14.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 41/9


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget)

2012/C 41/03

Datum för antagande av beslutet

6.1.2012

Referensnummer för statligt stöd

SA.33112 (11/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Calabria

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Regime di Aiuto Misure Forestali Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Calabria [Dec. n. C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010]: Misura 221 — Primo imboschimento di terreni agricoli; Misura 223 — Primo imboschimento di superfici non agricole.

Rättslig grund

PSR Calabria, Allegato X — Schede di misura 221, 223 [Art. 36, b, i-iii; Artt. 43 e 45 regolamento (CE) n. 1698/2005]

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Skogsbruk, Landsbygdsutveckling (AGRI)

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 19 EUR (i miljoner)

Stödnivå

80 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Skogsbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura

Via Molè

88100 Catanzaro CZ

ITALIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

6.1.2012

Referensnummer för statligt stöd

SA.33810 (11/N)

Medlemsstat

Danmark

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Large Growth Guarantee Scheme/extension of the calculation methodology for the aid element in guarantees (SA.33022)

Rättslig grund

The Finance Act 2011

Act No 549 of 1 July 2002 (as amended) on Vækstfonden

Executive order No 1013 of 17 August 2007 (as amended) on the activitities on Vækstfonden

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Små och medelstora företag

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: 75 DKK (i miljoner)

Stödnivå

7,2 %

Varaktighet

till den 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Vækstfonden

Strandvejen 104 A

2900 Hellerup

DANMARK

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm