17.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 312/15


Information som lämnats av medlemsstaterna om stängning av fiske

2010/C 312/10

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut tagits om stängning av fiske i enlighet med tabellen nedan:

Datum och klockslag för stängning

30.9.2010

Stängningens varaktighet

30.9.2010–31.12.2010

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd eller grupp av bestånd

HER/5B6ANB

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

664718

Webblänk till medlemsstatens beslut:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.