6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/76


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifiering)

KOM(2010) 746 slutlig – 2010/0358 (COD)

2011/C 107/19

Rådet och Europaparlamentet beslutade den 17 januari 2011 respektive den 16 december 2010 att i enlighet med artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

KOM(2010) 746 slutlig – 2010/0358 (COD).

Eftersom kommittén till fullo stöder förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK vid sin 469:e plenarsession den 16–17 februari 2011 (sammanträdet det 16 februari) med 108 röster för och 6 nedlagda röster att avge ett positivt yttrande om förslaget.

Bryssel den 16 februari 2011

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Staffan NILSSON