52010PC0391

/* COM (2010) 0391 final - COD 2008/0009 */ Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om fusioner av aktiebolag


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 30.8.2010

KOM(2010) 391 slutlig

2008/0009 (COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om fusioner av aktiebolag

(kodifiering)

MOTIVERING

1. Den 29.1.2008 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kodifiering av Europaparlamentets och rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag[1].

2. Den rådgivande grupp som satts samman av de juridiska avdelningarna och som avses i det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[2], anser i sitt yttrande av den 27 februari 2008 att det förslag som avses i punkt 1 inskränker sig till en ren kodifiering utan att de relevanta texterna ändras i sak.

3. Med hänsyn till de nya ändringar som tillförts[3] det ursprungliga förslaget som avses i punkt 1 och det arbete som redan utförts under lagstiftningsförfarandet vad gäller detta förslag har kommissionen, i enlighet med artikel 293.2 i EUF-fördraget, beslutat lägga fram ett ändrat förslag till kodifiering av direktiv 78/855/EEG.

I det ändrade förslaget har även beaktats rent formella eller redaktionella ändringar som ansetts vara motiverade och som föreslagits av den rådgivande grupp som satts samman av de juridiska avdelningarna[4].

4. Jämfört med det förslag som avses i punkt 1 har följande ändringar gjorts:

(1) I skäl 2 ska hänvisningen till 'artikel 44.2 g i fördraget' ersättas med 'artikel 50.2 g i fördraget' och hänvisningen till “direktiv 68/151/EEG” ska ersättas med “rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen”.

(2) I skäl 8, ska formuleringen “ Europaparlamentets och rådets direktiv […/…/…] av den […] om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen ” ersättas med “ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga ”.

(3) I artikel 1.1 ska den strecksats som avser Finland ersättas med följande:

“ I Finland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ”.

(4) I artikel 1.2, artikel 6, artikel 18.1, artikel 22.1 e och f samt i artikel 23.1 första stycket ska hänvisningen till “ direktiv [.../.../...] ” ersättas med “ direktiv 2009/101/EG ”.

(5) I artikel 6 ska följande stycken läggas till:

“Ett fusionerande företag ska undantas från kravet på offentliggörande i artikel 3 i direktiv 2009/101/EG om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska fatta beslut om fusionsplanen och avslutas tidigast vid denna bolagsstämmas slut, kostnadsfritt gör fusionsplanen tillgänglig för allmänheten på sin webbplats. Medlemsstaterna får inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa sådana krav och begränsningar i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Med avvikelse från andra stycket får medlemsstaterna kräva att offentliggörandet sker via den centrala elektroniska plattform som avses i artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG. Medlemsstaterna får alternativt kräva att sådant offentliggörande ska ske på annan webbplats som de har utsett för detta ändamål. Om medlemsstaterna utnyttjar någon av dessa möjligheter ska de se till att det inte tas ut någon särskild avgift från företagen för detta offentliggörande.

Om en annan webbplats än den centrala elektroniska plattformen används ska en hänvisning som ger åtkomst till den webbplatsen offentliggöras på den centrala elektroniska plattformen senast en månad före dagen för bolagsstämman. I denna hänvisning ska även anges vilken dag fusionsplanen offentliggjordes på webbplatsen, och den ska vara tillgänglig kostnadsfritt för allmänheten. Ingen särskild avgift ska tas ut av företagen för detta offentliggörande.

Förbudet i det tredje och fjärde stycket mot att ta ut en särskild avgift av företag för ett offentliggörande ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att till företagen överföra kostnader som gäller den centrala elektroniska plattformen.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats eller, i förekommande fall, på den centrala elektroniska plattformen eller den webbplats som den berörda medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen eller till den centrala elektroniska plattformen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”.

(6) I artikel 7.3 ska orden “ Det beslut som avses i punkt 2 ” utgå.

(7) I artikel 8 ska följande stycke läggas till:

“Vid tillämpningen av första stycket led b ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.”.

(8) Artikel 9 ska ersättas med följande:

“1. Förvaltnings- eller ledningsorganen i vart och ett av de fusionerande bolagen ska upprätta en utförlig skriftlig redogörelse i vilken fusionsplanen och särskilt utbytesförhållandet mellan aktierna förklaras och bedöms från rättslig och ekonomisk synpunkt.

Den redogörelsen ska även ange eventuella särskilda värderingssvårigheter som har uppkommit.

2. Förvaltnings- eller ledningsorganen i vart och ett av de inblandade företagen ska underrätta bolagsstämman i sitt bolag samt de andra inblandade bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan, så att dessa organ kan underrätta sina respektive bolagsstämmor, om alla väsentliga ändringar i tillgångarna och skulderna som har inträffat efter upprättandet av fusionsplanen fram till dagen för den bolagsstämma som ska besluta om fusionsplanen.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att den redogörelse som avses i punkt 1 och/eller den information som avses i punkt 2 inte ska krävas om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper som är förenade med rösträtt i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen har kommit överens om detta .”.

(9) Artikel 11.1 c och d ska ersättas med följande:

“ c) I förekommande fall, en särskild redovisning som ska upprättas tidigast den första dagen i den tredje månaden före den tidpunkt då fusionsplanen upprättades, om det senaste årsbokslutet avser ett räkenskapsår som avslutades mer än sex månader före denna tidpunkt.

d) I förekommande fall, de redogörelser av de fusionerande bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan som avses i artikel 9. ”.

(10) I artikel 11.1 ska följande stycke läggas till:

“ Vid tillämpningen av första stycket led c ska en redovisning inte krävas om företaget offentliggör en halvårsrapport i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG och gör den tillgänglig för aktieägarna i enlighet med denna punkt. Dessutom får medlemsstaterna föreskriva att en redovisning inte krävs om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper som är förenade med rösträtt i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen har kommit överens om detta. ”Hänvisningen till 'punkt 1 c' i artikel 11.2 ska som en konsekvens ersättas med en hänvisning till 'punkt 1 första stycket c'.

