26.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 62/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 28 januari 2011

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG och 2006/48/EG i fråga om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Inledning och rättslig grund

Den 30 september 2010 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG och 2006/48/EG i fråga om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (1) (nedan kallat direktivförslaget).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom direktivförslaget innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till ett smidigt genomförande av politiken för det finansiella systemets stabilitet i enlighet med artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmän kommentar

1.

ECB välkomnar direktivförslagets främsta mål – att säkra en lämplig omfattning på den extra tillsynen av finansiella konglomerat – genom att reglera sådana aspekter som varken omfattas av unionens regler (2) om extra tillsyn eller av sektorsdirektiven avseende bank- och försäkringstjänster.

Specifika kommentarer

Behandling av blandade finansiella holdingföretag

2.

ECB välkomnar hänvisningen till begreppet ”blandat finansiellt holdingföretag” i sektorsdirektivens bestämmelser som anger omfattningen på den konsoliderade tillsynen över banker och försäkringsgrupper (3). Härigenom kommer det att bli möjligt att utöva sektors- och gruppvis konsoliderad tillsyn, utöver extra tillsyn, över ett finansiellt holdingföretag eller ett försäkringsholdingföretag som p.g.a. utökad verksamhet inom andra finansiella områden blir ett blandat finansiellt holdingföretag. ECB anser att den insyn man kan erhålla om utvecklingen inom olika sektorer genom tillsyn på konsoliderad nivå/gruppnivå på ett värdefullt sätt kan kompletteras av en bättre förståelse för sektorsvisa risker som kan erhållas genom extra tillsyn. Samtidigt bör man ta fram en effektiv tillsynspraxis som dels gör det möjligt att beakta alla risker i tillsynsarbetet och dels att man undviker dubbel tillsyn men säkerställer konkurrens på lika villkor. ECB rekommenderar (4) att de europeiska tillsynsmyndigheterna genom den gemensamma kommittén ges befogenhet att anta allmänna riktlinjer i detta hänseende.

Behandling av kapitalförvaltningsbolag

3.

ECB välkomnar att även kapitalförvaltningsbolag uttryckligen kommer att omfattas när man genomför tröskelvärdestester för att identifiera finansiella konglomerat (5). ECB rekommenderar (6) att kapitalförvaltningsbolag läggs till den sektor med vilken de har ett nära samband, något som kan specificeras närmare i riktlinjerna för tillsynsarbetet. Denna lösning är bättre ur riskbedömningsperspektiv än att företagen läggs till ”den minsta finansiella sektorn” enligt formuleringen i direktivförslaget. ECB rekommenderar (7) också, till följd av att kapitalförvaltningsbolag uttryckligen kommer att omfattas av reglerna om extra tillsyn, att även Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna, involveras i framtagandet av riktlinjer som främjar utvecklingen av jämförbar praxis för extra tillsyn (8). I detta hänseende bör ordalydelsen vara snarlik som den i direktiv 2010/78/EU (9), d.v.s. ”den berörda europeiska tillsynsmyndigheten, genom den gemensamma kommittén”. Genom att involvera alla behöriga europeiska tillsynsmyndigheter säkerställer man att risken för spridning, koncentration och komplexa förhållanden samt intressekonflikter kan hanteras på ett effektivt sätt mellan olika sektorer och alla reglerade enheter som ingår i ett finansiellt konglomerat. Vad gäller extra tillsyn av rutiner för intern kontroll och riskhantering (10) bör det på samma sätt framgå av direktiv 2002/87/EG att den extra tillsynen ska vara förenlig med de kontroller som behöriga myndigheter utövar inom ramen för UCITS-direktivet (11). Redan nu krävs det att extra tillsyn är förenlig med tillsynspraxis enligt bestämmelserna i bankdirektivet (12) och Solvens II-direktivet (13).

Uppställning

4.

ECB rekommenderar (14) att man, med utgångspunkt från de tekniska genomförandestandarderna som tagits fram av den berörda europeiska tillsynsmyndigheten, i samarbete med gemensamma kommittén (15), använder harmoniserade format, frekvenser och rapporteringsdatum vid rapporteringen av kapitalkrav som beräknas för de relevanta enheterna i ett finansiellt konglomerat (16). Denna harmonisering bör följa den förlaga som tillämpas inom banksektorn och är baserad på en ändring av bankdirektivet (17) som gjordes år 2009. ECB förstår det som att arbetet med att harmonisera rapporteringsformaten även fortsättningsvis kommer att bedrivas, bl.a. i samband med att reglerna enligt Basel III införlivas i EU-rätten. På grund av sin roll inom området finansiell stabilitet har Eurosystemet ett stort intresse av dessa frågor och kommer tillsammans med kommissionen att noga följa utvecklingen inom området.

