30.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 192/5


Meddelande från kommissionen gällande myndighet som är behörig att utfärda äkthetsintyg inom ramen för förordning (EU) nr 481/2012

2012/C 192/04

Rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet (1) har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 464/2012 av den 22 maj 2012 (2).

Kommissionens förordning (EG) nr 620/2009 av den 13 juli 2009 om förvaltning av importtullkvoter för nötkött av hög kvalitet (3) har upphört att gälla och ersatts av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 481/2012 av den 7 juli 2012 om regler för förvaltningen av en tullkvot för nötkött av hög kvalitet (4).

Enligt artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 481/2012 måste, för övergång till fri omsättning, ett äkthetsintyg uppvisas för varor som importeras inom ramen för den tullkvot med löpnummer 09.2202 som ersatt den tullkvot med löpnummer 09.4449 som avses i förordning (EG) nr 620/2009.

Följande utfärdande myndigheter är behöriga att utfärda äkthetsintyg inom ramen för förordning (EU) nr 481/2012.

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government

18 Marcus Clarke Street

Canberra City ACT 2601

AUSTRALIA

Kontaktpunkt: Biosecurity Service Group

Greg READ, verkställande direktör

Tfn +61 262723594

E-post: pr@aqis.gov.au

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)

Washington D.C., 20250

UNITED STATES OF AMERICA

Internet: http://www.fsis.usda.gov

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

1400 Merivale Road

Ottawa, Ontario

K1A 0Y9

CANADA

E-post: bertrand.st-arnaud@inspection.gc.ca

Internet: http://www.inspection.gc.ca

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tfn +64 48940100

Fax +64 48940720

E-post: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz

Dirección General de Servicios Ganaderos

División Industria Animal

Constituyente 1476, Piso 2

Montevideo

URUGUAY

Tfn +598 24126369

Fax +598 24126304

E-post: digesega@mgap.gub.uy

Internet: http://www.mgap.gub.uy/DGSG


(1)  EUT L 182, 15.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 149, 8.6.2012, s. 1.

(3)  EUT L 182, 15.7.2009, s. 25.

(4)  EUT L 148, 8.6.2012, s. 9.