(11) I artikel 11.3 ska följande stycke läggas till:

“ Om en aktieägare har givit sitt medgivande till att företaget förmedlar information elektroniskt får dessa handlingar skickas via elektronisk post. ”.

(12) I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

“ 4. Ett företag ska undantas från kravet att göra de handlingar som avses i punkt 1 tillgängliga där det har sitt säte om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska fatta beslut om fusionsplanen och avslutas tidigast vid bolagsstämmans slut, gör dem tillgängliga på sin webbplats. Medlemsstaterna får inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa sådana krav och begränsningar i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Punkt 3 ska inte vara tillämplig om webbplatsen gör det möjligt för aktieägarna att under hela den period som avses i första stycket i denna punkt ladda ner och skriva ut de handlingar som avses i punkt 1. I detta fall får medlemsstaterna emellertid föreskriva att företaget ska göra dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna där det har sitt säte.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen som orsakas av tekniska eller andra faktorer. ”.

(13) Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

“ 2. För det ändamålet ska det i medlemsstaternas lagstiftning minst föreskrivas att dessa borgenärer har rätt till betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har sådan säkerhet.

Medlemsstaterna ska fastställa villkor för det skydd som avses i punkt 1 och i första stycket i denna punkt. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter se till att borgenärerna har rätt att ansöka hos lämpliga administrativa och rättsliga myndigheter om betryggande säkerhet, under förutsättning att de på ett trovärdigt sätt kan visa att fusionen medför att deras fordringar riskerar att inte gottgöras och att ingen betryggande säkerhet har ställts av företaget. ”.

(14) I artikel 19.3 ska inledningsformuleringen “ Punkt 1 ” ersättas med formuleringen “ Vad som sägs ovan ” .

(15) Artikel 23.3 ska utgå.

(16) Artikel 24 ska ersättas med följande:

“ Medlemsstaterna ska för de bolag som lyder under deras lagstiftning utfärda regler om ett förfarande varigenom ett eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett annat bolag, vilket i de förstnämnda bolagen äger alla aktier samt övriga värdepapper som är förenade med rösträtt på bolagsstämman. På ett sådant förfarande ska bestämmelserna i kapitel II tillämpas. Medlemsstaterna får emellertid inte införa kraven i artikel 5.2 b, c och d, artiklarna 9 och 10, artikel 11.1 d och e, artikel 19.1 b och artiklarna 20 och 21. ”.

(17) Artikel 25 ska ersättas med följande:

“ Medlemsstaterna ska inte tillämpa artikel 7 vid de förfaranden som avses i artikel 24 om följande villkor är uppfyllda:

a) Det i artikel 6 föreskrivna offentliggörandet ska för vart och ett av de bolag som deltar i förfarandet äga rum minst en månad innan förfarandet blir gällande.

b) Alla aktieägare i det övertagande bolaget har rätt att minst en månad innan förfarandet blir gällande, hos bolaget där detta har sitt säte ta del av de i artikel 11.1 a, b och c angivna handlingarna.

c) Artikel 8 c ska tillämpas.

Vid tillämpningen av led b i första stycket ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.”.

(18) Artikel 27 ska ersättas med följande:

“ Om en fusion sker genom ett förvärv som genomförs av ett bolag som äger minst 90 % av, men inte alla, aktier och andra värdepapper som är förenade med rösträtt på bolagsstämman i det eller de bolag som förvärvas, får medlemsstaterna inte kräva att fusionen godkänns av bolagsstämman i det övertagande bolaget om följande villkor är uppfyllda:

a) Det i artikel 6 föreskrivna offentliggörandet ska i fråga om det övertagande bolaget äga rum minst en månad före tidpunkten för den bolagsstämma i det eller de överlåtande bolagen som ska besluta om fusionen.

b) Alla aktieägare i det övertagande bolaget ska ha rätt att minst en månad före den i led a angivna tidpunkten hos detta bolag där det har sitt säte ta del av de i artikel 11.1 a, b och, i tillämpliga fall, c, d, och e angivna handlingarna.

c) Artikel 8 c ska tillämpas.

Vid tillämpningen av led b i första stycket ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.”.

(19) Artikel 28 ska ersättas med följande:

“ Medlemsstaterna ska inte upprätthålla kraven i artiklarna 9, 10 och 11 på en sådan fusion som avses i artikel 27 om följande villkor är uppfyllda:

a) Minoritetsaktieägarna i det överlåtande bolaget ska ha rätt att få sina aktier inlösta av det övertagande bolaget.

b) Om de utövar denna rätt, ska de ha rätt till ett vederlag som motsvarar värdet av aktierna.

c) Om tvist uppkommer om vederlaget, ska det vara möjligt att få vederlaget bestämt av en domstol eller av en administrativ myndighet som utsetts av medlemsstaten för detta ändamål.

En medlemsstat behöver inte tillämpa första stycket om denna medlemsstats lagstiftning ger det övertagande bolaget rätt att, utan föregående offentligt uppköpserbjudande, kräva att alla innehavare av kvarvarande värdepapper i det eller de företag som ska övertas ska sälja dessa värdepapper till det övertagande företaget före fusionen till ett rimligt pris.”

(20) Artikel 33 ska ersättas med följande:

“ Detta direktiv träder i kraft den 1 juli 2011. ”.

(21) I bilaga I del A ska följande angivelse läggas till:

“Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/109/EG (EUT L 259, 2.10.2009, s. 14) / Endast artikel 2”.

(22) I bilaga I del B ska följande angivelse läggas till:

“ 2009/109/EG / 30 juni 2011 ”.

(23) I bilaga II ska hänvisningarna “ Kapitel I ” , “ Kapitlen I-VI ” och “ Kapitlen II-VI ” utgå.

5. För att underlätta läsning och granskning av förslaget bifogas hela förslaget till kodifiering i dess ändrade lydelse.