I de fall där ECB rekommenderar att direktivförslaget ändras anges de specifika förslagen i bilagan tillsammans med en förklaring.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 28 januari 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2010) 433 slutlig.

(2)  Dessa består för närvarande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1) och Europaparlamentets och rådets direktiv nr 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp (EGT L 330, 5.12.1998, s. 1).

(3)  Se ändringarna av artikel 1, artiklarna 2.2, 3.1, 4.2 och 10.2 och av bilagorna I och II till direktiv 98/78/EG som införts genom artikel 1 och bilaga I i direktivförslaget; se ändringarna av artiklarna 4, 71, 72, 84, 105, 125–127, 129 och 141–143 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1), som införts genom artikel 3 i direktivförslaget.

(4)  Se ändringsförslag 3 i bilagan till detta yttrande.

(5)  Se artiklarna 2.5 och 3.2 tredje stycket i direktiv 2002/87/EG, som införts genom artikel 2.1 och 2.2 i direktivförslaget.

(6)  Se ändringsförslag 1 i bilagan till detta yttrande.

(7)  Se ändringsförslag 2 i bilagan till detta yttrande.

(8)  Se artiklarna 3.8, 7.5, 8.5, 9.6 och 11.5 i direktiv 2002/87/EG, som införts genom artikel 2.2 och 2.4–7 i direktivförslaget.

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120).

(10)  Se artikel 9 i direktiv 2002/87/EG.

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32). Tillsyn över kapitalförvaltningsbolag omnämns i artiklarna 21.1 och 102.4 a i fondföretagsdirektivet. Där läggs fokus på att säkerställa överensstämmelse med i) de regler som enligt artikel 12 ska uppställas för kapitalförvaltningsbolagen och ii) ytterligare regler enligt artiklarna 17 och 18 avseende tillhandahållande av kapitalförvaltningstjänster genom filialer samt tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster.

(12)  Direktiv 2006/48/EG.

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (omarbetning) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)  Se ändringsförslag 4 och 6 i bilagan till detta yttrande.

(15)  Se artikel 21a.2 i direktiv 2002/87/EG, som införts genom artikel 2.15 i direktiv 2010/78/EU.

(16)  Se artikel 6.2 i direktiv 2002/87/EG.

(17)  Se artikel 74.2 andra stycket i direktiv 2006/48/EG, som införts genom artikel 1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG av den 16 september 2009 om ändring av direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2007/64/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering (EUT L 302, 17.11.2009, s. 97).


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Artikel 2.2 a

”a)

Följande ska läggas till som tredje stycke i punkt 2:

’Kapitalförvaltningsbolag i den mening som avses i artikel 30 läggs till den sektor som de hör till inom gruppen. Om de inte enbart hör till en sektor inom gruppen, ska de läggas till den minsta finansiella sektorn.’ ”

”a)

Följande ska läggas till som tredje stycke i punkt 2:

’Kapitalförvaltningsbolag i den mening som avses i artikel 30 läggs till den sektor som de hör till inom gruppen. Om de inte enbart hör till en sektor inom gruppen, ska de läggas till den finansiella sektorn med vilken de har närmast samband.’ ”

Motivering

Den aktuella lösningen att kapitalförvaltningsbolag klassificeras i den minsta sektorn i det finansiella konglomeratet är inte tillräckligt riskbaserad. Man bör istället använda kriteriet ’nära samband’, något som kan specificeras närmare i gemensamma riktlinjer från den europeiska tillsynsmyndigheten som antas enligt artikel 3.8 i direktiv 2002/87/EG (se ändring 2).

Ändring 2

Artikel 2.2 f

”f)

Följande ska läggas till som punkt 8:

’8.   Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska utfärda allmänna riktlinjer för att se till att tillsynsmetoderna stämmer överens med tillämpningen av punkterna 2, 3, 3a, 4 och 5 i den här artikeln.’ ”

”f)

Följande ska läggas till som punkt 8:

’8.   Behöriga europeiska tillsynsmyndigheter ska genom den gemensamma kommittén utfärda allmänna riktlinjer för att se till att tillsynsmetoderna stämmer överens med tillämpningen av punkterna 2, 3, 3a, 4 och 5 i den här artikeln.’ ”

Motivering

Eftersom även kapitalförvaltningsbolag uttryckligen kommer att beaktas när man genomför tröskelvärdestester för att identifiera finansiella konglomerat bör även Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna, involveras i framtagandet av dessa riktlinjer för att på så sätt främja utvecklingen av jämförbar praxis för extra tillsyn av finansiella konglomerat. Genom att involvera alla behöriga europeiska tillsynsmyndigheter säkerställer man att risken för spridning, koncentration och komplexa förhållanden samt intressekonflikter kan hanteras på ett effektivt sätt mellan olika sektorer och alla reglerade enheter som ingår i ett finansiellt konglomerat. Ordalydelsen som används här (”den berörda europeiska tillsynsmyndigheten, genom den gemensamma kommittén”) är snarlik den som framgår av direktiv 2010/78/EU. Denna ändring hör samman med ändring 5.

