19.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 65/182


P7_TA(2013)0238

Begäran om upphävande av Alexander Alvaros immunitet

Europaparlamentets beslut av den 11 juni 2013 om begäran om upphävande av Alexander Alvaros immunitet (2013/2106(IMM))

(2016/C 065/28)

Europaparlamentet fattar detta beslut

med beaktande av den begäran om upphävande av Alexander Alvaros immunitet som översändes den 8 maj 2013 av det tyska förbundsjustitieministeriet med anledning av det pågående förfarandet vid den allmänna åklagarmyndigheten i Köln (Tyskland), och som tillkännagavs i kammaren den 23 maj 2013,

efter att ha hört Alexander Alvaro i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

med beaktande av artikel 46 i den tyska grundlagen (Grundgestz),

med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0188/2013).

A.

Chefsåklagaren i Köln (Tyskland) har begärt att den parlamentariska immuniteten för Alexander Alvaro, ledamot av och vice talman i Europaparlamentet, ska upphävas med anledning av en förundersökning på grund av anklagelser om brott.

B.

Begäran från chefsåklagaren rör en förundersökning om en allvarlig trafikolycka som Alexander Alvaro varit inblandad i.

C.

Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöterna på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras stat.

D.

Enligt artikel 46.2 i den tyska grundlagen (Grundgesetz) får en ledamot inte ställas till svars för en straffbar handling utan parlamentets tillstånd, såvida inte ledamoten tas på bar gärning när han eller hon begår ett brott eller under dagen därpå.

E.

Följaktligen måste parlamentet upphäva den parlamentariska immuniteten för Alexander Alvaro om förfarandena mot honom ska kunna fortsätta.

F.

Artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 46.2 i den tyska grundlagen hindrar inte upphävandet av Alexander Alvaros immunitet.

G.

Det är därför lämpligt att den parlamentariska immuniteten upphävs i det aktuella fallet.

1.

Europaparlamentet beslutar att upphäva Alexander Alvaros immunitet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de behöriga myndigheterna i Förbundsrepubliken Tyskland och till Alexander Alvaro.