ê 78/855/EEG (anpassad)

2008/0009 (COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om fusioner av aktiebolag

(kodifiering)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel Ö 50.2 Õ g,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[5],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

ê

1. Rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag[6] har ändrats flera gånger[7] på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

ê 78/855/EEG skäl 1 (anpassad)

2. Den samordning som föreskrivs i artikel Ö 50.2 Õ g i fördraget och i Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten[8], inleddes med rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen[9].

ê 78/855/EEG skäl 2

3. Samordningen fortsatte såvitt avser bildande av aktiebolag (public limited liability companies) samt bevarande och ändring av dessas kapital med rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga[10] och såvitt avser årsbokslut för vissa bolagsformer med rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag[11].

ê 78/855/EEG skäl 3

4. Skyddet för bolagsmännens och tredje mans intressen kräver att medlemsstaternas lagstiftning om fusion av aktiebolag (public limited liability companies) samordnas och att bestämmelser om fusion införs i alla medlemsstaternas lagstiftning.

ê 78/855/EEG skäl 4 och 2007/63/EG skäl 4 (anpassad)

5. Vid denna samordning är det särskilt viktigt att aktieägarna i de fusionerande bolagen får en tillräcklig och så långt möjligt objektiv information samt att deras rättigheter skyddas på lämpligt sätt. Ö Det finns dock ingen anledning att kräva en granskning av de preliminära villkoren för en fusion av oberoende sakkunniga för aktieägarna om alla aktieägare är eniga om att det inte behövs. Õ

ê 78/855/EEG skäl 5 (anpassad)

6. Bestämmelser om skydd för arbetstagares rättigheter vid överföring av företag, rörelser eller delar av Ö företag och Õ rörelser finns för närvarande i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter[12].

ê 78/855/EEG skäl 6 (anpassad)

7. Borgenärerna, inräknat obligationshavare, och innehavarna av andra rättigheter i de fusionerande bolagen Ö bör Õ skyddas så att fusionen inte inverkar negativt på deras intressen.

ê 78/855/EEG skäl 7 (anpassad)

8. Bestämmelserna om offentlighet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen[13] Ö bör Õ utsträckas till att gälla också fusioner, så att tredje man får tillräcklig information.

ê 78/855/EEG skäl 8 (anpassad)

9. För att hindra att de garantier som tillförsäkras aktieägarna och tredje man i samband med fusion kringgås, Ö bör Õ detta skydd utsträckas till att omfatta också vissa andra rättsliga förfaranden som i väsentliga avseenden liknar fusion.

ê 78/855/EEG skäl 9 (anpassad)

10. För att säkerställa rättssäkerheten i förhållandet mellan de berörda bolagen, mellan dessa och tredje man och mellan aktieägarna inbördes Ö är det nödvändigt att begränsa Õ ogiltighetsfallen. Därvid måste föreskrivas, å ena sidan att fel vid fusionen såvitt möjligt ska avhjälpas och å andra sidan att ogiltighet endast får göras gällande inom en kort tidsfrist.

ê

11. Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

ê 78/855/EEG

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Tillämpningsområde

Artikel 1

1. De samordningsåtgärder som detta direktiv föreskriver ska vidtas i fråga om bestämmelser i medlemsstaternas lagar eller andra författningar om följande bolagsformer:

- I Belgien:

la société anonyme / de naamloze vennootschap,

ê 2006/99/EG artikel 1 och bilagan, del A.3

- I Bulgarien:

акционерно дружество,

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 339

- I Tjeckien:

akciová společnost,

ê 78/855/EEG

- I Danmark:

Aktieselskaber,

- I Tyskland:

die Aktiengesellschaft,

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 339

- I Estland:

aktsiaselts,

ê 78/855/EEG

- I Irland:

public companies limited by shares and public companies limited by guarantee having a share capital,

ê 1979 års anslutningsakt artikel 21 och bilaga I, s. 89

- I Grekland:

ανώνυμη εταιρία,

ê 1985 års anslutningsakt artikel 26 och bilaga I, s. 157

- I Spanien:

la sociedad anónima,

ê 78/855/EEG

- I Frankrike:

la société anonyme,

- I Italien:

la società per azioni,

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 339

- I Cypern:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο,

- I Lettland:

akciju sabiedrība,

- I Litauen:

akcinė bendrovė,

ê 78/855/EEG

- I Luxemburg:

la société anonyme,

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 339

- I Ungern:

részvénytársaság,

- Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija

privata/private limited liability company,

ê 78/855/EEG

- I Nederländerna:

de naamloze vennootschap,

ê 1994 års anslutningsakt artikel 29 och bilaga I, s. 194

- I Österrike:

die Aktiengesellschaft,

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 339

- I Polen:

spółka akcyjna,

ê 1985 års anslutningsakt artikel 26 och bilaga I, s. 157

- I Portugal:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada,

ê 2006/99/EG artikel 1 och bilagan, del A.3

- I Rumänien:

societate pe acţiuni,

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 339

- I Slovenien:

delniška družba,

- I Slovakien:

akciová spoločnosť,

ê 2009/109/EG artikel 2.1

- I Finland:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

ê 1994 års anslutningsakt artikel 29 och bilaga I, s. 194

- I Sverige:

aktiebolag,

ê 78/855/EEG

- I Storbritannien:

public companies limited by shares and public companies limited by guarantee having a share capital.

2. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa detta direktiv på kooperativa företag som är organiserade i någon av de i punkt 1 angivna bolagsformerna. Om lagstiftningen i en medlemsstat utnyttjar denna möjlighet, ska den föreskriva att dessa bolag ska ta in orden ”kooperativt företag” i samtliga de handlingar som nämns i artikel 5 i direktiv 2009/101/EG.

3. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa detta direktiv om ett eller flera av de bolag som förvärvas eller upplöses är försatt i konkurs eller är föremål för ackord eller liknande förfarande.

KAPITEL II

Regler om fusion genom att ett bolag förvärvar ett eller flera andra bolag och om fusion genom bildande av ett nytt bolag

Artikel 2

Medlemsstaterna ska i fråga om bolag som lyder under deras nationella lagstiftning utfärda regler om fusion som äger rum genom att ett bolag förvärvar ett eller flera andra bolag och om fusion som äger rum genom bildande av ett nytt bolag.