Ändring 3

Artikel 2.2 a (ny)

Ingen text.

2 a)   I artikel 5 ska följande punkt läggas till som punkt 6:

6.   Den berörda europeiska tillsynsmyndigheten ska, genom den gemensamma kommittén, utfärda gemensamma riktlinjer för att utveckla tillsynspraxis för extra tillsyn över finansiella holdingföretag för att komplettera den grupptillsynen enligt direktiv 98/78/EG, eller den konsoliderade tillsynen enligt direktiv 2006/48/EG, och för att göra det möjligt att beakta alla relevanta risker i tillsynsarbetet samtidigt som man undviker dubbel tillsyn och säkerställer konkurrens på lika villkor.’ ”

Motivering

Effektiv tillsynspraxis bör utvecklas för att göra det möjligt att samtidigt utöva sektors- och gruppvis konsoliderad tillsyn samt extra tillsyn över ett blandat finansiellt holdingföretag. Den berörda europeiska tillsynsmyndigheten bör, genom den gemensamma kommittén, ges befogenhet att anta allmänna riktlinjer i detta hänseende.

Ändring 4

Artikel 2.2 b (ny)

Ingen text.

2 b)   I artikel 6.2 ska följande punkt läggas till som punkt 6:

Från och med den [1 januari 2013] ska medlemsstaterna kräva att samma format, frekvenser och rapporteringsdatum används vid rapportering av de beräkningar som avses i denna artikel, i enlighet med de tekniska standarder som uppställs i linje med artikel 21a.1 d.’ ”

Motivering

På liknande sätt som i bankdirektivet bör harmoniserade format, frekvenser och rapporteringsdatum användas vid rapporteringen av kapitalkrav som beräknats enligt direktiv 2002/87/EG. Denna ändring hör samman med ändring 6.

Ändring 5

Artikel 2.4–7 och 2.10

”4)   I artikel 7 ska följande punkt läggas till som punkt 5.

’5.   Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska utfärda allmänna riktlinjer för att se till att tillsynsmetoderna är anpassade till tillämpningen av den extra tillsyn över riskkoncentrationen i enlighet med punkterna 1–4. De ska utfärda särskilda riktlinjer om tillämpningen av punkterna 1–4 till ägarintressen i det finansiella konglomeratet i de fall där nationell bolagsrätt hindrar att artikel 14.2 tillämpas.’

5)   I artikel 8 ska följande punkt läggas till som punkt 5.

’5.   Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska utfärda allmänna riktlinjer för att se till att tillsynsmetoderna är anpassade till tillämpningen av den extra tillsynen över transaktioner inom det finansiella konglomeratet, i enlighet med punkterna 1–4. De ska utfärda särskilda riktlinjer om tillämpningen av punkterna 1–4 till ägarintressen i det finansiella konglomeratet i de fall där nationell bolagsrätt hindrar att artikel 14.2 tillämpas.’

6)   I artikel 9 ska följande punkt läggas till som punkt 6.

’6.   Behöriga myndigheter ska anpassa tillämpningen av den extra tillsynen över rutiner för intern kontroll och metoderna för riskhantering enligt vad som anges i denna artikel till den översyn av tillsynsprocessen som anges i artikel 124 i direktiv 2006/48/EG och artikel 36 i direktiv 2009/138/EG. Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska utfärda riktlinjer för att anpassa metoderna för den extra tillsynen över rutiner för intern kontroll och metoder för riskhantering enligt vad som anges i den här artikeln, samt om anpassning till den översyn av tillsynsprocessen som anges i artikel 124 i direktiv 2006/48/EG och artikel 36 i direktiv 2009/138/EG. De ska utarbeta särskilda riktlinjer om tillämpningen av den här artikeln till ägarintressen i det finansiella konglomeratet i de fall där nationell bolagsrätt hindrar att artikel 14.2 tillämpas.’

7)   I artikel 11 ska följande läggas till som punkt 4 och punkt 5:

’[…]

5.   Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska utfärda riktlinjer för att skapa en konsekvent tillsynssamordning i enlighet med artikel 131a i direktiv 2006/48/EG och artikel 248.4 i direktiv 2009/138/EG.’

