17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 369/15


Gemensam politisk förklaring av den 27 oktober 2011 från Europaparlamentet, rådet och kommisionen om förklarande dokument

2011/C 369/03

Institutionerna är medvetna om att den information medlemsstaterna lämnar till kommissionen om införlivande av direktiv i nationell rätt måste vara tydlig och precis  (1) för att underlätta för kommissionen att utföra uppgiften att övervaka tillämpningen av unionsrätten.

Mot denna bakgrund välkomnar Europaparlamentet och rådet den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011.

Följaktligen har institutionerna, i de fall det ur behovs- och proportionalitetssynpunkt, kan anses vara berättigat med överlämnande av sådana dokument i enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011, enats om att lägga till följande skäl i det aktuella direktivet:

”I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.”

Senast den 1 november 2013 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och till rådet om genomförandet av de två gemensamma politiska förklaringarna om förklarande dokument.

Institutionerna åtar sig att tillämpa dessa principer från och med den 1 november 2011 i fråga om nya förslag till direktiv samt ifråga om förslag till direktiv som är under behandling, utom när det gäller sådana förslag som Europaparlamentet och rådet redan nått enighet om.


(1)  Se domstolens dom av den 16 juli 2009 i mål C-427/07, punkt 107 och citerad rättspraxis i denna.