23.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 182/6


ECB-RÅDETS YTTRANDE

av den 9 juni 2011

om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av ordförande i Europeiska centralbanken

(CON/2011/48)

2011/C 182/03

Inledning och rättslig grund

Den 23 maj 2011 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska rådets ordförande om ett yttrande över ett förslag till rådets rekommendation av den 17 maj 2011 rörande utnämningen av ordförande i Europeiska centralbanken (1).

ECB-rådets behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Allmänna kommentarer

1.

I rådets rekommendation, som överlämnats till Europeiska rådet och som Europaparlamentet och ECB-rådet nu ska yttra sig över, föreslås att Mario Draghi utnämns till ordförande för ECB för en tidsperiod om åtta år från och med den 1 november 2011.

2.

ECB-rådet anser att den förslagna kandidaten är en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 283.2 i fördraget.

3.

ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att utnämna Mario Draghi till ordförande för ECB.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 juni 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjord i EUT.