Artikel 3

1. I detta direktiv avses med ”fusion genom förvärv” ett sådant förfarande varigenom ett eller flera bolag (överlåtande bolag) upplöses utan likvidation och i samband därmed överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett annat bolag (övertagande bolag), mot vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen i form av aktier i det övertagande bolaget och i förekommande fall kontant ersättning som inte får överstiga tio procent av dessa aktiers nominella värde eller, i avsaknad av sådant värde, det bokförda parivärdet.

2. Lagstiftningen i en medlemsstat får föreskriva att fusion genom förvärv får ske även om ett eller flera av de överlåtande bolagen har trätt i likvidation, under förutsättning att utskiftning av det överlåtande bolagets tillgångar till aktieägarna ännu inte har påbörjats.

Artikel 4

1. I detta direktiv avses med ”fusion genom bildande av ett nytt bolag” ett sådant förfarande varigenom flera bolag (överlåtande bolag) upplöses utan likvidation och i samband därmed överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett bolag som de bildar, mot vederlag till aktieägarna i de överlåtande bolagen i form av aktier i det nya bolaget och i förekommande fall kontant ersättning som inte får överstiga tio procent av dessa aktiers nominella värde eller, i avsaknad av sådant värde, det bokförda parivärdet.

2. Lagstiftningen i en medlemsstat får föreskriva att fusion genom bildande av ett nytt bolag får ske även om ett eller flera av de överlåtande bolagen har trätt i likvidation, under förutsättning att utskiftning av det överlåtande bolagets tillgångar till aktieägarna ännu inte har påbörjats.

KAPITEL II I

Fusion genom förvärv

Artikel 5

1. Förvaltnings- eller ledningsorganen i de fusionerande bolagen ska upprätta en skriftlig fusionsplan.

2. Fusionsplanen ska innehålla minst följande uppgifter:

a) De fusionerande bolagens form, namn och säte.

b) Aktiernas utbytesförhållande och i förekommande fall storleken av den kontanta ersättningen.

c) De närmare villkoren för utlämnandet av aktier i det övertagande bolaget.

d) Den tidpunkt från vilken sistnämnda aktier ger rätt till utdelning av vinst samt varje särskilt förhållande som berör denna rätt.

e) Den tidpunkt från vilken det överlåtande bolagets åtgärder i bokföringshänseende ska anses företagna för det övertagande bolagets räkning.

f) De rättigheter som det övertagande bolaget tillförsäkrar innehavare av sådana aktier till vilka särskilda rättigheter är knutna och innehavare av andra värdepapper än aktier eller de åtgärder som föreslås till förmån för dessa personer.

g) Varje särskild förmån som beviljas de sakkunniga som anges i artikel 10.1 och ledamöterna i de fusionerande bolagens förvaltnings-, lednings-, tillsyns- eller kontrollorgan.

Artikel 6

Fusionsplanen ska offentliggöras för vart och ett av de fusionerande bolagen enligt varje medlemsstats lagstiftning i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 2009/101/EG, minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska besluta om fusionsplanen.

ê 2009/109/EG artikel 2.2

Ett fusionerande företag ska undantas från kravet på offentliggörande i artikel 3 i direktiv 2009/101/EG om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska fatta beslut om fusionsplanen och avslutas tidigast vid denna bolagsstämmas slut, kostnadsfritt gör fusionsplanen tillgänglig för allmänheten på sin webbplats. Medlemsstaterna får inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa sådana krav och begränsningar i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Med avvikelse från andra stycket får medlemsstaterna kräva att offentliggörandet sker via den centrala elektroniska plattform som avses i artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG. Medlemsstaterna får alternativt kräva att sådant offentliggörande ska ske på annan webbplats som de har utsett för detta ändamål. Om medlemsstaterna utnyttjar någon av dessa möjligheter ska de se till att det inte tas ut någon särskild avgift från företagen för detta offentliggörande.

Om en annan webbplats än den centrala elektroniska plattformen används ska en hänvisning som ger åtkomst till den webbplatsen offentliggöras på den centrala elektroniska plattformen senast en månad före dagen för bolagsstämman. I denna hänvisning ska även anges vilken dag fusionsplanen offentliggjordes på webbplatsen, och den ska vara tillgänglig kostnadsfritt för allmänheten. Ingen särskild avgift ska tas ut av företagen för detta offentliggörande.

Förbudet i det tredje och fjärde stycket mot att ta ut en särskild avgift av företag för ett offentliggörande ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att till företagen överföra kostnader som gäller den centrala elektroniska plattformen.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats eller, i förekommande fall, på den centrala elektroniska plattformen eller den webbplats som den berörda medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen eller till den centrala elektroniska plattformen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.

ê 78/855/EEG

Artikel 7

1. En fusion fordrar godkännande av minst bolagsstämman i varje fusionerande bolag. Medlemsstaternas lagstiftning ska föreskriva att detta beslut kräver minst två tredjedelar av de röster som är förenade med de företrädda aktierna eller det företrädda tecknade kapitalet.

Medlemsstaternas lagstiftning får dock föreskriva att enkel majoritet av rösterna enligt första stycket är tillräcklig, om minst hälften av det tecknade kapitalet är företrätt. Därutöver tillämpas i förekommande fall reglerna om ändring i bolagsordningen.

2. Om det finns flera slag av aktier fordras för beslut om fusion en särskild omröstning minst för varje kategori av aktieägare vilkas rätt berörs av åtgärden.

3. Beslutet ska omfatta godkännandet av fusionsplanen och de eventuella ändringar i bolagsordningen som behövs för att genomföra planen.

Artikel 8

Lagstiftningen i en medlemsstat behöver inte föreskriva att fusionen ska godkännas av bolagsstämman i det övertagande bolaget, om följande villkor är uppfyllda:

a) Det i artikel 6 föreskrivna offentliggörandet ska för det övertagande bolaget ske minst en månad före dagen för den bolagsstämma i det eller de överlåtande bolagen som ska besluta om fusionsplanen.

b) Alla aktieägare i det övertagande bolaget ska ha rätt att minst en månad före den i punkt a nämnda dagen ta del av de i artikel 11.1 angivna handlingarna hos det övertagande bolaget där detta har sitt säte.

c) En eller flera aktieägare i det övertagande bolaget med ett aktieinnehav som uppgår till en viss lägsta procent av det tecknade kapitalet ska ha rätt att fordra att en bolagsstämma i det övertagande bolaget sammankallas för att besluta om godkännande av fusionen; det lägsta procenttalet får inte sättas högre än till fem procent; medlemsstaterna får dock föreskriva att aktier utan rösträtt inte ska medtas vid denna beräkning.

ê 2009/109/EG artikel 2.3

Vid tillämpningen av första stycket led b ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.

ê 2009/109/EG artikel 2.4

Artikel 9

1. Förvaltnings- eller ledningsorganen i vart och ett av de fusionerande bolagen ska upprätta en utförlig skriftlig redogörelse i vilken fusionsplanen och särskilt utbytesförhållandet mellan aktierna förklaras och bedöms från rättslig och ekonomisk synpunkt.

Den redogörelsen ska även ange eventuella särskilda värderingssvårigheter som har uppkommit.

2. Förvaltnings- eller ledningsorganen i vart och ett av de inblandade företagen ska underrätta bolagsstämman i sitt bolag samt de andra inblandade bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan, så att dessa organ kan underrätta sina respektive bolagsstämmor, om alla väsentliga ändringar i tillgångarna och skulderna som har inträffat efter upprättandet av fusionsplanen fram till dagen för den bolagsstämma som ska besluta om fusionsplanen.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att den redogörelse som avses i punkt 1 och/eller den information som avses i punkt 2 inte ska krävas om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper som är förenade med rösträtt i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen har kommit överens om detta.

ê 78/855/EEG

Artikel 10

1. För vart och ett av de fusionerande bolagen ska en eller flera oberoende sakkunniga, som utses eller godkänns av en domstol eller en förvaltningsmyndighet, granska fusionsplanen och lämna en skriftlig redogörelse till aktieägarna. Lagstiftningen i en medlemsstat kan dock föreskriva att det får förordnas en eller flera oberoende sakkunniga för alla de fusionerande bolagen, om förordnandet meddelas av en domstol eller en förvaltningsmyndighet på bolagens gemensamma begäran. Beroende på varje medlemsstats lagstiftning kan de sakkunniga vara fysiska eller juridiska personer eller bolag.

2. I den i punkt 1 nämnda redogörelsen ska de sakkunniga under alla förhållanden ange huruvida enligt deras uppfattning utbytesförhållandet är rimligt och sakligt grundat. Redogörelsen ska minst ange:

a) enligt vilken eller vilka metoder som det föreslagna utbytesförhållandet har bestämts,

b) huruvida denna eller dessa metoder är lämpliga i det aktuella fallet och vilka värden som var och en av metoderna leder till: ett uttalande måste också göras om vilken relativ betydelse som tillmättes de olika metoderna då värdena fastställdes.

Redogörelsen ska i förekommande fall även ange särskilda värderingssvårigheter.

3. Varje sakkunnig ska ha rätt att hos de fusionerande bolagen få tillgång till alla upplysningar och handlingar som hör till saken samt att utföra alla undersökningar som behövs.

ê 2007/63/EG artikel 2.1

4. Det ska inte krävas vare sig någon granskning av fusionsplanen eller någon redogörelse från en sakkunnig om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper med rösträtt i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen är eniga om detta.

ê 78/855/EEG

Artikel 11

1. Minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska besluta om fusionsplanen ska alla aktieägare ha rätt att hos bolaget där detta har sitt säte ta del av minst följande handlingar:

a) Fusionsplanen.

b) De fusionerande bolagens årsbokslut och förvaltningsberättelser för de senaste tre räkenskapsåren.

ê 2009/109/EG artikel 2.5 a i

c) I förekommande fall, en särskild redovisning som ska upprättas tidigast den första dagen i den tredje månaden före den tidpunkt då fusionsplanen upprättades, om det senaste årsbokslutet avser ett räkenskapsår som avslutades mer än sex månader före denna tidpunkt.

d) I förekommande fall, de redogörelser av de fusionerande bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan som avses i artikel 9.

ê 2007/63/EG artikel 2.2 (anpassad)

e) I förekommande fall den redogörelse Ö som avses Õ i artikel 10 Ö .1 Õ.

ê 2009/109/EG artikel 2.5 a ii

Vid tillämpningen av första stycket led c ska en redovisning inte krävas om företaget offentliggör en halvårsrapport i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG[14] och gör den tillgänglig för aktieägarna i enlighet med denna punkt. Dessutom får medlemsstaterna föreskriva att en redovisning inte krävs om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper som är förenade med rösträtt i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen har kommit överens om detta.

ê 78/855/EEG (anpassad)

2. Den särskilda redovisning Ö som anges i punkt 1 första stycket c Õ ska utarbetas enligt samma metoder och med begagnande av samma uppställning som det senaste årsbokslutet.

Lagstiftningen i en medlemsstat får dock föreskriva:

a) att någon ny fysisk inventering inte behöver genomföras,

ê 78/855/EEG

b) att de värden som har åsatts i den senaste balansräkningen endast behöver ändras så att de återspeglar affärshändelserna; hänsyn ska dock tas till

- avskrivningar och avsättningar för den mellanliggande tiden,

- sådana väsentliga ändringar av faktiska värden som inte framgår av bokföringen.

3. Varje aktieägare ska ha rätt att på begäran och kostnadsfritt få kopior av samtliga eller, om så önskas, vissa av de i punkt 1 nämnda handlingarna.

ê 2009/109/EG artikel 2.5 b

Om en aktieägare har givit sitt medgivande till att företaget förmedlar information elektroniskt får dessa handlingar skickas via elektronisk post.

ê 2009/109/EG artikel 2.5 c

4. Ett företag ska undantas från kravet att göra de handlingar som avses i punkt 1 tillgängliga där det har sitt säte om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska fatta beslut om fusionsplanen och avslutas tidigast vid bolagsstämmans slut, gör dem tillgängliga på sin webbplats. Medlemsstaterna får inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa sådana krav och begränsningar i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Punkt 3 ska inte vara tillämplig om webbplatsen gör det möjligt för aktieägarna att under hela den period som avses i första stycket i denna punkt ladda ner och skriva ut de handlingar som avses i punkt 1. I detta fall får medlemsstaterna emellertid föreskriva att företaget ska göra dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna där det har sitt säte.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.

ê 78/855/EEG (anpassad)

Artikel 12

Skyddet för de anställdas rättigheter i varje fusionerande bolag ska regleras enligt direktiv Ö 2001/23/EG Õ.

ê 78/855/EEG

Artikel 13

1. Lagstiftningen i medlemsstaterna ska på ett betryggande sätt skydda rättigheterna för de borgenärer i de fusionerande bolagen vilka har fordringar som uppkommit före offentliggörandet av fusionsplanen och som inte var förfallna till betalning vid offentliggörandet.

ê 2009/109/EG artikel 2.6

2. För det ändamålet ska det i medlemsstaternas lagstiftning minst föreskrivas att dessa borgenärer har rätt till betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har sådan säkerhet.

Medlemsstaterna ska fastställa villkor för det skydd som avses i punkt 1 och i första stycket i denna punkt. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter se till att borgenärerna har rätt att ansöka hos lämpliga administrativa och rättsliga myndigheter om betryggande säkerhet, under förutsättning att de på ett trovärdigt sätt kan visa att fusionen medför att deras fordringar riskerar att inte gottgöras och att ingen betryggande säkerhet har ställts av företaget.

ê 78/855/EEG

3. Skyddet får vara olika för borgenärerna i det övertagande och det överlåtande bolaget.

Artikel 14

Med förbehåll för bestämmelser om ett gemensamt utövande av obligationshavarnas rättigheter i de fusionerande bolagen ska artikel 13 tillämpas på obligationshavarna, om inte dessa vid ett sammanträde — förutsatt att sådana sammanträden regleras i den nationella lagstiftningen — eller individuellt har godkänt fusionen.

ê 78/855/EEG (anpassad)

Artikel 15

Innehavare av sådana andra värdepapper än aktier till vilka särskilda rättigheter är knutna ska Ö ges rättigheter Õ i det övertagande bolaget Ö som åtminstone är likvärdiga med dem som de innehade Õ i det överlåtande bolaget, om inte innehavarna av värdepapperen vid ett sammanträde — förutsatt att sådana sammanträden regleras i den nationella lagstiftningen — eller individuellt har godkänt en ändring av rättigheterna eller om inte innehavarna av värdepapperen har rätt att få dessa återköpta av det övertagande bolaget.

ê 78/855/EEG

Artikel 16

1. Om lagstiftningen i en medlemsstat inte föreskriver någon förebyggande rättslig eller administrativ kontroll av att en fusion är lagenlig eller om denna kontroll inte omfattar alla för fusionen föreskrivna handlingar, ska protokollen från de bolagsstämmor som beslutar om fusionen och i förekommande fall det efter dessa bolagsstämmor följande fusionsavtalet upprättas i form av officiellt bestyrkta handlingar. Om fusionen inte ska godkännas av bolagsstämmor i alla de fusionerande bolagen, ska fusionsplanen upprättas i form av en officiellt bestyrkt handling.

2. Den notarie eller myndighet som är behörig att upprätta och officiellt bestyrka handlingar ska granska och bestyrka, dels förekomsten av och lagenligheten hos alla de rättshandlingar och formaliteter som åligger det bolag för vilket notarien eller myndigheten handlar, dels förekomsten av och lagenligheten hos fusionsplanen.

Artikel 17

Lagstiftningen i medlemsstaterna ska ange den tidpunkt då en fusion blir gällande.

Artikel 18

1. En fusion ska för vart och ett av de fusionerande bolagen offentliggöras enligt varje medlemsstats lagstiftning i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 2009/101/EG.

ê 78/855/EEG (anpassad)

2. Det övertagande bolaget kan själv vidta de formaliteter Ö om Õ offentliggörandet som hänför sig till det eller de överlåtande bolagen.

ê 78/855/EEG

Artikel 19

1. En fusion ska i kraft av själva lagstiftningen ha följande rättsverkningar, vilka ska inträda samtidigt:

a) både i förhållandet mellan det överlåtande och det övertagande bolaget och i förhållandet till tredje man övergår det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder till det övertagande bolaget,

b) aktieägarna i det överlåtande bolaget blir aktieägare i det övertagande bolaget,

c) det överlåtande bolaget upphör.

2. Aktier i det överlåtande bolaget får inte bytas ut mot aktier i det övertagande bolaget, om aktierna i det överlåtande bolaget innehas antingen

a) av det övertagande bolaget själv eller av någon som handlar i eget namn men för bolagets räkning, eller

b) av det överlåtande bolaget själv eller av någon som handlar i eget namn men för bolagets räkning.

3. Vad som sägs ovan ska inte inkräkta på den lagstiftning i medlemsstaterna som föreskriver särskilda formaliteter för att överföringen av vissa tillgångar, rättigheter och förpliktelser från det överlåtande bolaget ska gälla mot tredje man. Det övertagande bolaget får själv verkställa dessa formaliteter; lagstiftningen i medlemsstaterna kan dock tillåta att det överlåtande bolaget fortsätter att verkställa formaliteterna under en begränsad tid som, utom i undantagsfall, inte får vara längre än sex månader räknat från den tidpunkt då fusionen blir gällande.

Artikel 20

Lagstiftningen i medlemsstaterna ska minst innehålla regler om det civilrättsliga ansvar som ledamöterna i det överlåtande bolagets förvaltnings- eller ledningsorgan ska ha mot bolagets aktieägare på grund av oförsvarligt förfarande av ledamöterna i dessa organ vid förberedelsen och genomförandet av fusionen.

