6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/72


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken

KOM(2010) 764 slutlig – 2010/0368 (COD)

2011/C 107/15

Den 18 januari 2011 och den 27 januari 2011 beslutade Europaparlamentet respektive rådet att i enlighet med artikel 42 första stycket, artikel 43.2 och artikel 304 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken

KOM(2010) 764 slutlig – 2010/0368 (COD).

Eftersom kommittén till fullo stöder förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK vid sin 469:e plenarsession den 16–17 februari 2011 (sammanträdet den 16 februari 2011) med 128 röster för och 1 nedlagd röst att avge ett positivt yttrande om förslaget.

Bryssel den 16 februari 2011

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Staffan NILSSON