officiella stämpeln för den behöriga myndighet som utfärdar sundhetscertifikatet.

2.           Det papper som används ska vara försett med reliefstämpeln för den behöriga myndighet som skriver under certifikatet.

BILAGA IX

Jämförelsetabell

Rådets direktiv 69/464/EG || Denna förordning || Förordning (EU) nr […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

Artikel 1 || Artikel 27.1 || ─

Artikel 2 || Artikel 27.1 d || ─

Artiklarna 3, 4 och 5 || Artikel 27.1 c || ─

Artikel 6 || Artikel 27.1 e || ─

Artikel 7 || ─ || ─

Artikel 8 || Artikel 8 || ─

Artikel 9 || Artikel 31.1 || ─

Artiklarna 10–11 || Artikel 27.1 c || ─

Artiklarna 12–13 || ─ || ─

Rådets direktiv 93/85/EG || Denna förordning || Förordning (EU) nr […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

Artikel 1 || Artikel 27.1 || ─

Artikel 2 || Artikel 27.1 f || ─

Artikel 3 || Artikel 9 || ─

Artiklarna 4–8 || Artikel 27.1 a, b och c || ─

Artikel 9 || ─ || ─

Artikel 10 || Artikel 8 || ─

Artikel 11 || Artikel 31.1 || ─

Artikel 12 || Artikel 27.1 || ─

Artiklarna 13–15 || ─ || ─

Bilagorna I–V || Artikel 27.1 || ─

Rådets direktiv 98/57/EG || Denna förordning || Förordning (EU) nr […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

Artikel 1 || Artikel 27.1 || ─

Artikel 2 || Artikel 27.1 f || ─

Artikel 3 || Artikel 9 || ─

Artiklarna 4–7 || Artikel 27.1 a, b och c || ─

Artikel 8 || ─ || ─

Artikel 9 || Artikel 8 || ─

Artikel 10 || Artikel 31.1 || ─

Artikel 11 || Artikel 27.1 || ─

Artiklarna 12–14 || ─ || ─

Bilagorna I–VII || Artikel 27.1 || ─

Rådets direktiv 2007/33/EG || Denna förordning || Förordning (EU) nr […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

Artikel 1 || Artikel 27.1 || ─

Artiklarna 2 och 3 || Artikel 27.1 och 27.2 || ─

Artiklarna 4–8 || Artikel 27.1 f || ─

Artiklarna 9–13 || Artikel 27.1 och 27.2 || ─

Artikel 14 || Artikel 8 || ─

Artikel 15 || Artikel 31.1 || ─

Artikel 16 || Artikel 27.1 || ─

Artikel 17 || Artikel 99 || ─

Artiklarna 18–20 || ─ || ─

Bilagorna I–IV || Artikel 27.1 || ─

Rådets direktiv 2000/29/EG || Denna förordning || Förordning (EU) nr […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

