7.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 119/6


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

2010/C 119/04

Statligt stöd nr.: XA 267/09

Medlemsstat: Frankrike

Region: Département de la Corrèze

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Aides à l'agriculture biologique en Corrèze

Rättslig grund:

Articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 18 décembre 2008.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 31 500 EUR

(De planerade årliga utgifterna kan komma att omvärderas årligen).

Högsta tillåtna stödnivå: 40 %

Conseil Général kommer att delta i projekt som överstiger 4 000 EUR. Taket för de stödberättigande utgifterna är 15 000 EUR.

Datum för genomförande: 2009, från och med dagen för mottagandet av mottagningsbeviset, där beteckningen på åtgärden ska finnas angiven, och från och med den dag då sammanfattningen av åtgärden offentliggjorts på kommissionens webbplats.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Till och med den 31 december 2013.

Stödets syfte: Denna åtgärd omfattas av artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 och har till syfte att uppmuntra jordbrukare att gå över till ekologisk odling eller att stärka sin produktion inom det området genom stöd som gör att de kan klara ett ökat finansiellt tryck kopplat till kostnaderna för alternativ utrustning som är specifik och nödvändig för denna typ av produktion och som leder till ökade kostnader jämfört med traditionell produktion.

Genomförandet av denna åtgärd innebär att Conseil Général i Corrèze kommer att kunna åstadkomma följande:

Informera jordbrukarna i Corrèze om ekologisk odling.

Höja kvaliteten på produktionen i Corréze och uppmuntra till att jordbrukarna genomför en omställning.

Därigenom bidra till att naturmiljön bevaras och förbättras.

Följande investeringar är stödberättigande:

Utrustning som har att göra med utvecklingen av lagring och förpackning av produkter.

Utrustning för behandling av grödor.

Utrustning för att hantera växtligheten, vilket omfattar samtliga redskap för mekanisk och termisk ogräsbekämpning.

Jordbearbetningsredskap som är intressanta ur ett lantbruksvetenskapligt perspektiv eller främjar en ekologisk markgödning.

Metoder för att lagra skördar för blandade system, dvs. jordbruk som tillämpar blandade metoder (ekologisk och icke-ekologisk odling inom ramen för samma verksamhet).

Stödet är tillgängligt för alla jordbrukare i Corrèze som är med i Socialförsäkringskassan för jordbruket (MSA) i Corrèze, som är certifierade för ekologiskt jordbruk eller på väg att ställa om till ekologisk odling och som uppfyller villkoret att minst 40 % av jordbrukets omsättning ska avse ekologisk verksamhet.

Detta stöd är endast tillgängligt för jordbruksföretag som ingår i kategorin små och medelstora företag enligt gemenskapslagstiftningens definition.

Denna åtgärd beskrivs mer ingående på webbplatsen för Conseil Général på den webbadress som anges här nedan.

Berörd(a) sektor(er): Animalisk och vegetabilisk produktion (alla typer av produktion).

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Conseil Général de la Corrèze

Direction du développement économique

Hôtel du Département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 199

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Webbplats: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Economie/DEPA_Agriculturebio_2009.pdf

Övriga upplysningar: —

Statligt stöd nr.: XA 269/09

Medlemsstat: Frankrike

Region: Département de la Corrèze

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Aide au maintien d'une activité agricole par l'aménagement des sols et la préservation des paysages (Corrèze).

Rättslig grund:

Articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Délibération de l'assemblée plénière du Conseil Général du 18 décembre 2008«politique sectorielle agricole».

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 510 000 EUR per år.

De planerade årliga utgifterna kan komma att omvärderas årligen.

Högsta tillåtna stödnivå: 35 %

Stödnivåerna kan komma att omvärderas årligen inom ramen för de tillåtna stödtaken.

Datum för genomförande: 2010, från och med dagen för mottagandet av mottagningsbeviset, där beteckningen på åtgärden ska finnas angiven, och från och med den dag då sammanfattningen av åtgärden offentliggjorts på kommissionens webbplats.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Till och med den 31 december 2013.

Stödets syfte: Denna åtgärd omfattas av artikel 4 i i undantagsförordningen för jordbruket och har till syfte att bistå jordbrukare med deras arbeten på obebyggd mark för att förbättra jordbruksproduktionen, höja kvaliteten samt bevara och förbättra naturmiljön.

