15.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 174/6


EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION

av den 9 juni 2011

till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank

(ECB/2011/7)

2011/C 174/04

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 27.1, och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd godkänt.

(2)

Enligt artikel 37.1 i den federala lagen om Oesterreichische Nationalbank ska generalförsamlingen för Oesterreichische Nationalbank varje år välja två externa revisorer och två ställföreträdande externa revisorer. De ställföreträdande externa revisorerna kommer endast att anlitas om de externa revisorerna inte kan utföra revisionen.

(3)

Förordnandet för Oesterreichische Nationalbanks externa revisorer och ställföreträdande externa revisorer löpte ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2010. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer från och med räkenskapsåret 2011.

(4)

Oesterreichische Nationalbank har för räkenskapsåret 2011 valt TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH och Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. som sina nya gemensamma externa revisorer, samt KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft och Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH som sina nya gemensamma ställföreträdande externa revisorer.

(5)

De externa revisorernas uppdrag kan förnyas varje år men ska sammanlagt inte överstiga fem år, medan uppdraget för de ställföreträdande externa revisorerna endast får förnyas en gång.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Det rekommenderas att TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH och Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. utses gemensamt som externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank för räkenskapsåret 2011.

2.

Det rekommenderas att KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft och Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH utses gemensamt som ställföreträdande externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank för räkenskapsåret 2011.

3.

Uppdraget för de externa revisorerna kan förnyas varje år och uppdragstiden, som inte ska vara längre än sammanlagt fem år, slutar senast med räkenskapsåret 2015. De ställföreträdande externa revisorernas uppdragstid får förlängas en gång och slutar senast med räkenskapsåret 2012.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 9 juni 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande