52010DC0724

/* KOM/2010/0724 slutlig - COD 2009/0006 */ MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter


[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 8.12.2010

KOM(2010) 724 slutlig

2009/0006 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om

rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter

2009/0006 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om

rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter

1. BAKGRUND

Dag för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (dokument KOM(2009) 31 slutlig – 2009/0006 COD): | 30 januari 2009. |

Dag för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: | 16 december 2009. |

Dag för Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen: | 18 maj 2010. |

Dag för antagande av rådets ståndpunkt: | 6 december 2010. |

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Kommissionens förslag lades fram enligt initiativet för bättre lagstiftning. Förslagets syfte är att förenkla och förbättra de befintliga reglerna om märkning av textilprodukter för att uppmuntra utveckling och bredare användning av nya fibrer och innovation inom textil- och konfektionsbranschen. För att uppnå detta allmänna syfte har förslaget följande mål:

- Underlätta förfarandet för anpassning av lagstiftningen till teknikens utveckling genom att de tre befintliga direktiven omvandlas till en enda förordning, så att rent tekniska uppdateringar inte behöver införlivas.

- Förkorta tiden mellan inlämnande av en ansökan och antagande av en ny benämning på fibrer.

3. KOMMENTARER OM RÅDETS STÅNDPUNKT

3.1 Allmänna kommentarer om rådets ståndpunkt vid den första behandlingen

Rådet välkomnade kommissionens förslag att förenkla den gällande lagstiftningen om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter. Rådets följer i sin ståndpunkt vid den första behandlingen det ursprungliga förslagets upplägg, och inför huvudsakligen tillägg och förbättringar för att förtydliga tillämpningsområdet, förbättra strukturen, göra definitionerna tydligare och anpassa förslaget till de nya rättsliga och institutionella förhållandena.

Kommissionen välkomnar rådets slutförda förstabehandling. Det är viktigt att tänka på fördelarna med enklare regler för berörda parter och nationella myndigheter, varför det är viktigt för en mer innovativ textil- och konfektionsbransch att den nya förordningen antas så snart som möjligt.

3.2 Bedömning av parlamentets ändringar vid den första behandlingen

3.2.1. Europaparlamentets ändringar som rådet tagit med helt, delvis eller i princip i sin ståndpunkt vid den första behandlingen

Rådets ståndpunkt vid den första behandlingen omfattar det stora flertalet av de tekniska ändringar som Europaparlamentet infört för att anpassa förslaget till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och till den nya lagstiftningen om saluföring av produkter[1]. Dessutom föreslår rådet formella ändringar för att förtydliga vissa bestämmelser om bl.a. operativa förhållanden och de ekonomiska aktörernas ansvar.

Dessutom ingår tekniska ändringar som möjliggör ytterligare förenklingar genom en föreslagen övergång till ett standardbaserat system, där de detaljerade beskrivningarna av kvantifieringsmetoder ersätts med hänvisningar till europeiska standarder.

Då fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trätt i kraft har rådet infört de nödvändiga ändringarna för att ersätta de ursprungliga kommittébestämmelserna med nya bestämmelser om genomförande av artikel 290 i fördraget. Enligt parlamentets ändringar begränsas delegeringstiden genom en klausul om tidsbegränsning, men kommissionen stödjer ändringarna i rådets ståndpunkt som går ut på att de befogenheter som delegerats till kommissionen ska förlängas automatiskt.

Kommissionen stödjer dessa tekniska ändringar.

3.2.2. Europaparlamentets ändringar som rådet inte tagit med i sin ståndpunkt vid den första behandlingen

Rådet anser att en utvidgning av förordningens tillämpningsområde inte kan förenas med det ursprungliga förslagets förenklingsmål. Därför inkluderar rådet inte i sin ståndpunkt några ändringar om infogande av nya bestämmelser om ursprungsmärkning eller märkning av beståndsdelar av animaliskt ursprung. Rådet föredrar att granska dessa frågor senare, efter det att förordningen antagits. Kommissionen är för ursprungsmärkning, vilket den tydliggjort genom att 2005 anta ett förslag[2] på området för flera kategorier av importvaror, inklusive textilprodukter. För att underlätta en överenskommelse mellan institutionerna kan kommissionen vara flexibel på den här punkten.

Rådets ståndpunkt innehåller ingen klausul om översyn, men rådet har trots det uttryckt sitt stöd för en övergripande granskning av krav på märkning av textilprodukter efter det att förordningen har antagits. Kommissionen skulle stödja en sådan hållning.

När det gäller ändringar som rör vissa slags produkter, kundanpassade artiklar och textilleksaker, instämmer kommissionen i rådets ståndpunkt som innebär att de befintliga bestämmelserna kvarstår.

Rådet medger att det är viktigt med en fullständig beskrivning av de fibrer som en textilprodukt består av, men enligt rådets ståndpunkt ska befintliga lagfästa skyldigheter på den punkten kvarstå.

Genom rådets ståndpunkt förtydligas förordningens språkregler. När det gäller ett eventuellt införande av ett språkoberoende system av symboler föredrar rådet att inte införa några nya bestämmelser nu, utan överväga möjligheten i samband med en senare översyn av märkningen av textilprodukter, ett tillvägagångssätt som kommissionen stödjer.

3.3 Nya bestämmelser införda av rådet

Rådet har sett över de tekniska definitionerna och användningen av termerna märkning och etikettering i förslaget. Rådet förtydligar också i sin ståndpunkt förfarandet för godkännande av större tillverkningstoleranser och justerar de tekniska detaljerna i förordningens bilagor.

Kommissionen stödjer de här ändringarnas allmänna inriktning.

4. SLUTSATSER

Rådet antog sin ståndpunkt med kvalificerad majoritet.

Kommissionen stödjer den allmänna inriktningen i rådets ståndpunkt vid den första behandlingen. Kommissionen föreslog dock ursprungsmärkning redan 2005 för en rad varor, inklusive textilprodukter, och det förslaget kan inarbetas i den här förordningen. Med detta mål i åtanke och med tanke på rådets och parlamentets olika uppfattningar om förordningens tillämpningsområde utfäster sig kommissionen att underlätta förhandlingarna mellan institutionerna för att nå en kompromiss som både parlamentet och rådet kan godta.

[1] EUT L 218, 13.8.2008, s. 21, s. 82.

[2] KOM(2005) 661 slutlig.