Artikel 1.1, 1.2 och 1.3 || Artikel 1 || ─

Artikel 1.4 || ─ || Artikel 3

Artikel 1.5 och 1.6 || ─ || ─

Artikel 2.1 a || Artikel 2.1 || ─

Artikel 2.1 b || Artikel 2.2 || ─

Artikel 2.1 c || ─ || ─

Artikel 2.1 d || Artikel 2.3 || ─

Artikel 2.1 e || Artikel 1.1 || ─

Artikel 2.1 f || Artikel 73 || ─

Artikel 2.1 g || ─ || Artiklarna 3, 25 och 36

Artikel 2.1 h || Artiklarna 32–35 || ─

Artikel 2.1 i första stycket || Artikel 71 || Artikel 4

Artikel 2.1 i andra stycket || ─ || Artiklarna 4 och 19

Artikel 2.1 i tredje stycket || ─ || Artikel 129

Artikel 2.1 j || ─ || Artikel 2.28

Artikel 2.1 k || ─ || Artikel 3

Artikel 2.1 l || ─ || Artikel 3

Artikel 2.1 m || ─ || Artikel 3

Artikel 2.1 n || ─ || Artikel 3

Artikel 2.1 o || Artikel 2.6 || ─

Artikel 2.1 p || ─ || Artikel 2.26

Artikel 2.1 q || ─ || ─

Artikel 2.1 r || ─ || Artikel 2.48

Artikel 2.2 || Artikel 2.2 andra stycket || ─

Artikel 3.1 || Artikel 5.1 || ─

Artikel 3.2 och 3.3 || Artiklarna 5.1, 37.1 och 41.3 || ─

Artikel 3.4 || ─ || ─

Artikel 3.5 || Artiklarna 32.2 och 50.3 || ─

Artikel 3.6 || Artiklarna 5.2 och 32.3 || ─

Artikel 3.7 || Artiklarna 5.3, 27.1 och 37.1 || ─

Artiklarna 3.8 och 3.9 || Artiklarna 8, 46 och 54 || ─

Artikel 4.1 || Artikel 40.1 || ─

Artikel 4.2 || Artikel 49.1 || ─

Artikel 4.3 || ─ || ─

Artikel 4.4 || ─ || ─

Artikel 4.5 || Artiklarna 8, 46 och 54 || ─

Artikel 4.6 || Artikel 44 || ─

Artikel 5.1 || Artikel 40.3 || ─

Artikel 5.2 || Artikel 49.3 || ─

Artikel 5.3 || Artiklarna 40.2 och 49.2 || ─

Artikel 5.4 || Artiklarna 51 och 70 || ─

Artikel 5.5 || Artiklarna 8, 46 och 54 || ─

Artikel 5.6 || Artikel 44 || ─

Artikel 6.1–6.4 || Artikel 82.1, 82.2 och 82.3 || ─

Artikel 6.5 första och andra styckena || Artikel 82.1, 82.2 och 82.3 || ─

Artikel 6.5 tredje stycket || Artiklarna 61 och 64 || ─

Artikel 6.5 fjärde stycket || Artikel 10 || ─

Artikel 6.5 femte stycket || Artikel 76 || ─

Artikel 6.6 || Artiklarna 61 och 65 || ─

Artikel 6.7 || Artikel 76 || ─

Artikel 6.8 första strecksatsen || ─ || ─

Artikel 6.8 andra strecksatsen || Artikel 53 || ─

Artikel 6.8 tredje strecksatsen || Artikel 82.4 || ─

Artikel 6.8 fjärde strecksatsen || Artiklarna 62, 65 och 85 || ─

Artikel 6.8 femte strecksatsen || ─ || ─

Artikel 6.8 sjätte strecksatsen || Artikel 76 || ─

Artikel 6.9 || Artikel 62 || ─

Artikel 10.1 || Artiklarna 78.3, 80, 81 och 82 || ─

Artikel 10.2 || Artiklarna 74, 75 och 76 || ─

Artikel 10.3 || Artikel 88 || ─

Artikel 10.4 || Artikel 82.4 || ─

Artikel 11.1 || Artikel 82.1 || ─

Artikel 11.2 || ─ || ─

Artikel 11.3 ||  ─ || Artikel 19 d

Artikel 11.4 || Artikel 87 || ─

Artikel 11.5 || Artikel 87 || ─

Artikel 12.1 || ─ || Artiklarna 43, 134, 135 och 136

Artikel 12.2 || Artiklarna 65.3, 88.5 och 90.2 || Artikel 4.1 g och h

Artikel 12.3 || ─ || Artikel 115

Artikel 12.4 || Artiklarna 41.4, 90.1 och 90.5 || Artiklarna 19 d, 103, 130, 134, 135 och 136