Artikel 21

Lagstiftningen i medlemsstaterna ska minst innehålla regler om det civilrättsliga ansvar som de sakkunniga, vilka ansvarar för upprättandet i det överlåtande bolaget av den i artikel 10.1 angivna redogörelsen, ska ha mot aktieägarna i detta bolag på grund av oförsvarligt förfarande av de sakkunniga då de utförde sitt uppdrag.

Artikel 22

1. Lagstiftningen i medlemsstaterna får endast innehålla sådana regler om ogiltighet av en fusion som uppfyller följande villkor:

a) Ogiltigheten ska beslutas av domstol

b) En fusion som har blivit gällande enligt artikel 17 får förklaras ogiltig endast om det inte har förekommit någon rättslig eller administrativ kontroll av fusionens lagenlighet eller officiellt bestyrkta handlingar inte har upprättats eller om det visas att bolagsstämmans beslut är ogiltigt eller kan förklaras ogiltigt enligt nationell rätt.

c) Talan om ogiltighetsförklaring får inte väckas om det har förflutit mer än sex månader från det att fusionen kom att gälla mot den som åberopar ogiltigheten eller om bristen har avhjälpts.

d) Om det är möjligt att avhjälpa den brist, på grund av vilken fusionen kan förklaras ogiltig, ska domstolen ge bolagen i fråga tillfälle att inom viss tid göra detta.

e) Ett rättsligt avgörande varigenom en fusion förklaras ogiltig ska offentliggöras enligt varje medlemsstats lagstiftning i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 2009/101/EG.

f) Om en medlemsstats lagstiftning medger att tredje man överklagar avgörandet, får detta ske senast sex månader efter det att avgörandet offentliggjorts i överensstämmelse med direktiv 2009/101/EG.

ê 78/855/EEG (anpassad)

g) Ett avgörande varigenom en fusion förklaras ogiltig ska inte i och för sig inkräkta på giltigheten av de förpliktelser som har uppkommit för eller gentemot det övertagande bolaget innan avgörandet blev offentligt tillgängligt men efter den tidpunkt Ö då fusionen blir gällande Õ.

h) De bolag som har ingått i fusionen ska ansvara solidariskt för de förpliktelser som åligger ett övertagande bolag som avses i punkt g.

2. Med avvikelse från punkt 1 a får lagstiftningen i en medlemsstat även föreskriva att en administrativ myndighet kan besluta om en fusions ogiltighet, om ett sådant avgörande kan överklagas till domstol. Bestämmelserna i punkterna b, och d-h ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om den administrativa myndigheten. Ogiltighetsförfarandet får inte inledas senare än sex månader efter den tidpunkt Ö då fusionen träder ikraft Õ.

3. Vad nu sagts Ö ska Õ inte Ö inkräkta Õ på medlemsstaternas lagstiftning om ogiltighetsförklaring av en fusion med anledning av annan kontroll än den förebyggande rättsliga eller administrativa kontrollen av fusionens lagenlighet.

ê 78/855/EEG

KAPITEL IV

Fusion genom bildande av ett nytt bolag

Artikel 23

1. Artiklarna 5, 6 och 7 samt 9-22 ska tillämpas vid fusion genom bildande av ett nytt bolag, dock med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 12 och 13 i direktiv 2009/101/EG. Därvid ska med ”fusionerande bolag” och ”överlåtande bolag” avses de bolag som ska upplösas och med ”övertagande bolag” det nya bolaget.

ê 78/855/EEG (anpassad)

Artikel 5.2 a Ö i detta direktiv Õ ska tillämpas också på det nya bolaget.

ê 78/855/EEG

è1 2009/109/EG artikel 2.8 a

è2 2009/109/EG artikel 2.8 b

2. Fusionsplanen och, om de är intagna i en särskild handling, det nya bolagets stiftelseurkund eller utkast till stiftelseurkund och bolagsordning eller utkast till bolagsordning ska godkännas av bolagsstämman i vart och ett av de bolag som ska upplösas.

KAPITEL V

Ett bolags förvärv av ett annat bolag, i vilket det förra äger minst 90 procent av aktierna

Artikel 24

Medlemsstaterna ska för de bolag som lyder under deras lagstiftning utfärda regler om ett förfarande varigenom ett eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett annat bolag, vilket i de förstnämnda bolagen äger alla aktier samt övriga värdepapper som är förenade med rösträtt på bolagsstämman. è1 På ett sådant förfarande ska bestämmelserna i kapitel II tillämpas. ç è2 Medlemsstaterna får emellertid inte införa kraven i artikel 5.2 b, c och d, artiklarna 9 och 10, artikel 11.1 d och e, artikel 19.1 b och artiklarna 20 och 21. ç

Artikel 25

ê 2009/109/EG artikel 2.9 a

Medlemsstaterna ska inte tillämpa artikel 7 vid de förfaranden som avses i artikel 24 om följande villkor är uppfyllda:

ê 78/855/EEG

a) Det i artikel 6 föreskrivna offentliggörandet ska för vart och ett av de bolag som deltar i förfarandet äga rum minst en månad innan förfarandet blir gällande.

b) Alla aktieägare i det övertagande bolaget har rätt att minst en månad innan förfarandet blir gällande, hos bolaget där detta har sitt säte ta del av de i artikel 11.1 a, b och c angivna handlingarna.

c) Artikel 8 c ska tillämpas.

ê 2009/109/EG artikel 2.9 c

Vid tillämpningen av första stycket led b ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.

ê 78/855/EEG

Artikel 26

Medlemsstaterna får tillämpa artiklarna 24 och 25 på förfaranden varigenom ett eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett annat bolag, om alla i artikel 24 angivna aktier och värdepapper i det eller de överlåtande bolagen tillhör det övertagande bolaget och/eller någon som innehar aktierna och värdepapperen i eget namn men för det övertagande bolagets räkning.