Den planerade bestämmelsen ingår i ett stimulansprogram för att minska vattenförbrukningen, höja kvaliteten på vattenmiljön (vattendrag, våtmarker osv.), återerövra jordbruksmark och öppna dalgångar för att upprätthålla den biologiska mångfalden.

De stödberättigande utgifterna omfattar följande:

Samtliga arbeten som krävs för återuppodling av mark (nivellering av sluttningar, dikning, röjning osv.), marksanering och skydd av vattendrag.

Inköp och installation av vattenutrustning för djur och skydd av vattendrag.

För saneringsåtgärder och lantbruksarbeten som är kopplade till vattning av djur tilldelas stödet under förutsättning att investeringarna leder till en minskad vattenförbrukning på minst 25 %. Att vattenförbrukningen har minskat kommer att bedömas utifrån ett minskat vattenuttag och tekniska förbättringar i fråga om utrustning eller utförda arbeten.

Stödet kommer dessutom endast att betalas ut till följande grupper:

Företag som uppfyller definitionen på små och medelstora företag enligt gemenskapslagstiftningen (jfr bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008, EUT L 214, 9 augusti 2008).

Företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter.

Företag som inte anses befinna sig i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EUT C 244, 1 oktober 2004).

Inget föreslaget stöd får överskrida det tak som fastställs i artikel 4.9 i undantagsförordningen för jordbruket.

Berörd(a) sektor(er): Alla sektorer för jordbruksproduktion i hela departementet Corrèze.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Conseil général de la Corrèze

Direction du développement durable

Hôtel du département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 30

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Webbplats: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf

Övriga upplysningar: —

Statligt stöd nr.: XA 280/09

Medlemsstat: Frankrike

Region: Département de la Seine-Maritime

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Aide en assistance technique pour des productions sans OGM par l’autonomie en protéines (Seine-Maritime)

Rättslig grund: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 40 000 EUR per år

Högsta tillåtna stödnivå: 100 %, inom ramen för stödtaket på 1 500 EUR

Datum för genomförande: Från den dag då registreringsnumret för ansökan om undantag offentliggörs på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Perioden 2009–2012.

Stödets syfte: Vissa invånare i Seine-Maritime vill kunna konsumera produkter som inte innehåller några spår av GMO. Syftet med denna åtgärd är därför att hjälpa jordbrukare och framför allt de som producerar, bearbetar och säljer produkter på gårdarna (eller genom korta distributionskanaler) att ändra sitt fodersystem så att de blir självförsörjande inom proteinutvinning, vilket är enda sättet att producera utan GMO.

Men detta syfte kräver att jordbrukaren ifrågasätter sitt fodersystem för att bli självförsörjande inom protein. Departementet önskar ge ett stöd för rådgivningskostnaderna i samband med denna omställning. Detta är ett engångsstöd; jordbrukaren får lämna endast en stödansökan under perioden 2009–2012.

Stödet ska beviljas i enlighet med bestämmelserna i artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006.

Berörd(a) sektor(er): Hela jordbrukssektorn (små och medelstora företag)

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Webbplats: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf

Övriga upplysningar: —

Statligt stöd nr.: XA 307/09

Medlemsstat: Spanien

Region: Comunitat Valenciana

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Régimen de ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas

Rättslig grund: Proyecto de Orden, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Det uppskattade sammanlagda budgetanslaget för budgetåret 2010 uppgår till 1 820 000 EUR.

Högsta tillåtna stödnivå: 40 % när det gäller allmänna investeringar och 50 % när det gäller investeringar i mindre gynnade områden. Om investeringar görs av unga jordbrukare inom fem år efter etableringen kommer dessa procenttal att öka med 10 %.

Datum för genomförande:

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: 2010, och kan förlängas årligen fram till och med den 31 december 2013, under förutsättning att detta anges i budgeten.

Stödets syfte: Syftet är att sänka produktionskostnaderna, höja kvaliteten på slutprodukten, minska miljöpåverkan och förbättra hygienen och djurskyddet på gårdarna.

Artikel 4: Investeringar i jordbruksföretag.

Stödberättigande kostnader: Uppförande, förvärv eller reparation av djurhållningsanläggningar samt inköp av maskiner och utrustning för kreatursuppfödning.

Berörd(a) sektor(er): Produktionssektorn. Undersektorer inom djurhållning i allmänhet.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Webbplats: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/competitividad.pdf

Övriga upplysningar: —

Valencia den 15 december 2009

La Directora General de Producción Agraria

Fdo. Laura PEÑARROYA FABREGAT