Artikel 13.1 och 13.2 || Artikel 71.5 || Artiklarna 45 och 89.1 f

Artikel 13.3 och 13.4 || ─ || ─

Artikel 13a.1 || ─ || Artikel 47

Artikel 13a.2 || ─ || Artikel 52

Artikel 13a.3 || Artikel 71 || ─

Artikel 13a.4 || Artikel 71 || ─

Artikel 13a.5 || ─ || Artiklarna 50 och 52

Artikel 13b.1 || ─ || Artikel 63

Artikel 13b.2 || ─ || Artikel 49

Artikel 13b.3 || ─ || Artikel 46

Artikel 13b.4 || ─ || Artikel 46

Artikel 13b.5 || ─ || Artikel 46

Artikel 13b.6 || ─ || ─

Artikel 13c.1 a || ─ || Artikel 55

Artikel 13c.1 b || Artikel 61 || ─

Artikel 13c.1 c || ─ || Artiklarna 54, 55 och 56

Artikel 13c.2 a || ─ || Artikel 47

Artikel 13c.2 b || ─ || Artikel 51

Artikel 13c.2 c || ─ || Artikel 51

Artikel 13c.2 d || ─ || Artikel 51

Artikel 13c.2 e || ─ || Artiklarna 49, 50 och 51

Artikel 13c.2 f || ─ || Artikel 47

Artikel 13c.3 || ─ || Artiklarna 55 och 130

Artikel 13c.4 || ─ || Artiklarna 55, 58 och 62

Artikel 13c.5 || ─ || ─

Artikel 13c.6 || Artikel 89 || ─

Artikel 13c.7 || Artikel 72 || Artiklarna 134, 135 och 136

Artikel 13c.8 || Artiklarna 40.4, 41.4, 49.5, 50.4 och 97 || Artikel 130

Artikel 13d.1 || ─ || Artiklarna 77 och 78

Artikel 13d.2 || ─ || Artikel 79

Artikel 13d.3 || ─ || Artiklarna 79 och 83

Artikel 13d.4 || ─ || Artikel 80

Artikel 13d.5 || ─ || Artiklarna 78 och 79

Artikel 13d.6 || ─ || ─

Artikel 13d.7 || ─ || ─

Artikel 13e || Artiklarna 94 och 95 || ─

Artikel 14 || Artiklarna 5.3, 5.4, 32.3, 37.2, 37.3, 40.2, 41.2, 49.2, 50.2, 68.2, 68.3, 69.2, 69.3, 74.2, 74.3, 75.2 och 75.3 || ─