Artikel 27

ê 2009/109/EG artikel 2.10 a

Om en fusion sker genom ett förvärv som genomförs av ett bolag som äger minst 90 % av, men inte alla, aktier och andra värdepapper som är förenade med rösträtt på bolagsstämman i det eller de bolag som förvärvas, får medlemsstaterna inte kräva att fusionen godkänns av bolagsstämman i det övertagande bolaget om följande villkor är uppfyllda:

ê 78/855/EEG

a) Det i artikel 6 föreskrivna offentliggörandet ska i fråga om det övertagande bolaget äga rum minst en månad före tidpunkten för den bolagsstämma i det eller de överlåtande bolagen som ska besluta om fusionen.

ê 2009/109/EG artikel 2.10 b

b) Alla aktieägare i det övertagande bolaget ska ha rätt att minst en månad före den tidpunkt som anges i led a hos detta bolag där det har sitt säte ta del av de handlingar som anges i artikel 11.1 a, b och, i tillämpliga fall, c, d, och e.

ê 78/855/EEG

c) Artikel 8 c ska tillämpas.

ê 2009/109/EG artikel 2.10 c

Vid tillämpningen av första stycket led b ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.

ê 78/855/EEG

Artikel 28

ê 2009/109/EG artikel 2.11 a

Medlemsstaterna ska inte upprätthålla kraven i artiklarna 9, 10 och 11 på en sådan fusion som avses i artikel 27 om följande villkor är uppfyllda:

ê 78/855/EEG

è1 2009/109/EG artikel 2.11 b

a) Minoritetsaktieägarna i det överlåtande bolaget ska ha rätt att få sina aktier inlösta av det övertagande bolaget.

b) Om de utövar denna rätt, ska de ha rätt till ett vederlag som motsvarar värdet av aktierna.

c) Om tvist uppkommer om vederlaget, ska det vara möjligt att få vederlaget bestämt av en domstol è1 eller av en administrativ myndighet som utsetts av medlemsstaten för detta ändamål ç .

ê 2009/109/EG artikel 2.11 c

En medlemsstat behöver inte tillämpa första stycket om denna medlemsstats lagstiftning ger det övertagande bolaget rätt att, utan föregående offentligt uppköpserbjudande, kräva att alla innehavare av kvarvarande värdepapper i det eller de företag som ska övertas ska sälja dessa värdepapper till det övertagande företaget före fusionen till ett rimligt pris.

ê 78/855/EEG

Artikel 29

Medlemsstaterna får tillämpa artiklarna 27 och 28 på förfaranden varigenom ett eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett annat bolag, om minst 90 procent, men inte alla, av de i artikel 27 avsedda aktierna och övriga värdepapper i det eller de överlåtande bolagen tillhör det övertagande bolaget och/eller någon som innehar dessa aktier och värdepapper i eget namn men för det övertagande bolagets räkning.

KAPITEL V I

Andra med fusion likställda förfaranden

Artikel 30

Om lagstiftningen i en medlemsstat tillåter att den kontanta ersättningen vid ett förfarande som anges i artikel 2 överstiger tio procent, ska kapitel III och IV samt artiklarna 27, 28 och 29 tillämpas.

Artikel 31

Om lagstiftningen i en medlemsstat tillåter ett förfarande som anges i artikel 2, 24 eller 30 utan att alla de överlåtande bolagen därvid upplöses, ska kapitel III, med undantag för artikel 19.1 c, samt kapitel IV och V tillämpas.

KAPITEL VI I

Avslutande bestämmelser

ê

Artikel 32

Direktiv 78/855/EEG i dess lydelse enligt de direktiv som anges i bilaga I del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 33

Detta direktiv träder i kraft den 1 juli 2011.

ê 78/855/EEG

Artikel 34

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i […] den […]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

[…] […]

Ordförande Ordförande

é

BILAGA I

Del A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess senare ändringar (hänvisningar i artikel 32)

Rådets direktiv 78/855/EEG (EGT L 295, 20.10.1978, s. 36) |

Bilaga I punkt III.C till 1979 års anslutningsakt (EGT L 291, 19.11.1979, s. 89) |

Bilaga I punkt II.d till 1985 års anslutningsakt (EGT L 302, 15.11.1985, s. 157) |

Bilaga I punkt XI.A.3 till 1994 års anslutningsakt (EGT C 241, 29.8.1994, s. 194) |

Bilaga II punkt 4.A.3 till 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003, s. 338) |

Rådets direktiv 2006/99/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 137) | Endast vad gäller hänvisningen till direktiv 78/855/EEG i artikel 1 och bilagan, avsnitt A.3. |

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG (EUT L 300, 17.11.2007, s. 47) | Endast artikel 2 |

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/109/EG (EUT L 259, 2.10.2009, s. 14) | Endast artikel 2 |

Del B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning (hänvisningar i artikel 32)

Direktiv | Tidsfrist för införlivande |

78/855/EEG | 13 oktober 1981 |

2006/99/EG | 1 januari 2007 |

2007/63/EG | 31 december 2008 |

2009/109/EG | 30 juni 2011 |

_____________

BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 78/855/EEG | Detta direktiv |

Artikel 1 – 31 | Artikel 1 – 31 |

Artikel 32 | ______ |

_______ | Artikel 32 |

_______ | Artikel 33 |

Artikel 33 | Artikel 34 |

______ | Bilaga I |

______ | Bilaga II |

_____________[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] KOM(2008) 26 slutlig.

[2] EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

[3] EUT L 259, 2.10.2009, s. 14.

[4] Jfr. rådgivande gruppens yttrande av den 27.2.2008.

[5] EUT C […], […], s. […].

[6] EGT L 295, 20.10.1978, s. 36.

[7] Se bilaga I, del A.

[8] EGT 2, 15.1.1962, s. 36/62.

[9] EGT L 65, 14.3.1968, s. 8.

[10] EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

[11] EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

[12] EGT Ö L 82, 22.3.2001, s. 16. Õ

[13] EUT L 258, 1.10.2009, s. 11.

[14] EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.