[…]

10)   Följande artikel 21b ska läggas till:

’Artikel 21b

Allmänna riktlinjer

Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska utfärda allmänna riktlinjer som avses i artiklarna 3.3, 7.5, 8.5, 9.6 och 11.5 i enlighet med det förfarande som anges i artikel 42 i förordning (EU) nr …/… om inrättande av en europeisk bankmyndighet och artikel 42 i förordning (EU) nr …/… om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet, efter samordning med de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté.’ ”

”4)   I artikel 7 ska följande punkt läggas till som punkt 5.

’5.   Behöriga europeiska tillsynsmyndigheter ska genom den gemensamma kommittén utfärda allmänna riktlinjer för att se till att tillsynsmetoderna är anpassade till tillämpningen av den extra tillsyn över riskkoncentrationen i enlighet med punkterna 1–4. De ska utfärda särskilda riktlinjer om tillämpningen av punkterna 1–4 till ägarintressen i det finansiella konglomeratet i de fall där nationell bolagsrätt hindrar att artikel 14.2 tillämpas.’

5)   I artikel 8 ska följande punkt läggas till som punkt 5.

’5.   Behöriga europeiska tillsynsmyndigheter ska genom den gemensamma kommittén utfärda allmänna riktlinjer för att se till att tillsynsmetoderna är anpassade till tillämpningen av den extra tillsynen över transaktioner inom det finansiella konglomeratet, i enlighet med punkterna 1–4. De ska utfärda särskilda riktlinjer om tillämpningen av punkterna 1–4 till ägarintressen i det finansiella konglomeratet i de fall där nationell bolagsrätt hindrar att artikel 14.2 tillämpas.’

6)   I artikel 9 ska följande punkt läggas till som punkt 6.

’6.   Behöriga myndigheter ska anpassa tillämpningen av den extra tillsynen över rutiner för intern kontroll och metoderna för riskhantering enligt vad som anges i denna artikel till den översyn av tillsynsprocessen som anges i artikel 124 i direktiv 2006/48/EG och artikel 36 i direktiv 2009/138/EG och till den granskning som behöriga myndigheter utför av att de regler som uppställs i artikel 12 i direktiv 2009/65/EG tillämpas. Behöriga europeiska tillsynsmyndigheter ska genom den gemensamma kommittén utfärda riktlinjer för att anpassa metoderna för den extra tillsynen över rutiner för intern kontroll och metoder för riskhantering enligt vad som anges i den här artikeln, samt om anpassning till den översyn av tillsynsprocessen som anges i artikel 124 i direktiv 2006/48/EG och artikel 36 i direktiv 2009/138/EG och till den granskning som behöriga myndigheter utför av att de regler som uppställs i artikel 12 i direktiv 2009/65/EG tillämpas. De ska utarbeta särskilda riktlinjer om tillämpningen av den här artikeln till ägarintressen i det finansiella konglomeratet i de fall där nationell bolagsrätt hindrar att artikel 14.2 tillämpas.’

7)   I artikel 11 ska följande läggas till som punkt 4 och punkt 5:

’[…]

5.   Behöriga europeiska tillsynsmyndigheter ska genom den gemensamma kommittén utfärda riktlinjer för att skapa en konsekvent tillsynssamordning i enlighet med artikel 131a i direktiv 2006/48/EG och artikel 248.4 i direktiv 2009/138/EG.’

[…]

10)   Följande artikel 21b ska läggas till:

’Artikel 21b

Allmänna riktlinjer

Behöriga europeiska tillsynsmyndigheter ska genom den gemensamma kommittén utfärda allmänna riktlinjer som avses i artiklarna 3.8, 7.5, 8.5, 9.6 och 11.5 i enlighet med det förfarande som anges i artikel 56 i förordning (EU) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, i artikel 56 i förordning (EU) nr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG och i artikel 56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG, efter samordning med de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté.’ ”

Motivering

Se förklaringen under ändring 2,som denna ändring hör samman med. Vad gäller extra tillsyn av rutiner för intern kontroll och riskhantering bör det av den föreslagna ändringen av artikel 9.6 i direktiv 2002/87/EG framgå att den extra tillsynen ska vara förenlig med de kontroller som behöriga myndigheter utövar inom ramen för UCITS-direktivet. Redan nu krävs det att extra tillsyn är förenlig med tillsynspraxis enligt bestämmelserna i bankdirektivet och Solvens II-direktivet.

Ändring 6

Artikel 2.9a (ny)

Ingen text.

”9a   Följande punkt d ska läggas till det första stycket i artikel 21a.1:

’d)

Artikel 6.2 för att säkerställa identiska format (med tillhörande instruktioner), frekvenser och rapporteringsdatum.’ ”

Motivering

Se förklaringen under ändring 4, som denna ändring hör samman med.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.