Artikel 15.1 || Artikel 41.2 första stycket || ─

Artikel 15.2 || Artikel 41.2 andra stycket || ─

Artikel 15.3 || Artikel 67.3 || ─

Artikel 15.4 || ─ || ─

Artikel 16.1 || Artikel 10.1 och 10.2 och artikel 16 || ─

Artikel 16 första stycket || Artikel 28 || ─

Artikel 16.2 andra stycket || Artikel 14.1 || ─

Artikel 16.2 tredje stycket || Artikel 14.1 || ─

Artikel 16.2 fjärde stycket || ─ || ─

Artikel 16.3 || Artikel 29 || ─

Artikel 16.4 || Artiklarna 27.1, 29.1 och 47.1 || ─

Artikel 16.5 || Artiklarna 27.6, 29.6 och 47.4 || ─

Artikel 18 || Artikel 99 || ─

Artikel 20 || ─ || ─

Artikel 21.1 || ─ || Artikel 115.1 och 115.2

Artikel 21.2 || ─ || Artikel 115.4

Artikel 21.3 || ─ || Artikel 115.1 och 115.3

Artikel 21.4 || ─ || Artikel 115.1 och 115.3

Artikel 21.5 || ─ || Artiklarna 117 och 118

Artikel 21.6 || Artikel 97 || Artikel 130

Artikel 21.7 || ─ || ─

Artikel 21.8 || ─ || ─

Artikel 22 || ─ || ─

Artikel 23.1 || ─ || ─

Artikel 23.2 || ─ || ─

Artikel 23.3 || Artikel 102 || ─

Artikel 23.4 || ─ || ─

Artikel 23.5 första stycket || ─ || ─

Artikel 23.5 andra stycket || ─ || ─

Artikel 23.5 tredje stycket || ─ || ─

Artikel 23.5 fjärde stycket || ─ || ─

Artikel 23.5 femte stycket || ─ || ─

Artikel 23.6 första stycket || ─ || ─

Artikel 23.6 andra stycket || ─ || ─

Artikel 23.6 tredje stycket || ─ || ─

Artikel 23.6 fjärde stycket || ─ || ─

Artikel 23.7 || ─ || ─

Artikel 23.8 || ─ || ─

Artikel 23.9 || ─ || ─

Artikel 23.10 || ─ || ─

Artikel 24.1 || ─ || ─

Artikel 24.2 || ─ || ─

Artikel 24.3 || ─ || ─

Artikel 25 || ─ || ─

Artikel 26 || ─ || ─

Artikel 27 || ─ || Artikel 87.2

Artikel 27a || ─ || Artiklarna 107–110

Artikel 28 || ─ || ─

Artikel 29 || ─ || ─

Bilaga I del A avsnitt I || Artikel 5.2 || ─

Bilaga I del A avsnitt II || Artikel 5.2 || ─

Bilaga I del B || Artikel 32.3 || ─

Bilaga II del A avsnitt I || Artikel 5.2 || ─

Bilaga II del A avsnitt II || Artikel 37.2 || ─

Bilaga II del B || Artikel 32.3 || ─

Bilaga III del A || Artikel 40.1 || ─

Bilaga III del B || Artikel 49.1 || ─

Bilaga IV del A || Artikel 41.1 || ─

Bilaga IV del B || Artikel 50.1 || ─

Bilaga V del A punkt I || Artikel 74.1 || ─

Bilaga V del A punkt II || Artikel 75.1 || ─

Bilaga V del B punkt I || Artikel 68.1 || ─

Bilaga V del B punkt II || Artikel 69.1 || ─

Bilaga VI || ─ || ─

Bilaga VII || Bilaga VIII || ─

Bilaga VIII || ─ || ─

Bilaga VIIIa || ─ || ─

Bilaga IX || ─ || ─

[1]               EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

[2]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[3]               EGT L 191, 28.5.2004, s. 1.

[4]               Europeiska unionens råd, 2906:e mötet om ekonomiska och finansiella frågor samt budget den 21 november 2008. Rådets slutsatser om översynen av EU:s växtskyddslagstiftning. Dokument nr 104228.

[5]               Med beaktande av en föregående bedömning av de ekonomiska aspekterna av ordningen, slutförd 2008.

[6]               Food Chain Evaluation Consortium (FCEC), sammansatt av Civic Consulting, Agra CEAS Consulting (projektledare), Van Dijk Management Consultants och Arcadia International.

[7]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[8]               Rådgivande grupper för utsäde, rådgivande gruppen för bomull, rådgivande gruppen för blomster- och prydnadsväxter, rådgivande gruppen för citrusfrukter, rådgivande gruppen för potatis.

[9]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[10]             EUT C , , s. .

[11]             EUT C , , s. .

[12]             EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

[13]             Europeiska unionens råd, 2906:e mötet om ekonomiska och finansiella frågor samt budget den 21 november 2008. Rådets slutsatser om översynen av EU:s växtskyddslagstiftning. Dokument nr 104228.

[14]             EUT L …, …, s. …

[15]             EUT L …, …, s. …

[16]             EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

[17]             EUT L 352, 28.12.1974, s. 41.

[18]             EGT L 323, 24.12.1969, s. 5.

[19]             EGT L 323, 24.12.1969, s. 1.

[20]             EGT L 259, 18.10.1993, s. 1.

[21]             EGT L 235, 21.8.1998, s. 1.

[22]             EUT L 156, 16.6.2007, s. 12.

[23]             EUT L […], […], s. […].

[24]             EGT L 125, 11.7.1966, s. 2309.

[25]             EGT L 250, 7.10.1993, s. 1.

[26]             EGT L 250, 7.10.1993, s. 9.

[27]             EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

[28]             EGT L 193, 20.7.2002, s. 60.

[29]             EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.

[30]             EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

[31]             ISO 3166-1:2006, Beteckningar för namn på länder och deras indelningar – Del 1: Landskoder. Internationella standardiseringsorganisationen, Genève.

[32]             EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

[33]             EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.